МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА


ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 90-річчю ДонНТУ

ОСНОВНІ ДРУКОВАНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
бібліографічний покажчик
ТОМ 2
(2004 - 2010рр)


ДОНЕЦЬК - 2011

Основні друковані праці викладачів та співробітників Донецького національного технічного університету: бібліограф. покаж. літ. В 2 т. Т.2 / уклад. О.В. Кулькова, Л.Ф. Дев'ятілова, А.В. Гурова; ред. Л.Ф. Дев'ятілова; відповід. за вип. Г.О. Петрова.- Донецьк, 2011.- 183с.- (Присвячується 90-річчю ДонНТУ).

Другий том бібліографічного покажчика продовжує колекцію основних друкованих праць викладачів та співробітників ДонНТУ.

Покажчик відображає наукові, технічні розробки та дослідження в різних галузях науки та техніки.

В другому томі покажчика зареєстровані видання з 2004 року по 2010 рік. Матеріал розташований в хронологічному порядку, всередині року - за алфавітом і має авторський покажчик.

Бібліографічний покажчик не претендує на вичерпну інформацію.

Видання, позначені (*), не перевірені "de visu" за відсутністю наукового матеріалу в бібліотеці.

Колектив бібліотеки висловлює подяку професорсько-викладацькому складу ДонНТУ за співпрацю при роботі над виданням.

Відповідальна за випуск: директор бібліотеки Г.О. Петрова.


ЗМІСТ

Список наукових публікацій по рокам
Іменний покажчик


СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ПО РОКАМ
Повернутися до змісту


2004

1. Автоматизація технологічних об'єктів та процесів.Пошук молодих [Електронний ресурс]: IV Міжнар. наук. - техн. конф. аспірантів і студентів,11-14 мая 2004г., м.Донецьк: зб. наук. пр. / Донец. нац. техн. ун-т. Каф. гірнича електротехніка і автоматика. Ф-т енергомеханіки і автоматизації.- Донецьк: ДонНТУ, 2004. -(Присвячується 100-річчю від дня народження видатного вченого, засновника теорії електробезпеки експлуатації шахтної електромережі професора Р.М. Лейбова).

2. Алексеева, Л.А. Философия науки и техники: учеб.-метод. пособ. для магистрантов / Л.А. Алексеева, Р.А. Додонов, Д.Е. Муза; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2004. - 111 с.

3. Амоша, А.И. Процесс эволюции экономики, производства и общества: монография / А.И. Амоша, Е.Т. Иванов, С.Е. Иванов. - Донецк: ИЭП НАН,2004.- 620с.

4. Безперервний розлив сталі: монографія / О.М. Смирнов, В.Л. Пілюшенко, О.А. Мінаєв, С.В. Момот, Ю.М. Белобров. - Донецьк: ДонНТУ,2004.- 267с.

5. Білецький, В.С. Технологія збагачення корисних копалин: навч. посіб. для ВНЗ / В.С. Білецький, В.О. Смирнов; Донец. нац. техн. ун-т, Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк: Схід. вид. дім, 2004. - 272с.

6. Бойко, Н.Г. Динамика очистных комбайнов : монография / Н.Г. Бойко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: РВА ДонНТУ, 2004. - 206 с. : ил.

7. Бойко, Н.Г. Динамика очистных комбайнов: монография / Н.Г. Бойко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: РВА ДонНТУ, 2004. - 206с.

8. Болтян, А.В. Прогнозирование и оценка параметров продукции: учеб. пособ. / А.В. Болтян, И.А. Горобец. - Донецк: Норд-Пресс, 2004. - 137с.

9. Болтян, А.В. Теория инженерных исследований : учеб.пособ. / А.В. Болтян, И.А. Горобец; Донец. нац. техн. ун-т. - 2-е изд. перераб. и доп. - Донецк : ДонНТУ, 2004. - 162с. : ил.

10. Борбачева, Л.В. Репрессированная наука Донбасса : история фабрикации политических "дел" в Донецком индустриальном институте в конце 20-х - 30-х гг. в контексте массовых репрессий в стране и регионе / Л.В. Борбачева; Донец нац. техн. ун-т, Донец. мемориал. - Донецк: Схід. вид. дім, 2004. - 63с.

11. Бухгалтерський облік та фінансова звітність підприємства: сучасні проблеми, 11-12 квіт. 2004р.: матеріали V регіон. студ. наук. конф. В 2-х т. Т.1. / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: В.В.Дементьєв та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2004. - 578с.

12. Бухгалтерський облік та фінансова звітність підприємства: сучасні проблеми,11- 12 квіт. 2004 р.: матеріали V регіон.студ.наук. конф. В 2- х т.Т.2./ Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: В.В.Дементьєв та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2004. - 578с.

13. Вибрация машин: измерение, снижение, защита: материалы 2-й междунар. науч.- техн. конф., 25-26 мая 2004 г. / Донец. нац. техн. ун-т и др. - Донецк: ДонНТУ, 2004.-160с.: ил.

14. Вісник кафедри електричних систем: за підсумками наук.діяльності студентів. Вип.3 / Донец.нац. техн.ун-т.Каф. електричних систем; редкол.: О.В. Левшов (голов. ред.) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2004.-84с.:іл.

15. Водородная обработка материалов:тр.четвертой Междунар. конф. "ВОМ-2004", Донецк - Святогорск, 17-21 мая 2004 г. / Донец. нац. техн. ун-т и др. ;под ред. В.А. Гольцова.-Донецк:ДонНТУ;ДонИФЦ ИАУ,2004.- 586с.-(30-летию Междунар.ассоц.по водородной энергетике посвящается).

16. Ворхлик, И.Г. Технология закрытия (ликвидации) угольных шахт : учеб. пособ. для вузов / И.Г. Ворхлик, В.И. Стрельников, И.Ф. Ярембаш ; под ред. И.Ф. Ярембаша ; Донец. нац. техн. ун-т, Горный ин-т, Ин-т междунар. сотрудничества. - Донецк : Норд-Пресс, 2004. - 238 с. : ил.

17. Вправи до курсу "Ділове спілкування" = Business Communication : (англ. мовою для студ. спец. "Міжнародна економіка" і "Зовнішньоекон. діяльність підприємств") Ч.2/ Донец. нац. техн. ун-т, Фак. економіки і менеджменту, Каф. інозем. мов проф. спілкування ; уклад. Н.Ю. Тодорова. - Донецьк : ДонНТУ, 2004.- 27с.

18. Высоцкий, Ю.Б. Квантовая химия радикалов и ион-радикалов с сопряженными связями / Ю.Б.Высоцкий, В.С.Брянцев. - Донецк, 2004. - 207с.

19. *Горная энергомеханика и автоматика : IV междунар. науч.-техн. конф., 23-26 нояб. 2004 г., г.Донецк.- Донецк, 2004.

20. Гребельный, В.И. Финансы предприятий: учеб. пособ. / В.И.Гребельный; Европ. ун-т. - 2-е изд. с изм. и доп. - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2004. - 232с.

21. Гребеньков, Г.В. Юридична етика: навч.-метод. посіб. /Г.В.Гребеньков. - К.: Астрель, 2004. - 183с.

22. Гребняк, М.П. Профілактична медицина дітей та підлітків: навч. посіб. / М.П.Гребняк, В.П.Гребняк. - Донецьк: Норд-Прес, 2004. - 258с.

23. Гребняк, Н.П. Кардио-респираторная функция у горнорабочих: монография / Н.П.Гребняк, В.П.Гребняк. - Донецк: Каштан, 2004. - 228с.

24. *Грошова оцінка земель в Україні / під ред. С.Г. Могильного. - Донецьк, 2004.

25. Губарев, В.К. История Украины: справочник школьника и студента / В.К. Губарев; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2004. - 656с.

26. Губарев, В.К. История Украины: конспект лекций для студ. и препод. / В.К.Губарев. - Донецк: ООО ПКФ "ВАО", 2004. - 384 с.

27. Денисенко, О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посіб. для ВНЗ / О.О. Денисенко, Л.І. Шилова; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2004. - 180 с.

28. Дзюба, С.Г. Нормування праці: навч. посіб. для ВНЗ /С.Г. Дзюба, І.Ю.Гайдай. - Донецьк: Юго-Восток, 2004. - 133с.

29. Дзюба, С.Г. Податковий ризик та аудит при переході до міжнародних стандартів управління в сфері праці: монографія /С.Г.Дзюба, О.А.Ігнатова. - Донецьк, 2004.- 116с.

30. Димніч, А.Х. Теплопровідність: навч. посіб. для ВНЗ / А.Х. Димніч, О.А.Троянський; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: Норд-Прес, 2004. - 370с.: іл.

31. Додонов, Р.О. Історичні внески України: події, пошук, версії: наук.- попул. вид. - Донецьк: ВИК, 2004. - 289с.

32. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.5 / редкол.: В.С. Білецький (відп.ред.) та ін.; Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк: Схід.вид. дім,2004.-604с.

33. Дуднік ,М.З. Електричні машини : навч. посіб. для ВНЗ. В 2ч. Ч.2 / М.З. Дуднік; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2004. - 182с.

34. Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі: матеріали 5-ї Міжнар. конф. студ. і мол. вчених, м. Донецьк, 14-16 трав. 2004р. / Донец. нац. техн. ун-т; Донец. обл. держ. адмін.; редкол.: О.А.Мінаєв (голов.ред.) та ін.-Донецьк:РВА ДонНТУ,2004.-132с.

35. Електротехніка і енергетика:зб.ст./ редкол.:Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ,2004.-221 с.: іл.-(Наук. пр./ Донец. нац.техн. ун-т;Вип. 79).

36. Збірка студентських наукових праць факультету "Комп' ютерні інформаційні технології і автоматика": зб.ст. Вип.2 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: О.В.Хорхордін (голов.ред.) та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2004. - 467с.

37. Збірник вправ по освоєнню ідіоматичної лексики ділової англійської мови = Master Your Business Idioms: A Workbook for the Students of English : (для студентів спец. "Міжнародна економіка" і "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств") Ч.5 / Донец. нац. техн. ун-т ,Фак.економіки і менеджменту, Каф.іноземних мов професійного спілкування ; укл. Н.Ю. Тодорова, Л.Г. Левенець. - Донецьк : ДонНТУ, 2004.-56с.

38. Збірник вправ по освоєнню ідіоматичної лексики ділової англійської мови = Master Your Business Idioms: A Workbook for the Students of English : (для студентів спец. "Міжнародна економіка" і "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств") Ч.6 / Донец. нац. техн. ун-т , Фак.економіки і менеджменту, Каф.іноземних мов професійного спілкування; укл. Н.Ю. Тодорова, Л.Г. Левенець. - Донецьк : ДонНТУ, 2004.- 56с.

39. Зори, А.А. Методы и средства повышения точности электронных измерительных систем: монография / А.А. Зори, В.Д. Коренев, М.Г. Хламов; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: РИА ДонНТУ, 2004. - 140с.

40. История становления, развития и достижений системы высшего шахтостроительного образования в Донецком политехническом вузе / Н.Р. Шевцов, В.В. Левит, А.Г. Гудзь, Б.А. Лысиков. - Донецк:НОРД-ПРЕСС,2004.-288с.-(Посвящ.75-летию каф. СШ и ПС ДонНТУ),

41. Кравченко, В.М. Визуальное диагностирование механического оборудования / В.М.Кравченко, В.А.Сидоров. - Донецк: ООО "Юго-Восток", 2004. - 120с.

42. Краснянский, М.Е. Основы экологической безопасности территорий и акваторий: учеб. пособ. /М.Е.Краснянский. - Донецк: Друк-Инфо, 2004. - 155с.

43. Краснянский, М.Е. Утилизация и рекуперация отходов: учеб. пособ. для вузов / М.Е. Краснянский; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Лебедь, 2004. - 122 с.: ил.

44. Креніда, Ю.Ф. Організація, планування і управління топографо-геодезичним виробництвом: підруч. для ВНЗ / Ю.Ф. Креніда, Б.І. Кривоберець; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: Лебідь, 2004. - 522 с.

45. Культурні зв'язки Донеччини з українським зарубіжжям : матеріали наук.- практ. конф., м. Донецьк, 17 груд. 2004 р. / Укр. культуролог. центр та ін.; редкол.: В.С. Білецький та ін.-Донецьк:Донец. від-ня т-ва "Україна-Світ";Схід.вид.дім,2004.-236 с.

46. Лысиков, Б.А. Подземная инфраструктура городов: (опыт зарубежного строительства): монография / Б.А. Лысиков, Л.Л. Кауфман; под общ. ред. Б.А. Лысикова; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Норд - пресс, 2004. - 267 с.

47. Лысиков, Б.А. Строительство метрополитена и подземных сооружений на подрабатываемых территориях: учеб. пособ. для вузов . Ч.1 / Б.А. Лысиков, Г.Р. Розенвассер, В.Ф. Шаталов; под общ. ред. Б.А. Лысикова; Донец. нац. техн. ун-т. - 2-е изд. - Севастополь; Донецк: Вебер, 2004.- 465с.

48. Математичне моделювання в міжнародній економіці / В.В. Дементьєв, С.Г. Дзюба, Г.В. Доценко, Д.С. Зухра, О.В. Малишко; ред.кол.: В.В. Дементьєв, Я.Г. Берсуцький. - Донецьк: Лебідь, 2004. - 473с.

49. *Машинознавство : матеріали VI регіон. наук.-метод. конф., 29 берез. 2004 р./Донец.нац.техн.ун-т.-Донецьк: ДонНТУ,2004.

50. Машиностроение и техносфера ХХІ века. Секция: Электромеханические системы автоматизации шахтного подъема: сб. тр. Х междунар. науч.- техн. конф./ Донец.нац. техн. ун-т; ред.: В.Ф. Борисенко и др.- Донецк: ДонНТУ, 2004. - 155с.

51. *Металлургия и обработка металлов.Вып.7: материалы студ.науч.-техн. конф./ Донец.нац.техн.ун-т , Физико-металлург. фак. ; редкол.: Е.Н. Смирнов (отв. ред.) и др. ДонНТУ.- Донецк, 2004.

52. Металургія: збірник / редкол.: О.А. Мінаєв (голов. ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ,2004.-132 с.-(Наук. пр./ Донец.нац.техн.ун-т; Вип.73).

53. Механика горных пород: учеб. пособ. для вузов. В 2 т. Т.1 /С.С.Гребенкин,Н.Н.Гавриш,Б.М.Деглин,М.П.Зборщик, С.А.Зинченко; под общ. ред. С.С.Гребенкина, Н.Н.Гавриша; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк, 2004. - 169с.

54. Мікроекономіка: тести,задачі і методичні матеріали: навч. посіб./ уклад.: В.П. Антонюк, М.В. Гордон, В.В. Дементьев, С.А. Кравчук, Н.В. Оленцевич, Г.Д. Тарасенко; за ред. Г.Д. Тарасенко.- Донецьк: ДонНТУ, 2004. - 134с.

55. *Мінерали та гірські породи: навч. посібн. до курсу "Геологія загальна й історична" / укл.: В.І.Таранець. - Донецьк, 2004. - 84с.

56. Молодежь и будущее Украины: материалы второй Всеукр. студ. науч. - практ. конф.,г.Донецк, 14 апр.2004 г./ редкол.: В.И.Носков и др.- Донецк, 2004. - 333с.

57. Наукові праці Донецького національного технічного університет/ редкол.:І.Б.Швець (голов.ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2004.-234с.-(Серія: Економічна;Вип.69).

58. Наукові праці Донецького національного технічного університету / В.В.Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2004.-244 с.-(Серія: Економічна; Вип.80).

59. Наукові праці Донецького національного технічного університету / І.Б. Швець (голов. ред.) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2004.-252 с.-(Серія: Економічна; Вип.75).

60. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: І.Б.Швець (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2004.-238 с.-(Серія: Економічна; Вип.76).

61. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.:І.Б.Швець(голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2004.-244с.-(Серія:Економічна;Вип.70).

62. *Наукові праці Донецького національного технічного університету. - Донецьк: ДонНТУ, 2004. - (Сер. Гірничо-геологічна; Вип.72).

63. Наукові праці Донецького національного технічного університету. /редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ,2004.-220с.-(Серія: Економічна; Вип.84).

64. Наукові праці Донецького національного технічного університету. / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2004.-244 с.-(Серія: Економічна; Вип 82).

65. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол:М.Г. Бойко (голов.ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2004.-305 с.: іл.-(Серія: Гірнично-електромеханічна;Вип.83).

66. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2004.-238с.: іл.-(Серія:Економічна; Вип.87).

67. Наукові праці Донецького національного технічного університету/редкол.: Є.О. Башков (голова) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2004.-168с.: іл.-(Серія:гірнично-геологічна; Вип.81).

68. Обчислювальна техніка та автоматизація / редкол.: Є.О.Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2004.-426с.-(Наук.пр./Донец. нац. техн. ун-т; Вип.74).

69. Основы истории социологии: метод. пособ. /сост.:Н.П.Рагозин, В.П.Гомаль, В.С.Голота, А.Н.Федоренко, А.А.Яхно; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк, 2004.- 119с.

70. Основы эксплуатации оборудования для переработки зернистых материалов: учеб. пособ. Ч.1 /О.Е.Алексеева, С.П.Веретельник, А.В.Деркач, Е.Д.Костина, И.В.Кутняшенко, А.В.Лукичев, А.С.Парфенюк, А.А.Топоров, В.И.Чичикало; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк, 2004. - 215с.

71. Основы эксплуатации оборудования для переработки зернистых материалов: учеб. пособ. Ч.2 /О.Е.Алексеева, С.П.Веретельник, А.В.Деркач, Е.Д.Костина, И.В.Кутняшенко, А.В.Лукичев, А.С.Парфенюк, А.А.Топоров, В.И.Чичикало; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк, 2004. - 208с.

72. *Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів : матеріали III міжнар. наук.-конф. аспірантів та студентів / редкол.:Є.О.Башков та ін.-Донецьк, 2004.-Т.1.

73. *Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів : матеріали III міжнар. наук.-конф. аспірантів та студентів / редкол.:Є.О.Башков та ін.-Донецьк, 2004.-Т.2.

74. Политология в вопросах и ответах: метод. пособ. для студ. /отв. ред. Н.П.Рагозин; сост. Н.П.Рагозин, И.П.Навка, В.П.Гомаль, В.С.Голота, А.А.Яхно; Донец. нац. техн. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Донецк, 2004. 169 с.

75. Політична економія: практикум: навч. посіб. для ВНЗ /Донец. нац. техн. ун-т; уклад.: Г.Д.Тарасенко, В.В.Дементьєв, Є.Г.Александрова та ін. - Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2004. - 196с.

76. Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы : материалы V Междунар. науч.- практ. семинара, 8-10 июня 2004 г., г. Таганрог (Россия). В 2 кн. Кн.1 / Таганрог. гос. радиотехн. ун-т, Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: В.Г. Захаревич (гл.ред.) и др.-Таганрог:Изд-во ТРТУ,2004.-235с.

77. Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы : материалы V Междунар. науч.- практ. семинара, 8-10 июня 2004г., г. Таганрог (Россия): в 2 кн. Кн.2 / Таганрог. гос. радиотехн. ун-т; Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: В.Г. Захаревич (гл. ред.)и др. - Таганрог:Изд-во ТРТУ,2004.-195с.

78. Практикум по взрывному делу: учеб. пособ. / Н.Р. Шевцов, С.А. Калякин, В.В. Левит, С.В. Борщевский, Ю.И. Антоневич, В.В. Бабичев / под общ. ред. Н.Р. Шевцова. -Севастополь: Вебер, 2004. - 95 с.

79. Практикум по взрывному делу: учеб. пособ. для вузов / М.Р.Шевцов, С.А.Калякин, В.В.Левит, С.В.Борщевский; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк :Норд - Пресс,2004.-94с.

80. Проблема цілісного розвитку особистості студента як суб'єкта педагогічної взаємодії (глобальні і регіональні тенденції): матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 2-3 черв. 2004 р.;редкол.:О.А.Мінаєв та ін.-Донецк: ДонНТУ,2004.-250с.

81. Проблеми гірського тиску = Ground control in mining)/ редкол.: О.А. Мінаєв (голов.ред) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2004.-202 с.: іл.-(Зб. наук. пр./ Донец. нац. техн. ун-т; №12).

82. Проблеми гірського тиску = Ground control in mining/редкол.: О.А. Мінаєв (голов.ред.) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2004.-248 с.: іл.-(Зб. наук. пр./Донец.нац.техн.ун-т;№11).

83. Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок: зб. наук. пр. Вип.99 / редкол.: Б.А.Грядущий (голов.ред.) та ін.-Донецьк: ВАТ "НДІГМ ім.М.М.Федорова",2004.-279с.

84. Прогнозирование геомеханических условий разработки пологих угольных пластов: монография /В.И.Пилюгин, Н.Н.Гавриш, А.Е.Кочин, В.В.Ремезов; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк, 2004. - 145с.

85. *Прогрессивные технологии в металлургии стали: ХХІ век: тез. докл. междунар. науч. конф., г. Донецк, 21-23 сент. 2004г. / Донец. нац. техн. ун-т Донецк, 2004.

86. Прогрессивные технологии и системы машиностроения/ редкол.:А.А.Минаев (пред) и др.-Донецк: ООО "Лебедь",2004.-306с.-(Междунар. сб. науч.тр./ Донец.нац.техн.ун-т;Вып.27).

87. *Прогрессивные технологии производства стали: ХХI век: сб. тр. междунар. конф. / Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк, 2004.

88. Робоча програма курсу "Ділове спілкування" та методичні вказівки до практичних і курсових робіт : для студ. спец. "Міжнародна економіка" та "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств" з викладанням англ. мовою / Донец. нац. техн. ун - т, Факультет економіки і менеджменту, Каф. іноземних мов професійного спілкування; уклад. Н.Ю. Тодорова. - Донецьк: ДонНТУ, 2004. - 60с.

89. Робоча програма курсу "Психологія міжкультурних ділових відносин" : для студ. спец. "Міжнародна економіка" та "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств" з викладанням англ. мовою / Донец. нац. техн. ун-т, Фак.економіки і менеджменту, Каф. іноземних мов професійного спілкування ; уклад. Н.Ю. Тодорова. - Донецьк : ДонНТУ, 2004. - 25с.

90. *Розвиток, пріоритети, реалізація та перспективи процесу. Довкілля для Європи : зб. доп. наук.- практ. конф./ Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2004.-Т.1.

91. *Розвиток, пріоритети, реалізація та перспективи процесу. Довкілля для Європи : зб. доп. наук.- практ. конф./ Донец. нац. техн. ун -т. Донецьк, 2004.-Т.2.

92. Саржан, А.О. Зміни в соціально- економічній сфері Донбасу: друга половина 40-х- кінець 80-х рр. ХХ ст.: монографія / А.О. Саржан; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: Лебедь, 2004. - 412 с.

93. *Світ науки і техніки в дослідженнях студентів: зб. доп. наук.- практ. конф. студентів. Вип.2 / Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2004.

94. Седуш, В.Я. Диагностирование механического оборудования металлургических предприятий: монография /В.Я.Седуш. - Донецк: ООО "Юго-Восток", 2004. - 100с.

95. Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: сб. тр.науч.-практ. конф./редкол.: С.Н.Александров и др.- Донецк: Норд-Пресс, 2004. - 98с.

96. Стислий технічний англо-російско-український словник для інженерів збагачувальних фабрик та аспірантів за спеціальністю "Засоби збагачення корисних копалин та обладнання збагачувальних фабрик" /Донец. нац. техн. ун-т; уклад.: Л.П.Семенова та ін. - Донецьк, 2004. - 57с.

97. Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные устройства : учебник / В.И. Бойко, А.Н. Гуржий, В.Я. Жуйков, А.А. Зори, В.М. Спивак. - СПб: БХВ-Петербург, 2004. - 496 с.

98. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры: учеб. / В.И.Бойко, А.Н.Гуржий, В.Я.Жуйков, А.А.Зори, В.М.Спивак. - СПб: БХВ-Петербург, 2004. - 464с.

99. Схемотехника электронных систем. Цифровая схемотехника: учебник / В.И. Бойко, А.Н. Гуржий, В.Я. Жуйков, А.А. Зори, В.М. Спивак. - СПб: БХВ-Петербург, 2004. - 512с.

100. Схемотехніка електронних систем. У 3 кн. Кн.1: Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої: підруч. / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков, А.А. Зорі, В.М. Співак. - К.: Вища школа, 2004. - 366с.

101. Схемотехніка електронних систем. У 3 кн. Кн.2: Цифрова схемотехніка: підруч. / В.І.Бойко, А.М.Гуржій, В.Я.Жуйков, А.А.Зорі, В.М.Співак. - К.: Вища школа, 2004. - 423с.

102. Схемотехніка електронних систем. У 3 кн. Кн.3: Мікро-процесори та мікроконтролери: підруч. / В.І.Бойко, А.М.Гуржій, В.Я.Жуйков, А.А.Зорі, В.М.Співак. - К.: Вища школа, 2004. - 399с.

103. *Техногенные последствия закрытия угольных шахт Украины / Ю.Н.Гавриленко, В.Н.Ермаков, Ю.Ф.Кренида, О.А.Улицкий , В.А. Дрибан; под ред. Ю.Н.Гавриленко. - 2004.

104. Толочко О.І. Аналіз та синтез електромеханічних систем зі спостерігачами стану: навч. посіб. для ВНЗ / О.І. Толочко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: Норд-Прес, 2004. - 298 с.

105. Учебное пособие по расчету линейных устройств на ОУ в курсовом и дипломном проектировании для студентов специальности 7.091401 "Системы управления и автоматика" /Донец. нац. техн. ун-т; сост. С.В.Константинов, В.И.Поддубняк. - Донецк, 2004. - 62с.

106. Учебное пособие по расчету транзисторных усилительных каскадов в курсовых и дипломных проектах для студентов специальности 7.091401 "Системы управления и автоматика" /Донец. нац. техн. ун-т; сост. С.В.Константинов. - Донецк, 2004. - 76с.

107. Философия: учеб.-метод. пособ. для техн. вузов /под ред. Л.О. Алексеєвой, Р.О. Додонова, Д.Е. Музы, Т.Б. Нечипоренко, В.Г. Попова; Донец. нац.техн. ун-т. - Донецьк, 2004. - 180с.

108. Хімія і хімічна технологія / редкол.: Є.О. Башков (голов.ред.) та ін.;-Донецьк:Либідь,2004.-126с.-(Наук.пр./Донец.нац.техн.ун-т;Вип.77).

109. Шевченко, Ф.Л. Задачи по сопротивлению материалов: учеб. пособ. / Ф.Л.Шевченко, А.Ф.Толкачев, А.В.Нижник. - Донецк: РИА ДонНТУ, 2004. - 220с.

110. *Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: тр. междунар. науч.- практ. конф., 1-4 июня 2004 г.- Донецк; Авдеевка, 2004.-Т.2.

111. *Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: тр. междунар. науч.-практ. конф., 1-4 июня 2004 г.- Донецк; Авдеевка, 2004.-Т.1.

112. Эколого-технологические проблемы безопасной отработки угольных месторождений / С.С.Гребенкин, И.Ф.Иванов, Ю.Ф.Булгаков, В.П.Глебов, И.А.Ефремов, В.И.Пилюгин ; под ред.С.С.Гребенкина, И.Ф.Иванова; Донец.нац. техн. ун-т. - Донецк,2004. - 256с.

113. Юшков, А.С. Бурение скважин: / А.С.Юшков - Донецк: Норд-Пресс, 2004. - 64с.

114. Юшков, А.С. Геологоразведочное бурение: учеб.пособ. для вузов / А.С.Юшков, В.И.Пилипец; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Норд-Пресс, 2004. - 464с.

115. *Basics of circuitry of electronic systems: textbook / V.I. Boyko, V.Y. Zhujkov, A.A. Zori and others; Translation from Ukrainian by E.A. Batina. - K.: Norita-plus:Avers, 2004. - 784 p.: graph.

2005

116. Автоматизація технологічних об'єктів та процесів. Пошук молодих : зб. наук. пр. V Міжнар. наук.-техн. конф. аспірантів та студентів, 16-19 трав. 2005 р., м. Донецьк / Донец. нац. техн. ун-т, Ф-т енергомеханіки і автоматизації. - Донецьк, 2005.- 246с.- (Присвячується 70 - річчю каф. "Гірнича електротехніка і автоматика ім. Р.М. Лейбова").

117. *Актуальні питання менеджменту в сучасних умовах: зб.ст. ІV всеукр. наук.-студ. конф. - Донецьк: ДонНТУ, 2005.

118. *Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України: історія і сучасність: матеріали всеукр. наук. конф.-Донецьк: ДонНТУ, 2005.

119. Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали II Міжнар. наук.- теорет. конф. мол. вчених і студентів, м. Донецьк, 19-20 трав. 2005р. В 2 т. Т.1 / редкол.: В.В.Дементьєв та ін.; Донец. нац. техн. ун-т, Ф-т економіки та менеджменту. - Донецьк, 2005. - 252с.

120. Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали II Міжнар. наук.-теорет. конф. мол.вчених і студентів, м.Донецьк, 19-20трав. 2005р. В 2 т. Т.2 / редкол.: В.В.Дементьєв та ін.; Донец. нац. техн.ун-т, Ф-т економіки та менеджменту. - Донецьк, 2005. - 260с.

121. Білецький, В. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення : до VI Міжнар. конгресу україністів, 28 червня - 1 липня 2005 р. / В. Білецький. - Донецьк : Схід. вид. дім, 2005. - 28 с. - (Б-ка журн. "Схід").

122. Білецький, В.С. Актуальні напрямки розвитку наукового товариства ім.Шевченка: погляд зі сходу / В.С. Білецький ; Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня. - Донецьк, 2005. - 16с.

123. Білецький, В.С. Переробка і якість корисних копалин : курс лекцій / В.С. Білецький, В.О. Смирнов ; Донец. нац. техн. ун-т, Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня. - Донецьк : Схід. вид. дім, 2005. - 324с. : портр.

124. Бойко, Н.Г. Привод исполнительных органов очистных комбайнов : монография / Н.Г. Бойко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДУНВГО, 2005. - 140с.

125. Борисенко, В.П. База технічного перекладу : навч. посіб. / В.П. Борисенко ; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецьк : Норд-Пресс, 2005. - 440с.

126. Бредихин,В.Н. Свинец вторичный: монография / В.Н.Бредихин, Н.А.Маняк, А.Я.Кафтаненко; Донец. нац.техн.ун-т. - Донецк, 2005.- 248с.

127. Вісник кафедри "Електротехніка": за підсумками наукової діяльності студентів / ред. кол. В.І. Костенко (голов.ред.) та ін.; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2005. 125 с.: іл.

128. *Герасимчук, В.С. Методы математической физики : учеб. пособ./ В.С.Герасимчук, В.А.Шалдирван.- М: Изд-во"Вузовская книга", 2005.-512 с.

129. Гігієна дітей та підлітків: навч.-метод. посіб.керуючого типу: практ. посіб. для вищих медич. навч. заклад. IV рівня акредитації / М.П. Гребняк, І.П. Козярін, В.П. Гребняк, О.Б. Єрмаченко, О.П. Івахно.- Донецьк: Норд-Преса, 2005.- 232с.

130. *Горная энергомеханика и автоматика : V междунар. науч.-техн. конф., нояб. 2005, г.Донецк.- Донецк, 2005.

131. Гребняк,Н.П. Валеологическая оптимизация госсаннадзора по гигиене детей и молодежи /Н.П.Гребняк, В.П.Гребняк. - Донецк: Норд-Пресс, 2005.-393с.

132. Дзюба,С.Г. Нормування праці в вітчизняній і міжнародній економіці: монографія /С.Г.Дзюба, І.Ю.Гайдай; наук.ред. С.Г.Дзюба; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецьк: Юго-Восток, 2005.-172с.

133. Долженков, Ф.Е. Обработка металлов давлением: учеб. пособ. для студ. ДонНТУ / Ф.Е. Долженков; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2005. - 78с.

134. Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка. Т.7: Мова, література/редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк:Схід.вид.дім,2005.-264с.

135. Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка.Т.6: Філософія, психологія, політика, культура, педагогіка /редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк:Схід.вид.дім,2005.-232с.

136. Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка.Т.8: Історія / редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід. вид. дім,2005.- 188с.

137. Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка.Т.9: Техніка, гірнича справа, хімія, медицина, біологія/редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.)та ін.-Донецьк:Схід.вид.дім,2005.- 200с.

138. Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі: материалы VI Міжнар. наук. конф. студентів і мол. учених, м.Донецьк, 13-15 трав. 2005р. В 2 ч.Ч.1 / Донец. нац. техн. ун-т, Донец.обл. держ. адмін; редкол.:О.А.Мінаєв(голов.ред.) та ін.-Донецьк:РВА ДонНТУ,2005.-227с.

139. Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі: материалы VI Міжнар. наук. конф. студентів і мол. учених, м.Донецьк, 13-15 трав. 2005р. В 2 ч.Ч.2 / Донец. нац. техн. ун-т, Донец.обл. держ. адмін; редкол.:О.А.Мінаєв (голов.ред.) та ін.-Донецьк:РВА ДонНТУ,2005.-232с.

140. *Зб. матеріалів І міжвуз. наук.-практ. конф., 18 листоп. 2005, - Донецьк, 2005.

141. Зборщик, М.П. Влияние рельефа залегания пологих угольних пластов на геомеханические и газодинамические проявления при разработке: монография / М.П. Зборщик, В.И. Пилюгин, И.А. Ефремов; Донец. нац. техн.ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2005. - 256 с.

142. Зборщик, М.П. Геомеханические основы ведения горных работ в условиях пликативно нарушенных пологих угольных пластов: монография / М.П. Зборщик, А.Ф. Син, В.И. Пилюгин; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2005. - 282с.

143. Зборщик, М.П. Рельєф залягання положистих вугільних пластів та його вплив на геомеханічні та газодинамічні прояви при розробці: монографія / М.П. Зборщик, В.І. Пілюгін; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - 221с.

144. Исторические и футурологические аспекты развития горного дела : сб. науч. тр. / В.С. Белецкий, Ю.М. Бровендер, А.Е. Воробьев и др.;под общ.ред. Г.И. Гайко; Донбас. гос. техн. ун-т.-Алчевск: ДонГТУ, 2005.-272 с.: ил.

145. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка : зб. ст./редкол.: О.Є. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2005.-320 с.: іл.-(Наук. пр./Донец. нац. техн. ун-т; Вип. 93).

146. Курбатов, Ю.Л. Нагнітачі і теплові двигуни: навч. посіб. для ВНЗ. В 2 ч. Ч.1: Нагнітачі / Ю.Л. Курбатов, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2005.- 126c.

147. Лесина, М.Е. Методы нелинейных колебаний в задаче о движении системы твердых тел: монография / М.Е.Лесина; НАН Украины, Ин-т прикл. математики и механики, Донец.нац. техн.ун-т. - К.: Наук. думка, 2005. - 194 с.

148. Лысиков, Б.А. Использование подземного пространства: монография / Б.А. Лысиков, А.А. Каплюхин; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Норд-Пресс, 2005. - 390 с. - (80-летию каф. "Строительство шахт и подземных сооружений" ДонНТУ посвящается).

149. Лысиков, Б.А. Подземные структуры: обзор зарубежного опыта: монография. В 2 ч.Ч.1 / Б.А. Лысиков, Л.Л. Кауфман. - Донецк: Норд -Пресс, 2005.- 280с.

150. Лысиков, Б.А. Подземные структуры: обзор зарубежного опыта: монография. В 2 ч.Ч.2 / Б.А. Лысиков, Л.Л. Кауфман. - Донецк: Норд -Пресс, 2005.- 280с. - 217с.

151. Матюха, П.Г. Теорія різання: навч.посіб. для ВНЗ / П.Г. Матюха; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - 258с.: іл.

152. *Машинознавство: матеріали VII регіон. наук.-метод. конф., 29 берез. 2005 р.-Донецьк: ДонНТУ,2005.

153. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб. тр. XII Междунар. науч.-техн. конф., 12-17 сент. 2005 г., г. Севастополь. В 5 т. Т.1/ Донец. нац. техн. ун.т, Брянск. гос. техн.ун-т; Севастоп. гос. техн. ун-т и др.; редкол.: А.А.Минаев (пред.,Украина) и др.- Донецк : ДонНТУ, 2005.-298с.

154. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб. тр. XII Междунар. науч.-техн. конф., 12-17 сент. 2005 г., г. Севастополь. В 5 т. Т.2 / Донец. нац. техн. ун.т, Брянск. гос. техн.ун-т; Севастоп. гос. техн. ун-т и др.; редкол.: А.А.Минаев (пред.,Украина) и др.- Донецк : ДонНТУ, 2005.- 311с.

155. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб. тр. XII Междунар. науч.-техн. конф., 12-17 сент. 2005 г., г. Севастополь. В 5 т. Т.3 / Донец. нац. техн. ун.т, Брянск. гос. техн.ун-т; Севастоп. гос. техн. ун-т и др.; редкол.: А.А.Минаев (пред.,Украина) и др.- Донецк : ДонНТУ, 2005.-309с.

156. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб. тр. XII Междунар. науч.-техн. конф., 12-17 сент. 2005 г., г. Севастополь. В 5 т. Т.4 / Донец. нац. техн. ун.т, Брянск. гос. техн.ун-т; Севастоп. гос. техн. ун-т и др.; редкол.: А.А.Минаев (пред.,Украина) и др.- Донецк : ДонНТУ, 2005.-304с.

157. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб. тр. XII Междунар. науч.-техн. конф., 12-17 сент. 2005 г., г. Севастополь.В 5 т. Т.5 / Донец. нац. техн. ун.т, Брянск. гос. техн.ун-т, Севастоп. гос. техн. ун-т и др.; редкол.: А.А.Минаев (пред.,Украина) и др.- Донецк : ДонНТУ, 2005.- 314с.

158. Металлургические мини-заводы: монография / А.Н. Смирнов, В.М. Сафонов, Л.В. Дорохова, А.Ю. Цупрун. -Донецк: Норд-Пресс, 2005.- 469с.

159. *Металлургия и обработка металлов: материалы науч.-техн. конф. студ. физико-металлург. фак. ДонНТУ.- Вып.8.- Донецк, 2005.

160. Металургія: зб. / редкол.: О.А. Мінаєв (голов. ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ, 2005.-235с.-(Наук. пр. / Донец. нац. техн. ун-т; Вип.102).

161. Мозговий, В.І. Ділова мова у професійному спілкуванні: навч. посіб. для ВНЗ / В.І. Мозговий; Наук.-метод. центр вищ. освіти, Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: Альфа-прес, 2005. - 288с.

162. Мозговий, В.І. Ділова українська мова в державному управлінні: курс проф. спілкування: підруч. / В.І. Мозговий; Донец. нац. техн.ун-т. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Донецьк: Технопарк ДонДТУ "УНІТЕХ", 2005. - 584 с.

163. Мозговий, В.І. Ділова українська мова в державному управлінні: навч. посіб. Ч. 1: Загальний курс/ В.І. Мозговий; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: Технопарк ДонДТУ "УНІТЕХ", 2005. - 412с.

164. Мозговий, В.І. Ділова українська мова в державному управлінні: навч. посіб. Ч. 2: Практичний курс / В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: Технопарк ДонДТУ "УНІТЕХ", 2005. - 158с.

165. Момот, А.И. Менеджмент качества и элементы системы качества: учеб. для вузов / А.И. Момот; Донец.нац.техн. ун-т. - 2-е изд., доп. и расш. - Донецк: Норд-Пресс, 2005. - 320 с.

166. Момот, А.И. Экономический механизм управления качеством / А.И. Момот; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: Норд-Пресс, 2005. - 383 с.

167. Муза, Д.Е. В поисках духовной Родины: проблема культурной идентичности в русской религиозно-философской мысли XIX-XX в.в.: монография / Д.Е. Муза; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: Лебедь, 2005. - 176с.

168. Навчальний посібник до проектування та розрахунку турбогенератора: для студ.спец. 7.090.601 "Електричні станції" /уклад. А.О.Гусаров,Є.Б.Ковальов,А.А.Мельник; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк, 2005. - 82с.

169. Наукові праці Донецького національного технічного університету :зб.ст./редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2005.-216с.-(Серія: Економічна;Вип. 89-1).

170. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2005.-130с.-(Серія: Електротехніка і енергетика;Вип. 98).

171. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб. ст. / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2005.-211с.-(Серія:Економічна; Вип. 97).

172. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб.ст. / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2005.-212с.-(Серія: Економічна; Вип.100-1).

173. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб.ст. / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2005.-200с.-(Серія: Економічна; Вип. 89-3).

174. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб.ст. / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2005.-210с.-(Серія: Економічна; Вип. 89-2).

175. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб.ст. / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2005.-214с.-(Серія: Економічна; Вип. 100-2).

176. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб.ст. / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2005.-228с.-(Серія: Економічна; Вип. 91).

177. Наукові праці Донецького національного технічного універси-тету / редкол: М.Г. Бойко (голов.ред.) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2005.-240 с.: іл.-(Серія:Гірнично-електромеханічна; Вип.94).

178. Наукові праці Донецького національного технічного університету/редкол.: Башков Є.О. (голов.ред.) та ін.- Донецьк:ДонНТУ, 2005-172с.:іл.(Серія:Гірничо-геологічна; Вип.96).

179. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: М.Г. Бойко (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2005.- 318с.-(Серія: Гірничо-електромеханічна; Вип.99: Присвяч.70-річчю каф."Гірничі машини").

180. Наукові праці Донецького національного технічного університету/редкол.:Є.О.Башков (голова) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2005.-109 с.: іл.-(Серія:Гірнично-геологічна;Вип.85).

181. Наукові праці Донецького національного технічного університету/редкол.:М.Г.Бойко (голов. ред.)та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2005.-164с.-(Сер.гірничо-електромеханічна; Вип.101).

182. Нечепаєв, В.Г. Механо-гідродинамічні шнекові системи вивантаження і транспортування: монографія / В.Г. Нечепаєв; Донец. нац. техн.ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - 215с.

183. Облік, аналіз і аудит: сучасний стан і проблеми розвитку : матеріали VI регіон.студ.наук.- практ.конф.,М.Донецьк,19 трав.2005 р. Т.1/Донец.нац. техн. ун-т; редкол.: В.В.Дементьєв (голова) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2005.- 265с.

184. Облік, аналіз і аудит: сучасний стан і проблеми розвитку : матеріали VI регіон.студ.наук.- практ.конф.,М.Донецьк,19 трав.2005 р. Т.2 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: В.В.Дементьєв (голова) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2005.-245с.

185. Облік, аналіз і аудит: сучасний стан і проблеми розвитку [Електронний ресурс]: матеріали VI регіон.студ.наук.- практ.конф.,М.Донецьк,19 трав.2005 р. Т.1/Донец.нац. техн. ун-т; редкол.: В.В.Дементьєв (голова) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2005.

186. Облік, аналіз і аудит: сучасний стан і проблеми розвитку [Електронний ресурс]: матеріали VI регіон.студ.наук.- практ.конф.,М.Донецьк,19 трав.2005 р. Т.2/Донец.нац.техн.ун-т; редкол.: В.В.Дементьєв (голова) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2005.

187. Обчислювальна техніка та автоматизація / редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2005.-197с.: ил.-(Наук. пр. /Донец.нац.техн. ун-т;Вип.88).

188. Обчислювальна техніка та автоматизація /редкол.:Є.О. Башков (голов. ред.)та ін.-Донецьк:ДонНТУ, 2005.-205 с.: ил.-(Наук. пр./ Донец. нац. техн. ун-т; Вип.90).

189. Основи тепло та масопереносу в промисловій теплотехніці: навч. посіб. для ВНЗ / С.І. Гінкул, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов, С.В. Палкіна; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк,2005.-290 с.

190. Основы горного производства: концепция и макет конспекта дисциплины: (метод. реком. для студ. спец. 7.090301.02 - на примере подземной добычи угля на шахтах Украинского Донбасса) / Н.В. Бакулин, В.Д. Мороз, С.С. Гребенкин, П.С. Дрипан; Донец.нац.техн.ун-т.-Донецк:Каштан,2005.-192с.

191. Основы горного производства: концепция и макет конспекта дисциплины: метод. рек. для студ.спец. 7.090301.02 на примере подземной добычи угля на шахтах Украинского Донбасса /Н.В.Бакулин, В.Д.Мороз, С.С.Гребенкин, П.С.Дрипан. - Донецк: Каштан,2005.-192с.

192. *Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів : матеріали IV міжнар. наук.-конф. аспірантів та студентів, 12-14 квіт., 2005 р.-Донецьк, 2005.-Т.1.

193. *Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів : матеріали IV міжнар. наук.-конф. аспірантів та студентів, 12-14 квіт., 2005 р.-Донецьк, 2005.-Т.2.

194. Павлыш, В.Н. Развитие теории и совершенствование технологии процессов воздействия на угольные пласты: монография / В.Н. Павлыш; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2005. - 347 с.: ил.

195. Парахін, М.Ф. Технологія спалювання та переробка палива в промисловості: навч. посіб. для ВНЗ / М.Ф. Парахін, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - 288с.: іл.

196. Підвищення точності вимірювальних систем: навч.посіб. для ВНЗ /В.І.Бойко, А.А.Зорі, В.Д.Коренєв, М.Г.Хламов; під заг. ред.А.А.Зорі; Донец. нац.техн. ун-т. - Донецк, 2005.- 252с.

197. Проблема цілісного розвитку особистості студента як суб'єкта педагогічної взаємодії : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 квіт. 2005 р. / Міжнар. пед. акад. та ін.; редкол.: О.А.Мінаєв та ін.-Донецк:ДонНТУ,2005.-227с.

198. Проблема цілісного розвитку особистості студента як суб'єкта педагогічної взаємодії = Проблема целостного развития личности студента как субъекта педагогического взаимодействия:матеріали Другої міжнар.наук.- практ.конф.,25-28 квіт.2005 р./ редкол.:О.А.Мінаєв та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - 227с.

199. *Проблеми гірського тиску: зб. наук. пр. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - Вип. 13.-

200. Проблеми і шляхи вдосконалення науково-методичної та навчально-виховної роботи в ДонНТУ [Електронний ресурс]: II наук.-метод.конф.,1-2 лютого 2005 р.,м.Донецьк/ Донец.нац.техн.ун-т.- Донецьк,2005.-1 електрон. опт. диск (CD-ROM) .

201. Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем: зб. ст./редкол.:Є.О. Башков (голов.ред.)та ін.-Донецьк:ДонНТУ, 2005.-272с.: іл.-(Наук.пр./ Донец. нац. техн. ун-т; Вип.78).

202. Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук. пр. Вип.29 / Донец.нац.техн.ун-т; редкол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін.- Донецьк:ДонНТУ,2005. -276с.

203. Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук.пр. Вип.30 / Донец.нац.техн.ун-т; редкол.: О.А.Мінаєв (голова) та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2005.-307с.:іл.

204. *Прогрессивные технологии в металлургии стали: ХХI век: тез. докл. науч.-техн. конф., г. Донецк, 31 окт.- 2 нояб. 2005г.- Донецк, 2005.

205. Расчеты и проектирование транспортных средств непрерывного действия: учеб. пособ. / А.И. Барышев, В.А. Будишевский, Н.А. Скляров, А.А. Сулима, А.Н. Ткачук; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк: Норд-Пресс, 2005.-689 с.

206. Рафіков, Г.Ш. Сучасна теорія управління дискретних динамічних систем: навч. посіб. для ВНЗ / Г.Ш. Рафіков; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: Норд-Пресс, 2005. - 345с.

207. Сивокобыленко, В.Ф. Математическое моделирование в электротехнике и энергетике: учеб. пособ. для вузов / В.Ф. Сивокобыленко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: РВА ДонНТУ, 2005. - 350с.

208. Скобцов, Ю.А. Логическое моделирование и тестирование цифровых устройств / Ю.А. Скобцов, В.Ю. Скобцов; НАН Украины, Ин-т прикл. математики и механики, Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ИПММ НАН Украины; ДонНТУ, 2005. - 436 с.

209. Смирнов, А.Н. Производство отливок из чугуна: учеб. пособ. для вузов / А.Н. Смирнов, И.В. Лейрих; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Норд-Пресс, 2005. - 245 с.: табл.

210. Смирнов, В.О. Гравітаційні процеси збагачення корисних копалин: підруч. / В.О. Смирнов, В.С. Білецький; Донец. нац. техн. ун-т, Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня. - Донецьк: Схід. вид. дім, 2005. - 300 с.

211. Смирнов, В.О. Фізичні та хімічні основи виробництва : навч. посіб. / В.О. Смирнов, В.С. Білецький ; за ред. В.С. Білецького ; Донец. нац. техн. ун-т, Донец. від - ня наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк : Схід. вид. дім, 2005. - 148с.

212. Снижение травматизма от проявлений горного давления /В.И.Николин, С.В.Подкопаев, А.В.Агафонов, Н.В.Малеев; под общ. ред.В.И.Николина. - Донецк: Норд-Пресс, 2005. - 331с.

213. Современные проблемы шахтного и подземного строительства: материалы междунар.науч.-практ. симпозиума, 28 мая-3 июня 2005г.,Алушта Вып.6/редкол.: М.П. Зборщик (гл. ред.) и др.- Донецк:Норд-Пресс,2005.- 280с.

214. Стрельніков, В.І. Технологія розробки вугільних родовищ: навч.посіб. для студентів-гірників, які навчаються нім. мовою. Ч.1: Розкриття та підготовка / В.І. Стрельніков; Донец. нац. техн. ун-т, Ін-т міжнар. співробітництва. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - 84с. - (Загол., текст- нім. мовою).

215. Творча спадщина В.І.Вернадського і сучасність (Вернадські читання): доп. та повідомлення 4-ї міжнар. наук. конф., 21-25 квіт. 2005р., м.Донецьк / під. ред. Л.О.Алексеєвої. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - 260с.

216. Творча спадщина В.І.Вернадського і сучасність= Творческое наследие В.И. Вернадского и современность: ("Вернадські читання"): пам'яті великого вченого, мислителя і сусп. діяча присвячено: доп. і повідомл. 4-ї міжнар. наук. конф. , 21-25 квіт. 2005 р. у м. Донецьку/Донец. нац. техн. ун-т та ін.; редкол.: О.А. Мінаєв та ін.-Донецьк:ДонНТУ, 2005.-260с.: портр.

217. Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин: підруч. для ВНЗ. У 2 ч.Ч.1 /Д.В.Дорохов, В.І.Сивохин, О.С.Подтикалов, І.С.Костюк; ред.Д.В.Дорохова; Донец. нац. техн. ун-т. - 2-е вид., перероб., доп. Донецьк: 2005. - 227с.

218. Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин: підруч. для ВНЗ. У 2 ч.Ч.2 /Д.В.Дорохов, В.І.Сивохин, О.С.Подтикалов, І.С.Костюк; ред.Д.В.Дорохова; Донец. нац. техн. ун-т. - 2-е вид., перероб., доп. Донецьк: 2005. - 265с.

219. Українсько-російський словник термінів з аерології, охорони праці, гірничорятувальної справи, протипожежної техніки в гірництві: навч. посіб. /Донец. нац. техн. ун-т; уклад. В.А.Стукало. - Донецьк, 2005. - 203с.

220. Улитин, Г.М. Математика: метод. пособ. для абитуриентов / Г.М. Улитин, Л.П. Мироненко; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2005. - 327с.: ил.

221. Физика и научно-технический прогресс (ФиНаТ-2005): тез. докл. регион. студ. конф. ( г.Донецк, 23 апр. 2005 г.)/ Донец. нац. техн. ун-т, Физ.-металлург. фак., Каф. физики, Пробл. н.-и. лаб. взаимодействия водорода с металлами и водород. технологий; под ред. В.А. Гольцова.-Донецк: ДонНТУ, 2005.-124с.

222. Філософія: навч.-метод. посіб. / П.Л. Кисельова, О.І. Блащишин, А.В. Сахно, Р.О. Додонов, Н.М. Заваленкова; Донец. нац. техн. ун-т; під ред. Л.О. Алексеєвої та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - 188с.

223. Хімія і хімічна технологія / редкол.:Є.О. Башков(голов. ред.) та ін.-Донецьк:Лебідь,2005.-174с.- (Наук.пр./Донец.нац. техн. ун-т; Вип.95).

224. Хобта, В.М. Активізація і підвищення ефективності інвестиційних процесів на підприємствах: монографія / В.М. Хобта, О.Ю. Попова, А.В. Мєшков; НАН України, Ін-т економіки пром-сті , Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2005. - 343 с.

225. Хобта, В.М. Управління інвестиціями: навч.посіб. для ВНЗ / В.М. Хобта; Донец. нац.техн.ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. - 394 с.

226. Шевченко, Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем: учеб. пособ. для вузов. Ч.1: Напряженно - деформируемое состояние стержней / Ф.Л. Шевченко; Донец.нац.техн.ун-т.- Донецк: ООО "NORD PRESS", 2005. - 289с.: ил.

227. Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: тр. II междунар. науч.-практ. конф., 24-27 мая 2005г./ Моск. гос. ун-т инж. экологии, Донец. нац. техн. ун-т и др.; под ред. Д.А. Баранова и др.-М.: МГУИЭ,2005.-218 с.: ил.

2006

228. Автоматизація технологічних об'єктів та процесів. Пошук молодих: VI Міжнар. наук.-техн. конф. аспірантів та студентів,24-27 квіт. 2006 р., м. Донецьк: зб.наук.пр./ Донец. нац. техн. ун-т, Ф-т енергомеханіки і автоматизації.-Донецьк: ДонНТУ,2006.-214с.-(Присвячується 85-річчю ДонНТУ).

229. *Актуальні питання менеджменту в сучасних умовах: тези доп. V всеукр. наук. і студ.конф., 4-6 квіт. 2006 р.- Донецьк: ДонНТУ, 2006.

230. *Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали ІІІ міжнар. наук.- теор. конф. мол. вчених і студентів. В 2-х т. Т.1. - Донецьк: ДонНТУ, 2006.

231. *Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали ІІІ міжнар. наук.- теор. конф. мол. вчених і студентів. В 2-х т. Т.2.- Донецьк: ДонНТУ, 2006.

232. Александров,С.Н. Основы психологии успеха: учеб.пособ./ С.Н.Александров, Н.С.Почтаренко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 476с.

233. Анциферов, А.В. Подработка зданий и сооружений шахтерских городов и поселков : учеб. пособ. для вузов / А.В. Анциферов, Ю.Ф. Кренида, М.Г. Тиркель ; Донец. нац. техн. ун-т, Укр.гос.н.-и.и проект.- конструкт. ин-т горной геологии, геомеханики и маркшейдер. дела. - Донецк : Технопарк ДонНТУ "УНІТЕХ", 2006. - 230с. : ил., портр.

234. Баранов, Д.А. Механотермические способы совершенствования многофазных железных сплавов / Д.А. Баранов. - Донецк : ДонНТУ, 2006. - 232с. : ил.

235. *Билоусенко, М.В. Общая теория экономической организации: организационная эволюция индустриальной экономики: монография / М.В.Билоусенко.- Донецк: ДонНТУ, 2006.- 432с.

236. Білецький, В.С. Хронологія гірництва в країнах світу / В.С. Білецький, Г.І. Гайко ; Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня. - Донецьк : Донец. від-ня НТШ, "Ред. гірн. енциклопедії", 2006. - 224 с.

237. Бредихин, В.Н. Медь вторичная: монография / В.Н. Бредихин, Н.А.Маняк, А.Я.Кафтаненко. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 416 с.

238. *Бурение: тез. докл. VІ всеукр. науч.-техн. конф., 27-28 апр. 2006. - Донецк, 2006.

239. Векторизация растрового изображения в системе КОМПАС-ГРАФИК [Электронный ресурс]: учеб.- метод. пособ./ сост.О.Г.Гайдарь; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецк: ДонНТУ, 2006.

240. Вісник кафедри "Електротехніка": за підсумками наук. діяльності студентів: присвячується 85 - річчю ДонНТУ / редкол.:В.І.Костенко (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 157с.

241. *Геотехнологии и управление производством ХХІ века //Сб. материалов науч.- практ. конф., 25-26 мая 2006 г. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - Т.1.

242. Глобалізація міжнародного ринку праці: роль та задачі вищої школи = Globalisierung des internationalen arbeitsmarktes:rolle und aufgaben der Hochschule:зб.пр.семінару стипендіатів DAAD. - Донецьк: Об'єднання колишніх стипендіатів DAAD Донец. регіону,2006.-119с.

243. *Горная энергомеханика и автоматика : VI междунар. науч.-техн. конф., нояб. 2006, г.Донецк.- Донецк, 2006.

244. Горные машины для подземной добычи угля: учеб. пособ. для вузов / П.А.Горбатов, Г.В.Петрушкин, Н.М.Лысенко и др.; под общ. ред. П.А.Горбатова; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Норд Компьютер, 2006. - 669 с.: ил.

245. Гребняк, Н.П. Медико-физиологические и педагогические основы физического воспитания студентов: учеб. пособ. для вузов / Н.П.Гребняк, В.П.Гребняк, А.Г.Рыбковский; Донец. нац. техн. ун-т; Донец. нац. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 389 с.

246. *Донбас - 2020: наука і техніка виробництву: матеріали 3 наук.-практ конф., м. Донецьк, 30-31 трав. 2006р.- Донецьк, 2006.

247. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.10:Хімія/ наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід.вид.дім,2006.-124с.

248. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.11:Мова. Література/ наук.т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід.вид.дім,2006.-252с.

249. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.12: Історія/ наук.т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід.вид.дім,2006.-256с.

250. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.13: Філософія. Культура. Політика. Педагогіка / наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід.вид.дім,2006.-252с.

251. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.14: Біологія. Біофізіологія. Медицина. Психологія/ наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід.вид.дім,2006.-112с.

252. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.15: Науки про землю, гірництво, грунтознавство. Економіка. Соціологія/ наук.т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід.вид.дім,2006.-160с.

253. *Економіка європейської інтеграції: навч.посіб./ П.В.Сорокіна, Г.О.Пономарьова, Л.В.Руденко, П.А.Леонова; під.ред. В.В. Дементьєва та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2006.

254. Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі: матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів і мол. вчених, м.Донецьк, 19-21 трав. 2006р. В 2 ч. Ч.1 / Донец. нац. техн. ун-т, Донец. обл. держ. адмін.; редкол.: О.А.Мінаєв (голов.ред.)та ін.-Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2006.-209с.

255. Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі: матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м.Донецьк, 19-21 трав. 2006р.В 2 ч. Ч.2 / Донец. нац. техн. ун-т, Донец. обл. держ. адмін.; редкол.: О.А.Мінаєв (голов.ред.) та ін.-Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2006.-230с.

256. *Збірка доповідей науково-практичної конференції студентів (на франц. мові), м.Донецьк. Вип.3/ Донец. нац. техн.ун-т. - Донецьк, 2006.- Вип.3.

257. *Збірка праць міжнародної науково-практичної конференції, 20 квіт. 2006 року, м. Донецьк. - Донецьк: ДонНТУ, 2006.

258. Зборщик, М.П. Геомеханика подземной разработки угольных пластов: учеб. пособ. для вузов. В 3 т. Т.1 / М.П. Зборщик, М.А. Ильяшов; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2006.- 256 с.

259. Калиниченко ,О.И. Основы горного производства: учеб. пособ. для студ. спец. 7.090306 "Бурение" / О.И. Калиниченко; Донец. нац.техн.ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 135 с.

260. Калиниченко, О.И. Забойные буровые машины: учеб. пособ. для студ. спец. 7.090306 "Бурение" / О.И. Калиниченко, П.В. Зыбинский; Донец. нац. техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 222 с.

261. Кауфман, Л.Л. Строительство туннелей: (обзор зарубеж. опыта): монография. В 2 ч. Ч.1 / Л.Л.Кауфман, Н.И.Кулдыркаев, Б.А.Лысиков. - Донецк: Норд-Пресс, 2006. - 360 с.: ил.

262. Кауфман, Л.Л. Строительство туннелей: (обзор зарубеж. опыта): монография. В 2 ч. Ч.2 / Л.Л.Кауфман, Н.И.Кулдыркаев, Б.А.Лысиков. - Донецк: Норд-Пресс, 2006. - 330 с.

263. *Комп'ютерний моніторинг та інформаційні технології: зб. тез. доп. II міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та мол. вчених, м. Донецьк, 15 -17 трав. 2006р. - Донецьк,2006.

264. Корпоративное управление: учеб.- метод. пособ. для студентов эконом. спец. и заоч. форм обучения / сост. Н.А. Перевозчикова, Л.Н.Василишина. - Донецк: ДонНТУ,2006.- 250с.

265. Косолапов, Ю.Ф. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення= Introduction in mathematical fnflesis. Differential calculus: метод. посіб. по вивченню розділу курсу "Математичний аналіз" для студентів ДонНТУ / Ю.Ф. Косолапов; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. вищої математики. - Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 169 с.- Текст: англ.

266. Косолапов, Ю.Ф. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння = Integral calculus. Differential eguations: метод. посіб. по вивченню розділів курсу "Математичний аналіз" для студентів ДонНТУ / Ю.Ф. Косолапов; Донец. нац. техн. ун-т, каф.вищої математики. - Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 163 с. - Текст: англ.

267. Костенко, В.І. Перетворювальна техніка: навч.посіб. для ВНЗ / В.І. Костенко, О.О. Шавьолкін; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 232с.

268. Курбатов, Ю.Л. Нагнетатели и тепловые двигатели в теплотехнике: учеб. пособ. В 2 ч. Ч.2: Тепловые двигатели / Ю.Л. Курбатов, В.И. Шелудченко, В.В. Кравцов; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: Норд-Пресс, 2006.-170с.

269. Курбатов, Ю.Л. Нагніначі і теплові двигуни: учб. посіб. В 2 ч. Ч.1: Нагнітачі / Ю.Л. Курбатов, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: Норд-Пресс, 2006.-123с.

270. Курбатов, Ю.Л. Нагніначі і теплові двигуни: учб. посіб. В 2 ч. Ч.2: Теплові двигуни / Ю.Л. Курбатов, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: Норд-Пресс, 2006.-166с.

271. Лисяков, В.П.Фінанси, грошовий обіг та кредит. Інвестування: конспект лекцій для студентів / В.П.Лисяков; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецьк: ДонНТУ,2006. - 107с.

272. Ляшенко,В.И. Регулирование развития экономических систем: теория, режим, институты: монография / В.И.Ляшенко.- Донецк: ДонНТУ, 2006. - 668с.

273. Маркетинг і комп'ютер: навч. посіб. для ВНЗ /Ф.І.Євдокимов, В.М.Гавва, Л.В.Тарасьєва та ін.; Донец. нац. техн. ун-т. - 2 - ге вид., перероб. та доп.- Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 540с.

274. Матюха, П.Г. Алмазне шліфування з електроерозійними керуючими діями на робочу поверхню круга: монографія / П.Г. Матюха, В.В. Полтавець; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 164 с.

275. *Машинознавство : матеріали VIII регіон. наук.-метод. конф., 29-31 берез. 2006 р. - Донецьк: ДонНТУ, 2006.

276. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб.тр. XIII Междунар. науч.-техн. конф., 11-16 сент. 2006г., г. Севастополь. В 5 т. Т.1 / Донец. нац.техн.ун-т, Севаст. нац. техн. ун.т, Брянск. гос. техн. ун-т ; програм. ком. конф.: А.А. Минаев и др.-Донецк:ДонНТУ,2006. - 281с.

277. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб. тр. XIII Междунар. науч.-техн.конф., 11-16 сент. 2006г., г.Севастополь. В 5 т. Т.3 / Донец.нац. техн.ун-т, Севаст. нац. техн. ун.т, Брянск. гос. техн. ун-т ; програм. ком. конф.: А.А. Минаев и др.-Донецк:ДонНТУ,2006.- 306 с.

278. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб.тр.XIII Междунар. науч.-техн.конф., 11-16 сент. 2006г., г.Севастополь. В 5 т. Т.5 / Донец. нац.техн. ун-т, Севаст. нац. техн. ун.т, Брянск. гос. техн. ун-т ; програм. ком. конф.: А.А. Минаев и др.-Донецк:ДонНТУ,2006.- 326 с.

279. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб.тр.XIII Междунар.науч.-техн.конф., 11-16сент. 2006г., г.Севастополь.В 5 т. Т.2 / Донец. нац.техн.ун-т, Севаст. нац. техн. ун.т, Брянск. гос. техн. ун-т ; програм. ком. конф.: А.А. Минаев и др.-Донецк:ДонНТУ,2006.- 324 с.

280. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб.тр.ХIIІ Междунар. науч.-техн. конф., 11-16 сент. 2006г., г.Севастополь.В 5 т.Т.4. / Донец. нац. техн. ун-т, Севаст. нац. техн. ун-т, Брянск. гос. техн. ун-т; програм. ком. конф.: А.А. Минаев и др.-Донецк: ДонНТУ,2006.- 310 с.

281. *Металлургия и обработка металлов: материалы науч.-техн. конф. студ. и мол. ученых физико-металлург. фак., посвящен. 85-летию ДонНТУ.- Вып.9.- Донецк, 2006.

282. *Методика викладання іноземної мови у немовних навчальних закладах: зб. пр. міжнар. наук.- практ.конф., 20 квіт. 2006р.- Донецьк: ДонНТУ, 2006.

283. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс]: материалы V междунар. науч.-техн. студ. конф., 28-30 нояб.2006г./ Донец.нац.техн.ун-т; редкол.: Н.Г.Бойко (гл.ред.) и др.-Донецк: ДонНТУ,2006.-1 файл.

284. *Механика и современная техника : межвуз. студ. науч.-техн. конф., 16 мая 2006 г., г.Донецк. - Донецк, 2006.

285. Минаев, А.А. Металлопродукция: сертификация, маркировка, упаковка: учеб. пособ. для вузов / А.А. Минаев, А.Н. Смирнов, И.В. Лейрих; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Норд-Пресс, 2006. - 291 с.

286. Михайлов, А.Н. Основы проектирования и автоматизации производственных процессов на базе технологий непрерывного действия: учеб. пособ. для вузов / А.Н. Михайлов; Донец. нац. техн.ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 421с.: ил.

287. Мозговий, В.І. Українська мова у професійному спілкуванні: модульний курс: навч.посіб. для ВНЗ / В.І. Мозговий. - 2-ге вид., перероб. и доп. - К.: Центр навч. літ., 2006. - 592 с.

288. *Молодежь и государство: материалы ІV междунар. науч. конф.-Донецк: Новый мир, 2006.

289. Муза, Д.Е. Этика и эстетика: учеб. пособ. для вузов / Д.Е. Муза; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. философии. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 172с.

290. Налогообложение: теория, проблемы, решения: монография /В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ. ред. В.П. Вишневского; НАН Украины, Ин-т экономики промышленности, Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ; ИЭП НАН Украины, 2006. - 504 с.

291. Наукові праці Донецького національного технічного університету : зб. ст./редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2006.-214с.-(Сер.: Економічна; Вип.30(114).

292. Наукові праці Донецького національного технічного університету : зб. ст./редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2006.-222с.-(Сер.: Економічна; Вип.103-4).

293. Наукові праці Донецького національного технічного університету : зб.ст./ редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2006.-219с.-(Сер.: Економічна; Вип.103-3).

294. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс]/редкол.:Є.О.Башков (голов.ред) та ін.;відповід.за випуск М.Г. Бойко.- Донецьк: ДонНТУ, 2006.- ( Сер.:Гірничо-електромеханічна; Вип.104).

295. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: М.Г. Бойко (голов. ред.) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2006.-226с.-(Сер.: Гірничо- електромеханічна; Вип.104).

296. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.:Є.О.Башков(голов.ред..) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2006.-246с.- (Сер.:Гірничо-геологічна; Вип.111, т.1) .

297. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб. ст./ редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.)та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2006.-250с.-(Сер.:Економічна; Вип.103-2).

298. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб.ст./ редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2006.-236с.-(Сер.:Економічна; Вип.103-1).

299. Наукові праці Донецького національного технічного університету[Електронний ресурс] / редкол.:Є.О.Башков (голов.ред) та ін.;відпов. за вип. М.Г.Бойко.-Донецьк:ДонНТУ,2006.-(Сер. Гірничо-електромеханічна; Вип.12(113)).

300. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.: Башков Є.О. (голов.ред.) та ін.-Донецьк:ДонНТУ, 2006. - 175с.-(Сер.:Гірничо-геологічна; Вип.111,т.2).

301. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.: Е.О. Башков та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2006.-177с.-(Сер.: Хімія і хімічна технологія; Вип.108).

302. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.: М.Г. Бойко (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2006.-180с.-(Сер.:Гірничо- електромеханічна; Вип.13(123).

303. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: М.Г. Бойко (голов. ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ, 2006.-344с.-(Сер.:Гірничо- електромеханічна; Вип. 12(113).

304. Наукові праці Донецького національного технічного університету/редкол:Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2006.-154с.(Сер.:Електротехніка і енергетика; Вип.112).

305. Начальный курс информатики для пользователей персональных компьютеров: учеб.-метод.пособ./ В.Н.Павлыш, И.Ю.Анохина, И.Н.Кононенко, В.И.Зензеров; Донец. нац. техн.ун-т.- Донецк,2006. - 235с.

306. Обчислювальна техніка та автоматизація/редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2006.-208 с.: ил.-(Наук.пр./Донец. нац. техн. ун-т; Вип.107).

307. Обчислювальна техніка та автоматизація/редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2006.-220 с.: ил.-(Наук.пр./Донец. нац. техн. ун-т; Вип.106).

308. Основи інтелектуальної власності та інноватики: навч. посіб. для ВНЗ / С.С. Гребьонкін, І.В. Антипов, К.В. Трибунська та ін.; під ред. С.С. Гребьонкіна; Донец. держ. ун-т управління. - Донецьк: ВІК, 2006. - 205 с.

309. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів : V Міжнар.наук.конф. аспірантів та студ., 11-13 квіт. 2006р., м.Донецьк: зб.доп., присвяч. 85-річчю ДонНТУ та Дню довкілля.Т.2 /Донец. нац. техн. ун-т та ін.; редкол.: Є.О.Башков (відп.ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2006.-229с.

310. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: V Міжнар. наук. конф. аспірантів та студ., 11-13 квіт. 2006р., м.Донецьк: зб.доп., присвяч. 85-річчю ДонНТУ та Дню довкілля.Т.1 /Донец. нац. техн. ун-т та ін.; редкол.: Є.О.Башков (відп.ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2006.-273с.

311. Павлыш, В.Н. Физико-технические основы процессов гидравлического воздействия на угольные пласты : монография / В.Н. Павлыш, С.С. Гребенкин ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк:ВИК, 2006. - 269с.

312. Панов ,Б.С. Донецкий национальный технический университет в моей жизни: (мемуары) / Б.С.Панов; Донец. нац.техн.ун-т. - 2-е изд. - Севастополь; Донецк: Вебер, 2006. - 213 с.: ил.

313. Панов, Б.С. Научные публикации.Т.6: 2000 - 2006 гг. /Б.С.Панов. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - Текст: рус., укр., англ.

314. Папушин, Ю.Л. Дослідження корисних копалин на збагачуваність : навч. посіб. / Ю.Л. Папушин, В.О. Смирнов, В.С. Білецький ; Донец. нац. техн. ун-т, Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня. - Донецьк : Схід. вид. дім, 2006. - 344с.

315. Парахин, Н.Ф. Промышленные способы сжигания и переработки топлив: учеб. пособ. для вузов / Н.Ф. Парахин, В.И. Шелудченко, В.В. Кравцов; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Норд-Пресс, 2006. - 303 с.: ил.

316. *Пенькова,И.В. Информационная экономика: вопросы теории: монография / И.В. Пенькова. - Донецк: ДонНТУ, 2006.-296с.

317. *Перспективи та приоритети розвитку економічного аналізу : III всеукр. наук. конф. студ., аспірантів і мол. вчених, 18-20 квіт. 2006р. - Донецьк: ДонНТУ, 2006.

318. Почтаренко, Н.С. Азбука золотых россыпей по достижению успеха в жизни / Н.С. Почтаренко; Донец. нац. техн. ун-т - Донецк, 2006. - 459с.

319. Почтаренко,Н.С. Управление персоналом: учеб.пособ.для вузов / Н.С.Почтаренко; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк: ДонНТУ,2006. - 346с.

320. Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы: материалы VII Междунар. науч.- практ. семинара, 19-21 июня 2006г., г.Таганрог (Россия). В 3-х кн. Кн.1 / Таганрог. гос. радиотехн. ун-т, Донец. нац. техн. ун-т.; редкол.: В.Г. Захаревич (гл.ред.)и др.-Таганрог; Донецк, 2006.- 170с.

321. Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы: материалы VII Междунар.науч.- практ. семинара, 19-21 июня 2006г., г.Таганрог (Россия). В 3-х кн. Кн.2 / Таганрог. гос. радиотехн. ун-т, Донец. нац. техн. ун-т.;редкол.:В.Г. Захаревич (гл.ред.)и др.- Таганрог;Донецк, 2006.-167с.

322. Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы: материалы VII Междунар.науч.- практ. семинара, 19-21 июня 2006г., г.Таганрог (Россия). В 3-х кн. Кн.3 /Таганрог. гос. радиотехн. ун-т, Донец. нац. техн. ун-т.; редкол.: В.Г. Захаревич (гл.ред.)и др.-Таганрог;Донецк, 2006.-327с.

323. Проблеми гірського тиску=Ground control in mining/ редкол.: О.А. Мінаєв (голов.ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2006.-301с.: іл.-(Зб. наук. пр./ Донец. нац.техн.ун-т; Вип.14).

324. Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем: зб. ст. / редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 272 с.: іл. - ( Наук. пр. / Донец. нац. техн. ун-т; Вип.78).

325. Проблемы индустриальных мегаполисов: материалы III Междунар. науч.- практ.конф., 23-26 мая 2006г. / Моск. гос.ун-т инж. экологии, Донец. нац. техн. ун-т и др.; под. ред. М.Б. Генералова и др.- Донецк; Авдеевка, 2006. - 314с.

326. *Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения инностранных инвестиций: регион. аспект: сб.науч. тр. ДонНТУ. В 3-х т.- 2006.

327. Прогресивні технології і системи машинобудування / редкол.: О.А. Мінаєв (голов.ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 293с. - (Міжнар. зб. наук. пр./ Донец. нац. техн. ун-т; Вип.32).

328. Прогресивні технології і системи машинобудування/ редкол.: О.А.Мінаєв (голов.ред.)та ін.-Донецьк:ДонНТУ, 2006. - 365с.-( Міжнар. зб. наук. пр. / Донец. нац. техн. ун-т; Вип.31).

329. Производство и использование коксового орешка в доменной плавке / С.Л. Ярошевский, Н.С. Хлапонин, А.М. Кузнецов, А.В. Кузин. - Донецк: УНИТЕХ, 2006. - 68 с.

330. Пылеугольное топливо - альтернатива природному газу при выплавке чугуна: тр. Междунар. науч.-техн. конф., 18-21 дек. 2006г., г. Донецк / Донец. нац. техн. ун-т и др.;редкол.: С.Л. Ярошевский и др.-Донецк: УНИТЕХ,2006.-397с.

331. Рагозин, Н.П. Украина: партии и партийная система: монография / Н.П. Рагозин; Донец. нац. техн. ун-т, Инновац. центр социал.-полит. и гуманит. наук. - Донецк: Норд-пресс, 2006. - 202с.

332. Разработка, исследование и освоение технологии доменной плавки с вдуванием в горн пылеугольного топлива : опыт 1976-2006гг. / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. руднотерм. процессы и малоотход. технологии; сост. С.Л. Ярошевский.- Донецк: Норд Компьютер,2006.-260с.

333. *Регіональна політика України: історія, сучасні концептуальні основи, перспективи: ІІІ всеукр. наук. конф., 7 груд. 2006 р., м.Донецьк. - Донецьк: ДонНТУ, 2006.

334. *Регіони України: історія становлення та проблеми сучасного розвитку: всеукр. наук.- практ. конф., 16 квіт. 2006 р., м.Донецьк. - Донецьк: ДонНТУ, 2006.

335. Резервы эффективности комбинированного дутья в доменных цехах Украины / С.Л. Ярошевский, А.М. Кузнецов, З.К. Афанасьева; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк : Норд компьютер, 2006. - 31 с.

336. Розвиток творчої особистості студента як суб'єкта педагогічної взаємодії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 верес. 2006 р. / Донец. нац. техн. ун-т та ін. ; редкол.: О.А. Мінаєв та ін.-Донецьк: ТОВ "Норд Комп'ютер", 2006.-133с.

337. Саржан, А.А. Основы правоведения: учеб. пособ. / А.А.Саржан; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. истории и права. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 180с.

338. Серьожникова, Р.К. Майбутній педагог в просторі творчого розвитку: монографія / Р. К.Серьожникова; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: Норд - Прес, 2006. - 471 с.

339. Скобцов, Ю.А. Логическое моделирование и тестирование цифровых устройств / Ю.А.Скобцов, В.Ю.Скобцов; НАН Украины, Ин-т приклад. матем. и механики; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ИПММ НАН Украины; ДонНТУ , 2006. - 436 с.

340. Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: материалы Междунар. науч.-техн.конф. мол. ученых, аспирантов и студентов, организов. каф."Строительства шахт и подземных сооружений" ДонНТУ: сб. науч. тр. Вып.12 / Донец. нац. техн.ун-т и др.; редкол. С.Н. Александров и др. -Донецк: Норд-Пресс, 2006.- 135с.- (Посвящается 85 - летию ДонНТУ).

341. Современные проблемы шахтного и подземного строительства: материалы междунар. науч.- практ. симпозиума, 27 мая - 2 июня 2006 г., Крым, Алушта, Украина. Вып.7 / Акад. стр-ва Украины, отрасл. отд-ние "Стр-во шахт, рудников и подземных сооружений" и др.; редкол.: М.П.Зборщик (гл. ред.) и др. - Донецк: Норд-Пресс, 2006. - 278с.

342. Современные проблемы шахтного и подземного строительства:материалы Междунар. науч.- практ. симпозиума, 27 мая- 2 июня 2006г., г.Алушта (Крым, Украина). Вып.7/ Акад. стр-ва Украины, Отрасл. отд-ние "Стр-во шахт, рудников и подземных сооружений" и др.; редкол.: М.П. Зборщик (гл. ред.) и др.-Донецк: Норд-Пресс,2006.- 278с.

343. Сумин, В.А. Регулирование деятельности персонала управления: монография / В.А. Сумин; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2006. - 308с.

344. *Сучасний стан і проблеми інвестиційного розвитку: матеріали всеукр. студ. наук.- практ. конф.- Донецьк: ДонНТУ, 2006.

345. Сучасний стан та проблеми розвитку обліку, аналізу та аудиту на промислових підприємствах: матеріали VII міжвуз. студ. наук.-практ. конф., Донецьк,19 квіт.2006 р.У 2 т. Т.1/ Донец.нац.техн.ун-т,Фак.економіки та менедж.; редкол.: В.В.Дементьєв та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2006.-201с.

346. Сучасний стан та проблеми розвитку обліку, аналізу та аудиту на промислових підприємствах: матеріали VII міжвуз. студ. наук.-практ. конф., Донецьк,19 квіт.2006 р.У 2 т. Т.2/ Донец.нац.техн.ун-т,Фак.економіки та менеджменту; редкол.: В.В.Дементьєв та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2006.-259с.

347. *Сучасні тенденції менеджменту в Україні: правові та економічні аспекти: матеріали університетської студ. конф.- Донецьк: ДонНТУ,2006.

348. Теоретические основы процессов комплексного гидропневматического воздействия на угольные пласты: монография / В.Н.Павлыш, С.С.Гребенкин, В.И.Бондаренко и др.; под общ.ред. В.Н.Павлыша; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ВИК, 2006. - 273 с.: ил.

349. Тепломасопередача: підруч. для ВНЗ /С.І.Гінкул, В.В.Кравцов, В.І.Шелудченко, О.Б.Бірюков. - Донецьк: Норд-Прес, 2006. - 291 с.

350. Тепломассообмен: учеб. пособ. для вузов / С.И.Гинкул, В.И.Шелудченко, В.В.Кравцов, С.В.Палкина. - Донецк: Норд-Пресс, 2006. - 298 с.

351. Терехов, С.В. Математический практикум для абитуриентов: учеб. пособ. / С.В. Терехов; Донец. нац.техн.ун-т. - Донецк : Норд-Пресс, 2006. - 240 с.

352. Тодорова, Н.Ю. Ділове спілкування: аргументація: навч. посіб. для студ. спец. "Міжнародна економіка" і "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств" / Н.Ю. Тодорова; Донец.нац.техн.ун-т, Ф-т економіки та менеджменту, Каф. іноземних мов проф. спілкування. - Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 103с.

353. Тодорова, Н.Ю. Збірка вправ по засвоєнню ідіоматичної лексики ділової англійської мови: для студ. спец. "Міжнар. економіка і зовнішньоекон. діяльність підприємств".Ч.4 / Н.Ю.Тодорова, І.М.Єгорова, О.О.Мазур. - Донецьк: ДонНТУ, 2006. - 65 с.

354. Тодорова,Н.Ю. Міжкультурний менеджмент [Електронний ресурс]: підруч. англ. мовою для студентів спец. "Міжнародна економіка"/ Н.Ю.Тодорова; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк: ДонНТУ, 2006.

355. Туяхов, А.И. Метрология и стандартизация: учеб.-метод. пособ. для вузов / А.И. Туяхов; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: Норд Компьютер, 2006. - 185 с.

356. *Україна та її регіони на шляху до інноваційного суспільства: міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт. -1лист. 2006р.- Донецьк.- С. 142-149.

357. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. для ВНЗ /Т.О.Мачай, Л.В.Шавлак, Л.К.Лазарева та ін.; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. укр. і рос. мов. - Донецьк: ДонНТУ, 2006. 209 с.

358. Физика и научно - технический прогресс (ФиНаТ-2006): тез. докл. межвуз. студ. конф., Донецк, 22 апр. 2006 г.: 85-летию Донец. нац. техн. ун-та посвящается /Донец. нац. техн. ун-т, Каф. Физики, Водород. клуб; под ред. В.А.Гольцова. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 122 с.

359. Філософія людини: світогляд, наука, техніка: наук.-філос. конф. студентів, магістрантів і аспірантів: тези повідомлень, 1 черв.2006 р. / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. філософії. - Донецьк: ДонНТУ,2006.-144с.-(85-річчю ДонНТУ присвячується).

360. *Фінансовий та банківський менеджмент: досвід та проблеми, тези доп. та виступів VІІІ міжнар. наук. конф. студентів і мол. вчених.- Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, ЛТД" 2006.

361. Шевченко, Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем. Ч.1: Напряженно-деформируемое состояние стержней : учеб. пособ. для вузов / Ф.Л. Шевченко; Донец.нац.техн.ун-т. - 2- е изд. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 293с.

362. Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: материалы III Междунар.науч.-практ. конф., 23-27 мая 2006г./ Моск. гос. ун-т инж. экологии, Донец. нац. техн. ун-т и др.; под ред. М.Б.Генералова и др.-Донецк;Авдеевка: ДонНТУ,2006.-314 с.

363. *Ярембаш, И.Ф. Производственные процессы в очистных забоях угольных шахт: учеб. пособ. для вузов / И.Ф.Ярембаш, В.Д. Мороз, И.Г.Ворхлик, И.С.Костюк; под общ. ред. И.Ф.Ярембаша. - Донецк: ДонНТУ, 2006. - 254 с.: ил.

364. Ярошевский, С.Л. Резервы эффективности комбинированного дутья в доменных цехах Украины / С.Л. Ярошевский, А.М. Кузнецов, З.К. Афанасьева; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецк: Норд компьютер, 2006.-31 с.

2007

365. Автоматизація технологічних об'єктів та процесів. Пошук молодих: зб. наук. пр.VІІ Міжнар. наук.-техн. конф. аспірантів та студентів, 26-28 квіт. 2007 р., м. Донецьк / Донец.нац.техн.ун-т, Ф-т енергомеханіки і автоматизації. - Донецьк, 2007. - 292c.

366. Азбука избранных моделей, наставлений, заповедей по христианской нравственности и духовности. В 3 ч. Ч.1 / сост. Н.С.Почтаренко.- Донецк, 2007.- 514с.

367. Азбука избранных моделей, наставлений, заповедей по христианской нравственности и духовности. В 3 ч. Ч.2 / сост. Н.С.Почтаренко.- Донецк, 2007.- 507с.

368. Актуальні питання менеджменту в сучасних умовах [Електронний ресурс]: тези доп.YI Всеукр.наук.студ.конф.,(24-25 квіт.2007 р.) / Донец. нац.техн.ун-т; редкол.: В.П.Вишневський та ін.- Донецьк,2007. 369. Актуальні питання менеджменту в сучасних умовах: тез. доп. VI Всеукр. наук. студ. конф., 24-25 квіт. 2007 р. / Донец. нац. техн. ун-т. ; редкол.: В.П. Вишневський та ін.- Донецьк, 2007. - 308с.

370. *Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали міжнар.наук- теор. конф. мол. учених і студентів. В 3 т. Т.1.-Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ",2007.

371. *Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали міжнар.наук- теор. конф. мол. учених і студентів. В 3 т. Т.2.-Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ",2007.

372. *Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали міжнар.наук- теор. конф. мол. учених і студентів. В 3 т. Т.3.-Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ",2007.

373. Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку регіону: зб.матеріалів регіон. наук- практ. конф. До 10-ї річниці каф. "Економіка і менеджмент", 13 груд. 2007р. / під. заг. ред. С.М. Лисенко.-Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ",2007.- 394с.

374. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу і аудиту на промислових підприємствах: матеріали VIII регіон. студ.наук.-практ. конф.,19 квіт.2007 р. Т.1 /Донец. нац. техн. ун-т; редкол.:В.В.Дементьєв (голова) та ін. - Донецьк:ДонНТУ,2007.- 188с.

375. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу і аудиту на промислових підприємствах: матеріали VIII регіон. студ.наук.-практ. конф.,19 квіт.2007 р.Т.2 / Донец.нац. техн. ун-т; редкол.:В.В.Дементьєв (голова) та ін. - Донецьк:ДонНТУ,2007.- 167с.

376. Аноприенко, А.Я. Археомоделирование: модели и инструменты докомпьютерной эпохи : монография / А.Я. Аноприенко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : УНИТЕХ, 2007. - 318с. - (Междисциплинарные исследования).

377. Аноприенко, А.Я. Атлантида и индоевропейская цивилизация : новые факты, аргументы и модели / А.Я. Аноприенко; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк : УНИТЕХ, 2007. - 516с. : ил., портр. - (Междисциплинарные исследования).

378. Ариненков, Ю.Д. Развитие теории обогащения каменных углей на основе их сепарабельности : монография / Ю.Д. Ариненков; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецк: ДонНТУ,2007.-243с.

379. Атанов, Г.О. Теорія діяльного навчання:навч.посіб. для ВНЗ / Г.О. Атанов.-К.:Кондор,2007.-186с.

380. Баранецький, В.В. Застосування ремонтних органів у бойових умовах / В.В.Баранецький, Г.О.Скрипниченко, О.О.Мартинков.- Донецьк: ДонНТУ, 2007.- 94с.

381. Бібліографія журналу "Схід",1995-2006рр./ укр. культурол. ценр Донец. від-ня наук. т-ва ім.Т.Г.Шевченка; уклад.В.С.Білецький та ін. - Донецьк: Схід. видав. дім,2007. - 256с.

382. Білецький,В.С.Переробка і якість корисних копалин:курс лекцій/В.С. Білецький, В.О.Смирнов; Донец.нац.техн.ун-т, Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня.-Донецьк:Схід.вид. дім,2007.-324с.

383. Бойко, М.Г. Землесосні і ерліфтно-землесосні снаряди : навч. посіб. для ВНЗ / М.Г. Бойко, Л.М. Козиряцький, А.П. Кононенко ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : ДонНТУ, 2007. - 296 с.

384. Бойко, Н.Г. Повышение ресурса и эффективности работы режущего инструмента горных машин : монография / Н.Г. Бойко ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк :ДонНТУ, 2007. - 106с. : ил.

385. Бойко, Н.Г. Разрушение угольных пластов режущим инструментом очистных комбайнов : монография / Н.Г. Бойко ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2007. - 128с. : ил.

386. *Бурение: сб. науч. тр. студ. - Донецк: ДонНТУ, 2007.

387. Вісник кафедри "Електротехніка": всеукр. наук.-техн. конф."Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка", 3 трав.2007 р./Донец. нац. техн.ун-т.- Донецьк,2007.- 178с.

388. Водородная экономика и водородная обработка материалов: тр. пятой Междунар.конф. "ВОМ-2007", Донецк, 21-25мая 2007г. В 2 т. Т.2 /Донец.нац.техн.ун-т и др.;под ред.В.А.Гольцова.-Донецк: ДонНТУ; ДонИФЦ ИАУ,2007.-510с.-(75-летию Донецкой области посвящается).

389. Водородная экономика и водородная обработка материалов: тр.пятой Междунар.конф. "БОМ-2007", Донецк, 21-25 мая 2007г. В 2 т. Т.1 / Донец. нац. техн.ун-т и др.; под ред. В.А. Гольцова.-Донецк:ДонНТУ;ДонИФЦ ИАУ,2007.-462с.-(75-летию Донецкой обл.посвящ.).

390. Гавриш, Н.Н. Особенности разработки открытых и рудных месторождений полезных ископаемых: учеб. пособ./ Н.Н.Гавриш. - Донецк: ДонНТУ, 2007. 203 с.

391. *Геотехнологии и управление производством ХХІ века: сб. науч. тр. ІІ междунар. науч.-практ. конф., 2-3 окт. 2007 г.- Донецк: ДонНТУ, 2007.

392. Герасимчук, В.С.Курс классической математики в примерах и задачах: учеб.пособ.для втузов: в 3 ч. Ч.3 / В.С. Герасимчук, Г.С. Васильченко, В.И. Кравцов; Донец. нац. техн. ун-т.-2-е изд., перераб. и доп.-Донецк: ДонНТУ,2007.-396с.: ил.

393. Гігієнічний українсько-російсько-англійський глосарій / Гребняк М.П., Яворовский О.П., Гребняк В.П., Єрмаченко О.В., Солдак І.І., В.В.Мухін . - Донецьк: Вебер, 2007.-187с.

394. Губарев, В.К. Я познаю мир: тайны географических названий: учеб. пособ./ В.К.Губарев. - М.: АСТ, 2007. - 399 с.

395. Губарєв, В.К. Історія України: конспект лекций для студентов и преподавателей/ В.К.Губарев; Донец.нац.техн.ун-т.-Донецк,2007.-352с.

396. Губарєв, В.К. Історія України: універсальний ілюстрований довідник/ В.К.Губарев. - Донецьк: БАО, 2007. - 576 с.

397. Губарєв, В.К. Сучасний гуманітарний довідник школяра та студента /В.К.Губарєв, З.В.Трофімова; пер. з рос. І.Г.Данілюка, Б.М.Губарева. - Донецьк: БАО, 2007. -1248 с.

398. Диагностирование механического оборудования металлургических предприятий / В.Я. Седуш, В.М. Кравченко , В.А. Сидоров , Е.В. Ошовская.-Донецк, 2007.-87 с.

399. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.18: Історія/ Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк:Схід.вид. дім,2007.-288с.

400. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.19:Микита Шаповал-видатний державний діяч,вчений, патріот: матеріали наук.-практ.конф.з нагоди 125-річчя від дня народження,5 квіт. 2007р., м.Донецьк/ Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід.вид.дім,2007.-130с.

401. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка.Т.17:Літературознавство /Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід. вид. дім,2007.-280с.

402. Донеччина. Новий вимір. Кн. 2 / В.І.Мозговий, М.Д. Каліущенко, О.В. Колесник, І.І. Кулага, Л.Б. Лихачова, В.О. Пірко, Н.І. Рикова, Н.Р.Темірова, С.В. Третяков,С.Ф. Чорна; заг. ред., передмова В.І. Мозговий. - Донецьк: Діа-прінт,2007.-256с.

403. Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі: матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студ. і мол. вчених, м.Донецьк, 18-20 трав. 2007р.: в 2 ч. Ч.1 / Донец.нац. техн.ун-т; Донец. обл. держ. адмін.;редкол.:О.А.Мінаєв (голова) та ін.-Донецьк: Друк Інфо,2007.-246с.

404. Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі: матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м.Донецьк , 18-20 трав. 2007р.: в 2 ч. Ч.2 / Донец. нац. техн. ун-т., Донец.обл.держ. адмін. ; редкол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін.- Донецьк:Друк Інфо, 2007. - 259с.

405. Еронько, С.П. Расчет и конструирование оборудования для внепечной обработки и разливки стали / С.П. Еронько, С.В. Быковских, Е.В. Ошовская. - К. : Техніка, 2007. - 344с.

406. Жук, В.Л. Конспект лекций по курсу "Сертификация и аккредитация металлопродукции" [Электронный ресурс] / В.Л. Жук; Донец.нац.техн.ун-т.- Донецк,2007.

407. Заворотнев, Ю.Д. Количественные методы в социологии: учеб. пособ. / Ю.Д. Заворотнев, Л.И. Журавлев.-Донецк: СПД Дмитренко,2007.-215с.

408. Збірник науково-методичних робіт. Вип.5 / Донец.нац.техн.ун-т, Каф."Вища математика" ім.В.В.Пака; редкол.: Г.М.Улітін та ін. - Донецьк:ДонНТУ, 2007.- 212с.

409. Зборщик,М.П. Геомеханика подземной разработки угольных пластов: учеб.пособ.для вузов. В 3 т. Т.2 / М.П.Зборщик, М.А.Ильяшов; Донец.нац. техн.ун-т.- Донецк,2007. - 262с.

410. Зборщик,О.М.Теорія металургійних систем:зб. задач для практ.занять і метод.рек.щодо їх виконання[Електронний ресурс]/ О.М. Зборщик; Донец. нац. техн. ун-т,Каф.металургія сталі.-Донецьк: ДонНТУ,2007.

411. Золотые россыпи христианской нравственности и духовности: в 3 ч. Ч.1/сост. Н.С. Почтаренко.-Донецк,2007.-534с.

412. Золотые россыпи христианской нравственности и духовности: в 3 ч. Ч.2/сост. Н.С. Почтаренко.-Донецк,2007.-536с.

413. Информатика и компьютерные технологии - 2007: сб.тр.III Междунар. науч.-техн. конф. мол. ученых и студентов, 11-13 дек. 2007г./ Донец.нац.техн.ун-т, Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ;редкол.: А.Я. Аноприенко и др.-Донецк: ДонНТУ,2007.-580с.: ил.

414. Информационная оценка качества измерений и моделирование процессов. Ч.2 / В.Ю. Ларин, Е.Ю. Ларина, Н.И. Чичикало, А.А. Штепа, В.И. Купцов.- Донецк: ДонНТУ; Изд-во Норд-Пресс, 2007. -250 с.

415. Калиниченко, О.И. Гидроударные буровые снаряды и установки для бурения скважин на шельфе / О.И. Калиниченко, П.В. Зыбинский, А.А. Каракозов; Донец. нац. техн.ун-т. - Донецк: Вебер. Донец. отд-ние, 2007. - 270с.: ил.

416. Кауфман, Л.Л. Добыча горючих газов угольных месторождений: (обзор зарубеж.опыта): монография/ Л.Л. Кауфман, Н.И. Кулдыркаев, Б.А. Лысиков; под общ.ред. Л.Л. Кауфмана.-Донецк: Вебер. Донец. отд-ние,2007.-232с.

417. Кауфман, Л.Л. Экологические аспекты подземного строительства: монография. В 3 ч.Ч.1: Общая методика и примеры строительства :(обзор зарубеж. опыта)/ Л.Л. Кауфман,Б.А.Лысиков.-Донецк: Вебер. Донец. отд-ние,2007.-276с.

418. Колосов, И.А. Прицелы и приборы наблюдения/ И.А.Колосов, В.В.Баранецкий, А.Г.Пичахчи,- Донецьк: КВП ДонНТУ,2007.-34с.

419. Кольчик, Е.И. Влияние тектонической нарушенности на условия проведения и поддержания пластовых выработок/ И.А.Кольчик, Е.И.Кольчик, В.И.Пилюгин. - Донецк: ТОВ Донецьк-Вторма, 2007. 183 с.

420. *Комп'ютерний моніторинг інформаційних технологій : ІІІ Міжнар. наук. конф. студентів, аспирантів та мол. вчених, м.Донецьк, 22 трав. 2007р.

421. Косолапов, Ю.Ф. Лінійна алгебра і аналітична геометрія = Linear aiqebra and analytic qeomety: метод.посіб. для студентів ДонНТУ/ Ю.Ф.Косолапов; Донец.нац. техн. ун-т.- Донецьк, 2007. - 247с.

422. Курбатов, Ю.Л. Нагнетатели и тепловые двигатели в теплотехнике: учеб. пособ. / Ю.Л. Курбатов, Н.С. Масс, В.В. Кравцов; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: Норд-Пресс, 2007. - 286с.: ил.

423. Лисяков,В.П.Конспект лекцій з дисціпліни "Проектний аналіз": для студентів денної і заоч. форми навчання / В.П.Лисяков; Донец.нац. техн. ун-т.- Донецьк,2007. - 132с.

424. Мала гірнича енциклопедія. В 3 т. Т.2: Л-Р / за ред. В.С.Білецького. - Донецьк: Донбас, 2007. - 652с.

425. Малишко,І.О.Системи інструментального забезпечення автоматизованих виробництв: навч.посіб.для ВНЗ/ І.О. Малишко, І.В. Кисельова;Держ. вищ. навч. заклад; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецьк: ДонНТУ,2007.-271с.

426. Мартинков, А.А. Взрывчатые вещества и заряды / А.А.Мартинков. - Донецк: КВП ДНТУ, 2007.-35с.

427. Марюта, А.Н. Инновационные решения (в образовании, науке, производстве, экономике): учеб. пособ./ А.Н. Марюта, Ю.Д. Зубенко; Днепропетр.нац.ун-т, Донец.нац.техн.ун-т.- Днепропетровск; Донецк: Системные технологии, 2007.-240с.: ил.

428. Математические модели и методы расчета параметров процессов подземных горных работ и добычного оборудования: монография / С.С. Гребенкин, В.Д. Рябичев, В.Н. Павлыш, Н.П. Долженков, В.И. Зензеров; под общ.ред. С.С. Гребенкина, В.Н. Павлыша.-Донецк: ВИК,2007.-385с.

429. Математическое моделирование и расчет параметров систем угольных шахт и забойного оборудования: монография/ С.С. Гребенкин, В.Н. Павлыш, А.В. Агафонов, В.В. Косарев, В.В. Радченко; под общ. ред. Гребенкина, В.В. Косарева; Донец. нац. техн.ун-т.-Донецк: ВИК,2007.-263с.

430. Машинознавство : матеріали 9-ї регіон. наук.-метод. конф., 15-16 берез. 2007 р./ Донец. нац. техн. ун-т.; відп. ред. В.Г. Нечепаєв.-Донецьк:ДонНТУ,2007.-90с.: іл.

431. *Машиностроение и техносфера на рубеже 21века: сб.тр.XIV Междунар. науч.- техн.конф,. г.Севастополь.-Донецк: Дон НТУ.-2007.

432. *Металлургия и обработка металлов: материалы науч.-техн. конф. студ. и мол. ученых физико-металлург. фак. ДонНТУ.- Вып.10.- Донецк, 2007.

433. Металлургия цветных металлов/ Г.А. Колобов, В.Н. Бредихин, Н.А. Маняк, А.И. Шевелев; Донец.нац.техн.ун-т.-Донецк: ДонНТУ,2007.- 462с.

434. Методическое пособие по решению задач по теоретической электротехнике.Ч.1 / сост.А.В.Корощенко и др.; под общ. ред. А.В. Корощенко; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк,2007.- 222с.

435. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] : материалы VI междунар. науч.-техн. студ. конф., 27-29 нояб. 2007г. / Донец. нац. техн. ун-т, Ф-т. электромеханики и автоматизации, Каф. энергомехани-ческих систем ; редкол.:Н.Г. Бойко (гл.ред.) и др. - Донецк : ДонНТУ, 2007.

436. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс]: материалы YI междунар.науч.-техн. студ. конф.,27-29 нояб.2007г./ редкол.: Н.Г.Бойко; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк,2007.

437. Мілих, В.І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: підручник для ВНЗ / В.І.Мілих, О.О.Шавьолкін; за ред.В.І. Мілих. - К.:Каравела,2007. - 688с.

438. *Моделирование и компьютерная графика: материалы 2-й междунар. науч.- техн. конф. , г Донецк , 10-12 окт. 2007г . - Донецк: ДонНТУ, 2007.

439. *Моделирование и графика: материалы второй междунар. науч.-техн. конф. -Донецк.-2007.

440. Моделирование, идентификация, синтез систем управления= Modeling identification and control systems design: сб.тез. десятой Междунар.науч.-техн. конф., 16-23 сент. 2007г. Вип.42 / НАН Украины, Нац. техн. ун-т Украины "КПИ", Донец.нац.техн.ун-т.- М;Донецк: Изд-во Ин-та прикл. математики и механики НАН Украины,2007.-120с.

441. Моделювання та інформаційні технології: зб.наук.пр. Вип.42/ НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова; редкол.:В.Ф. Євдокимов (голов. ред.) та ін.-К.,2007.-224с.

442. Момот, О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: підруч. для ВНЗ / О.І. Момот. - К.: ЦУЛ, 2007. - 368с.

443. Мудрость Дома Земля: о мировоззрении ХХ1века: экогеософский альманах/ под ред. С.Г. Джуры и др.; Донец. нац. техн. ун-т и др.- СПб;Донецк,2007.-192с.:табл.,рис.,портр.

444. Навчання математики в сучасних умовах : матеріали 2-ї Міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 80 - річчю заснування каф. вищої математики ДонНТУ, 23-25 трав. 2007 р., м. Донецьк / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. вищої математики ім. В.В. Пака.; редкол.:О.А.Троянський та ін. - Донецьк, 2007. - 133с.

445. Надтока, Т.Б. Функционально-стоимостный анализ : учеб. пособ. / Т.Б. Надтока, А.Г. Виноградов ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2007. - 132с.

446. Нарисна геометрія [Електронний ресурс]: навч. посіб./ Донец.нац.техн.ун-т, Каф. нарис. геометрії та інженер. графіки; уклад.: О.А. Катькалова, А.Ф. Коломієць, Д.М. Пастернак, І.А. Скідан.- Донецьк: ДонНТУ,2007.

447. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] / редкол.: Є.О. Башков (голов.ред) та ін.; відп. за вип. М.Г. Бойко.- Донецьк, 2007.- (Сер.: Гірничо - електромеханічна; Вип.14(127).

448. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.- Донецк, 2007.- 228с.-(Сер. : Економічна; Вип. 32(126) .

449. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.- Донецьк, 2007.- 290с.- (Сер. : Економічна; Вип. 31-3 (117).

450. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.- Донецк,2007.- 256с. - (Сер.:Економічна; Вип. 31-2 (117).

451. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк,2007.-128с.-(Сер.: Машинобудування і машинознавство; Вип.4(124).

452. Наукові праці Донецького національного технічного університету /редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк,2007.- 221с.(. Сер.: Обчислювальна техніка та автоматизація; Вип.12(118).

453. Наукові праці Донецького національного технічного університету /редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк,2007.-226с.-(Сер.: Обчислювальна техніка та автоматизація; Вип.13 (121).

454. Наукові праці Донецького національного технічного університету /редкол.:Є.О.Башков(голов.ред.)та ін.-Донецьк, 2007.-219с.-(Сер. : Гірничо-геологічна; Вип.6(125) .

455. Наукові праці Донецького національного технічного університету /редкол.М.Г. Бойко (голов.ред) та ін.- Донецьк, 2007.-306с.-(Сер.:Гірничо - електромеханічна; Вип.14(127).

456. *Наукові праці Донецького національного технічного університету.- Донецьк,2007.-( Сер.:Педагогіка, психологія і соціологія; Вип.1).

457. *Наукові праці Донецького національного технічного університету.- Донецьк? 2007. -(Сер.:Педагогіка,психологія і соціологія; Вип.2).

458. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] / редкол.: Є.О. Башков (голов.ред) та ін.; відп. за вип. М.Г. Бойко. -Донецьк, 2007.- (Сер.: Гірничо-електромеханічна; Вип.13(123).

459. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.- Донецк, 2007.-270 с.- (Сер.:Економічна; Вип. 31-1(117).

460. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк,2007.-265с.-( Сер. : Металургія; Вип. 9(122).

461. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.: М.Г. Бойко (голов.ред) та ін. -Донецьк, 2007.-180с.-(Сер.:Гірничо-електромеханічна; Вип.13(123).

462. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.: О.Є. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк,2007.-343с.-(Сер.: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка; Вип.8(120).

463. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.:Е.О.Башков та ін.- Донецьк, 2007.-195с.-(Сер.: Хімія і хімічна технологія; Вип.119(9).

464. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.:Є.О. Башков (гол.ред.) та ін. - Донецьк, 2007. -307с.- (Сер. : Електротехніка і енергетика; Вип.7(128): 100-річчю до дня народження проф. М.А.Кіклевича присвячується).

465. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.:Є.О.Башков(голов.ред.) та ін. - Донецьк, 2007. -243с. - (Сер.: Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем;Вип.6(127).

466. Нетрадиционные и возобновляемые энергоресурсы: материалы заседания НТС, 16 мая 2007г.: посвящ.75-летию Донец. обл. /А.А.Минаев;Донец.нац.техн.ун-т и др.- Донецк,2007.-87с.

467. Нормування антрогенного навантаження на навколишнє середовище:підручник для ВНЗ / В.Ю. Некос, Н.В. Максименко, О.Г. Владимирова, А.Ю. Шевченко; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна.- 2-ге вид., доп. і перероб.- Х.: ХНУ,2007. - 288с.- (Б - ка еколога. Навч.- наук.серія).

468. Обчислювальна техніка та автоматизація / редкол.:Є.О.Башков (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ,2007. - 226с.- (Наук. пр./ Донец. нац. техн. ун-т; Вип.13(121).

469. Основи екології [Електронний ресурс]: навч. посіб. для заоч. відділення/ уклад. В.Ю. Романова та ін.; Донец.нац.техн.ун-т, Каф. приклад. екології та охорони навколишнього середовища.-Донецьк: ДонНТУ,2007.

470. *Отина, А.Е. Психология управления: учеб.пособ.[Электронный ресурс] / А.Е.Отина, Л.С.Яковицкая. -Донецк,2007.

471. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: VI Міжнар. наук. конф. аспірантів і студ., 17-19 квіт. 2007р., м. Донецьк: зб. доп.: присвячується 75-річчю Донец. обл., 70-річчю Донец. нац. техн. ун-ту і Дню довкілля. Т.1 / Донец. нац. техн. ун-т та ін.; редкол.: Є.О. Башков (відп.ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2007.-235с.

472. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: VI Міжнар. наук. конф. аспірантів і студ., 17-19 квіт. 2007р., м. Донецьк: зб. доп.: присвячується 75-річчю Донец. обл., 70-річчю Донец. нац. техн. ун-ту і Дню довкілля. Т.2 / Донец. нац. техн. ун-т та ін.; редкол.: Є.О. Башков (відп.ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2007.-251с.

473. Павлыш, В.Н. Основы теории и параметры технологии процессов гидропневматического воздействия на угольные пласты: монография / В.Н. Павлыш, Ю.М. Штерн; Донец. нац. техн. ун-т, Горный ин-т. - Донецк: ВИК, 2007. - 400с.: ил.

474. Папушин, Ю.Л. Основи автоматизації гірничого виробництва: (курс лекцій) / Ю.Л. Папушин, В.С. Білецький; Донец. нац. техн. ун-т, Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня. - Донецьк: Схід. вид. дім, 2007. - 168с.

475. *Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: тез. доп. і виступів ІV всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і мол. вчених, 24-26 квіт. 2007р. / Є.Є. Іоніна.- Донецьк:ТОВ "Юго-Восток",2007.

476. Пилипец, В.И. Разведочное бурение: учеб. пособ. для вузов / В.И. Пилипец; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк, 2007. - 246с.

477. Пилипец, В.И. Эксплуатация и ремонт скважин: учеб. пособ. для вузов / В.И. Пилипец; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк, 2007. - 178с.

478. Підвищення точності вимірювальних систем: навч.посіб.для ВНЗ/ В.І. Бойко, А.А. Зорі, В.Д. Коренєв та ін.; Донец. нац. техн. ун-т, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т.-Донецьк: ДонНТУ,2007.-276 с.

479. Погребняк,В.Г. Естествознание для экономистов: учеб.пособ.для студентов эконом. спец. / В.Г. Погребняк, Ю.Б. Высоцкий, С.В. Горбань.- Донецк, 2007. - 302с.

480. Политология в вопросах и ответах: метод. пособ./ сост.Н.П.Рагозин и др.- 5-е изд.,перераб. и доп.- Донецк: ДонНТУ, 2007. - 168с.

481. Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы: материалы VIII Междунар. науч.-практ.семинара, 17-20 апр. 2007г., г.Донецк. В 3 т. Т3 /Донец. нац. техн. ун-т; Таганрог. гос. радиотехн. ун-т. - Донецк, 2007. - 374с.

482. Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы: материалы VIII Междунар. науч.- практич. семинара, 17-20 апр.2007г., г.Донецк. В 3 т. Т.2 / Донец.нац.техн. ун-т; Таганрог. гос. радиотехн.ун-т. - Донецк, 2007.- 326с.

483. Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы: материалы VIII Междунар. науч.-практ. семинара, 17-20 апр. 2007г., г.Донецк. В 3 т. Т.1/Донец. нац. техн. ун-т; Таганрог. гос. радиотехн. ун-т. - Донецк, 2007. - 412с.

484. Прецизионная обработка металлургических расплавов / Д.А.Дюдкин, В.В.Кисиленко, И.А.Павлюченко, В.Ю.Болотов. - М.: Теплотехник, 2007. - 424с.

485. *Проблеми вдосконалення форм і методів навчання: нові технології навчання: матеріали доп. наук.- метод. конф.- Донецьк: ДонНТУ, 2007.

486. *Проблеми викладання хімічних дисциплін щодо реалізації принципів Болонського процесу : матеріали міжнар. наук.-метод. семінару.- Донецьк, 2007.

487. Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок: зб.наук.пр. / ВАТ "НДІ гірикл. механіки ім. М.М. Федорова"; редкол.:Б.А.Грядущий (голов.ред.)та ін..-Донецьк, 2007. - Вип.101. - 319с.

488. Проблеми і шляхи вдосконалення науково-методичної та навчально-виховної роботи в ДонНТУ [Електронний ресурс]: IIІ наук. - метод.конф., 6-7 лютого 2007 р., м.Донецьк / Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк,2007.

489. *Проблеми розвитку та упровадження систем управління якістю в регіоні:матеріали 4-ї наук.-практ. і студ. конф.-Донецьк: ДонНТУ, 2007.

490. Прогресивні технології і системи машинобудування / редкол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін.- Донецьк, 2007. -361с.- (Міжнар. зб. наук. пр./ Донец.нац.техн.ун-т; Вип.33).

491. Прогресивні технології і системи машинобудування /редкол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін.- Донецьк, 2007. - 312с. -(Міжнар.зб.наук.пр./ Донец.нац.техн.ун-т; Вип.34).

492. Прогресивні технології у металургії сталі: ХХІ сторіччя : 3-я Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт.-2 листоп. 2006р.:матеріали конф. / Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2007. - 406с.

493. Ректор ДИИ - ДПИ М.А. Богомолов: (к 100-летию со дня рождения) / Донец. нац. техн. ун-т; сост. Л.Д. Ковалева. - Донецк, 2007. - 89с.

494. *Розвиток творчої особистості студента як суб'єкта педагогічної взаємодії: міжнар.наук.-практ. конф.,5-6 квіт.2007 р./ Донец. нац.техн. ун-т.

495. Руденко,Е.А.Технология нанесения покрытий на прокат[Электронный ресурс]: курс лекций для студентов/ Е.А. Руденко; Донец. нац. техн. ун-т, Каф.обработка металлов давлением.-Донецк: ДонНТУ,2007.

496. Русско-украинский словарь терминов по аэрологии, охране труда, горноспасательному делу, противопожарной технике в горном деле: учеб.пособ. / Донец. нац. техн. ун-т; авт.-сост.В.А.Стукало.-Донецк:ДонНТУ,2007.-184с.

497. Саржан, А.О. Інтелектуальна власність: навч.посіб. / А.О. Саржан; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: Юго-Восток, 2007. - 651с.

498. Сережникова, Р. К. Психология семьи: учеб.-метод. пособ. для вузов / Р.К. Серёжникова, Ю.В. Кушнир; Донец. нац.техн. ун-т. - Донецк, 2007. - 201с.

499. Сережникова, Р.К. Психология семьи: учеб.- метод.пособ. для вузов / Р.К. Сережникова,Ю.В. Кушнир; Донец.нац. техн. ун-т.- Донецк, 2007. - 201с.

500. Серьожникова, Р.К. Психологія сім'ї: навч.- метод. посіб. для вузів / Р.К.Серьожникова, Ю.В.Кушнір.-Донецьк,2007.-190с.

501. Сидоров, В.А.Технічне діагностування механічного обладнання : підруч. / В.А.Сидоров, В.М.Кравченко, В.Я.Седуш. - Донецьк : ТОВ "Юго-Восток , ЛТД", 2007.- 447 с.

502. Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений : материалы Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и мол. ученых, организованной каф."Строительства шахт и подземных сооружений".Вып.13 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: С.Н.Александров. - Донецк, 2007. - 200с.

503. *Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетинга в контексте стратегии развития Украины: сб. науч. тр. В 3т. Т.2 / Ин-т экономики пром-сти; редкол.: Амоша А.И.(ответ. ред.) и др.- Донецк, 2007.

504. Социология: конспект лекций / Н.П.Рагозин,В.В.Бочаров, В.С.Голота, В.П.Гомаль, Р.А.Додонов, И.П.Рагозин; Донец.нац. техн. ун-т.- Донецк: Норд-Пресс,2007.-290с.

505. *Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки: матеріали 7 міжнар. наук.-практ. конф.,23 лист. 2007р. -Донецьк,2007.

506. *Сучасний стан і проблеми інвестиційного розвитку : зб. матеріалів теорії та практики інвестування: всеукр.студ. наук.- практ. конф. - Донецьк: ДонНТУ,2007.

507. Творча спадщина В.І.Вернадського та проблеми формування сучасної екологічної свідомості= Творческое наследие В.И. Вернадского и проблемы формирования современного экологического сознания: (5-ті Вернадські читання): доп. і повідомл. 5-ї Міжнар. наук. конф. , 26-27 квіт. 2007 р.,м. Донецьк/ Донец.нац.техн.ун-т та ін.; редкол.: О.А. Мінаєв та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2007.-343с.

508. *Тезисы докладов региональной студенческой конференции.- Донецк: ДонНТУ, 2007.

509. Терехов, С.В. Моделирование тепловых и кинетических свойств реальных систем: монография / С.В. Терехов; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Вебер, 2007. - 306 с.

510. Техническая диагностика механического оборудования / В.А.Сидоров, В.М.Кравченко, В.Я.Седуш, Е.В.Ошовская.- Донецк, 2007.-125 с.

511. Техническая механика жидкости и газа: учеб. пособ. для вузов/ Ю.Л. Курбатов, Н.С. Масс, В.В. Кравцов, Е.В. Новикова; Донец.нац.техн. ун-т.-Донецк: НОРД-ПРЕСС,2007.-236с.

512. Тодорова, Н.Ю. Кросскультурные аспекты организационного поведения: учеб. пособ. для вузов / Н.Ю. Тодорова; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2007. - 281с.

513. Туяхов, А.И. Возобновляемые и альтернативные источники энергии: учеб.- метод. пособ. для вузов / А.И. Туяхов; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Вебер. Донец. отд-ние, 2007. - 184с.

514. *Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво,стале економічне зростання: праці восьмої міжнар. наук. конф. студентів та мол. вчених Ч.2/ редкол.: Стунін О.Б.(голова) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2007.

515. Усачева,Г.М. Навчально - методичний посібник з модулю "Економіка-2" для слухачів магістратури державного управління/ Г.М.Усачева,Г.І.Рибнікова.-Донецьк: ДонНТУ,2007.-150с.

516. Усачева,Г.М. Навчально-методичний посібник з модулю "Економіка-1" для слухачів магістратури державного управління/ Г.М.Усачева, Г.І.Рибнікова.- Донецьк: ДонНТУ,2007.- 50с.

517. Усачева,Г.М. Навчально-методичний посібник з модулю "Мікроекономічний аналіз функціонування ринкових структур"для слухачів магістратури державного управління / Г.М.Усачева, Т.І.Рудченко.-Донецьк: ДонНТУ,2007.-100с.

518. Усачева,Г.М. Наочні матеріали для модуля "Мікроекономічний аналіз функціонування ринкових структур" для слухачів магістратури державного управління /Г.М.Усачева, І.В.Левіна.-Донецьк: ДонНТУ,2007.-180с.

519. Учбовий посібник для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання)/ Донец.нац.техн.ун-т, Каф. англійської мови; уклад. Н.О. Бондарева та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2007.-118с.

520. Физика и научно-технический прогресс (ФиНаТ-2007): тез. докл. межвуз. студ.конф., Донецк, 21апр.2007г.: 75-летию Донец.обл.посвящается / Донец. нац.техн.ун-т; под ред.В.А.Гольцова. - Донецк,2007. - 113с.

521. *Физико-технические проблемы горного производства: сб. науч. тр. - Донецк, 2007. - Вып.10.

522. Философия: учебно-метод. пособ. для техн. вузов / П.Л. Киселева, О.И.Блащишин, А.В.Сахно и др.; под ред. Л.А. Алексеевой и др.-Донецк: ДонНТУ,2007.-175с.

523. *Фінансовий та банківський менеджмент: досвід та проблеми: тези доп. та виступів ІХ міжнар. наук. конф. студ. і мол. вчених.-Донецьк:ТОВ "Юго-Восток, ЛТД" 2007.

524. Фракталы в геомеханике / А.Ф.Булат, В.И. Дырда, Е.Л. Звягильский , В.А. Привалов, Е.А. Панова. - К.: Наук. думка, 2007. - 392 с.

525. Ченцов, Н.А.Организация, управление и автоматизация ремонтной службы: учеб.для вузов / Н.А. Ченцов; под ред. В.Я. Седуша; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецк: Норд-Пресс,2007.-258с.

526. Шахтный подъем / В.Р. Бежок, В.И. Дворников, И.Г. Манец, В.А. Пристром; под общ. ред. Б.А. Грядущего, В.А. Корсуна. - Донецк: Юго-Восток, 2007. - 624с.

527. Шевченко,Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем: учеб.пособ. для вузов.Ч.2: Сложное напряженное состояние/ Ф.Л.Шевченко; Донец.нац.техн.ун-т.- 2-е изд. - Донецк, 2007. - 306с.

528. Шевченко,Ф.Л.Механика упругих деформируемых систем: учеб. пособ. для вузов. Ч.2: Сложное напряженное состояние / Ф.Л. Шевченко; Донец. нац. техн. ун-т.- 2-е изд. - Донец: ДонНТУ, 2007. - 306с.

529. Экологические проблемы индустриальных мегаполисов : тр. IV Междунар. науч.-практ. конф., 5-7 июня 2007г. / Моск. гос. ун-т инж. экологии; Донец. нац. техн. ун-т и др.;под ред.М.Г.Беренгартена. - М., 2007. - 416с.

530. *Экономика ХХІ века: междунар.сб. науч. тр.- Донецк: ДонНТУ,2007.-Вып.1.

531. Электрические системы транспортирующих механизмов / В.Ф.Борисенко, А.А.Чепак , В.А.Сидоров , С.В. Григорьев, А.А. Мельник, В.Н. Хоменко; под. общ. ред. В.Ф.Борисенко.- Донецк: Вебер,2007.-332 с.

2008

532. Автоматизація технологічних об'єктів та процесів. Пошук молодих : VIII Міжнар. наук.-техн. конф. аспірантів і студентів, 14-16 трав. 2008 р., м. Донецьк: зб. наук. пр. / Донец. нац. техн. ун-т, Ф-т енергомех. і автоматизації. - Донецьк, 2008. - 252с.

533. Аеродинамічні характеристики шахтних вентиляторів [Електронний ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т; уклад. Є.Б. Ніколаєв. - Донецьк, 2008.

534. Азбука избранных мыслей, наставлений, заповедей по христианской нравственности и духовности. В 3 ч. Ч.3 / сост. Н.С.Почтаренко.- Донецк, 2008. - 596с.

535. Академічні Презентації [Електронний ресурс]: посіб. для ВНЗ/ Донец.нац.техн.ун-т, Каф. інозем.мови профес. спілкування; уклад.: Л.В.Чернер.-Донецьк: ДонНТУ,2008.

536. Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: зб. матеріалів регіон.наук.-практ.конф., 25 груд.2008р., м. Красноармійськ / Донец.нац.техн.ун-т, Красноарм. індустр. ін-т; під заг. ред. С.М. Лисенко.-Донецьк,2008.-192с.

537. *Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали V міжнар. наук.- теор.конф. мол. вчених і студентів, 5 - 6 черв. 2008р. В 3 т. Т.1.- Донецьк: ДонНТУ, 2008.

538. *Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали V міжнар.наук.-теор. конф. мол. вчених і студентів, 5-6 черв. 2008р. В 3 т. Т.2.- Донецьк: ДонНТУ, 2008.

539. *Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали V міжнар.наук.-теор.конф. молодих вчених і студентів, 5-6черв. 2008р. В 3т. Т.3.-Донецьк: ДонНТУ,2008.

540. Актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України: тези доп. першої всеукр. наук. конф. студентів та мол. вчених , 3- 4 квіт. 2008 р. / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: В.П. Вишневський. - Донецьк, 2008. - 188с.

541. Актуальні проблеми сучасного розвитку України: соціальні, економічні та правові аспекти: матеріали міжвуз. наук. конф. викладачів та студентів, 29 трав. 2008 р. / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. історії і права;редкол.:Ю.І.Філатов(голова)та ін. - Донецьк, 2008. - 232с.

542. *Актуальные проблемы экономического и социального развития производственной сферы: материалы Междунар. науч.- теорет. конф. мол. ученых и студентов. В 3 т. Т.1.- Донецк: ДонНТУ, 2008.

543. *Актуальные проблемы экономического и социального развития производственной сферы: материалы Междунар. науч.-теорет. конф. мол. ученых и студентов.В 3 т. Т.3. - Донецк: ДонНТУ, 2008.

544. *Актуальные проблемы экономического и социального развития производственной сферы: материалы Междунар.науч.-теорет. конф. мол. ученых и студентов. В 3 т. Т.2.- Донецк: ДонНТУ, 2008.

545. Алимов, В.И. Термическая обработка и коррозия металлов : учеб. пособ. для втузов : сб. заданий по термич. обработке и коррозии металлов: примеры их выполнения / В.И. Алимов, Н.Т. Егоров, М.В. Георгиаду; Донец. нац.техн.ун-т. - Донецк : Норд-Пресс, 2008. - 86с.

546. Апухтін, О.С. Навчальний посібник з електричних машин до курсового проекту "Розрахунок трансформатора":(для студентів електротехн. спеціальн.) / О.С. Апухтін, А.А. Мельник;Донец.нац. техн.ун-т, Каф. електромеханіки і ТОЕ.-Донецьк,2008.- 194с.

547. Апухтін, О.С.Навчальний посібник з електричних машин до курсового проекту "Розрахунок трансформатора" [Електронний ресурс]: (для студентів електротехнічних спеціальностей) / О.С. Апухтін, А.А. Мельник; Донец.нац. техн.ун-т, Каф. електромеханіки і ТОЕ.-Донецьк: ДонНТУ,2008.

548. Багдасарян, С.С. Автоматизація технологічних процесів і мікропроцесорна техніка [Електронний ресурс]: навч. посіб. до вивчення курсу / С.С. Багдасарян, Н.Л. Тютюнник; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. електротехніки.-Донецьк: ДонНТУ,2008.

549. Белошенко, В.А. Твердофазная экструзия полимеров: монография / В.А. Белошенко, Я.Е. Бейгельзимер, В.Н. Варюхин; ред. А.Я. Бельдий; НАН Украины, Донец. физ.- техн. ин-т им. А.А. Галкина. - К.: Наук.думка, 2008. - 207с.

550. Бут,О.М. Недержавний сектор промисловості України в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.): монографія / О.М. Бут, В.С. Бондаренко, К.В. Нікітенко; за заг. ред. О.М. Бута, П.В. Доброва.-Донецьк: Юго-Восток, 2008.-355с.

551. *Ветчінов,О.В. Конспект лекцій по курсу з прикладами розв'язання задач. Розділ: Фізичні основи механіки [Електронний ресурс] / О.В.Ветчінов, Т.О.Савченко, В.Н.Тараш; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк, 2008.

552. Виктор Янович Балтайтис: (к 100-летию со дня рождения ) /Донец. нац. техн. ун-т; сост. Л.Д. Ковалева. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - 95с.

553. Військово-спеціальна підготовка по ВОС-442100 [Електронний ресурс]: навч.посіб. для ВНЗ/ Донец.нац.техн.ун-т, Каф. військ. підготовки; уклад.: О.В. Спиця.-Донецьк: ДонНТУ,2008.

554. Вісник кафедри "Електротехніка": за підсумками всеукр. наук. - техн. конф. "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка", 28-29 трав.2009 р./ Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: В.І.Костенко (голов.ред.) та ін. - Донецьк,2008. - 170с.

555. Волков, А.Ф. Курс физики : учеб. пособ. для вузов. В 2 т. Т.1 : Физические основы механики. Молекулярная физика и термодинамика. Электростатика. Постоянный ток. Электромагнетизм / А.Ф. Волков, Т.П. Лумпиева; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2008.-232с.

556. Волков, А.Ф. Курс физики : учеб. пособ. для вузов. В 2 т. Т.2 : Колебания и волны. Волновая и квантовая оптика. Элементы квантовой механики. Основы физики твердого тела. Элементы физики атомного ядра / А.Ф. Волков, Т.П. Лумпиева; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2008.-222с.

557. *Геотехнологии и управление производством ХХІ века: сб. науч. тр. науч.- практ. конф., 15-16 апр. 2008г. - Донецк: ДонНТУ, 2008.

558. *Геотехнології i охорона праці у гірничий промисловості: зб. матеріалів регіон. наук.- практ. конф., 29 трав. 2008 р./ Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк, 2008.

559. Гого, В.Б. Гидродинамическое подавление пыли в условиях угольных шахт:теория и технические решения / В.Б. Гого, В.Б. Малеев; Донец. нац. техн.ун-т.-Донецк: ДонНТУ,2008.-240с.

560. Гомаль, И.И. Предотвращение изменения климата: глобальные и региональные аспекты / И.И. Гомаль, О.Н. Рябич. - Донецк: ДВНЗ; ДонНТУ, 2008. - 296 с.

561. Гомаль, І.І. Використання механізмів кіотського протоколу для розробки стратегії захисту клімату в Україні: майбутнє України: монографія / І.І. Гомаль, О.Н. Рябич.- Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 304 с.

562. Гомаль, І.І. Запобігання зміни клімату: глобальні і регіональні аспекти: монографія / І.І.Гомаль, О.Н.Рябич. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 296 с.

563. *Гончаров, В.В. Євреї Південно-Східної України: на перехресті традицій і інновацій (кінець ХVІІІ ст.). - Донецьк: Вебер, 2008. - 292 с.

564. Горная энергомеханика и автоматика : VIII междунар. науч.-техн. конф. , нояб. 2008, г.Донецк.- Донецк, 2008.

565. Гребенюк, А.Ф. Расчеты процессов коксового производства : пособ. по проектированию / А.Ф. Гребенюк, А.И. Збыковский; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : Норд-Пресс, 2008. - 322с. : ил.

566. Грунтознавство [Електронний ресурс]: навч. посіб.для студ.еколог.спец./ В.В. Назимко, В.К. Костенко, О.І. Назимко, В.В. Колеснікова; Донец.нац.техн.ун-т.-Донецьк,2008.

567. Дементьєв, В.В. Макроэкономика: учеб. пособ. / В.В.Дементьєв, Г.М.Усачева; под ред. Г.И.Рыбниковой. - Донецк: ДонНТУ, 2008.-220с.

568. Домашні індивідуальні завдання з вищої математики: метод. посіб.Ч.1 / Донец. нац. техн. ун-т; уклад.О.Г.Євсеєва. - Донецьк, 2008. - 112с.

569. Донбас - 2020 : наука і техніка - виробництву [Електронний ресурс] : матеріали IV наук.- практ. конф, 27 -28 трав. 2008.

570. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.20: Медико-біологічні студії екосистем / Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід.вид.дім,2008.-248с.

571. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.21:Хімія/ Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід. вид.дім,2008.-2008.-120с.

572. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.22:Мовознавство/ Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід.вид.дім,2008.-120с.

573. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.23: Література/Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід. вид.дім,2008.-292с.

574. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка.Т.24: Філософія,суспільство, педагогіка/ Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (відп. ред.) та ін.-Донецьк: Схід.вид.дім,2008.-272с.

575. *Екологія та охорона навколишнього середовища [Електронний ресурс]: зб. тез. доп. підсумк. наук. - практ. конф. II туру всеукр. конкурсу студ. наук. робіт. - Донецьк : ДонНТУ, 2008.

576. Економіка [Електронний ресурс]: (курс лекцій): (для студентів напряму підготовки 6.050301 "Гірництво")/ Донец.нац.техн.ун-т, Каф. економіки і маркетингу; уклад. О.В. Мізіна.- Донецьк: ДонНТУ,2008.

577. Економіка гірничого підприємства [Електронний ресурс]: (курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства") /Донец.нац.техн.ун-т, Каф. економіки і маркетингу; уклад. О.В. Мізіна.-Донецьк:ДонНТУ,2008.

578. Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і мол. вчених, м. Донецьк, 23-25 трав. 2008 р. / Донец. нац. техн. ун-т;редкол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін. - Донецьк, 2008. - 335с.

579. Економічний аналіз [Електронний ресурс]: (курс лекций для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030507 "Маркетинг" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво") / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. економіки і маркетингу; уклад. О.В. Мізіна.-Донецьк: ДонНТУ, 2008.

580. Ельяшевич Мария Григорьевна: (к 100-летию со дня рождения)/ Донец. нац. техн. ун-т; сост. Л.Д. Ковалёва.-Донецк,2008.-75с.

581. *Енергетична електроніка [Електронний ресурс] / В.Я. Жуйков, В.В. Рогаль, О.В. Будьоний , В.В. Пілінський , В.Б. Швайченко, В.М. Співак, В.І. Бойко, А.А. 3opi , М.В. Радіонова , Ю.В. Хохлов , А.В. Мороз . -К.: Вища школа, 2008.

582. Запросы в базах данных Microsoft Access [Электронный ресурс]: курс лекций по дисц. "Системы управления базами данных" для студ.направлений подготовки "Компьютерные науки" и "Компьютерная инженерия"/ Донец. нац.техн.ун-т, Каф. АСУ; сост. В.П. Блощицкий.-Донецк: ДонНТУ,2008.

583. Захист населення й територій у надзвичайних ситуаціях [Електронний ресурс]: навч.посіб. для ВНЗ/уклад. П.І. Резцов та ін.; Донец. нац. техн. ун-т, Радіотехн. ф-т, Каф. "БЖД і ЦЗ".-Донецьк: ДонНТУ, 2008.

584. Зборщик,А.М. Теоретические основы металлургического производства: конспект лекций [Электронный ресурс] / А.М. Зборщик; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк, 2008.

585. Зборщик,М.П. Геомеханика подземной разработки угольных пластов: учеб.пособ.для вузов. В 3 т. Т.3 / М.П. Зборщик,М.А. Ильяшов, А.П. Стариков; Донец. нац. техн. ун-т. -Донецк: ДонНТУ, 2008.-198с.

586. Зензеров, В.І. Осособливості обробки табличних даних EXCEL в IDE на мові VBA [Електронний ресурс] / В.І. Зензеров, Л.В. Славінська, Є.М. Єдемська; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2008.

587. Зензеров,В.И. Основы программирования в среде Visual Basic for Ahhlication [Электронный ресурс] / В.И. Зензеров, Л.В. Славинская, Е.Н. Едемская; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк,2008.

588. Зензеров,В.И.Работа с приложениями MS Office [Электронный ресурс] / В.И.Зензеров, Л.В.Славинская; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк,2008.

589. Золотые россыпи христианской нравственности и духовности. В 3 ч.Ч.3 /сост.Н.С.Почтаренко.-Донецк,2008. -625с.

590. Илющенко, В.И. Измерения в энергетике: учеб. пособ. для вузов / В.И. Илющенко, А.И. Туяхов, С.М. Сафьянц; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Норд-Пресс, 2008. - 352с.

591. История и современность физики: (ИСОФ - 2008): межвуз. студ. конф., Донецк, 22 нояб.2008 г.: тез. докл. / Донец. нац. техн. ун-т; под ред. В.А.Гольцова. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - 127с.

592. Ілющенко, В.І. Вимірювання в енергетиці: навч. посіб. для ВНЗ / В.І. Ілющенко, А.І. Туяхов, С.М. Саф'янц; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: Норд-Прес, 2008. - 352с.

593. *Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф.- Донецк: ДонНТУ, 2008.

594. Інформатика та комп'ютерні технології:зб. матеріалів IV Міжнар.наук.- техн.конф.студентів,аспірантів та мол науковців,25-27листоп.2008р. / Донец.нац.техн.ун-т, Технопарк ДонНТУ "УНІТЕХ"; редкол.: О.Я. Анопрієнко та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2008.-580с.: ил.

595. *Історичні читання. Соціально - економічний і політичний розвиток України у ХX ст. і ХХІ ст.: досвід і можливості його використання: матеріали регіон. конф.- Донецьк: ДонНТУ, 2008.

596. Кауфман, Л.Л. Экологические аспекты подземной добычи угля:(обзор зарубеж. опыта): монография / Л.Л.Кауфман, Б.А.Лысиков; под общ. ред. Л.Л.Кауфмана. - Донецк: Вебер, 2008. - 296с.

597. Кендюхов, О.В. Маркетинг: термінолог. словник / О.В. Кендюхов; Донец. ун-т економіки та права. - Донецьк: ДонУЕП, 2008. - 309с.

598. Кендюхов, О.В. Міжнародний маркетинг: підруч. для ВНЗ / О.В. Кендюхов; Донец. ун-т економіки і права, Каф. маркетингу та менеджменту. - Донецьк: ДонУЕП, 2008. - 306с.

599. Коляда, М.Г.Програмування в DELPHI для фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою [Електронний ресурс]: навч.посіб.з курсу "Інформатика та обчислювальна техніка" для студентів, які навчаються за напрямом 6.170.101"Безпека інформ. і комун.систем", 6.170102 "Системи техніч. захисту інформації" та 6.170103 "Управління інформац. безпекою"/ М.Г. Коляда; Донец.нац.техн.ун-т, Каф. радіотехніки та захисту інформації.-Донецьк: ДонНТУ, 2008.

600. *Компетентнісні орієнтири освіти: досвід, пробл., тенденції: матеріали міжнар. наук. - практ. конф., 5-6 лист. 2008р. - Донецьк, 2008.

601. Комплекс мер по прогнозированию месторасположения аномальних зон тектонического происхождения при отработке пологих угольных пластов Донбасса / В.И.Пилюгин, М.П. Зборщик, А.Е. Кочин и др. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - 20с.

602. *Комплексне використання надр: І регіон. конф., м.Донецьк, 24 лист. 2008 р. - Донецьк: ДонНТУ, 2008.

603. Коновалов, Ю.В. Справочник прокатчика. В 2 кн. Кн.1: Производство горячекатаных листов и полос/ Ю.В. Коновалов. - М.: Теплотехник, 2008. - 640с.: схемы.

604. Коновалов, Ю.В. Справочник прокатчика. В 2 кн. Кн.2: Производство холодноканатных листов и полос / Ю.В. Коновалов. - М.: Теплотехник, 2008. - 608с.: схемы.

605. Конспект лекций по курсу "Защита компьютерных систем": ( для студентов направления подготовки - 6.050901 "Радиотехника и защита информации"; 6.050903 "Телекоммуникации"; 6.170102 "Системы технической защиты информации" / Донец.нац. техн. ун-т; сост.Ю.Д.Зубенко. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - 318с.

606. Конспект лекцій з теоретичної механіки: навч.посіб. для техн. вузів [Електронний ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т; уклад.Л.О.Степанова, А.П.Стегнієнко; під заг. ред. В.Б.Малєєва.-Донецьк,2008.

607. Контроль якості знань в умовах кредитно - модульної системи організації навчального процесу з хімічних дисциплін: матеріали обл. наук.-метод. семінару.- Донецьк : ДонНТУ, 2008.

608. Корицький, Г.Г. Технологія ливарного виробництва: навч. посіб. для ВНЗ / Г.Г. Корицький, М.О. Маняк, С.Ю. Пасічник; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 176с.: 8 табл.

609. Косолапов, Ю.Ф. Теорія ймовірностей і математична статистика =Probabillity theory and mathematical atatistics: метод. посіб. по вивченню курсу для студентів ДонНТУ / Ю.Ф.Косолапов.- Донецьк: ДонНТУ,2008. - 289с.

610. Кочергін, В.Г. Обладнання і транспорт механооброблювальних цехів [Електронний ресурс] / В.Г. Кочергін, В.В.Полтавець; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк, 2008.

611. Кравченко, А.А. Економіка підприємства: задачі, відповіді з поясненнями [Електронний ресурс] : навч.- практ. посіб. для ВНЗ / А.А.Кравченко,В.А.Харченко; Донец. нац. техн. ун -т. - Донецьк,2008.

612. Кравченко,В.М. Візуальне діагностування механічного устаткування: навч. посіб. для ВНЗ/В.М. Кравченко, В.А.Сидоров; Донец. нац. техн.ун-т.-Донецьк: Юго-Восток,2008.-112с.

613. Курс лекцій з дисципліни "Системи виробництва і розподілу енергоносіїв промислових підприємств" [Електронний ресурс]: для студ. спец.7.090510 "Теплоенергетика", 7.090521 "Теплові електричні станції", 7.000008 "Енергетичний менеджмент" очної и заочної форм навчання/ Донец.нац.техн.ун-т, Каф. пром. теплоенергетики ; уклад.: С.М. Саф'янц та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2008.

614. Лопатов, О.А. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учеб.пособ.на базе графической системы КОМПАС-3D V9 / О.А.Лопатов; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк,2008.

615. Лысиков, Б.А. Использование подземного пространства: монография / Б.А. Лысиков, А.А. Каплюхин; Донец. нац. техн. ун-т. - 2-е изд. - Донецк: Вебер. Донец. отд-ние, 2008. - 416с.: ил., портр. - (80-летию каф. "Строительство шахт и подземных сооружений" ДонНТУ посвящается).

616. Манец, И.Г. Техническое обслуживание и ремонт шахтных стволов / И.Г.Манец, Б.А.Грядущий, В.В.Левит; под общ. ред. С.А.Сторчака; Н - и ин - т горной механики им. М.М.Федорова; Донец. нац. техн. ун -т.- 3-е изд.,перераб. и доп.- Донецк: Юго-Восток,2008.- 596с.

617. *Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали міжнар.наук.-практ.конф. В 3т.Т.3,15-16 трав. - Донецьк: ДонНТУ, 2008.

618. Маркин, А.Д. Практический анализ тепловых процессов в энергетике и металлургии: справ. пособ. для вузов / А.Д.Маркин, М.А. Маркин.- М. : ИДМИСиС, 2008.-208 с.

619. Маркин, А.Д. Практический анализ тепловых процессов в энергетике и металлургии: справоч. пособ. для вузов / А.Д. Маркин, М.А. Маркин; Донец. нац. техн. ун-т. - М.: ИД МИСиС, 2008. - 208с.

620. Мартякова, Е.В. Хозяйственные риски: оценка и прогнозирование: монография / Е.В.Мартякова, И.В.Кочура; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - 220 с.

621. Марюта, А.Н. Модели макроэкономических решений (информационно-системный подход) / А.Н. Марюта, Ю.Д. Зубенко; Днепропетр. нац. ун-т; Донец. нац. техн. ун -т.- Днепропетровск ; Донецк, 2008. - 257 с.

622. Матюха, П.Г. Високопродуктивне шліфування ванадієвих штампових та інструментальних сталей: монографія / П.Г. Матюха; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 222с.

623. *Машинознавство : матеріали X регіон. наук.-метод. конф., 20 -21 берез. 2008 р.- Донецьк: ДонНТУ,2008.

624. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб. тр. XV Междунар. науч.-техн. конф., 15-20 сент. 2008 г., г. Севастополь.В 4 т. Т.1/ Донец. обл. и гор. адм. и др; Междунар. програм. ком. конф.:А.А. Минаев(пред.,Украина) и др. - Донецк, 2008. -348с.

625. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб.тр. XV Междунар. науч.-техн. конф., 15-20 сент. 2008г., г.Севастополь. В 4 т. Т.2 / Донец. обл. и гор. адм. и др. ; Междунар. програм. ком. конф.: А.А. Минаев(пред.,Украина) и др.-Донецк, 2008. - 325с.

626. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб.тр.XV Междунар.науч.-техн. конф., 15-20 сент. 2008г., г.Севастополь. В 4 т. Т.3 / Донец. обл. и гор. адм. и др. ; Междунар. програм. ком. конф.: А.А. Минаев(пред.,Украина) и др. - Донецк, 2008. - 316с.

627. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб.тр.XV Междунар.науч.-техн.конф., 15-20 сент. 2008г., г.Севастополь. В 4 т. Т.4 / Донец.обл.и гор.адм. и др.; Междунар. програм. ком. конф.: А.А. Минаев(пред.,Украина) и др.. - Донецк, 2008. - 338с.

628. Металлургия и обработка металлов: материалы науч.-техн. конф. студ. и мол. ученых физико-металлург. фак. ДонНТУ.- Вып.11.- Донецк, 2008.

629. Методика роботи з гуманітарних питань : навч. посіб. : (для студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу ) / Донец. нац. техн. ун-т ; уклад. С.А. Іщенко ; під заг. ред. П.В. Стефаненка .- Донецьк : ДонНТУ, 2008 .- 178 с.

630. Методическое пособие и справочные материалы к выполнению курсового проекта по курсу "Электроснабжение промышленных предприятий : проектирование цеховой электрической сети )" : (для студентов специальности 7090603) / Донец. нац. техн. ун-т; каф. "Электроснабжение пром. предприятий и городов" ; сост. И.А. Бершадский и др. -Донецк : ДонНТУ, 2008 .- 99 с.

631. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс]: материалы VII Междунар.науч.-техн. студ. конф., 25-27 нояб. 2008г. / Донец. нац. техн. ун-т, Фак. электромеханики и автоматизации, Каф. енергомеханических систем ; редкол.: Н.Г. Бойко (гл. ред.) и др. - Донецк: ДонНТУ, 2008.

632. Минаев, А.А. Совмещенные металлургические процессы: монография / А.А. Минаев; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: УНИТЕХ, 2008. - 552с.

633. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат [Електронний ресурс]: навч.- метод. посіб. / уклад.: С.О. Романова та ін.; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2008.

634. Мікропроцесори та мікроконтролери: [Електронний підручник] / Терещенко Т.О., Пегергеря Ю.С., Жуйков В.Я., 3opi А.А., Хохлов Ю.В., Мороз А.В. - К.: Вища школа, 2008. - 798 с.

635. Моделирование, идентификация, синтез систем управления: сб.тез. X Междунар. науч.-техн. конф., 14 -21 сент. 2008г. / НАН Украины, Нац. техн. ун-т Украины "КПИ"; Донец. нац. техн. ун-т и др.- М.; Донецк,2008.-188с.

636. Мозговий, В.І. Українська мова у професійному спілкуванні: модульний курс: навч. посіб. для ВНЗ. - 3 - тє вид., перероб. и доп./ В.І. Мозговий; Донец. нац. техн.ун-т. - К.: Центр учб. літ., 2008. - 592 с.: табл.

637. Мухопад, М.Д. Кафедра ГЗТіЛ на шляху до технічного Мегауніверситету: заходи підвищення рівня і ефективності навчання студентів, які навчаються за спеціальностями напрямку "Гірництво" / М.Д. Мухопад; Донец. нац.техн.ун-т. - Донецьк: УНІТЕХ, 2008. - 36с.

638. Надійність гірничих, транспортних і збагачувальних машин [Електронний ресурс]: конспект лекцій/ Донец.нац.техн.ун-т, Каф. гірничі машини; уклад. Г.В. Петрушкін.-Донецьк: ДонНТУ,2008.

639. Нарисна геометрія [Електронний ресурс]: (навч. посіб. для ВНЗ)Ч.2/ Донец.нац.техн.ун-т, Каф. нарисної геометрії та інж. графіки; уклад. О.А. Катькалова та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2008.

640. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Редкол.: Е.О. Башков та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2008. - 199с. - ( Сер.: Хімія і хімічна технологія; Вип.137(11).

641. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Редкол.:В.В.Дементьєв та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 417с.- (Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія; Вип.2(133) .

642. Наукові праці Донецького національного технічного університету /редкол.: Е.О. Башков та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 194с.-(Сер.: Хімія і хімічна технологія; Вип.134(10).

643. Наукові праці Донецького національного технічного університету /редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 226с.-( Сер.: Обчислювальна техніка та автоматизація; Вип.14 (129).

644. Наукові праці Донецького національного технічного університету /редкол.:Є.О. Башков (гол.ред.) та ін..- Донецьк: ДонНТУ, 2008. -251с. (Сер. : Електротехніка і енергетика Вип.8(140).

645. Наукові праці Донецького національного технічного університету: (присвяч.80-річчю каф.збагачення корисних копалин). / редкол.: М.Г. Бойко (голов. ред.) та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 192с.- ( Сер.:Гірничо-електромеханічна; Вип.15(131).

646. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб. ст. / редкол. Є.О. Башков (голова) та ін.-Донецьк : ДонНТУ, 2008.- (Сер.: Машинобудування і машинознавство; Вип.5(139).

647. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб./редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2008.-214с.(Сер.: Обчислювальна техніка та автоматизація: Вип.15 (130).

648. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб.ст. / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін..-Донецьк: ДонНТУ,2008.-236с.- ( Сер.: Економічна; Вип.34-2(138).

649. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб.ст. / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ,2008. - 228с .- ( Сер.: Економічна; Вип. 33-1(128).

650. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб.ст. / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін..- Донецьк: ДонНТУ, 2008.-254с.- (Сер.: Економічна; Вип. 35(149).

651. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб.ст. / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін..-Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 236с.- ( Сер.: Економічна; Вип.34-1(138).

652. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб.ст. / редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін..-Донецьк: ДонНТУ,2008.- 244с. - (Сер. :Економічна; Вип.34-3(138).

653. Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб.ст./ редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін..-Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 276с.-( Сер.: Економічна; Вип. 33-2(128) .

654. Наукові праці Донецького національного технічного університету[Електронний ресурс]: (присвяч.80-річчю каф.збагачення корисних копалин). / редкол.:Є.О.Башков (голов. ред.) та ін.;відповід.за вип.М.Г. Бойко. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 192с.- ( Сер.:Гірничо-електромеханічна; Вип.15(131).

655. Наукові праці Донецького національного технічного університету[Електронний ресурс] / редкол.: Є.О. Башков (голов.ред) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2008.-(Сер.: Гірничо-електромеханічна;Вип.16(142).

656. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О. Башков (голова) та ін.. - Донецьк : ДонНТУ, 2008. - 332с.- ( Сер.: Металургія; Вип.10(141).

657. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.. - Донецьк: ДонНТУ, 2008.-316с.- (Сер.: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. - Вип.9(132).

658. Наукові праці Донецького національного технічного університету/ редкол.:Є.О.Башков (голов.ред) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2008.-306с.(Сер.: Гірничо-електромеханічна;Вип.16(142).

659. Наукові праці Донецького національного технічного університету/редкол.: Башков Є.О. (голов.ред..) та ін.-Донецьк:ДонНТУ,2008.-279с.-(Сер.:Гірничо-геологічна; Вип.8(136).

660. Нікулін, Е.К. Телемеханіка та зв'язок : навч. посіб. для ВНЗ / Е.К. Нікулін, Б.В. Гавриленко, О.С. Оголобченко ; під заг. ред. Е.К. Нікуліна ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : ДонНТУ, 2008. - 285с.

661. *Обладнання очисних вибоїв вугільних шахт [Електронний ресурс]: довід. посіб./ Донец.нац.техн.ун-т, Каф. гірничі машини; уклад. В.П. Кондрахін та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2008.

662. Обладнання очистних вибоїв вугільних шахт. : довід. посіб. / В.П. Кондрахін, М.І.Стаднік, Г.В. Петрушкін, М.М.Лисенко ; Донец. нац. техн. ун-т , каф. " Гірничі машини" .- Донецьк : ДонНТУ, 2008.- 90 с.

663. Обмер эвольвентного зубчатого колеса [Электронный ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т; сост. В.С.Кучер, В.Г.Пархоменко.- Донецк, 2008.

664. *Обработка реляционных баз данных [Электронный ресурс]: курс лекций по дисциплине "Организация баз данных и знаний" для студентов направлений подготовки "Компьютерные науки" и "Компьютерная инженерия"/ Донец.нац.техн.ун-т, Каф. АСУ; уклад. В.П. Блощицкий.-Донецк:ДонНТУ,2008.

665. Основи менеджменту:організація та планування гірничого виробництва[Електронний ресурс]: (курс лекций): (для студентів напряму підготовки 6.050301 "Гірництво".-Донецьк: ДонНТУ,2008.

666. Основи технічної електроніки: підруч. для ВТНЗ: у 2 кн.Кн.1:Теорія електронних кіл/ М.Б. Гумен, А.М. Гуржій, В.М. Співак та ін.-К.: Вища шк.,2008.-727с.

667. Основи технічної електроніки: підруч. для ВТНЗ: у 2 кн.Кн.2: Схемотехніка/ В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін.-К.: Вища шк.,2008.-510с.

668. Основи хімії і фізики горючих копалин: підруч. для ВНЗ / В.І.Саранчук, М.О.Ільяшов, В.В.Ошовський, В.С.Білецький; Донец. нац. техн. ун -т.- Донецьк: Схід. вид. дім, 2008.- 640с.

669. Основы информатики и вычислительной техники [Электронный ресурс]:учеб.пособ.для иностр. студ. начал. этапа обучения/ Донец. нац. техн. ун-т, Ин-т междунар. сотрудничества, Каф. математики и вычислительной техники; сост. И.В. Тарабаева.-Донецк: ДонНТУ,2008.

670. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: VII Міжнар. наук. конф. аспірантів та студ., 15-17 квіт. 2008р., м. Донецьк.У 2 т.Т.2 / Донец. нац. техн. ун -т; редкол.:Є.О.Башков(відп.ред.)та ін.. - Донецьк, 2008. - 262с.

671. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: VII Міжнар. наук. конф. аспірантів та студ., 15-17 квіт. 2008р.,м. Донецк.У 2 т. Т.1 / Донец. нац.техн. ун-т; редкол.:Є.О.Башков(відп.ред.)та ін.- Донецьк, 2008. - 314с.

672. Павлиш, Е.В. Інноваційна складова регіональної конкурентоспроможності: монографія. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 184с.

673. Панасенко, А.И. Технология очистки от аэрозолей: учеб. пособ. для вузов / А.И. Панасенко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - 119с.: ил.

674. Панов, Б.С. Корисні копалини: підруч. для вузів / Б.С.Панов, О.О.Кущ, Ю.Б.Панов. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 448 с.

675. Панов, Б.С. Научные публикации.Т.7: 1995-2007гг. / Б.С. Панов.-Донецк : ДонНТУ, 2008.- текст : рус., укр., англ.

676. Пашинский, В.В. Гетерогенность структуры и диссипация энергии в металлических материалах: монография / В.В. Пашинский; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - 286с.

677. *Перспективи освоєння підземного простору: тез. доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен., асп. та студ. - Донецьк, 2008.

678. *Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: тези доп. і виступів V всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і мол. вчених,16 -17 квіт. 2008р.- Донецьк.

679. Податкова система: навч.- метод. посіб. [Електронний ресурс] / уклад. В.М. Антоненко,О.В. Гурнак. - Донецьк, 2008.

680. Полтавець,В.В. Планування і обробка даних наукового експерименту [Електронний ресурс] / В.В.Полтавець; Донец.нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2008.

681. Практикум з вибухової справи [Електронний ресурс].Ч.2:навч.посіб.для ВНЗ / Донец.нац.техн.ун-т, Каф. будівництва шахт і підземних споруд; розроб.: О.М. Шкуматов; під заг. ред. М.Р. Шевцова.-Донецьк: ДонНТУ,2008.

682. Проблеми гірничої технології: зб. матеріалів регіон. наук.- практ. конф., 28 лист.2008р.:присвяч.50-річчю Красноармійського індустр. ін-ту / Донец.нац. техн. ун-т; Красноармійс. індустр. ін-т.- Донецьк, 2008.-165с.

683. Проблеми гірського тиску = (Ground control in mining)/ редкол.: О.А. Мінаєв (голов.ред) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2008.-260с.: іл.-(Зб.наук.пр./ Донец.нац.техн.ун-т; №16).

684. Проблеми гірського тиску= Ground control in mininq: зб.наук.пр.N16/ Донец. нац. техн. ун-т; під заг. ред.О.А.Мінаєва.- Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 260с.

685. *Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону: зб. наук. пр. / Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк:ДонНТУ, 2008.-(Сер.:Державне управління).

686. Проблеми економічного і правового забезпечення менеджменту суб'єктів, що господарюють : матеріали наук. конф. (пам'яті професора, д.е.н. В.Н. Ткаченко), 17-18 квіт. 2008р. / Донец. нац. техн. ун-т, учб.- наук. ін-т "Вища школа економіки і менеджменту"; редкол.: О.І. Амоша та ін. - Донецьк, 2008. -244с.-(85 років Донец. нац. техн. ун -ту).

687. *Проблеми розвитку та упровадження систем управління якістю в регіоні : матеріали регіон. наук.- практ. конф.- Донецьк: ДонНТУ, 2008.

688. *Проблеми управління виробничо-економічною діяльністю суб'єктів господарювання : матеріали II всесоюз. наук. конф., 24 квіт. 2008 р.- Донецьк, 2008.

689. Проблемы комплексного использования недр : сб. науч. тр. I регион. конф., 24 нояб. 2008, г. Донецк.- Донецк, 2008.

690. Проблемы современной экономики и институциональная теория / И.А. Александров, А.В. Половян, Н.В. Апатова и др. ; под ред. В.В.Дементьева, Р.М.Нуреева ; Междунар. Ассоциация институцион. исслед. и др.- Донецк : ДонНТУ, 2008.- 500 с.

691. *Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования : материалы ІІ всеукр. науч. конф. студ., 24 апр. 2008г. Т.1.- Донецк: ДонНТУ, 2008.

692. *Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования: материалы ІІ всеукр. науч. конф. студ., 24 апр. 2008 г. Т.2. - Донецк: ДонНТУ, 2008.

693. Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук. пр. Вип.35 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін. - Донецьк, 2008. -284с.

694. Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук. пр. Вип.36 / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін.. - Донецьк, 2008. - 272с.

695. Прогрессивные технологии пластической деформации металлов: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-практика В.М. Клименко, 22-24 сент. 2008г. / редкол.: А.А.Минаев и др.- Донецк: Норд-Компьтер, 2008. - 84с.

696. Проектування транспортних систем енергоємних виробництв: навч. посіб. для ВНЗ/ В.О. Будішевський, В.О. Гутаревич, О.О.Пуханов та ін.; під ред. В.О. Будішевського, А.О. Суліми.-2-ге вид., перероб. та доп.-Донецьк,2008.-454с.

697. Рафинированная медь Украины : пособ. / Ю.Д. Савенков, В.И. Дубоделов, В.А. Шпаковский и др. - Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2008.-176 с.

698. Рязанов, А.Н. Материаловедение: учеб. пособ. для вузов / А.Н. Рязанов; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - 116с.

699. Самойленко, А.П. Надійність, ергономіка, якість автома-тизованих радіоелектронних і телекомунікаційних систем і систем обробки інформації і управління [Електронний ресурс]/ А.П. Самойленко, О.В. Оводенко, П.А. Петрушкевич; Таганроз. технол. ін-т південного федерал. ун-ту, Донец. нац. техн. ун-т. -Донецьк: ДонНТУ; Таганрог, 2008.

700. Саржан, А.О. Історія України: навч. посіб./ А.О. Саржан; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 434с.

701. Сборник задач по оценке химической опасности [Электронный ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т, Радиотехн. фак., Каф. безопасности жизнедеятельности и граждан. защиты; сост. Е.А. Степанова.-Донецк,2008.-1 файл.

702. Седуш, В.Я. Надійність, ремонт і монтаж металургійних машин: підруч.-Донецьк: ТОВ Юго-Восток , ЛТД , 2008.-379 с.

703. Сердюк, О.І. Електрохімічна переробка свинцево-кислотних акумуляторів у водних розчинах електроліта: монографія / О.І. Сердюк, Н.В. Ісаєва-Паруванія, Н.М.Червонцева.- Донецьк: ПБ Браво, 2008.-160 с.

704. Синтез і аналіз зубчастих механізмів з використанням графічної системи КОМПАС-3D [Електронний ресурс]: навч. посіб. для ВНЗ/ уклад.: Е.Л. Гордієнко, В.Г. Пархоменко; Донец.нац.техн.ун-т, Каф. основи проектування машин.-Донецьк,2008.-1 файл.

705. Скобцов, Ю.А. Основы эволюционных вычислений: учеб. пособ. для вузов / Ю.А. Скобцов; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 326с.

706. Скрипниченко, Г.О. Експлуатація ракетно-артилерійського озброєння, боєприпасів і ракет: навч. посіб. / Г.О. Скрипниченко, О.О. Мартінков; під заг. ред. П.В. Стефаненка; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. військ. підготовки. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 162с.

707. Смирнов ,В.А. Обогащение руд и отходов цветных металлов: монография / В.А. Смирнов, В.Н. Бредихин, А.И. Шевелев; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ИД "Кальмиус", 2008. - 500с.: портр.

708. Смирнов,В.О. Проектування збагачувальних фабрик: навч.посіб. для ВНЗ/ В.О. Смирнов, В.С. Білецький; Наук. т-во ім. Шевченка, Донец. від-ня.-Донецьк: Схід.вид.дім,2008.-269с.

709. Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: материалы Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и мол. ученых, организов. каф. "Строительства шахт и подземных сооружений" ДонНТУ. Вып.14 / Донец. горн. ин-т ДонНТУ и др.; редкол.: С.А.Александров и др. - Донецк, 2008. -137с.

710. *Современные проблемы охраны труда и аэрологии горных предприятий: посвящ. 90- летию проф. Б.И. Медведева : тр. междунар. науч.- практ. конф., г.Донецк, 15-16 янв. - Донецк,2008.

711. *Современные проблемы управления производством: междунар. науч.-практ. конф., 23-24 окт. 2008 г. - Донецк, 2008.

712. *Современные технологии в машиностроении и проблемы подготовки инженерных кадров: тр. 2-го междунар. науч.- метод. семинара, г. Махдия, Тунис, 30 окт.- 6 нояб. 2008г.- Донецк: ДонНТУ, 2008.

713. *Соціально-економічний і політичний розвиток України у ХХ і ХХІ ст.:досвід і можливості його використання: матеріали регіон. конф.,16 груд. 2008р.- Донецьк: ДонНТУ, 2008.

714. *Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки: матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 21-22 листоп. 2008р.-Донецьк, 2008.

715. *Стан та перспективи реформування українських ВНЗ відповідно до вимог кредитно - модульної системи ( круглий стіл) , м.Донецьк, 12 листоп. 2008 р.-Донецьк, 2008.

716. *Сучасна Україна: альтернативи поступу: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 23-24 трав. 2008 р. - Донецьк: ДонНТУ, 2008.

717. *Сучасний стан і проблеми інвестиційного розвитку: матеріали всеукр. наук.-практ. конф.студ. - Донецьк: ДонНТУ, 2008.

718. Сучасні тенденції менеджменту в Україні: правові та економічні аспекти: матеріали міжвуз. студ. конф.: (присвячена 40-річчю кафедри), 15-16 квіт. 2008р. / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. менедж. і госп. права; редкол.: О.І. Амоша та ін. - Донецьк, 2008. - 252с.

719. Теоретичні та практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту на підприємствах : матеріали I Всеукр. студ. наук.-практ конф. , 16 трав. 2008 р. Т.1 / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол. : В.В.Дементьєв ( голова) та ін.-Донецьк : ДонНТУ, 2008 .- 2008.-147 с.

720. Теоретичні та практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту на підприємствах : матеріали I Всеукр. студ. наук.-практ конф. , 16 трав. 2008 р.Т.2 / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.:В.В.Дементьєв ( голова) та ін.- Донецьк : ДонНТУ, 2008.- 2008.-131 с.

721. Теория и практика ваграночной плавки : монография / А.И. Туяхов, В.Л.Жук, А.И.Ярмоленко и др.-Донецк: Норд-Пресс, 2008.- 294 с.

722. *Технологии и управление производством XXI века : тр. II междунар. науч.- практ. конф., г.Донецк, 15-16 апр. 2008 г.-Донецк, 2008.

723. Тодорова, Н.Ю. Кроскультурний менеджмент: навч. посіб. для ВНЗ / Н.Ю. Тодорова; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2008. - 330с.

724. Улітін, Г.М. Курс лекцій з вищої математики : навч. посіб. Ч.1 / Г.М. Улітін, А.М. Гончаров ; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецьк : ДонНТУ, 2008.-105с.

725. Улітін,Г.М.Курс лекцій з вищої математики [Електронний ресурс]: учб. посіб.Ч.1/ Г.М. Улітін, А.М. Гончаров; Донец.нац.техн.ун-т,Каф.вищої математики.-Донецк: ДонНТУ,2008.

726. *Управление производством: проблемы теории и практики: монография/ под.ред. Е.В. Мартынова, И.П. Булеева,Н.Е. Брюховецкая.- Донецк: ДонНТУ, 2008.- 450с.

727. Учебно-методическое пособие: система КОМПАС-31D [Электронный ресурс]:(создание двухмерных и трехмерных объектов) / Донец. нац. техн. ун-т; сост. О.Г. Гайдарь. - Донецьк, 2008.

728. Учебное пособие по решению задач по теоретической электротехнике [Электронный ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т; сост. А.В.Корощенко. - Донецк, 2008.

729. Учебное пособие по решению задач по теоретической электротехнике.Ч.2/ Донец.нац.техн.ун-т, Каф. электромеханики и ТОЭ; сост. А.В. Корощенко и др.; под общ. ред.А.В.Корощенко.-Донецк: ДонНТУ,2008.-237с.

730. *Физика и механика горных процессов на больших глубинах. - Донецк, 2008.

731. Физика и научно-технический прогресс (ФиНаТ-2008): тез. докл. Межвуз. студ. конф., Донецк,19апр. 2008г. /Донец.нац.техн.ун-т, Каф. физики, Водород. клуб;под ред. В.А. Гольцова.-Донецк: ДонНТУ, 2008.-126с.

732. Физико-химические основы технологии деминерализации шахтных вод [Электронный ресурс]: монография/ С.С. Гребенкин, В.К. Костенко, Е.С. Матлак и др.; под общ. ред. В.К. Костенко.-Донецк: ВИК,2008.-1 файл.

733. Физико-химические основы технологии деминерализации шахтных вод: монография /С.С.Гребенкин, В.К.Костенко, Е.С.Матлак, Г.И.Соловьев; под общ. ред. В.К.Костенко. - Донецк: ВИК, 2008. - 287 с.

734. Філософія людини: духовність, культура, раціональність: регіон. студ. наук.-філософ. конф.: матеріали конф., 23 трав. 2008 р./ Донец.нац.техн. ун-т, та ін.; редкол.: Р.О. Додонов (гол. ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2008.-200с.-(Присвяч.90-річчю Укр. Акад. наук та 50-річчю каф.філософії ДонНТУ).

735. Химические и биологические источники опасности в повседневной жизни [Электронный ресурс]:учеб.пособ./Донец. нац. техн. ун-т, Радиотехн. фак., Каф. безопасности и гражданской защиты; сост. Е.А. Степанова.-Донецк: ДонНТУ,2008.

736. Химические и биологические источники опасности в повседневной жизни: учеб.пособ. [Электронный ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т.-Донецк,2008.

737. Цивилизация: от локального к глобальному граду: монография / Л.А. Алексеева, Р.А. Додонов, Ф.В. Лазарев и др.; редкол.: Л.А. Алексеева и др.; Донец. нац. техн. ун-т, Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ. -Донецк: ДонНТУ; УНИТЕХ, 2008.- 236с.-(Сер."Человек. Культура. Цивилизация".)

738. Цифрова схемотехніка електронних систем [Електронний ресурс]: підруч. / 3opi A.A., Бойко B.I., Багрій В.В. та ін. - К.: Вища школа, 2008. -730с.

739. *Численные методы в Mathcad'e [Электронный ресурс]: учеб. пособ. для вузов/Донец.нац. техн.ун-т, Каф. горная электротехника и автоматика; сост.: Е.Н. Новиков, М.Камуз; под ред. К.Н. Маренича.-Донецк: ДонНТУ,2008.

740. Шаповал, С.Н. Управление производственным потенциалом угледобывающих предприятий : проблемы теории и практики: монография / С.Н.Шаповал; под науч. ред.Е.В.Мартяковой. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - 476 с.

741. Шаповал, С.Н. Экономическая оценка экспорта товара / С.Н.Шаповал, Т.А.Негрей. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - 106 с.

742. Шахтные подъемные установки: (для студентов спец.7.0902216, 7.090301, 7.092204, 7.092501):учеб.пособ.для вузов/ Донец.нац.техн.ун-т, Каф.энергомехан. установки, сост.: А.Ф. Яценко и др.-Донецк: ДонНТУ,2008.-171с.: ил.

743. Шахтные подъмные установки: учеб. пособ. для вузов / Донец. нац. техн. ун- т; сост.А.Ф.Яценко. - Донецк, 2008. - 171с.

744. *Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: междунар. науч.- практ. конф., г. Донецк-Авдеевка, 25-28 мая 2008г.- Донецк: ДонНТУ, 2008.

745. Электротехнические установки : (конспект лекций ) : (для бакалавров дневной и заочной форм обучения по направлению "Электротехника" / Донец . нац. техн. ун-т ; сост. В.П.Муха.- Донецк : Изд-во ДонНТУ, 2008 .- 240 с.

746. Юшков А.С. Добыча полезных ископаемых через скважины : (раздел дисциплины "Бурение скважин и добыча полезных ископаемых") : конспект лекций / А.С. Юшков ; Донец.нац. техн. ун-т.- Донецк : ДонНТУ, 2008.-27 с.

747. Юшков, И.А. Очистные агенты: (раздел дисциплины "Очистные агенты и тампонажные смеси"): учеб. пособ. для вузов / И.А. Юшков; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. технология и техника геологоразвед. работ. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - 78с.

748. Юшков, И.А. Тампонажные смеси: (раздел дисциплины "Очистные агенты и тампонажные смеси"): учеб. пособ. для вузов / И.А. Юшков; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. технология и техника геологоразвед. работ. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - 73с.

749. Яковченко, А.В. Проектирование профилей и калибровок железнодорожных колес : монография / А.В. Яковченко, Н.И. Ивлева, Р.А. Голышков; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2008. - 491с. : ил.

2009

750. Автоматизація технологічних об'єктів та процесів. Пошук молодих: IX наук.-техн. конф. аспірантів та студентів, 20-22 трав. 2009 р., м.Донецьк / Донец. нац. техн. ун-т, ф-т енергомеханіки та автоматизації. - Донецьк, 2009. - 207c.

751. Аерологія шахтних вентиляційних мереж: монографія / В.О. Трофимов, Ю.Ф. Булгаков, В.О. Кавєра, М.В. Харьковський. - Донецьк: Норд - Прес,2009.- 88с.

752. *Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали VІ міжнар. наук.- теор. конф. мол. учених і студентів. В 2-х т. Т.1.- Донецьк: ДонНТУ, 2009.

753. *Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: матеріали VІ міжнар. наук.- теор. конф. мол. учених і студентів. В 2-х т. Т.2.- Донецьк: ДонНТУ, 2009.

754. Актуальні проблеми розвитку фінансово- кредитної системи України: матеріали другої Всеукр. наук. конф. студентів та мол. вчених, (9-10 квіт. 2009р.) / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: В.П. Вишневський та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - 245с.

755. Алексеев, Е.Р. Самоучитель по программированию на Free Pascal и Lazarus : учеб. / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Т.В. Кучер ; Донец. нац. техн. ун-т, Центр компетентности в обл. компьютерных наук и технологий. - Донецк : УНИТЕХ, 2009. - 503с. : ил. - (Компьютерные науки и технологии).

756. Алексей Лаврентьевич Симонов: (к 100-летию со дня рождения) / сост. Л.Д. Ковалева; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк, 2009. - 94с.

757. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої [Електронний ресурс] / А.А. Зорі, В.І. Бойко, В.М. Співак, В.Я.Жуйков, А.М.Гуржій, Т.О.Терещенко; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. "Електронна техніка". - Донецьк : ДонНТУ, 2009.

758. Аноприенко, А.Я. Нооритмы: модели синхронизации человека и космоса / А.Я. Аноприенко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : УНИТЕХ, 2009. - 372с. : ил., портр. - (Междисциплинар. исслед.).

759. Анохина, И.Ю. Персональный компьютер без проблем и загадок / И.Ю.Анохина. - Донецк, 2009. - 304 с.

760. Апухтін, О.С. Навчальний посібник з електричних машин "Розрахунок трансформатора" : (для студентів електротехн. спец.) / О.С. Апухтін, А.А. Мельник; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 194с. - (Присвячується 50-річчю електротехн. фак.).

761. Апухтін, О.С. Розрахунок трансформатора : ( навч. посіб. з електрич. машин для студентів електротехн. спец.) / О.С. Апухтін, А.А. Мельник ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - 194с. - (Присвячується 50-річчю електротехн. фак.).

762. Баркалов, А.А. Синтез операционных и управляющих автоматов / А.А. Баркалов, Л.А. Титаренко; Донец. нац.техн.ун-т. - Донецк: УНИТЕХ, 2009. - 256с.

763. Білецький, В.С. Історія Донецької крайової організації Народного Руху України, (1989-1991рр.) / В.С. Білецький ; Укр. культурол. центр (м. Донецьк); Донец. від-ня НТШ. - Донецьк, 2009. - 172с.

764. Білецький, В.С. Технологія збагачення корисних копалин / В.С.Білецький, В.О.Смирнов. - Донецьк : Схід. вид. дім , 2009.- 272 с.

765. Благородные металлы / В.Н. Бредихин, В.А. Кожанов, Н.А. Маняк, Е.Ю. Кушнерова. - Донецк : ДонНТУ, 2009. - 525с. : ил.

766. Бойко, В.І. Основи аналізу електронних схем : навч. посіб. для ВНЗ / В.І. Бойко, А.А. Зорі, В.Д. Коренєв ; під ред. А.А. Зорі ; Донец. нац. техн. ун-т. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - 306с.

767. Бойко, Н.Г. Рудничные (шахтные) водоотливные и вентиляторные установки / Н.Г. Бойко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк, 2009. - 168 с. : ил.

768. Бойко, Н.Г. Теория и практика научных исследований : курс лекций / Н.Г. Бойко, Т.А. Устименко ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2009. - 156с.

769. Бойко, Н.Г. Формирование сортового состава угля при добыче его очистными комбайнами : монография / Н.Г.Бойко. - Донецк: ГВУЗ ДонНТУ, 2009. - 246 с.

770. Василев, Я.Д. Теорія поздовжньої практики: підруч. для магістрів вищих учб. закладів / Я.Д.Василев, О.А. Мінаєв. - Донецьк: УНІТЕХ,2009. - 488с.

771. Василенко, В.М. Дескриптивна модель ефективного господарювання в регіоні: монографія / В.М. Василенко, Т.О. Бутенко; наук. ред. В.М. Василенко; НАН України, Ін-т екон. - правових досліджень. - Донецьк : Юго-Восток, 2009. - 198с.

772. Введение в информатику [Электронный ресурс] : конспект лекций для студентов спец. 7.0922.03 "Электромеханические системы автоматизации и электропривод" / Донец. нац. техн. ун-т; сост. Г.Г. Измайлов. - Донецк : ДонНТУ, 2009.

773. Виталий Федорович Сивокобыленко / сост. А.В. Левшов и др. ; отв. ред. Е.А. Башков ; авт. вступ. ст. А.В. Левшов. - Донецк : ДонНТУ, 2009. - 46с. - (Библиогр. учёных ДонНТУ).

774. Вісник кафедри "Електротехніка" [Електронний ресурс]: за підсумками Всеукр. наук.-техн. конф. "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка", 27-28 трав. 2009 р.: присвячується п'ятидесятиріччю електротехн. фак. ДонНТУ: тем. вип. / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. "Електротехніка"; редкол.: В.І. Костенко (гол. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2009.-1 файл (4167Кб). - Систем. вимоги: Acrobat Reader.

775. Вісник кафедри "Електротехніка" : за підсумками Всеукр. наук.-техн. конф. "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка", 27-28 трав. 2009 р. : присвячується п'ятидесятиріччю електротехн. фак. ДонНТУ : тем. вип. / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. "Електротехніка" ; редкол.: В.І. Костенко (гол. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - 187с.

776. Водолазська, Н.В. Теорія і практика дослідження операцій енергоємних виробництв / Н.В. Водолазська, В.О. Будішевський, А.О. Суліма.- Донецьк : РИА ДонНТУ, 2009. - 216 с.

777. Волков, А.Ф. Курс физики : учеб. пособ. для вузов. В 2 т. Т.1 : Физические основы механики. Молекулярная физика и термодинамика. Электростатика. Постоянный ток. Электромагнетизм. / А.Ф. Волков, Т.П. Лумпиева. - Донецк : ДонНТУ, 2009.- 232с.

778. Волков, А.Ф. Курс физики : учеб. пособ. для вузов. В 2 т. Т.2: Колебания и волны. Волновая и квантовая оптика. Элементы квантовой механики. Основы физики твердого тела. Элементы физики атомного ядра / А.Ф. Волков, Т.П. Лумпиева. - Донецк : ДонНТУ, 2009. - 222с.

779. Волков, О.Ф. Курс фізики [Електронний ресурс] : навч. посіб. для ВНЗ. У 2 т. Т.1 / О.Ф. Волков, Т.П. Лумпієва. - 1 файл. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - 1 файл. - 1 файл (5132Кб). - Систем. вимоги: Acrobat Reader.

780. Волков, О.Ф. Курс фізики [Електронний ресурс] : навч. посіб. для ВНЗ. У 2 т. Т.2 / О.Ф. Волков, Т.П. Лумпієва. - 1 файл. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - 1 файл. - 1 файл (5132Кб). - Систем. вимоги: Acrobat Reader.

781. Вступ до спеціальності.Металургія кольорових металів: навч.посіб. для ВНЗ / І.Ф.Червоний, М.О.Маняк, О.В.Рабинович, Г.О.Колобов; Запоріз. держ. інж. акад.- Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. - 138с.

782. Гавриленко, В.А. Экономический анализ деятельности промышленных предприятий : монография / В.А. Гавриленко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2009. - 383с.

783. Гідрогазодинаміка у теплотехніці: навч. посіб. / Ю.Л. Курбатов, М.С. Масс, В.В. Кравцов, О.В. Новіков. - Донецьк: Норд-Прес, 2009.- 234с.

784. Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі: (нариси з історії) / Г.І. Гайко, В.С.Білецький,Т.Мікось, Я.Хмура; Наук. т-во ім.Т.Шевченка.- Донецьк, 2009. - 296с.

785. Гребенкин, С.С. Горнотехнические основы расчета и выбора конструктивно - компоновочных схем механизированных крепей для крутонаклонных угольных пластов / С.С.Гребенкин, Г.Г.Махов, В.Н. Павлыш.- Донецк : ВИК, 2009.-192 с.

786. Губарев, В.К. Пираты Карибского моря. Жизнь знаменитых капитанов / В.К.Губарев. - М.: Эксмо Яуза, 2009.- 416 с.

787. Губарев, В.К. Тайны географических названий / В.К.Губарев.- М.: АТС, 2009. - 400 с.

788. Губарєв, Ю.О. Оперативний контроль виробу ЗСУ 2С6 / Ю.О.Губарєв. - Донецьк: ДонНТУ, 2009.

789. *Дерев'янко, В.О. Ракетно - технічне забезпечення (логістика) військ / В.О. Дерев'янко, Г.О. Скрипниченко . - Донецьк: ТОВ "Цифрова типографія". 2009.

790. Додонов, Р.А. "Черный принц": быль и легенда / Р.А. Додонов; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Вебер, 2009. - 230с.

791. Донецький вісник наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. Т.25: Історія / под ред. В.С.Білецького. - Донецьк, 2009. - 324с.

792. Донецький вісник Наукового товариства ім.Шевченка. Т.26: Мовознавство / Наукове т - во ім.Шевченка, Донец. від-ня; редкол.: В.С.Білецький (відп.ред.) та ін. - Донецьк: Схід. вид. дім,2009. - 252с.

793. Дымнич, А.Х. Вопросы тепломассообмена в сталеплавильных процессах: учеб. для вузов / А.Х. Дымнич, А.А.Троянский; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2009. - 581с.: ил., табл.

794. Дюдкин, Д.А. Солнечно - земные связи и природные катастрофы: (раскрытые тайны природы): науч.- попул. изд. / Д.А. Дюдкин; Донец. нац. техн. ун-т. - М.: Т/Т, 2009. - 400с.: ил.

795. Електрообладнання технологічних установок гірничих підприємств / К.М. Маренич, В.В. Калінін, Ю.В.Товстик, І.Я. Лізан, В.С. Коломієць; Донец. нац. техн. ун-т; Укр. інж.-пед. акад. - Х.: УІПА, 2009. - 372с.

796. *Збагачення корисних копалин. - 2009. - Вип. 36(77).

797. *Збагачення корисних копалин. - 2009. - Вип. 37(78).

798. *Збагачення корисних копалин. - 2009. - Вип. 38(79).

799. Збірник науково-методичних робіт. Вип.6 / Донец. нац. техн. ун-т, Каф."Вища математика" ім.В.В.Пака; редкол.: Г.М.Улітін та ін.- Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 244с.

800. *Интеллектуальная собственность. Инновационные процессы и их роль в интеллектуальной деятельности. - Донецк: ВИК, 2009.

801. *Интеллектуальная собственность. Лицензирование и передача технологий / С.С. Гребенкин, В.Д. Рябичев, С.Е.Топчий, Н.М. Величко, Д.А. Шашенко, В.И.Зензеров.- Донецк: ВИК, 2009.

802. Информационная оценка качества измерений и моделирование процессов: [монография].Ч.2 / В.Ю.Ларин, Е.Ю.Купцова, В.И.Купцов и др.; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Вебер,2009. -310с.

803. Информационная оценка качества измерений и моделирование процессов. Ч.2 / В.Ю.Ларин, Е.Ю.Купцова, В.И. Купцов, Н.И. Чичикало, А.А. Штепа; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Вебер, 2009. -310 с.

804. История и современность физики (ИСоФ-2009) : межвуз. студ. конф., Донецк, 21 нояб. 2009г. : тез. докл. / Донец.нац. техн. ун-т, Каф.физики, Водород. клуб; под ред. В.А.Гольцова. - Донецк : ДонНТУ, 2009. - 174с.

805. Інформатика та комп'ютерні технології: зб.матеріалів V міжнар. наук.- техн. конф. студ., аспірантів та мол. науковців, 24-26 лист.2009 р. / Донец. нац. техн. ун-т, Технопарк ДонНТУ "УНІТЕХ"; ред.:Є.О.Башков. - Донецьк, 2009. - 521с.

806. Іщенко, С.А. Методика роботи з гуманітарних питань / С.А. Іщенко; за заг. ред. П.В.Стефаненко. - Донецьк: ДонНТУ, 2009.- 178с.

807. Кауфман, Л.Л. Геотехнические риски подземного строительства: (обзор заруб. опыта): монография / Л.Л.Кауфман,Б.А.Лысиков; под общ. ред. Л.Л.Кауфмана. - Донецк: Норд-Пресс, 2009. - 362с.

808. Кауфман,Л.Л. Большие подземные полости: дизайн и строительство: (обзор зарубежного опыта) / Л.А. Кауфман, Б.А. Лысиков; под общ. ред. Л.Л. Кауфмана.- Донецк: Норд-Пресс, 2009. - 434с.

809. Кауфман,Л.Л. Экологические аспекты подземного строительства. В 3 ч.Ч.3 : Окружающая среда подземного строительства / Л.Л.Кауфман, Н.И.Кулдыркаев, Б.А.Лысиков. - Донецк: Вебер, 2009. - 251с.

810. Кендюхов, О.В. Маркетингова стратегія підприємства: бренд-підхід до визначення ефективності: монографія / О.В. Кендюхов, С.М. Димитрова; наук. ред. Я.Г. Берсуцький; НАН України, Ін-т економіки промисловості. - Донецьк: ДонУЕП, 2009. - 215с.

811. Кокорська, О.І. Основи демократії : підруч. для студентів вищих навч. закладів / О.І.Кокорська ; за заг.ред. А.Ф.Колодій.- 3-є вид., доп. і онов.- Львів : Астролябія, 2009.-832 с.

812. Комп'ютерний моніторінг та інформаційні технології (КМІТ-2009): зб. матеріалів п'ятої всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та мол. науковців, 12-15 трав. 2009р. / Донец. нац. техн. ун-т, Укр. асоц. студ. самоврядування, Технопарк ДонНТУ "УНІТЕХ"; редкол.: О.Я. Анопрієнко. - Донецьк, 2009. - 368с.

813. *Комплексне використання надр : II регіон. конф.-Донецьк : ДонНТУ, 2009.

814. Косолапов, Ю.Ф. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособ. по изучению разделов курса высшей математики первого семестра / Ю.Ф.Косолапов; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк, 2009.

815. Косолапов, Ю.Ф. Математичний аналіз першого курсу [Електронний ресурс] : навч. посіб. по вивченню курсу "Математичний аналіз " для студентів ДонНТУ / Ю.Ф.Косолапов; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк, 2009.

816. Косолапов, Ю.Ф. Элементы теории вероятностей [Электронный ресурс] : учеб. пособ. по изучению разделов курса "Теория вероятностей и математическая статистика " для студентов / Ю.Ф.Косолапов; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк, 2009.

817. Кочура, І.В. Економика праці [Електронний ресурс] : (навч. посіб.) / І.В. Кочура ; Донец.нац. техн. ун-т. - Донецьк : ДонНТУ, 2009.

818. Кравченко, А.А. Економіка підприємства : задачі , тести , відповіді з поясненнями : навч. посіб./ А.А.Кравченко, В.А.Харченко. - Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2009. - 325 с.

819. Кравченко, В.М. Техническое диагностирование механического оборудования: учеб. для вузов / В.М.Кравченко, В.А.Сидоров, В.Я.Седуш. - Донецк: Юго - Восток, 2009. - 459с.

820. *Кратт, О.А. Диагностика развития регионов : структура, границы, методы : монография / О.А.Кратт, Н.Г.Сюква, О.Ю.Будякова; под науч. ред. В.Н.Василенко. - Донецк : Юго-Восток, 2009.

821. Кратт, О.А. Теоретико-методичні основи відтворення кваліфі-кованої робочої сили в регіоні / О.А. Кратт, Н.Г. Слова, О.Ю. Будякова.- Донецьк: Юго-Восток, 2009. - 72 с.

822. Крупный слиток: монография / А.Н. Смирнов, С.Л. Макуров, В.М. Сафонов, А.Ю. Цупрун; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: Вебер, 2009. - 278с.

823. Кучер,В.А. Економічний аналіз формування інвестиційного розвитку вугледобувного підприємства: монографія /В.А.Кучер. - Донецьк: Вебер,2009. - 664с.

824. Кучер,В.А. Оптимальное управление инвестиционными проектами на основе планирования жизненных циклов: монография.- Донецк: Вебер, 2009. - 301с.

825. Лопатов, О.А. Изображения на чертежах деталей [Электронный ресурс] : метод. пособ. для студентов, изучающих инженер. графику / О.А. Лопатов ; Донец.нац. техн. ун-т, Каф. начертат. геометрии и инженер. графики. - Донецк : ДонНТУ, 2009.

826. Малышко, И.А. Проектирование высокопроизводительных осевых комбинированных инструментов / И.А. Малышко, И.В. Киселева; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ГВУЗ "ДонНТУ", 2009. - 139с.

827. *Мартінков, О.О. Будова боєприпасів артилерії і бойових ракет/ О.О.Мартінков. - Донецьк: ДонНТУ, 2009.

828. Массообменные процессы внепечной дегазации стали : монография / Н.И.Захаров, А.И. Троцан, Д.А.Дюдкин, Ф.В.Недопекин, А.И.Туяхов.- Донецк : Норд-пресс, 2009.-160 с.

829. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб.тр.XVI междунар. науч.- техн. конф., 14-19 сент. 2009г., г.Севастополь. В 4 т. Т.1 / Донец. обл. и гор. администрация, Донец. нац. техн. ун-т, Брянск. гос. техн. ун-т и др.; междунар. програм. ком. конф. А.А.Минаев и др.- Донецк, 2009.- 295 с.

830. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб.тр.XVI междунар. науч.-техн.конф.,14 -19 сент. 2009г., г.Севастополь. В 4 т. Т.2 / Донец. обл. и гор. администрация, Донец. нац. техн.ун-т, Брянск. гос. техн. ун-т и др.; межднар. програм. ком. конф. А.А.Минаев и др. - Донецк,2009.-289с.

831. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб.тр.XVI междунар. науч.-техн.конф.,14-19сент.2009г., г.Севастополь. В 4 т. Т.3 / Донец. обл. и гор.администрация, Донец.нац.техн.ун-т, Брянск.гос. техн. ун-т и др.; межднар. програм. ком. конф. А.А.Минаев и др. - Донецк, 2009.- 310с.

832. Машиностроение и техносфера ХXI века: сб.тр.XVІ междунар. науч.-техн.конф., 14-19 сент.2009 г., г. Севастополь. В 4 т. Т.4 / Донец. обл. и гор. администрация, Донец. нац. техн. ун-т, Брянск. гос. техн. ун-т и др.; межднар. програм. ком. конф. А.А.Минаев и др. - Донецк, 2009.- 264с.

833. Металловедение и техническая обработка в кросвордах и музыке: монография / В.И. Алимов, С.В. Алимова, В.А. Туков и др. - Донецк: Норд - Пресс, 2009. - 214с.

834. *Металлургия и обработка металлов: материалы науч.- техн. конф. студ. и мол. ученых физико-металлург. фак. ДонНТУ. Вып.12.- Донецк, 2009.

835. Металургія кольорових металів: підруч. для ВНЗ. Ч.7: Вторинна металургія кольорових металів / Запоріз. держ. інж.акад.; під ред. І.Ф. Червоного.- Запоріжжя: Вид - во ЗДІА, 2009. - 454с.

836. Методичний посібник з філософії (для аспірантів, здобувачів, стажистів) / Л.О. Алексєєва, Р.А. Додонов, Д.Е.Муза, В.И. Пашков.- Донецьк: ДонНТУ, 2009.- 40 с.

837. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] : материалы VIII междунар. науч.-техн. студ. конф., 9-10 нояб. 2009г. / Донец. нац. техн. ун-т, Фак. электромеханики и автоматизации, Каф. "Энергомеханические системы"; редкол.:Н.Г. Бойко (гл.ред.) и др. - Донецк : ДонНТУ, 2009.

838. Механізм забезпечення розвитку підприємств: еколого-економ. аспект: монографія / В.М.Хобта, У.В.Лаврик, О.Ю.Попова, О.Ю.Шилова; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: ПП Чернецька Н.А., 2009. - 272с.

839. Михайлов, А.Н. Основы синтеза функционально-ориентированных технологий машиностроения / А.Н. Михайлов; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2009. - 346 с.

840. *Мова і час: матеріали всеукр. наук.- практ. конф., 23-25 квіт. 2009 р. - Донецьк, 2009.

841. Моделирование геомеханических процессов в массиве горных пород: монография / Ю.А. Петренко, Н.Н. Касьян, С.В. Подкопаев и др.; под общ. ред. Ю.А. Петренко. - Донецк: Ноулидж. Донец. отд-ние, 2009. - 158с.

842. *Моделирование и компьютерная графика - 2009: материалы 3-й междунар. науч.- техн. конф., г. Донецк, 7-9 окт. 2009 г. - Донецк: ДонНТУ, 2009.

843. Моделювання в електроніці: підруч. для ВНЗ / А.В.Переверзєв, В.І.Бойко, А.А.Зорі, В.П.Тарасюк, О.В.Вовна; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2009.-305c.

844. Муза, Д.Е. Восточнохристианская цивилизация: социокультурное устроение и идентичность: монография / Д.Е. Муза; Донец. нац.техн. ун-т. - Донецк: Вебер, 2009. - 476с.

845. *Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О.Башков. - Донецьк: ДонНТУ, 2009. - (Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація; Вип. 16(147).

846. Наукові праці Донецького національного технічного університет / редкол.: Є.О.Башков. - Донецьк, 2009.-182с.- (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія; Вип.6(160): присвяч. 55-річчю каф."Геоінформатики та геодезії").

847. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.:Є.О.Башков (голов. ред.) та ін.- Донецьк, 2009.-186с.-(Серія: Хімія і хімічна технологія; Вип.13 (152).

848. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О. Башков. - Донецьк, 2009. - 253с.- ( Cepiя: Машинобудування i машинознавство; Вип. 6(154): до 40-річчя каф. металоріз. верстатів та інструментів).

849. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О. Башков. - Донецьк, 2009. - 266с.- (Серія: Металургія; Вип.11(159).

850. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О. Башков.- Донецьк, 2009. - 213с.- (Серія: Гірничо-геологічна; Вип.9 (143): присвячується 55-річчю кафедри "Геоінформатики та геодезії" ).

851. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец.нац. техн. ун-т; редкол.: Є.О.Башков (голов.ред.) та ін. - Донецьк, 2009. - 178с.- (Серія: Хімія і хімічна технологія; Вип.12 (144).

852. Наукові праці Донецького національного технічного університету / под ред. В.В.Дементьєва. - Донецьк, 2009. - 240с.- ( Серія: Економічна; Вип.37-1).

853. Наукові праці Донецького національного технічного університету / под ред. В.В. Дементьєва. - Донецьк, 2009.-284с.- (Серія: Економічна; Вип.36-2).

854. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: О.А.Мінаєв. - Донецьк, 2009. -293с.- (Серія: Гірничо- електромеханічна; Вип.17(157).

855. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - (Серія: Хімія і хімічна технологія; Вип.12(144).

856. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - (Серія: Хімія і хімічна технологія; Вип.13(152).

857. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] / редкол.:О.А.Мінаєв (голов.ред) та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2009. - ( Серія: Гірничо-електромеханічна; Вип.17(157).

858. Наукові праці Донецького національного технічного університету / под ред. В.В. Дементьєва. - Донецьк, 2009.- 274с.- ( Серія: Економічна; Вип.37-3).

859. Наукові праці Донецького національного технічного університету / под ред. В.В.Дементьєва. - Донецьк, 2009.-236с.- (Серія: Економічна; Вип.37-2).

860. Наукові праці Донецького національного технічного університету / под ред. В.В. Дементьєва. - Донецьк, 2009. - 314с. - ( Серія: Економічна; Вип.36-1).

861. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О. Башков. - Донецьк, 2009. - 318с. - (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія; Вип.4(146).

862. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О.Башков. - Донецьк, 2009. - 215с.- (Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація; Вип.17(148).

863. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О.Башков. - Донецьк, 2009. - 309с. - (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія; Вип.3(145).

864. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О.Башков. - Донецьк, 2009. -368с. - (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія; Вип.5,ч.2(155).

865. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О.Башков. - Донецьк, 2009.- 192с. - (Серія: Гірничо-геологічна; Вип.10(151).

866. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О.Башков. - Донецьк, 2009.-368с. - (Сер.: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка; Вип.10(153).

867. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О.Башков.- Донецьк, 2009.-270с. - (Серія: Електротехніка і енергетика; Вип.9(158): присвячується 50-річчю електротехнічного факультету ДонНТУ).

868. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Вип.5,ч.1(155) / редкол.: Є.О.Башков. - Донецьк, 2009. - 388с. - (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Вип.5,ч.1(155).

869. Неснов, Д.В. Зубчасті передачі [Електронний ресурс] : навч. посіб. для ВНЗ / Д.В. Неснов, О.В. Фролов, І.М. Корецька ; Донец.нац. техн. ун-т, Каф. нарисної геометрії та інж. графіки. - Донецьк : ДонНТУ, 2009.

870. Обоснование и расчеты параметров грузоподъемных машин : учеб. пособ. для вузов / А.И. Барышев, В.А. Будишевский, Н.А. Скляров, Ю.В. Жидков; под общ. ред. В.А. Будишевского ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2009. - 307с. : ил., табл. - (Вища освіта).

871. Основы создания и эффективной эксплуатации систем жизнеобеспечения очистного оборудования для угольных шахт / С.С. Гребенкин, С.Е.Топчий, В.И.Зензеров, Б.А.Перепелица, В.В.Косарев, Н.И. Стадник, В.В.Стеблин, В.Н.Поплавский. - Донецк, 2009. - 397 с.

872. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: VIII Міжнар. наук. конф. аспірантів та студ., 14 -16 квіт. 2009 р., м. Донецьк. Т.1 /Донец. нац. техн.ун-т; редкол.: Є.О.Башков. - Донецьк, 2009. - 234с.

873. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: VIII Міжнар. наук. конф. аспірантів та студ., 14-16 квіт. 2009 р., м. Донецьк. Т.2 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: Є.О.Башков . - Донецьк, 2009. - 225с.

874. Пилипець, В.І. Буріння стволів шахт та технічних свердловин: підруч. для ВНЗ / В.І. Пилипець, С.Б. Тулуб, В.В. Левіт; Донец. нац. техн. ун-т, Держ. холдінг. компанія "Спецшахтобуріння". - Донецьк: Норд-Прес, 2009. - 564с.: іл., портр.

875. *Повышение творческой активности в университетском образовании: тр. науч.-метод. конф. ДонНТУ, 18-19 марта 2009г.- Донецк, 2009.

876. *Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы: материалы 10-го междунар. науч.-практ. семинара, 4-7 мая 2009г. Т.1.- Донецк: ДонНТУ, 2009.

877. Приседский, В.В. Краткая история происхождения атомов: (учеб. пособ. к изучению блока "Строение вещества в курсах физики и химии" )/ В.В. Приседский; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2009. - 48с.

878. Приседский, В.В. Молекулярные орбитали: (учеб. пособ. к изучению блока "Химическая связь" в курсах химии) / В.В. Приседский; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2009. - 42с.: ил.

879. Приседський, В.В. Походження хімічних елементів: (навч.посіб. до вивчення блоку "Будова речовини" в курсі загальної хімії) / В.В. Приседський; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 40с.: іл.

880. Проблеми гірського тиску = Ground control in mining : зб. наук. пр. Вип.17 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол. О.А. Мінаєв. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - 269с.

881. Проблеми економічного і соціального розвитку в умовах світової кризи : матеріали наук.- практ. конф., 15-16 жовт. 2009р : присвячена 40-річчю фак. економіки та менеджменту ДонНТУ / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: А.И. Амоша та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - 244с.

882. *Проблеми і шляхи вдосконалення науково-методичної та навчально-виховної роботи в ДонНТУ: матеріали ІV наук.-метод. конф., м. Донецьк, 3 - 4 лют. 2009р.- Донецьк, 2009.

883. Проблеми обліку, аналізу та аудиту на підприємствах різних форм власності : міжвуз. наук.- практ. конф. мол. вчених, аспірантів та студентів, 15 трав. 2009 р. Т.1 / Донец.нац. техн. ун-т, Вища школа економіки та менеджменту; редкол.: В.В. Дементьєв (голова) та ін. - Донецьк : ДонНТУ , 2009. - 170с

884. Проблеми обліку, аналізу та аудиту на підприємствах різних форм власності: міжвуз. наук.-практ. конф. мол. вчених, аспірантів та студентів, 15 трав. 2009 р. Т.2 / Донец. нац. техн. ун-т, Вища школа економіки та менеджменту; редкол.: В.В. Дементьєв (голова) та ін. - Донецьк : ДонНТУ , 2009.- 167с.

885. *Проблеми розвитку та впровадження систем управління якістю в регіоні: матеріали VІ-ої регіон. наук.- практ. конф.- Донецьк: ДонНТУ, 2009.

886. Проблемы современной экономики и институциональная теория: монография / под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева.- Донецк: ДонНТУ, 2009. - 500с.

887. Проблемы стратегического развития города : теория и практика : монография / О.П.Соловцова, С.В.Богачов, А.А.Лукьянченко, В.А.Устименко; Ин-т эконом. - правов. исслед. НАН Украины. - Донецк : Вебер, 2009. - 270 с.

888. *Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования: материалы ІІІ всеукр. науч. конф. студ., 23 апр. Т.1.-Донецк: ДонНТУ,2009.

889. *Прогнозирование и анализ рисков - основа промышленной безопасности: материалы науч. - практ. семинара. Т.2. - Донецк: ДонНТУ, 2009.

890. Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук. пр. Вип.37 / Донец. нац.техн. ун-т; редкол.: О.А.Мінаєв. - Донецьк, 2009. - 294с.

891. Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук.пр. Вип.38 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: О.А.Мінаєв. - Донецьк, 2009. - 276с.

892. Проектування та конструювання транспортних і підйомних машин та комплексів : навч. посіб. для ВНЗ / В.О.Будішевський, В.М.Маценко, В.І.Дворніков та ін.; під заг. ред. В.О.Будішевського; Донец. нац. техн.ун. -т. - 3 - є вид., перероб. та доп. - Донецьк: Вебер, 2009. - 599с.

893. Религиоведение: учеб. пособ.для студентов вузов / В.И.Пашков, Г.А.Лемешко, Д.Е. Муза.- Донецк : Вебер, 2009.- 328 с.

894. Ручко, В.Н. Механическое оборудование цехов обработки металлов давлением : учеб. пособ. для вузов / В.Н. Ручко ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2009. - 160с. : ил.

895. Самойленко, А.П. Модели оценки надежности аппаратно - программных комплексов радиотехнических и телекоммуникационных систем и сетей / А.П. Самойленко, А.В.Оводенко, А.П.Петрушкевич.- Донецк , 2009.-142 с.

896. Сапронова, О.В. Основи розрахунку тепломасообмінних процесів і установок: конспект лекций. - Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 47 с.

897. Світлий, Ю.Г. Гідравлічний транспорт / Ю.Г.Світлий, В.С.Білецький; Наук. товариство, Донец. від-ня, 2009. - Донецьк: Схід. видав. дім, 2009. - 436с.

898. Серьожникова, Р.К. Майбутній педагог в просторі творчого розвитку: монографія / Р.К. Серьожникова.- 2-ге вид.- Донецьк, 2009.-335 с.

899. Серьожникова, Р.К. Творчий педагогічний потенціал майбутнього викладача економіки: теорія і практика професійної підготовки в університеті непедагогічного профілю: монографія / Р.К. Серьожникова; Донец. нац.техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 234с.

900. Системно-экономические аспекты экологизации произ-водства и управления предприятием: монография / С.С.Гребенкин, В.К. Костенко, Е.С.Матлак, Е.Л.Завьялова, М.Н. Шафоростова; под общ. ред. С.С.Гребенкина, В.К. Костенко. - Донецк : ВИК, 2009. - 500с.

901. Скобцов, Ю.О. Основи еволюційних обчислень: навч.посіб. для ВНЗ / Ю.О. Скобцов; Донец. нац.техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 316с.: ил.

902. *Скрипниченко, Г.О. Озброєння, військова техніка сухопутних військ збройних сил України / Г.О.Скрипниченко. - Донецьк: Цифрова типография, 2009.

903. *Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: сб. науч. тр. Вып.15/ Донец. нац. техн.ун-т; редкол.: Н.Р. Шевцов. - Донецк, 2009.

904. *Современные проблемы управления производством: ІV междунар. науч. - практ. конф., 22-23 окт. Т.2. - Донецк: ДонНТУ,2009.

905. Современные проблемы шахтного и подземного строительства: вест. Вып.10-11 / редкол.: А.В.Быков (гл.ред.) и др.; Акад. стр - ва Украины. - Донецк: Норд-Пресс,2009. - 278c.

906. Современные тенденции менеджмента в Украине: правовые и экономические аспекты: материалы IV межвуз. студ. конф., 23-24 апр. 2009 г. / Донец. нац. техн.ун-т, Учеб.- науч. ин-т "Высш. школа экономики и менеджмента", Каф. менеджмента и хоз. права. - Донецк, 2009. - 266с.

907. Сорочан, А.Г. Сигнали та процеси в радіотехніці / А.Г. Сорочан; Донецк: Вебер, 2009.-183с.

908. Сорочан, А.Г. Теоретические основы радиотехнических систем с j-корреляционной обработкой сигнала / А.Г. Сорочан. - Донецк: Вебер, 2009.-211с.

909. Сохранение окружающей природной среды на горнодобывающих предприятиях: монография / С.С. Гребенкин, В.К. Костенко, Е.С. Матлак и др.; под общ.ред. С.С. Гребенкина, В.К. Костенко.- Донецк: ВИК, 2009.- 505с.

910. Социология: конспект лекций / Н.П.Рагозин, В.В.Бочаров, В.С.Голота и др.; отв. за вып. Н.П.Рагозин; Донец. нац. техн. ун-т. - 2-е изд., доп. и перераб.- Донецк,2009. - 220 с.

911. *Спиця, О.В. Гарантійний ремонт /О.В.Спиця. - Донецьк: ДонНТУ, 2009р.

912. *Спиця, О.В. Загальні відомості про ЗРГК "Тунгуска" / О.В. Спиця.- Донецьк: ДонНТУ, 2009.

913. Створення та освоєння серійного виробництва високо-продуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління / В.В. Косарєв, Ю.І. Варшавський, І.Г. Вассерман, І.В. Косарєв, О.Л. Непомнящий, М.І. Стаднік, В.В. Ткачов. - Дніпропетровськ, 2009. - 195 с.

914. Стратегія ефективного брендінгу / О.В. Кендюхов, С.М. Димитрова, Л.А. Радкевич, О.В. Кужилева; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського. - Донецьк: Вебер. Донец. філія,2009. - 280с.

915. Сумін, В.О. Управлінський контекст протидії корупції : (механізм раціонал. поведінки посадовців) / В.О. Сумін ; ДВУЗ "ДонНТУ", Магістратура держ. управління, Каф. менеджменту та господарського права. - Донецьк : ДонНТУ, 2009. - 319с.

916. *Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 трав.Т.2.- Донецьк,2009.

917. *Сучасний стан і проблеми інвестиційного розвитку: зб. матеріалів днів теоріі та практики інвестування: тези доп. всеукр. наук.- практ. конф. студ. і мол. вчених.- Донецьк: ДонНТУ, 2009.

918. *Сучасні проблеми управління виробництвом: IV міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 жовт. 2009 р. - Донецк, 2009.

919. Теличко, Г.О. Інформаційні технології в управлінні персоналом: монографія / Г.О. Теличко; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецьк: УНІТЕХ, 2009. - 156с.

920. Терехов, С.В. Введение в синергетику / С.В. Терехов; Донец. нац. техн. ун-т, НАН Украины, Донец. физ.-техн. ин-т им. А.А. Галкина. - Донецк: Цифровая типография, 2009. - 187с.

921. Терехов, С.В. Как решать задачи по высшей математике /С.В.Терехов. - Донецк, 2009.- 497 с.

922. Терехов, С.В. Як вирішувати задачі по вищий математиці / С.В.Терехов. - Донецьк, 2009.- 497 с.

923. *Токарєв, Б.В. Бойові дії підрозділів військ ППО СВ в обороні / Б.В.Токарєв. - Донецьк: ДонНТУ, 2009.

924. *Трегуб, О.М. Озброєння ЗСУ "Тунгуска"/О.М.Трегуб. - Донецьк: ДонНТУ, 2009р.

925. Улитин, Г.М. Курс лекций по высшей математике [Электронный ресурс] : учеб. пособ. Ч.1-2 / Г.М. Улитин, А.Н. Гончаров ; Донец.нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2009.

926. Улитин, Г.М. Курс лекций по высшей математике: учеб.пособ. Ч.1-2 / Г.М. Улитин, А.Н. Гончаров; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2009. - 220с.

927. Улітін Геннадій Михайлович. Курс лекцій з вищої математики [Електронний ресурс] : навч. посіб. Ч.1-2 / Г.М. Улітін, А.М. Гончаров ; Донец.нац. техн. ун-т. - 1файл. - Донецьк : ДонНТУ, 2009.

928. Улітін,Г.М. Курс лекцій з вищої математики: навч. посіб. Ч.1-2 / Г.М.Улітін, А.М.Гончаров; Донец. нац. техн. ун -т.- Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 219с.

929. Управління соціально-економічними системами: пробл. і рішення: монографія /под заг. ред. О.В.Мартякової. - Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 642 с.

930. *Управління якістю: матеріали VІ-ої регіон. наук.- практ. і студ. конф.-Донецьк: ДонНТУ, 2009.

931. Учебное пособие по решению задач по теоретической электротехнике [Электронный ресурс] : для студентов всех форм обучения. Ч.3. / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. электромеханики и ТОЭ ; сост.: А.В. Корощенко и др. - Донецк : ДонНТУ, 2009.

932. Учебное пособие по решению задач по теоретической электротехнике. Ч. III / сост. А.В. Корощенко; под общ. ред. А.В. Корощенко. - Донецк: ДонНТУ, 2009. - 202с.

933. Федоров, Е.Е. Методы и средства обработки акустических сигналов: учеб. для втузов / Е.Е.Федоров, В.А.Хорошко, Н.И.Чичикало; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк: Вебер, 2009. - 424с.

934. Федорова, Л.О. Деякі проблеми стану інтелектуального потенціалу України / Л.О.Федорова. - Донецьк : ДонНТУ, 2009.-184 с.

935. Фельдман, Л.П. Чисельні методи: лаб. практ. / Л.П. Фельдман, А.І. Петренко, О.А. Дмитрієва; Донец. нац.техн. ун-т. - Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 320с.: іл.

936. Физика и научно-технический прогресс (ФиНаТ-2009): тез. докл. межвуз. студ. конф., Донецк, 25 апр.2009г. / под ред. В.А.Гольцова; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. физики, Водород. Клуб.- Донецк, 2009.-132с.

937. Физико-химические основы технологии осветления и обеззараживания шахтных вод / С.С.Гребенкин, В.К.Костенко, Е.С.Матлак и др.; под общ. ред.В.К.Костенко. - Донецк: ВИК,2009. - 276с.

938. Филатов, Ю.И. Правоведение : учеб.-метод. пособ. для студ. / Ю.И.Филатов. - Донецк : ДонНТУ, 2009.-184 с.

939. Филимоненко.Н.Т. Методическое пособие по расчету параметров рабочего цикла пульсационного насоса и технологии бурения с его применением / Н.Т.Филимоненко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк, 2009. - 70с.

940. Философия : учеб.- метод. пособ. для техн. вузов / Донец. нац. техн. ун-т ; ред. кол.: Л.А. Алексеева, Р.А. Додонов, В.Г. Попов и др. - 3-е изд. - Донецк : ДонНТУ, 2009. - 170с.

941. Фізична лексика французької мови [Електронний ресурс] : учб. посіб. Ч.І: Механіка, теорія відносності, молекулярна фізика і термодинаміка / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. фізіки, Каф. франц. мови ; уклад.: В.І. Кошель, І.А. Тишечко. - Донецьк : ДонНТУ, 2009.

942. Хімічні проблеми сьогодення : тез. III всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і мол. Вчених / Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2009.

943. Хобта, В.М. Управління інвестиціями: навч.посіб. для ВНЗ / В.М. Хобта; Донец. нац. техн. ун-т. - 2-е вид., перероб. та доп. - Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 394 с.

944. Шевцов, Н.Р. История становления, достижений и перспектив развития кафедры "Строительство шахт и подземных сооружений" Донецкого национального технического университета / Н.Р. Шевцов, В.В. Левит, Б.А. Лысиков; под ред. Н.Р. Шевцова; Донец. нац. техн. ун-т. -2-е изд., перераб. и доп.- Донецк: Норд-Пресс, 2009.-245с.: ил.

945. Шевченко, Ф.Л. Задачи по сопротивлению материалов: учеб. пособ. для вузов / Ф.Л. Шевченко, С.Н. Царенко; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2009. - 343с.: портр.

946. Шевченко, Ф.Л. История кафедры сопротивления материалов Донецкого национального технического университета / Ф.Л. Шевченко; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2009. - 170с.: портр.

947. Шляхи удосконалення еколого-економічної діяльності підприємств: монографія / С.С.Гребьонкін, В.К.Костенко, В.М.Павлиш та ін.- Донецьк: ВІК, 2009. - 223с.

948. *Экологические проблемы индустриальных мегаполисов : тр. VI междунар. науч.-практ. конф./ Донец. нац. техн. ун-т. - М., 2009.

949. *Экономика ХХІ века: ІІІ междунар. науч.- практ. конф. мол. учених ,24 апр. Вып.3. - Донецьк: ДонНТУ,2009.

950. *Электротехника и энергетика.: сб. студ. науч. работ ДонНТУ.

951. Эффекты заместителей в химической термодинамике. Квантово-химический подход: монография / Ю.Б. Высоцкий, А.О. Васильев, Е.А. Беляева, Э.Г. Эйлазян.- Донецк, 2009.-196 с.

952. Юшков, И.А. Бурение скважин на карьерах: учеб. пособ. / И.А. Юшков. - Донецк: ДонНТУ, 2009. - 49 с.

953. Юшков, И.А. Буровое оборудование : учеб. пособ. / И.А. Юшков.-Донецк: ДонНТУ, 2009. - 83 с.

954. Явление выброса породы угольных месторождений из отвалов / В.В. Осокин, М.П. Зборщик, В.И. Ландик и др. - Донецк: Норд-Пресс, 2009. - 51с.

955. *Яструб, О.А. Переносной электронный планшет 1 Л15-1 / О.А. Яструб.- Донецьк: ДонНТУ, 2009.

2010

956. Автоматизація технологічних об'єктів та процесів. Пошук молодих : X Міжнар. наук.-техн. конф. аспірантів та студентів, 18-20 трав. 2010 р., м. Донецьк: зб. наук. пр. / Донец. нац. техн. ун-т, Фак. комп'ют. інформ. технологій і автоматики. - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 267с.

957. *Активізація та підвищення ефективності інвестиційних процесів в Україні: тези доп. Всеукр. наук.- практ. конф. студентів та мол. вчених / Донец. нац. техн. ун-т; за заг. ред. В.М.Хобти. - Донецьк, 2010.

958. Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: наук.-практ. конф. Т.1/ Донец. нац. техн. ун-т; під ред. В.В.Дементьєва. - Донецьк, 2010. - 342с.

959. Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: наук.-практ. конф. Т.2/ Донец. нац. техн. ун-т; під ред. В.В.Дементьєва. - Донецьк, 2010. - 362с.

960. Актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України : матеріали третьої Всеукр. наук. конф. студентів та мол. вчених, (22-23 квіт. 2010р.) / Донец. нац. техн. ун-т; Асоціація професіоналів "Фінансист" ; редкол.: В.П. Вишневський та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 245с.

961. *Актуальні проблеми сучасності: монографія / В.А. Антонова, П.Т. Байдін, В.М. Хобта, О.Ю. Руднєва, Н.О. Селезньова. - Донецьк, 2010. - 500с.

962. Алексеев, Е.Р. Free Pascal and Lazarus: учеб. по программированию / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Т.В. Кучер. - М.:ALT Linus, 2010.- 438с.

963. Алексеєва, Л.О. Філософія науки і техніки: навч.- метод. посіб.для магістрантів. - 3 - тє вид., випр., доп. - Донецьк: ДонНТУ, 2010. 128с.

964. Алімов, В.І. Основи термічної обробки та корозії матеріалів : навч. посіб. для ВНЗ : зб. завдань з терміч. обробки і корозії матеріалів: приклади їх виконання / В.І. Алімов, М.Т. Єгоров, М.В. Георгіаду; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецьк: ДонНТУ; Донбас, 2010. - 241с.

965. Амельницька, О.В.Формування ефективної системи управління локальними електричними мережами : монографія / О.В. Амельницька, Т.Б. Надтока ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 243с.

966. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої: підруч. / B.I. Бойко, В.Я.Жуйков, А.А.Зорі та ін. - 3-те вид., доп. i перероб. - К.:Освіта України, 2010. - 480 с.

967. Анохина, И.Ю. Дети и персональный компьютер / И.Ю.Анохина. - Донецк: БАО,2010. - 302с.

968. Анохина, И.Ю. Компьютер для умных детей: растим таланты / И.Ю.Анохина. - Ростов - на - Дону, 2010. - 411с.

969. Анохина, И.Ю. Персональный компьютер без проблем и загадок / И.Ю.Анохина. - Донецк: БАО,2010. - 304с.

970. Балашова, Р.І. Розвиток туристичного підприємства: теорія та практика: монографія. - Донецьк, 2010. - 343с.

971. Баркалов, А.А. Прикладная теория цифровых автоматов / А.А. Баркалов, Л.А. Титаренко ; Донец. нац.техн.ун-т. - Донецк : РВА ДонНТУ, 2010. - 320с.

972. Баркалов, А.А. Прикладная теория цифровых автоматов [Электронный ресурс] / А.А. Баркалов, Л.А. Титаренко ; Донец. нац.техн.ун-т. - Донецк : РВА ДонНТУ, 2010.

973. Бирюков,А.Б. Теплотехника ресурсо-энергосберегающей разливки стали [Електронный ресурс] / А.Б. Бирюков, В.В. Кравцов, Н.С. Масс.- Донецк,2010.

974. Білогуров, Ю.М.Технологія очищення газових викидів : навч. посіб. для ВНЗ / Ю.М. Білогуров, О.В. Булавін, Ю.В. Мнускіна; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 123с.

975. Бойко, В. І. Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи (вступ до фаху) : навч. посіб. для ВНЗ / В.І. Бойко, А.А. Зорі, В.А. Порєв ; Донец. нац. техн. ун-т. - 2 -ге вид., доп. і перероб. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 222с.

976. Бойко, Н.Г. Очистные комбайны для тонких пологих пластов : (теория работы, расчет и выбор параметров) : монография / Н.Г. Бойко; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2010. - 476с.

977. Болтян А.В. Прогнозирование и оценка параметров продукции : учеб. пособ.- 2- изд., перераб. и доп. / А.В. Болтян, И.А.Горобец. - Донецк, 2010.-146 с.

978. Булах, І.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства сфери телекомунікацій: монографія / І.В. Булах, Т.Б. Надтока ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2010. - 244с.

979. Василев, Я.Д. Теория продольной прокатки: учеб. для магистров вузов / Я.Д.Василев, А.А.Минаев. - Донецк:УНИТЕХ, 2010. - 458с.

980. Вишневская, Е.Н. Экономика и модели экономических систем стран мира [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Е.Н. Вишневская ; Донец. нац. техн.ун-т.- Донецк : ДонНТУ, 2010.

981. Вісник кафедри "Електротехніка" : за підсумками наук. діяльності студентів : темат. вип. / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. "Електротехніка" ; редкол.: В.І. Костенко (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 172с. : іл.

982. Волков, А.Ф. Лабораторный практикум по физике [Електронний ресурс] : учеб. пособ. для вузов / А.Ф. Волков, Т.П. Лумпиева. - Донецьк : ДонНТУ, 2010.

983. Гавриш, Н.Н. Оборудование очистных забоев пологих и наклонных пластов угольных шахт : учеб. пособ. для вузов / Н.Н. Гавриш, В.И. Каменец ; Донец.нац.техн.ун-т, Ин-т горного дела и геологии. - Донецк : ДонНТУ, 2010. - 113с. : ил.

984. *Геотехнологии ХХІ века: тез.докл.,14-15 апр.2010 г./ Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк, 2010.

985. Гідромеханізація [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М.Г. Бойко, В.М. Моргунов, Л.М. Козиряцький, О.В. Федоров ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : ДонНТУ, 2010.

986. Гольцов, В.А. Постоянное развитие человеческого будущего, водорода , цивилизации / В.А.Гольцов. - Донецк: НОУЛІДЖ, 2010. - 51с.

987. *Горная энергомеханика и автоматика : материалы X юбилейной междунар. науч.-техн. конф. посвящен. юбилею ДонНТУ, 23-25 нояб. 2010 г., г. Донецк. - Донецк, 2010.

988. *Горное оборудование - 2010 : науч. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Донецк, 2010.

989. Гуляев, В.Г. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов : учеб. пособ. к практ. занятиям по дисциплине для студ. направления подготовки 09216 "Инженерная механика" спец. "Горное оборудование" (КПМО) всех форм обучения / В.Г. Гуляев, Н.М. Лысенко ; под общ. ред. В.Г. Гуляева ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2010. - 120с. : ил.

990. Діагностування механічного обладнання металургійних підприємств: навч. посіб. для ВНЗ / В.Я.Седуш, В.М. Кравченко, В.А. Сидоров, О.В. Ошовська. - Донецьк: Юго-Восток, 2010. - 98с.

991. Добровольський, Ю.М. Основи дискретної математики: навч. посіб. / Ю.М. Добровольський. - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 104с.

992. *Донбас - 2020: перспективи розвитку очима молодих вчених, 25 - 27 трав. 2010 р./ Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк,2010.

993. Донецький вісник Наукового товариства ім.Шевченка. Т.28: Мовознавство / Наук. т - во ім.Шевченка. Донец. від-ня; редкол.: В.С.Білецький (відп. ред.) та ін.- Донецьк: Схід. видав. дім, 2010.-350с.

994. *Екологічна безпека техногенно перевантажених регіонів, оцінка і прогноз екологічних ризиків: матеріали наук.- практ. конф.,м.Донецьк, 7-11 черв.2010 р.- Донецьк, 2010.

995. Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: пробл., досвід, передова думка: матеріали Х - ої Всеукр. наук. - практ. конф. студентів і мол. вчених.Т.1 / Донец. нац. техн. ун-т; под ред. О.А.Мінаєва. - Донецьк: Друк ІНФО, 2010.- 305с.

996. Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: пробл., досвід, передова думка: матеріали Х - ої Всеукр. наук. - практ. конф. студентів і мол. вчених.Т.2 / Донец. нац. техн. ун-т; под ред. О.А.Мінаєва. - Донецьк: Друк ІНФО, 2010.- 295с.

997. Євдокимов, Ф.І. Організаційно- економічний механізм об'єднання промислових підприємств : монографія / Ф.І. Євдокимов, Н.В. Розумна ; наук. ред. В.В. Дементьєв; ДонНТУ.- Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2010. - 179с. : іл.

998. Євсеева, О.Г. Тестові завдання з вищої математики: лінійна алгебра, векторна алгебра, аналітична геометрія: метод. посіб. для самост. роботи студентів .Ч.1 / О.Г.Євсеева, О.І.Савін.- Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 70 с.

999. Євсеева, О.Г. Тестові завдання з вищої математики: теорія границь, диференційне числення функції однієї незалежної змінної: метод. посіб. для самостійної роботи студентів .Ч.2 / О.Г.Євсеева, О.І.Савін.- Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 65 с.

1000. Задачи по прикладной механике: учеб. пособ. для вузов / В.И.Русанов, В.Я.Беланов, Ю.Л.Ветряк и др.- Донецк: [Б.и.],2010. - 171с.

1001. Зборщик, О. М. Конспект лекцій з дисципліни "Сучасні процеси рафінування сталі" [Електронний ресурс] / О.М. Зборщик; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. "Металургія сталі". - Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2010.

1002. Золотые россыпи христианской нравственности и духовности. Ч.4 / сост. Н.С. Почтаренко. - Донецк : ДонНТУ, 2010. - 688с.

1003. Золотые россыпи христианской нравственности и духовности. Ч.5 / сост. Н.С. Почтаренко. - Донецк : ДонНТУ, 2010. - 676с.

1004. История и современность физики (ИСоФ-2010) : тез. док. межвуз. студ. конф., Донецк, 20 нояб. 2010г. : 90-летию Донец. нац. техн. ун-та посвящается / Донец. нац. техн. ун-т, Фак. физико-металлург., Каф. физики, Студ. водород. клуб "СОВА" ; под ред. В.А. Гольцова. - Донецк : ДонНТУ, 2010. - 199с.

1005. Інформатика та комп'ютерні технології: матеріали VI міжнар.наук.-техн. конф.студентів, аспірантів та мол. науковців, 23 - 25 лист.2010 р.- Донецьк, 2010. - 448с.

1006. Інформаційні системи і технології: курс лекцій / укл. О.О.Кляус, П.Т.Кляус.- Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 170с.

1007. Калініченко, З.Д. Стратегічне управління підприємством : навч. посіб. для ВНЗ / З.Д. Калініченко ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : Друк-Інфо, 2010. - 351с. : іл.

1008. Кауфман, Л.Л. Сейсмические риски внезапных выбросов пород: основные принципы управления рисками: ( обзор зарубеж.опыта): монография / Л.Л.Кауфман, Б.А.Лысиков.- Донецк: Норд-Пресс, 2010.- 416с.

1009. Кауфман, Л.Л. Управление подземным строительством : основ. принципы : (обзор заруб. опыта) / Л.Л. Кауфман, Н.И. Кулдыркаев, Б.А. Лысиков ; под общ. ред. Л.Л. Кауфмана; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк : Норд-Пресс, 2010. - 267с.

1010. Кауфман, Л.Л. Управление подземным строительством : управ. рисками : (обзор заруб. опыта) / Л.Л. Кауфман, Н.И. Кулдыркаев, Б.А. Лысиков ; под общ. ред. Л.Л. Кауфмана; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк : Норд-Пресс, 2010. - 380с.

1011. Кендюхов, О.В. Паблік рилейшнз в корпоративному брендингу: механізм управління та методологія оцінки : монографія / О.В. Кендюхов, К.Ю. Ягельська; ред.:В.В. Дементьєв ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 225с.

1012. Кожевников, А.О. Импульсная промывка скважин / А.О. Кожевников, Н.Т. Филимоненко, М.В. Жикалян. - Донецк: Ноулидж, 2010. - 275с.

1013. Кондрахин, В.П. Электрические механизмы перемещения очистных комбайнов / В.П. Кондрахин, В.В. Косарев, Н.И. Стадник ; под общ. ред. В.П. Кондрахина; Донец. нац. техн.ун-т. - Донецк: Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ, 2010. - 257с. - (Посвящается 90-летию Донец. нац. техн. ун-та и 75-летию кафедры "Горные машины").

1014. Кононенко, А.П. Об'ємні гідравлічні машини гідроприводів. навч. посіб./ А.П.Кононенко. - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 278 с.

1015. Кононенко, А.П. Рабочий процесс эрлифта и его моделирование / А.П. Кононенко. - Донецк : ДонНТУ, 2010.-171 с.

1016. Кочура, І.В. Економіка праці: навч. посіб. для ВНЗ / І.В. Кочура ; Донец. нац. техн.ун-т. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2010. - 225с.

1017. Купенко, И.В. Взрывные работы в вертикальных стволах [Электронный ресурс] / И.В. Купенко, К.Н. Лабинский, О.И. Рублева; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : Норд-Пресс, 2010.

1018. Майоров, П.М. Очистка воды. Способы и устройства: справочник №2 по интеллектуальной собственности: [посвящается 90-летию ДонНТУ] / П.М.Майоров, Г.Г.Пятышкин. - Донецк: ДонНТУ, 2010. - 95с.

1019. Маркетинг: навч.посіб. / С.В. Ковальчук, О.В. Кендюхов, В.Л. Карпенко та ін.- Львів: Новий світ, 2010. - 679с.

1020. Мартинова, О.А. Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни "Заповідна справа" для студентів спеціальності 7.07801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / О.А.Мартинова, В.В.Колеснікова. - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 33с.

1021. Матюха, П.Г. Токарні збірні різці підвищеної універсальності : (конструкції та особливості проектування) : [монографія] / П.Г. Матюха, Ю.О. Гриньов ; Донец.нац. техн. ун-т. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 221с.

1022. Машинознавство : матеріали XII регіон. наук.- метод. конф., 25-26 трав. 2010 р.-Донецьк, 2010.-92 с.

1023. Машиностроение и техносфера XXI века : сб. тр. XVII междунар. науч.-техн. конф., 13-18 сент. 2010г., г. Севастополь. В 4 т. Т. 4 / Донец. обл. и гор. адм.; Донец.нац.техн.ун-т и др.; междунар. програм. ком. конф.А.А. Минаев (пред., Украина) и др. - Донецк : ДонНТУ, 2010. - 276с.

1024. Машиностроение и техносфера XXI века : сб. тр. XVII междунар. науч.-техн. конф., 13-18 сент. 2010г., г. Севастополь. В 4 т. Т.1 / Донец. обл. и гор. адм.; Донец. нац. техн.ун-т и др. ; междунар. програм. ком. конф.А.А. Минаев (пред., Украина) и др. - Донецк : ДонНТУ, 2010. - 326с.

1025. Машиностроение и техносфера XXI века : сб. тр. XVII междунар. науч.-техн. конф., 13-18 сент. 2010г., г. Севастополь. В 4 т. Т.2 / Донец. обл. и гор. адм.; Донец.нац.техн.ун-т и др. ; междунар. програм. ком. конф. А.А. Минаев (пред., Украина) и др. - Донецк : ДонНТУ, 2010. - 265с.

1026. Машиностроение и техносфера XXI века : сб. тр. XVII междунар. науч.-техн. конф., 13-18 сент. 2010г., г. Севастополь. В 4 т. Т.3 / Донец. обл. и гор. адм.; Донец. нац. техн. ун-т и др. ; междунар. програм. ком. конф.А.А. Минаев (пред., Украина) и др. - Донецк : ДонНТУ, 2010. - 323с.

1027. *Международная экономика и менеджмент в ХХІ веке: сб. ст. науч.- практ. конф.- Донецк, 2010.

1028. Металлургия ХХI столетия глазами молодых : всеукр. науч.- практ. конф. студ.: сб. докл. : навстречу 90-летию Донец. нац. техн. ун-та / Донец. нац. техн. ун-т, Фак.физ.-металлург. - Донецк : ДонНТУ, 2010. - 171с.

1029. Методы и средства идентификации источников радиоизлучения / Е.А. Башков, А.Г. Воронцов, Н.М. Гришко,С.А.Зори ; под ред. А.А.Зори; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ГВУЗ "ДонНТУ", 2010. - 345с. : ил.

1030. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] : материалы IХ междунар. науч.-техн. студ. конф., Донецк, 1-3 дек. 2010 г. / Донец. нац. техн. ун-т, Фак. инж. механики и машиностроения, Каф. энергомеханические системы ; редкол.:Н.Г. Бойко(глав.ред.) и др. - Донецк : ДонНТУ, 2010.

1031. Механізми управління розвитком соціально - економічних систем: монографія / за ред. О.В.Мартякової.- Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 688с.

1032. Мехатронное горное оборудование - 2010 : науч. тр. междунар. науч.- техн. конф. / Донец.нац.техн.ун-т, Каф. горные машины ; редкол.:А.К. Семенченко (гл. ред.) и др. - Донецк : ДонНТУ, 2010. - 82с. - (Посвящается 90-летию ДонНТУ и 75-летию кафедры "Горные машины").

1033. Моделювання в електроніці: підруч. / А.В.Переверзев, В.Л. Бойко, А.А. 3оpi, В.П. Тарасюк, О.В. Вовна, В.В. Багрій. - 2-ге вид., перероб., доп. - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 352 с.

1034. Мозговий, В.І. Українська мова у професійному спілкуванні: навч. посіб./ В.І.Мозговий. - 4-е вид.- К. : Центр учб. літ., 2010. - 592с.

1035. Муза, Д.Е. Введение в глобалистику : учеб. пособ. для вузов / Д.Е. Муза ; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. философии. - Донецк : Ноулидж. Донец. отд.-ние, 2010. - 240с. - (90 - летию ДонНТУ посвящается).

1036. Навчальний посібник з дисципліни "Введення до спеціальності електричні системі і мережі" (англійською мовою) [Електронний ресурс] = Textbook on the subject "Introduction to specsalty Electric systems and networks" / Донец.нац. техн. ун -т, Каф. електромеханіки і ТОЕ, Каф. англ. мови ; уклад.: О.В. Корощенко, О.І. Куксіна. - Донецьк, 2010.

1037. Назарова, Н.И. Упорядочение. Прогностика упорядочения производств: монография / Н.И.Назарова. - Донецк: Норд-Пресс, 2010. - 398с.

1038. *Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.:Є.О.Башков та ін.-Донецьк, 2010.- (Серія: Педагогіка, психологія, соціологія; Вип. 7).

1039. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010.- 198с.- ( Серія: Економічна; Вип.38-3).

1040. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: О.А. Мінаєв (голов.ред) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - (Серія: Гірничо-електромеханічна; Вип.19(175).

1041. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] / Донец. нац.техн. ун-т; редкол.:О.А. Мінаєв (голов.ред) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - (Серія: Гірничо-електромеханічна; Вип.18(172).

1042. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - ( Серія: Гірничо-електромеханічна; Вип.20(176).

1043. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: Є.О.Башков (голов.ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - (Серія: Хімія і хімічна технологія; Вип.15(163).

1044. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] / редкол.: Є.О. Башков (гол. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - ( Серія.: Гірничо- геологічна; Вип.11(161).

1045. Наукові праці Донецького національного технічного універси- тету [Електронний ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - (Серія: Хімія і хімічна технологія; Вип.14(162).

1046. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац.техн. ун-т ; редкол.: О.А.Мінаєв (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 249 с. - (Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація; Вип.18 (169) : присвячується 90 - річчю ДонНТУ).

1047. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: О.Є. Башков (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - (Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка; Вип.12 (165).

1048. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.:Є.О.Башков (голов.ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - (Серія: Хімія і хімічна технологія; Вип.16(184): 90-річчю ДонНТУ присвячується).

1049. Наукові праці Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] Вип.11(164) / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: О.Є. Башков (голов. ред.) та ін. - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - ( Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка; Вип.11(164).

1050. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 242с.- ( Серія.: Економічна; Вип.38-2).

1051. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: В.В. Дементьєв (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 232с.- ( Серія: Економічна; Вип.38-1).

1052. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: Є.О. Башков (голова) та ін. - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2010. - 380с. - ( Серія: Металургія : до дев'яностої річниці Донецького національного технічного університету; Вып. 12 (177).

1053. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: О.Є. Башков (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 224с.- (Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка; Вип.11(164).

1054. *Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: О.Є. Башков (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010.- ( Серія: Гірничо-геологічна; Вип.12(173).

1055. *Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: О.Є. Башков (голов. ред.) та ін..- Донецьк, 2010. - (Серія: Електротехніка та енергетика; Вип.9 (158).

1056. Наукові праці Донецького національного технічного університету / ред. кол.: О.А. Мінаєв (гол.ред.) та ін.; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 282с.- (Серія : Гірничо- електромеханічна; Вип.18(172): присвячується 75-річчю кафедри "Гірничні машини").

1057. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О. Башков (гол. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 235с. - ( Серія.: Гірничо- геологічна; Вип.11(161).

1058. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: О.А. Мінаєв та ін.; Донец. нац. техн. ун-т .- Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 224с.- ( Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація; Вип.19 (171) : присвячується 90 - річчю ДонНТУ).

1059. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: Є.О. Башков (голова) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 228с.- (Серія: Машинобудування і машинознавство; Вип.7(166) : До 90-річчя Донец. нац. техн. ун-ту).

1060. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: О.Є. Башков (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010.- 204с.- (Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка; Вип.12 (165).

1061. *Наукові праці Донецького національного технічного університету/ под ред.Є.О.Башкова. - Донецьк, 2010.- (Серія: Системний аналіз та інформаційні технології в науках про природу та суспільство; Вип.1(133).

1062. Нікульшина, Т.М. Ірреальний світ англійською та українською мовами [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Нікульшина ; наук. ред. А.Е. Левицький. - Донецьк : Норд-Прес, 2010.

1063. Основи права України: навч. посіб. / уклад.: В.В. Койнаш та ін.; Донец.нац. техн. ун-т. - Донецьк : Цифр. типографія, 2010. - 178c.

1064. Основи програмування в середовині "Delphi": навч. посіб. для студ. вищих техн. навч. закладів / В.М.Павлиш, І.Ю.Анохіна, І.М.Кононенко, В.І.Зензеров; Донец.нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2010. - 220с.

1065. Основы расчета параметров и проектирования механизированных крепей для крупнонаклонных угольных пластов: монография / С.С.Гребенкин, В.Г.Пиродя, В.Н.Павлыш, В.Д.Рябичев, П.Я.Гродзинский; под ред.С.С.Гребенкина. - Донецк: ВИК,2010. - 192с.

1066. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів : ХХ Всеукр. наук. конф. аспірантів та студентів, 13-15квіт. 2010 р. : зб. доп. : присвячується Дню Довкілля. Т.1 / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: Є.О. Башков (відп. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 243с.

1067. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів : ХХ Всеукр. наук. конф. аспірантів та студентів, 13-15квіт. 2010 р. : зб. доп. : присвячується Дню Довкілля. Т.2 / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол.: Є.О. Башков (відп. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 227с.

1068. Пилипец, В.И. Бурение скважин и добыча полезных ископаемых: учеб. для вузов. В 2-х т. Т.1 / В.И.Пилипец. - Донецк: Новый мир, 2010. - 760с.

1069. Пономарева Мария Николаевна: (к 100-летию со дня рождения) / Донец. нац. техн. ун-т; сост. Л.Д. Ковалева. -Донецк, 2010.- 45с.: ил.,1л. портр.

1070. Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы:сб.ст.науч.- техн. конф./ Донец. нац. техн. ун- т.- Донецк,2010.

1071. Предупреждение и тушение подземных эндогенных пожаров в труднодоступных местах: монография / В.К.Костенко, Ю.Ф.Булгаков, С.В.Подкопаев и др.; под общ. ред. В.К. Костенко. - Донецк: Ноулидж. Донец.отд-ние,2010.-253с.

1072. *Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону:зб.наук.пр./ Донец.нац.техн. ун-т.- Донецьк, 2010.

1073. *Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем: зб. ст. Вип.8 (168) / редкол.: Є.О. Башков (гол.ред.)- Донецьк,2010.

1074. Проблеми обліку, аналізу та аудиту на підприємствах різних форм власності : матеріали міжвуз. наук.- практ. конф. мол. вчених, аспірантів та студентів, 20 трав. 2010 р. Т.1 / Донец. нац. техн. ун- т; Вища школа економіки та менеджменту, Каф. "Бухгалтерського обліку і аудиту" ; редкол.: С.І. Кравченко (голова) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 170с.

1075. Проблеми обліку, аналізу та аудиту на підприємствах різних форм власності: : матеріали міжвуз. наук.- практ. конф. мол. вчених, аспірантів та студентів, 20 трав. 2010 р. Т.2 / Донец. нац. техн. ун- т; Вища школа економіки та менеджменту, Каф. "Бухгалтерського обліку і аудиту" ; редкол.: С.І. Кравченко (голова) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 162с.

1076. *Проблеми розвитку та упровадження систем управління якістю в регіоні:матеріали 7-ої регіон. наук.- практ. конф. / Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк, 2010.

1077. Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования : материалы IV всеукр. науч. конф. студентов, 22 апр. 2010 г. Т.1 / Донец. нац. техн. ун-т, Ин-т горн. дела и геологии, Каф. управления производством им. Ю.В. Бондаренко ; редкол.: Е.В. Мартякова и др. - Донецк : ДонНТУ, 2010.-214с.

1078. Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования : материалы IV всеукр. науч. конф. студентов, 22 апр. 2010 г. Т.2 / Донец. нац. техн.ун-т, Ин-т горн. дела и геологии, Каф. управления производством им. Ю.В. Бондаренко ; редкол.: Е.В. Мартякова и др. - Донецк : ДонНТУ, 2010.-221с.

1079. Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар.зб. наук. пр. Вип.39 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010.- 228с.

1080. Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнар.зб. наук. пр. Вип.40: До 90 - річчя ДонНТУ / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010.- 276с.

1081. Прорывы воды в действующие горные выработки: справочник / Е.Л. Звягильский, Б.В. Бокий, О.А. Кущ, В.И. Филатов, И.В. Филатова, Е.И. Волколутова, В.Н. Савицкая.- Донецк: Ноулидж, 2010. - 111с.

1082. Региональная экономика [Электронный ресурс] : для студентов эконом. спец. всех форм обучения / Донец. нац. техн. ун-т, УНИ "Высш. школа экономики и менеджмента", Фак. экономики, Каф. экон. теории; сост. Е.Н. Вишневская. - Донецк : ДонНТУ, 2010.

1083. Реформування системи бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: матеріали Всеукр.наук.- практ. конф./ Донец.нац. техн. ун-т.- Донецьк, 2010. - 118с.

1084. Роль молоді щодо розвитку геотехнологій та управління виробництвом: матеріали V міжнар. наук. конф. студентів фак. "Геотехнологій та управління виробництвом", 15 квіт.2010 р.,м.Донецьк. - Донецьк: ДонНТУ,2010. - 177с.

1085. Рябічев, В.Д. Вища математика / В.Д. Рябічев, О.С. Гребьонкіна, О.Г. Крохмальова. - Донецьк: BIK, 2010. - 382 с.

1086. Світлий, Ю.Г. Гідравлічний транспорт твердих матеріалів / Ю.Г. Світлий, О.А. Круть. - Донецьк: Схід. видав.дім, 2010.- 268с.

1087. Сергєєв, П.В. Селективна флокуляція вугільних шламів органічними реагентами / П.В. Сергєєв, В.С. Білецький; Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка; ред. гірн. енциклопедії. - Донецьк: Схід. вид. дім, 2010. - 240с.

1088. Системно-экономические аспекты экологизации произ-водства и управления предприятием: монография / С.С. Гребенкин, В.К.Костенко, Е.С.Матлак, Е.Л.Завьялова, М.Н.Шафоростова; под ред.С.С.Гребенкина, В.К.Костенко. - Донецк: ВИК,2010. - 500с.

1089. Скобцов, Ю.О. Основи еволюційних обчислень: навч.посіб./ Ю.О.Скобцов. - Донецьк, 2010. - 316с.

1090. Смирнов, В.О. Флотаційні методи збагачення корисних копалин / В.О. Смирнов, В.С.Білецький; Донец. нац. техн.ун-т. - Донецьк : Схід. вид. дім, 2010. - 492с. : іл.

1091. Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений : материалы междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и мол. ученых, организов. каф. "Строительство шахт и подземных сооружений" ДонНТУ : сб. науч. тр. Вып.16 : Посвящается 85-летию кафедры СШ и ПС ДонНТУ / Ин-т горного дела и геологии Донец. нац. техн. ун-та и др. ; редкол. А.В. Быков и др. - Донецк : Норд-Пресс, 2010. - 170с.

1092. *Современная информационная Украина: информация, экономика, философия: материалы докл.IV междунар.науч.- практ. конф. мол.ученых, аспирантов, студентов, г. Донецк. 13-14 мая 2010 г. Т.2.- Донецк, 2010. - 380с.

1093. *Современные проблемы техносферы и подготовки инженерных кадров: сб.ІV междунар.конф., г.Хаммамет (Тунис), нояб.2010 г. - Донецк:ДонНТУ, 2010.

1094. *Современные проблемы управления производством: тез. докл. науч.- техн. конф., г.Донецк, 14-15 окт.2010г. - Донецьк: ДонНТУ, 2010.

1095. *Современные тенденции менеджмента: правовые и экономические аспекты: материалы V межвуз. студ. конф. Ч.2./ Донец. нац. техн. ун-т; под ред. А.И.Амоша. - Донецк,2010.

1096. *Современные тенденции менеджмента: правовые и экономические аспекты: материалы V межвуз.студ.конф Ч.1./ Донец. нац. техн. ун-т; под ред. А.И.Амоша. - Донецк,2010.

1097. Степанова, Т.А. Трансзаграничное украинско - российское сотрудничество: формы, методы, перспективы: монография / Т.А.Степанова, А.С.Квилинский; под общ. ред.В.И.Дубницкого, В.И.Ляшенко. - Донецк: Юго-Восток, 2010. - 419с.

1098. *Стратегія інноваційного розвитку економіки і соціальної сфери України: матеріали ІІ міжнар.наук.- практ. конф. вчених, студентів і практиків, м.Донецьк, 8 квіт.2010 р. Т.2. - Донецьк: Норд-Прес,2010.

1099. Сучасний стан і проблеми інвестиційного розвитку: всеукр. студ. наук.- практ. конф.- Донецьк, 2010.

1100. *Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур / Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2010.

1101. *Сучасні проблеми управління виробництвом: тези доп. V міжнар. наук.-практ. конф., м.Донецьк, 14-15жовт.2010р. - Донецьк: ДонНТУ,2010.

1102. Технічна діагностика механічного обладнання : навч. посіб. для ВНЗ / В.А. Сидоров, В.М. Кравченко, В.Я. Седуш, О.В. Ошовська; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 131с.

1103. Технологические и организационные аспекты комплексного использования ресурсов угольных месторождений: монография / С.С.Гребенкин, В.К.Костенко, Е.С.Матлак, Е.Л.Завьялова, М.Н.Шафоростова; под общ. ред. А.Л.Голубенко, С.С.Гребенкина. - Донецк: ВИК, 2010. - 519с.

1104. Технології комплексного використання надр [Електронний ресурс] : конспект лекцій по дисципліні для студентів спеціалізації "Комплексне використання надр". Ч.1 : Технології використання шахтних вод / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. природоохоронної діяльності ; уклад.: В.К. Костенко та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010.

1105. Транспортно-складська логістика гірничих підприємств : навч. посіб. для ВНЗ / В.О. Будішевський, В.О. Гутаревич, Л.Н. Ширін та ін.; за ред. В.О. Будішевського, Л.Н. Ширіна; Донец. нац. техн. ун -т та ін. - Дніпропетровськ : НГУ, 2010. - 433с.

1106. Узбек, К.М. Фрагменти побудови античної науки, філософії і культури: зб. ст./ К.М. Узбек; відповід. за вип. та ред. В.С. Білецький;Донец. від-ня наук. тов. ім. Шевченка, Союз греків України.- Донецьк: Схід.вид.дім,2010.-232с.: іл.

1107. Українська мова в сучасному культурному просторі Східної України: (матеріали міжрегіон. наук.- практ. конф., м. Донецьк,17 лист.2010 р./ Донец.обл. тов. укр. мови ім.Т.Г.Шевченка; редкол.:С.Кузнецова та ін. - Донецьк,2010.- 248с.

1108. Улитин, Г.М. Курс лекций по высшей математике [Электронный ресурс] : учеб. пособ. Ч. 3 / Г.М. Улитин, А.Н. Гончаров; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ, 2010.

1109. Улитин, Г.М. Курс лекций по высшей математике: учеб. пособ. Ч. 3 / Г.М. Улитин, А.Н. Гончаров; Донец.нац.техн.ун-т. - Донецк: ДонНТУ.- 2010.- 121с.

1110. Улитин, Г.М. Лекции по теории вероятностей и математической статистике [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для втузов / Г.М. Улитин, А.Н. Гончаров; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНТУ, 2010.

1111. Улитин, Г.М. Лекции по теории вероятностей и математической статистике: учеб. пособ. / Г.М. Улитин, А.Н. Гончаров ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк: ДонНТУ.- 2010.- 60с.

1112. Универсальный современный справочник школьника, 5-11 кл. / О.К.Смолякова,Т.В.Скрипник, В.Г.Крыжановский и др.- Донецк: БАО, 2010.- 1296с.

1113. *Управління інноваційним розвитком промисловості: держава, регіон, підприємство: зб.наук. пр. - Донецьк,2010.

1114. Управління машинобудівним підприємством на основі вдосконалення механізму корпоративного контролю і внутрішнього аудиту: монографія / Г.В. Астапова, М.Г. Білопольський, М.Ю. Мілявський, І.В. Філіпішин. - Донецьк: Схід. видав. дім, 2010. - 184с.

1115. Управління станом масиву гірських порід : навч. посіб. для ВНЗ / С.С. Гребьонкін, В.М. Павлиш, В.Л. Самойлов, Ю.А. Петренко ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк :ВІК, 2010. - 191с. : іл.

1116. Учебное пособие для проведения практических занятий по ТОЭ для направлений подготовки "Электротехника" и "Электромеханика" [Электронный ресурс] / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. электромеханики и ТОЭ; сост. В.Ф. Денник , А.В. Корощенко, Е.А. Журавель. - Донецк: ДонНТУ, 2010.

1117. Учебное пособие для проведения практических занятий по ТОЭ для направлений подготовки "Электротехника" и "Электромеханика" / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. электромеханики и ТОЭ; сост.: В.Ф. Денник, А.В. Корощенко, Е.А. Журавель. - Донецк: ДонНТУ, 2010. - 93с.

1118. *Физика и научно - технический прогресс (ФиНАТ - 2010), 24 апр.2010г.: тез. докл. межвуз.студ. конф./ Донец.нац.техн. ун-т;под ред.В.А.Гольцова. - Донецк, 2010.

1119. Філософія : навч.- метод. посіб. для студ. техн.вузів / під ред. Л.О.Алексеєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи, В.І.Пашкова.- 4-те вид. - Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 175с.

1120. *Філософія людини. Наука. Релігія. Культура: матеріали студ. наук.-філос. конф., 27 трав. 2010 р./ під ред. Л.О.Алексеєвої, Р.О.Додонова; Донец.нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2010.

1121. Філософія у сучасному світі: матеріали регіон. наук.конф. / під ред. Л.О.Алексеєвої, Р.О.Додонова; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк, 2010.

1122. Хімічна технологія та інженерія : зб. тез. доп. учасників Всеукр. конкурсу студ. наук. робіт, (22-24 берез. 2010 р.) / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. хім. технології палива. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 119с.

1123. Хімічна технологія та інженерія: [Електронний ресурс] : зб. тез. доп. учасників Всеукр. конкурсу студ. наук. робіт, (22-24 берез. 2010 р.) / Донец. нац. техн. ун-т, Каф. хім. технології палива. - Донецьк : ДонНТУ, 2010.

1124. Цифрова схемотехніка електронних систем: підручник / B.I. Бойко, В.Я.Жуйков, A.A.3opi, В.В. Багрій, О.В. Богдан, В.М.Співак, Т.О.Терещенко. - К.:Освіта України, 2010. - 352 с.

1125. Шабаліна, В.В. Курс лекцій по дисципліні "Основи менеджменту" для студентів спеціальності 6.030601 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / В.В.Шабаліна. - Донецьк, 2010.- 117с.

1126. Шевцов, М.Р. Промислові вибухові технології : навч. посіб. для ВНЗ / М.Р. Шевцов, В.В. Левіт, О.І. Рубльова ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк : Норд-Пресс, 2010. - 283с. : іл.

1127. Шевцов, М.Р. Промислові вибухові технології [Електронний ресурс] : навч. посіб. для ВНЗ / М.Р. Шевцов, В.В. Левіт, О.І. Рубльова; Донец.нац. техн. ун-т. - Донецьк : Норд-Пресс, 2010.

1128. Шевцов, Н.Р. Горные инженеры - строители - выпускники Донецкого ВУЗа, 1947-2010 годов : 90-летию Донецкого национального технического университета посвящается / Н.Р. Шевцов, Б.А. Лысиков, А.А. Легенький. - Донецк : ВИК, 2010. - 92с.

1129. *Экологические проблемы индустриальных мегапо-лисов: зб.наук.пр., г.Авдеевка, 25-27 мая 2010 г./ Донец.нац. техн. ун-т. - Донецк,2010.

1130. *Электротехнические и электромеханические системы: материалы XV Всеукр.студ. науч.- техн. конф., 20-22 апр.2010 г.- Донецк, 2010.

1131. *Юшков, І.О. Скероване буріння свердловин: учб.- метод. посіб. / І.О. Юшков. - Донецьк: ДонНТУ, 2010.

1132. *Averin, Q. The land of our concern based on material from the Reports on the State of the Natural Environment in Donetsk: oflast in 2007-9 under the editorship / Q. Averin, S. Tretyakov. - Donetsk, 2010.-115 p.ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Повернутися до змісту


ПІБ автора Порядковий номер в покажчику
Агафонов А.В. 212, 429
Александров И.А. 690
Александров С.А. 709
Александров С.Н. 95, 232, 340, 502
Александрова Є.Г. 75
Алексеев Е.Р. 755, 962
Алексеева Л.А. 2, 107, 215, 222, 522, 737, 836, 940, 963, 1119, 1120, 1121
Алексеева О.Е. 70, 71
Алимов В.И. 545, 833, 964
Алимова С.В. 833
Амельницька О.В. 965
Амоша А.И. 3, 503, 686, 718, 881, 1095, 1096
Аноприенко А.Я. 376, 377, 413, 594, 758, 812
Анохина И.Ю. 305, 759, 967-969, 1064
Антипов І.В. 308
Антоневич Ю.И. 78
Антоненко В.М. 679
Антонова В.А. 961
Антонюк В.П. 54
Анциферов А.В. 233
Апатова Н.В. 690
Апухтін О.С. 546, 547, 760, 761
Ариненков Ю.Д. 378
Астапова Г.В. 1114
Атанов Г.О. 379
Афанасьева З.К. 335, 364
Бабичев В.В. 78
Багдасарян С.С. 548
Багр В.В. 738, 1033, 1124
Байдін П.Т. 961
Бакулин Н.В. 190, 191
Балашова Р.І. 970
Баранецкий В.В. 380, 418
Баранов Д.А. 227, 234
Баркалов А.А. 762, 971, 972
Барышев А.И. 205, 870
Башков Е.А. 35, 67, 68, 72, 73, 108, 145, 170, 178, 180, 187, 188, 201, 223, 294, 296, 299-301, 304, 306, 307, 309, 310, 324, 447, 541-455, 458, 460, 462-465, 468, 471, 472, 640, 642-644, 646, 647, 654-659, 670, 671, 773, 774, 805, 845-851, 855, 856, 861-868, 872, 873, 1029, 1038, 1043-1045, 1047-1049, 1052-1055, 1057, 1059-1061, 1066, 1067, 1073
Бежок В.Р. 526
Бейгельзимер Я.Е. 549
Беланов В.Я. 10000
Белецкий В.С. 5, 32, 45, 121-123, 134-137, 144, 210, 211, 236, 247-252, 314, 381, 382, 399-401, 424, 474, 570-574, 668, 708, 763, 764, 784, 791, 792, 897, 993, 1087, 1090, 1106
Белобров Ю.М. 4
Белошенко В.А. 549
Бельдий А.Я. 549
Беляева Е.А. 951
Беренгартен М.Г. 529
Берсуцький Я.Г. 48, 810
Бершадский И.А. 630
Билоусенко М.В. 235
Бирюков А.Б. 973
Білогуров Ю.М. 974
Білопольський М.Г. 1114
Бірюков О.Б. 349
Блащишин О.И. 222, 522
Блощицкий В.П. 582, 664
Богачов С.В. 887
Богдан О.В. 1124
Бойко В.И. 97-102, 196, 478, 581, 667, 738, 757, 766, 843, 966, 975
Бойко В.Л. 1033
Бойко Н.Г. 6, 7, 65, 124, 177, 179, 181, 283, 294, 295, 299, 302, 303, 383-385, 435, 436, 447, 455, 458, 461, 631, 645, 654, 767-769, 837, 976, 985, 1030, 1124
Бокий Б.В. 1081
Болотов В.Ю. 484
Болтян А.В. 8, 9, 977
Бондарева Н.О. 519
Бондаренко В.И. 348
Бондаренко В.С. 550
Борбачева Л.В. 10
Борисенко В.П. 125
Борисенко В.Ф. 50, 531
Борщевский С.В. 78, 79
Бочаров В.В. 504, 940
Бредихин В.Н. 126, 237, 433, 707, 765
Бровендер Ю.М. 144
Брюховецкая Н.Е. 726
Брянцев В.С. 18
Будишевский В.А. 205, 696, 776, 870, 892, 1105
Будьоний О.В. 581
Будякова О.Ю. 820, 821
Булавін О.В. 974
Булат А.Ф. 524
Булах І.В. 978
Булгаков Ю.Ф. 112, 751, 1071
Булеева И.П. 726
Бут О.М. 550
Бутенко Т.О. 771
Быков А.В. 905, 1091
Быковских С.В. 405
Варшавський Ю.І. 913
Варюхин В.Н. 549
Василев Я.Д. 770, 979
Василенко В.М. 771, 820
Василишина Л.Н. 264
Васильев А.О. 951
Васильченко Г.С. 392
Вассерман І.Г. 913
Величко Н.М. 801
Вергазова Л.Г. 164
Веретельник С.П. 70, 71
Веткин А.С. 290
Ветряк Ю.Л. 1000
Ветчінов О.В. 551
Виноградов А.Г. 445
Вишневская Е.Н. 290, 980, 1082
Вишневский В.П. 290, 368, 369, 540, 754, 960
Владимирова О.Г. 467
Вовна О.В. 843, 1033
Водолазська Н.В. 776
Волков А.Ф. 555, 556, 777-780, 982
Волколутова Е.И. 1081
Воробьев А.Е. 144
Воронцов А.Г. 1029
Ворхлик И.Г. 16, 363
Высоцкий Ю.Б. 18, 479, 951
Гавва В.М. 273
Гавриленко Б.В. 660
Гавриленко В.А. 782
Гавриленко Ю.Н. 103
Гавриш Н.Н. 53, 84, 390, 983
Гайдай І.Ю. 28, 132
Гайдарь О.Г. 239, 727
Гайко Г.И. 144, 236, 784
Генералов М.Б. 325, 362
Георгиаду М.В. 545, 964
Герасимчук В.С. 128, 392
Гинкул С.И. 189, 349, 350
Глебов В.П. 112
Гого В.Б. 559
Голота В.С. 69, 74, 504, 910
Голубенко А.Л. 1103
Голышков Р.А. 749
Гольцов В.А. 15, 221, 358, 388, 389, 520, 591, 731, 804, 936, 986, 1004, 1118
Гомаль В.П. 69, 74, 504
Гомаль И.И. 560-562
Гончаров А.Н. 724, 725, 925-928, 1108-1111
Гончаров В.В. 563
Горбань С.В. 479
Горбатов П.А. 244
Гордієнко Е.Л. 704
Гордон М.В. 54
Горобец И.А. 8, 9, 977
Гребельный В.И. 20
Гребенкин С.С. 53, 112, 190, 191, 308, 311, 348, 428, 429, 732, 733, 785, 801, 871, 900, 909, 937, 947, 1065, 1088, 1103, 1115
Гребеньков Г.В. 21
Гребенюк А.Ф. 565
Гребняк В.П. 22, 23, 129, 131, 245, 393
Гребняк Н.П. 22, 23, 129, 131, 245, 393
Гребьонкіна О.С. 1085
Григорьев С.В. 531
Гриньов Ю.О. 1021
Гришко Н.М. 1029
Гродзинский П.Я. 1065
Грядущий Б.А. 83, 487, 526, 616
Губарев В.К. 25, 26, 394-397, 786, 787
Губарев Б.М. 397
Губарєв Ю.О. 788
Гудзь А.Г. 40
Гуляев В.Г. 989
Гумен М.Б. 666
Гуржий А.Н. 97-102, 666, 667, 757
Гурнак О.В. 679
Гусаров А.О. 168
Гутаревич В.О. 696, 1105
Данілюк І.Г. 397
Дворников В.И. 526, 892
Деглин Б.М. 53
Дементьев В.В. 11, 12, 48, 54, 58, 63, 64, 66, 75, 119, 120, 169, 171-176, 183-186, 253, 291-293, 297, 298, 345, 346, 374, 375, 448-450, 459, 567, 641, 648-653, 690, 719, 720, 852, 853, 858-860, 883, 884, 886, 958, 959, 997, 1011, 1039, 1050, 1051
Денисенко О.О. 27
Денник В.Ф. 1116, 1117
Дерев'янко В.О. 789
Деркач А.В. 70, 71
Джура С.Г. 443
Дзюба С.Г. 132
Димитрова С.М. 810, 914
Димніч А.Х. 30
Дмитрієва О.А. 935
Добров П.В. 550
Добровольський Ю.М. 991
Додонов Р.А. 2, 31, 107, 222, 504, 734, 737, 790, 836, 940, 1119, 1120, 1121
Долженков Н.П. 428
Долженков Ф.Е. 133
Дорохов Д.В. 217, 218
Дорохова Л.В. 158
Доценко Г.В. 48
Дрибан В.А. 103
Дрипан П.С. 190, 191
Дубницкий В.И. 1097
Дубоделов В.И. 697
Дуднік М.З. 33
Дымнич А.Х. 793
Дырда В.И. 524
Дюдкин Д.А. 484, 794, 828
Егоров Н.Т. 545
Едемская Е.Н. 587
Ермаков В.Н. 103
Еронько С.П. 405
Ефремов И.А. 112, 141
Євдокимов В.Ф. 441
Євдокимов Ф.І. 273, 997
Євсеєва О.Г. 568, 998, 999
Єгоров М.Т. 964
Єгорова І.М. 353
Єдемська Є.М. 586
Єрмаченко О.Б. 129
Єрмаченко О.В. 393
Жидков Ю.В. 870
Жикалян М.В. 1012
Жуйков В.Я. 97-102, 581, 634, 667, 757, 966, 1124
Жук В.Л. 406, 721
Журавель Е.А. 1116, 1117
Журавлев Л.И. 407
Заваленкова Н.М. 222
Заворотнев Ю.Д. 407
Завьялова Е.Л. 900, 1088, 1103
Захаревич В.Г. 76, 77, 320-322
Захаров Н.И. 828
Зборщик А.М. 410, 584, 1001
Зборщик М.П. 53, 141-143, 213, 258, 341, 342, 409, 585, 601, 954
Збыковский А.И. 565
Звягильский Е.Л. 524, 1081
Зензеров В.И. 305, 428, 586-588, 801, 871, 1064
Зинченко С.А. 53
Зори А.А. 39, 97-102, 196, 478, 757, 766, 843, 966, 975, 1029
Зори С.А. 1029
Зубенко Ю.Д. 427, 605, 621
Зухра Д.С. 48
Зыбинский П.В. 260, 415
Иванов Е.Т. 3
Иванов И.Ф. 112
Иванов С.Е. 3
Ивлева Н.И. 749
Измайлов Г.Г. 772
Ильяшов М.А. 258, 409, 585
Илющенко В.И. 590
Івахно О.П. 129
Ігнатова О.А. 29
Ільяшов М.О. 668
Ілющенко В.І. 592
Ісаєва-Паруванія Н.В. 703
Іщенко С.А. 629, 806
Кавєра В.О. 751
Калиниченко О.И. 259, 260, 415
Калінін В.В. 795
Калініченко З.Д. 1007
Каліущенко М.Д. 402
Калякин С.А. 78, 79
Каменец В.И. 983
Камуз М. 739
Каплюхин А.А. 148, 615
Каракозов А.А. 415
Карпенко В.Л. 1019
Касьян Н.Н. 841
Катькалова О.А. 446, 639
Кауфман Л.Л. 46, 149, 150, 261, 262, 416, 417, 596, 807-809, 1008-1010
Кафтаненко А.Я. 126, 237
Квилинский А.С. 1097
Кендюхов О.В. 597, 598, 810, 914, 1011, 1019
Киселева И.В. 425, 826
Киселева П.Л. 222, 522
Кисиленко В.В. 484
Кляус О.О. 1006
Кляус П.Т. 1006
Ковалева Л.Д. 493, 552, 580, 756, 1069
Ковальов Є.Б. 168
Ковальчук С.В. 1019
Кожанов В.А. 756
Кожевников А.О. 1012
Козиряцький Л.М. 383, 985
Козярін І.П. 129
Кокорська О.І. 811
Колесник О.В. 402
Колеснікова В.В. 566, 1020
Колобов Г.А. 433, 781
Колодій А.Ф. 811
Коломієць А.Ф. 446
Коломієць В.С. 795
Колосов И.А. 418
Кольчик Е.И. 419
Кольчик И.А. 419
Коляда М.Г. 599
Кондрахин В.П. 661, 662, 1013
Коновалов Ю.В. 603, 604
Кононенко А.П. 383, 1014, 1015
Кононенко И.Н. 305, 1064
Константинов С.В. 105, 106
Коренев В.Д. 39, 196, 478, 766
Корецька І.М. 869
Корицький Г.Г. 608
Корощенко А.В. 434, 728, 729, 931, 932, 1036, 1116, 1117
Корсун В.А. 526
Косарев В.В. 429, 871, 913, 1013
Косарєв І.В. 913
Косолапов Ю.Ф. 265, 266, 421, 609, 814-816
Костенко В.І. 127, 240, 267, 554, 775, 981
Костенко В.К. 566, 732, 733, 900, 909, 937, 947, 1071, 1088, 1103, 1104
Костина Е.Д. 70, 71
Костюк И.С. 217, 218, 363
Кочергін В.Г. 610
Кочин А.Е. 84, 601
Кочура И.В. 620, 817, 1016
Кошель В.І. 941
Кравцов В.В. 146, 189, 195, 268-270, 315, 349, 350, 422, 511, 783, 973
Кравцов В.И. 392
Кравченко А.А. 611, 818
Кравченко В.М. 41, 398, 501, 510, 612, 819, 990, 1102
Кравченко С.І. 1074, 1075
Кравчук С.А. 54
Краснянский М.Е. 42, 43
Кратт О.А. 820, 821
Кренида Ю.Ф. 44, 103, 233
Кривоберець Б.І. 44
Крохмальова О.Г. 1085
Круть О.А. 1086
Крыжановский В.Г. 1112
Кужилева О.В. 914
Кузин А.В. 329
Кузнецов А.М. 329, 335, 364
Кузнецова С. 1107
Куксіна О.І. 1036
Кулага І.І. 402
Кулдыркаев Н.И. 261, 262, 416, 809, 1009, 1010
Купенко И.В. 1017
Купцов В.И. 414, 802, 803
Купцова Е.Ю. 802, 803
Курбатов Ю.Л. 146, 268-270, 422, 511, 783
Кутняшенко И.В. 70, 71
Кучер В.А. 823, 824
Кучер В.С. 663
Кучер Т.В. 755, 962
Кушнерова Е.Ю. 765
Кушнир Ю.В. 498-500
Кущ О.А. 674, 1081
Лабинский К.Н. 1017
Лаврик У.В. 838
Лазарев Ф.В. 737
Лазарева Л.К. 357
Ландик В.И. 954
Ларин В.Ю. 414, 802, 803
Ларина Е.Ю. 414
Левенець Л.Г. 37, 38
Левит В.В. 40, 78, 79, 616, 874, 944, 1126, 1127
Левицький А.Е. 1062
Левіна І.В. 518
Левшов А.В. 14, 773, 774
Легенький А.А. 1128
Лейрих И.В. 209, 285
Лемешко Г.А. 893
Леонова П.А. 253
Лесина М.Е. 147
Лисенко С.М. 373, 423
Лисяков В.П. 271, 423
Лихачова Л.Б. 402
Лізан І.Я. 795
Лопатов О.А. 614, 825
Лукичев А.В. 70, 71
Лукьянченко А.А. 887
Лумпиева Т .П. 555, 556, 777, 778-780, 892
Лысенко Н.М. 244, 662, 989
Лысиков Б.А. 40, 46, 47, 148-150, 261, 262, 416, 417, 596, 615, 807-809, 944, 1008-1010, 1128
Ляшенко В.И. 272, 1097
Мазур О.О. 353
Майоров П.М. 1018
Максименко Н.В. 467
Макуров С.Л. 822
Малеев В.Б. 559, 606
Малеев Н.В. 212
Малишко О.В. 48
Малышко И.А. 425, 826
Манец И.Г. 526, 616
Маняк Н.А. 126, 237, 433, 608, 765, 781
Маренич К.Н. 739, 795
Маркин А.Д. 618, 619
Маркин М.А. 618
Мартинков А.А. 380, 626
Мартинова О.А. 1020
Мартінков О.О. 706, 827
Мартынова Е.В. 726
Мартякова Е.В. 620, 740, 929, 1031, 1077, 1078
Марюта А.Н. 427, 621
Масс Н.С. 422, 511, 783, 973
Матлак Е.С. 732, 733, 900, 909, 937, 1088, 1103
Матюха П.Г. 151, 274, 622, 1021
Махов Г.Г. 875
Маценко В.М. 892
Мачай Т.О. 357
Мельник А.А. 168, 531, 546, 547, 760, 761
Мєшков А.В. 224
Минаев А.А. 4, 34, 52, 80-82, 86, 138, 139, 153-157, 160, 197, 198, 202, 203, 216, 254, 255, 276-280, 285, 323, 327, 328, 336, 403, 404, 466, 490, 491, 507, 578, 624-627, 632, 683, 684, 693-695, 770, 829-832, 854, 857, 880, 890, 891, 979, 995, 996, 1023-1026, 1040, 1041, 1046, 1056, 1058, 1079, 1080
Мироненко Л.П. 199
Михайлов А.Н. 286, 839
Мізіна О.В. 576, 577, 579
Мікось Т. 784
Мілих В.І. 437
Мілявський М.Ю. 1114
Мнускіна Ю.В. 974
Могильний С.Г. 24
Мозговий В.І. 161-164, 287, 402, 636, 1034
Момот А.И. 165, 166, 442
Момот С.В. 4
Моргунов В.М. 985
Мороз А.В. 581, 634
Мороз В.Д. 190, 191, 363
Муза Д.Е. 2, 107, 167, 289, 836, 844, 893, 1035, 1119
Муха В.П. 745
Мухін В.В. 393
Мухопад М.Д. 637
Навка И.П. 74
Надтока Т.Б. 445, 965, 978
Назарова Н.И. 1037
Назимко В.В. 566
Назимко О.І. 566
Негрей Т.А. 741
Недопекин Ф.В. 828
Некос В.Ю. 467
Непомнящий О.Л. 913
Неснов Д.В. 869
Нечепаєв В.Г. 182, 430
Нечипоренко Т.Б. 107
Нижник А.В. 109
Николин В.И. 212
Нікітенко К.В. 550
Ніколаєв Є.Б. 533
Нікулін Е.К. 660
Нікульшина Т. М. 1062
Новиков Е.Н. 739
Новикова Е.В. 511
Новіков О.В. 783
Носков В.И. 56
Нуреев Р.М. 690, 886
Оводенко А.В. 699, 895
Оголобченко О.С. 660
Оленцевич Н.В. 54
Осокин В.В. 954
Отина А.Е. 470
Ошовская Е.В. 398, 405, 510, 990, 1102
Ошовський В.В. 668
Павлиш Е.В. 672
Павлыш В.Н. 194, 305, 311, 348, 428, 429, 473, 785, 947, 1064, 1065, 1115
Павлюченко И.А. 484
Палкина С.В. 189, 350
Панасенко А.И. 673
Панов Б .С. 312, 313, 674, 675
Панов Ю.Б. 674
Панова Е.А. 524
Папушин Ю.Л. 314, 474
Парахин Н.Ф. 195, 315
Парфенюк А.С. 70, 71
Пархоменко В.Г. 663, 704
Пасічник С.Ю. 608
Пастернак Д.М. 446
Пашинский В.В. 676
Пашков В.И. 836, 893, 1119
Пегергеря Ю.С. 634
Пенькова И.В. 316
Переверзев А.В. 843, 1033
Перевозчиков Н.А. 264
Перепелица Б.А. 871
Петренко А.І. 935
Петренко Ю.А. 841, 1115
Петрушкевич А.П. 895
Петрушкевич П.А. 699
Петрушкин Г.В. 244, 638, 662
Пилипец В.И. 114, 476, 477, 874, 1068
Пилюгин В.И. 84, 112, 141-143, 419, 601
Пиродя В.Г. 1065
Пичахчи А.Г. 418
Пілінський В.В. 581
Пілюшенко В.Л. 4
Пірко В.О. 402
Погребняк В.Г. 479
Поддубняк В.И. 105
Подкопаев С.В. 2 12, 841, 1071
Подтикалов О.С. 2 17, 218
Половян А.В. 690
Полтавець В.В. 274, 610, 680
Пономарьова Г.О. 253
Поплавский В.Н. 871
Попов В.Г. 107, 940
Попова О.Ю. 2 24, 838
Порєв В.А. 975
Почтаренко Н.С. 232, 318, 319, 366, 367, 411, 412, 534, 589, 1002, 1003
Привалов В.А. 524
Приседский В.В. 877, 878, 879
Пристром В.А. 526
Пуханов О.О. 969
Пятышкин Г.Г. 1018
Рабинович О.В. 781
Рагозин И.П. 504
Рагозин Н.П. 69, 74, 331, 480, 504, 910
Рад М.В. 581
Радкевич Л.А. 914
Радченко В.В. 429
Рафіков Г.Ш. 206
Резцов П.І. 583
Ремезов В.В. 84
Рибнікова Г.І. 515, 516
Рикова Н.І. 402
Рогаль В.В. 581
Розенвассер Г. Р. 47
Розумна Н.В. 997
Романова В.Ю. 469
Романова С.О. 633
Рублева О.И. 1017, 1126, 1127
Руденко Е.А. 495
Руденко Л.В. 253
Руднєва О.Ю. 961
Рудченко Т.І. 517
Русанов В.И. 1000
Ручко В.Н. 894
Рыбковский А.Г. 245
Рыбникова Г.И. 567
Рябич О.Н. 560-562
Рябичев В.Д. 428, 801, 1065, 1085
Рязанов А.Н. 698
Савенков Ю.Д. 697
Савицкая В.Н. 1081
Савін О.І. 998, 999
Савченко Т.О. 551
Самойленко А.П. 699, 895
Самойлов В.Л. 1115
Сапронова О.В. 896
Саранчук В.І. 668
Саржан А.А. 92, 337, 497, 700
Сафонов В.М. 158, 822
Сафьянц С.М. 590, 592, 613
Сахно А.В. 222, 522
Світлий Ю.Г. 897, 1086
Седуш В.Я. 94, 398, 501, 510, 525, 702, 819, 990, 1102
Селезньова Н.О. 961
Семенова Л.П. 96
Семенченко А.К. 1032
Сергєєв П.В. 1087
Сердюк О.І. 703
Сережникова Р.К. 338, 498, 499, 500, 898, 899
Сивокобыленко В.Ф. 207
Сивохин В.І. 217, 218
Сидоров В.А. 41, 398, 501, 510, 531, 612, 819, 990, 1102
Син А.Ф. 142
Скідан І.А. 446
Скляров Н.А. 205, 870
Скобцов В.Ю. 208, 339
Скобцов Ю.А. 208, 339, 705, 901, 1089
Скрипник Т.В. 1112
Скрипниченко Г.О. 380, 706, 789, 902
Славинская Л.В. 586-588
Слова Н.Г. 821
Смирнов А.Н. 4, 1 58, 209, 285, 822
Смирнов В.А. 5, 123, 210, 211, 314, 382, 707, 708, 764, 1090
Смирнов Е.Н. 51
Смолякова О.К. 1112
Солдак І.І. 383
Соловцова О.П. 887
Соловьев Г.И. 733
Сорокіна П.В. 253
Сорочан А.Г. 907, 908
Спивак В.М. 97-102, 581, 666, 757, 1124
Спиця О.В. 553, 911, 912
Стадник Н.И. 662, 871, 913, 1013
Стариков А.П. 585
Стеблин В.В. 871
Стегнієнко А.П. 606
Степанова Е.А. 701, 735
Степанова Л.О. 606
Степанова Т.А. 1097
Стефаненко П.В. 629, 706, 806
Сторчак С.А. 616
Стрельников В.И. 16, 214
Стукало В.А. 219, 496
Стунін О.Б. 514
Сулима А.А. 205, 696, 776
Сумин В.А. 343, 915
Сюква Н.Г. 820
Тарабаева И.В. 669
Таранець В.І. 55
Тарасенко Г.Д. 54, 75
Тарасьєва Л.В. 273
Тарасюк В.П. 843, 1033
Тараш В.Н. 551
Теличко Г.О. 919
Темірова Н.Р. 402
Терехов С.В. 351, 509, 920-922
Терещенко Т.О. 634, 757, 1124
Тиркель М.Г. 233
Титаренко Л.А. 762, 971, 972
Тишечко І.А. 941
Ткачов В.В. 913
Ткачук А.Н. 205
Товстик Ю.В. 795
Тодорова Н.Ю. 17, 37, 38, 88, 89, 352-354, 512, 723
Токарєв Б.В. 923
Толкачев А.Ф. 109
Толочко О.І. 104
Топоров А.А. 70, 71
Топчий С.Е. 801, 871
Трегуб О.М. 924
Третяков С.В. 402
Трибунська К.В. 308
Трофимов В.О. 751
Трофімова З.В. 397
Троцан А.И. 828
Троянский А.А. 30, 444, 793
Туков В.А. 833
Тулуб С.Б. 874
Туяхов А.И. 355, 513, 590, 592, 721, 828
Тютюнник Н.Л. 548
Узбек К.М. 1106
Улитин Г.М. 220, 408, 724, 725, 799, 925-928, 1108-1111
Улицкий О.А. 103
Усачева Г.М. 515-518, 567
Устименко В.А. 887
Устименко Т.А. 768
Федоренко А.Н. 69
Федоров Е.Е. 933
Федоров О.В. 985
Федорова Л.О. 934
Фельдман Л.П. 935
Филатов В.И. 1081
Филатов Ю.И. 938
Филатова И.В. 1081
Филимоненко Н.Т. 939, 1012
Філатов Ю.І. 541
Філіпішин І.В. 1114
Фролов О.В. 869
Харченко В.А. 611, 818
Харьковський М.В. 751
Хламов М.Г. 39, 196
Хлапонин Н.С. 329
Хмура Я. 784
Хобта В.М. 2 24, 225, 838, 943, 961
Хоменко В.Н. 531
Хорошко В.А. 933
Хорхордін О.В. 36
Хохлов Ю.В. 581, 634
Царенко С.Н. 945
Цупрун А.Ю. 158, 822
Ченцов Н.А. 525
Чепак А.А. 531
Червоний І.Ф. 781, 835
Червонцева Н.М. 703
Чернер Л .В. 535
Чеснокова О.В. 755, 962
Чичикало В.И. 70, 71
Чичикало Н.И. 414, 803, 933
Чорна С.Ф. 402
Шабаліна В.В. 1125
Шавлак Л.В. 357
Шавьолкін О.О. 267, 437
Шалдирван В.А. 12 8
Шаповал С.Н. 740, 741
Шаталов В.Ф. 47
Шафоростова М.Н. 900, 1088, 1103
Шашенко Д.А. 801
Швайченко В.Б. 581
Швець І.Б. 57, 59-61
Шевелев А.И. 433, 707
Шевцов Н.Р. 40, 78, 79, 681, 903, 944, 1126-1128
Шевченко А.Ю. 467
Шевченко Ф.Л. 109, 226, 361, 527, 528, 945, 946
Шелудченко В.И. 146, 189, 195, 268-270, 315, 349, 350
Шилова Л.І. 27
Шилова О.Ю. 838
Ширін Л.Н. 1105
Шкуматов О.М. 681
Шпаковский В.А. 697
Штепа А.А. 414, 803
Штерн Ю.М. 473
Эйлазян Э.Г. 951
Юшков А.С. 113, 114, 746
Юшков И.А. 747, 748, 952, 953, 1131
Яворовский О.П. 393
Ягельська К.Ю. 1011
Яковицкая Л.С. 470
Яковченко А.В. 749
Ярембаш И.Ф. 16, 363
Ярмоленко А.И. 721
Ярошевский С.Л. 329, 330, 332, 335, 364
Яструб О.А. 955
Яхно А.А. 69, 74
Яценко А.Ф. 742, 743
Averin Q. 1132
Batina E.A. 115
Boyko V.I. 115
Tretyakov S. 1132
Zhujkov V.Y. 115
Zori A.A. 115