МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА


ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 90-річчю ДонНТУ

ОСНОВНІ ДРУКОВАНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ТОМ 1
(1921 - 2003рр)


ДОНЕЦЬК - 2011

Основні друковані праці викладачів та співробітників Донецького національного технічного університету: бібліограф. покаж. літ. В 2 т. Т.1 / уклад. О.В. Кулькова, Л.Ф. Дев'ятілова, А.В. Гурова; ред. Л.Ф. Дев'ятілова; відповід. за вип. Г.О. Петрова.-Донецьк, 2011.- 286с.

Бібліографічний покажчик засвідчує широту і багатогранність наукового доробка вчених ДонНТУ, які вносять значний вклад в науку, виробництво та навчальний процес.

Цей посібник - перша спроба випуску окремим виданням зведеної бібліографії основних праць професорсько-викладацького складу ДонНТУ за 90 років.

Включає колективні праці, монографії, брошури, атласи, словники, довідники, підручники, бібліографічні покажчики тощо.

Бібліографічний покажчик, підготовлений до 90-річчя з дня заснування ДонНТУ, охоплює праці вчених за період з 1921р. по 2010р. Складається з двох томів. Перший том включає видання 1921-2003рр, другий том - 2004-2010рр. Матеріал розташований в хронологічному порядку, всередині року - за алфавітом і має авторський покажчик.

Бібліографічний покажчик не претендує на вичерпну інформацію.

Видання, позначені (*), не перевірені "de visu" за відсутністю наукового матеріалу в бібліотеці.

Розрахований на науковців, аспірантів, студентів, бібліотечних працівників.

Відповідальна за випуск: директор бібліотеки Г.А. Петрова.


ЗМІСТ

Передмова
Список наукових публікацій по рокам
Іменний покажчик


ПЕРЕДМОВА
Повернутися до змісту

Донецький національний технічний університет (ДонНТУ), заснований у травні 1921 року – перший навчальний заклад Донбасу і один з найбільших технічних вузів України.

Становлення і розвиток технічного університету тісно пов'язані з розвитком основних галузей промисловості Донецького регіону.

За 90-річну історію університет підготував близько 197 тис. фахівців для 85 країн світу. Серед випускників ДонНТУ – керівники країни, регіонів, міністерств, промислових підприємств, відомі державні і політичні діячі, вчені.

Цей покажчик відображає великий внесок вчених Донецького національного технічного університету у наукових, навчальних та науково-методічних розробках.

Покажчик складено з двух томів. Перший том включає праці з 1921 по 2003 рр., другий том з 2004 по 2010 рр. Кожен з томів включає іменний покажчик.


Завідуюча науково-бібліографічним відділом
Кулькова О.В.


СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ПО РОКАМ
Повернутися до змісту

Без року видання

1. Инструкция по составлению раздела по рудничному транспорту дипломного проекта для студентов специальности "Разработка пластовых угольных месторождений" / сост. Т.С. Бурчак; отв. за вып. И.Г. Штокман.- Донецк:ДПИ, [199-].-8с.

2. Симонов, А.Л. Детали машин: курс лекций, чит. на горн. ф-те ДИИ / А.Л. Симонов.-Сталино: [199-].-110с.

1921

3. Белов, В.И. Борьба с каменноугольной пылью в подземных выработках / В.И. Белов.- Юзовка: Типография Н.Р. о-ва ,1921.- 48с.

1924

4. Динник, А.Н. Справочник по технической механике: статистика, кинематика и динамика точки и твердого тела, основы гидромеханики и сопротивление материалов / А.Н. Динник.- Х.,1924.-206с.

5. Крым, В.С. Курс общей химии .Ч.1: Основные законы. Металлоиды / В.С. Крым.- Б.м.: Гос. изд-во Украины,1924.- 304с.-(Б-ка руководств для профшкол, рабфаков и школ фабзавуча).

6. Крым, В.С. Руководство по количественному и техническому анализу.-2-е изд., доп. и перераб. / В.С. Крым.-Б.м. :Изд-во ВСНХ УССР,1924.-212с.

1925

7. Крым, В.С. Ископаемое топливо Донецкого бассейна. Его свойства, сдача и приемка: пособ. для сдатчиков топлива лабораторий / В.С. Крым.-Донецк: Донецкуголь,1925.-140с.

8. Крым, В.С. Руководство по количественному и техническому анализу.-3-е изд., доп. и перераб. / В.С. Крым.-Б.м.: Изд-во ВСНХ УССР,1925.-220с.

9. Труды Донецкого техникума им. Артема. Т.1 / Донец. техникум им. Артема.-Сталино,1925.- 80с.

1926

10. Труды Донецкого горного института им. Артема.Т.2 / Донец. горный институт им. Артема.-Сталино,1926.- 195с.

1927

11. *Белов, В.И. Рудничный водоотлив с атласом: курс лекций, читанных студентам Донец. горн.ин-та / В.И. Белов.- Сталино,1927.- 411с.

12. Белов, В.И. Рудничный водоотлив: курс лекций, читанных студентам Донец. горн. ин-та / В.И. Белов.-Сталино: Изд. комис. исполбюро Донец.горн. ин-та,1927.-74с.

13. Смирнов, Н.Л. Шахтное поле каменноугольного рудника и размеры основных его элементов / Н.Л. Смирнов; Донец. горн. ин -т.-Сталино,1927.-14с.

1928

14. Труды Донецкого горного института им. Артема. Т.3 / Донец. горный институт им. Артема; ред. Э.Ф. Меллер.-Сталино,1928.- 240с.

1929

15. Труды Донецкого горного института им. Артема. Т.4 / Донец. горный институт им. Артема; ред. Э.Ф. Меллер.-Сталино,1929.- 144с.

1931

16. Бажин, А. Подбор шестерен: для рабочих высш. квалифи-кации с рис. и табл. / А. Бажин.- М.; Л.: Гос. изд-во,1931.-208с.

17. Динник, А.Н. Теоретическая механика. Ч.1: Статистика. Ч.2: Динамика / А.Н. Динник.-Х.; Днепропетровск :ДВОУ; Техн.изд-во, 1931.-157с.

18. Динник, А.Н. Справочник по технической механике (с горным уклоном) / А.Н. Динник, Г.А. Скуратов.- М.: Уголь ,1931.-190с.

19. Яцких, В.Г. Механизация зарубки в подготовительных и очистных работах / В.Г. Яцких .- Х.: ДВОУ "Укр. робітник",1931.- 361с.- (Произв.- техн. б-ка горняка.Сер.: За механизир. Донбасс).

1932

20. Пак, В.С. Горная механика. Ч.1: Рудничные подъемные установки / В.С. Пак.- М.;Л.: Госгортехиздат,1932.-510с.

21. Поляков, Н.С. Малые рудничные лебедки и их применение на современных каменноугольных рудниках Германии / Н.С. Поляков.-Х.: ВСНХ.Техн. изд-во, 1932.-95с.

22. Сухаревский, М.Я. Курс теории взрывчатых веществ / М.Я. Сухаревский, Ф.А. Першаков.- М.;Л.: Госхимтехиздат,1932.-256с.

1933

23. Пак, В.С. Горная механика. Ч.2: Рудничные водоотливные установки / В.С. Пак.-М.;Л.; Новосибирск: Гос. горн.- геол. нефт. изд-во, 1933.- 399с.

1934

24. Герчиков, С.С. Основы организации производства в каменноугольной промышленности: учеб. пособ./ С.С. Герчиков.- М.; Л. :ОНТИ,1934.-507с.

25. Гойхман, Г.И. Диспетчирование в угольной промышлен-ности / Г.И. Гойхман, М.Е. Райхер, Р.М. Лейбов ; под ред. Г.И. Гойхмана.-Х.: Гостехиздат,1934.-88с.

26. Известия Донецкого горного института им.Артема. Т.5 / А.В. Некоз, П.С. Кучеров, Б.Г. Шерстюков, С.Л. Лозовский, К.С. Борисенко, В.Г. Гейер, С.А. Чумак, П.Я. Таранов, В.И. Белов, С.С. Герчиков, В.П. Беликов, Е.Н. Фунт.- Сталино: ДГИ ,1934.-172c.

27. Крым, В.С. Руководство к количественному и техническому анализу / В.С. Крым; отв. ред. К. Марченко.-5-е изд., доп. и испр.-Х.;К.: ДНТВУ,1934.- 300с.:ил.

28. Крым, В.С. Химия твердого топлива.Ч.1:Ископаемые угли / В.С. Крым.-Х.; К. :ОНТИ ДНТВУ, 1934.-285с.

29. Лейбов, Р.М. Заземления в шахте / Р.М. Лейбов.- Х.; К.: Гос. науч.-техн. изд-во Украины,1934.-110с.- (ГУУЗ; НКТП; ВЗИТО; Центр. заоч. горн. ин-т; Вып.4).

30. Смоляницкий, Я.А. Огнеупорные материалы для металлур-гических печей / Я.А. Смоляницкий.-Х.; К.: ДНТВУ,1934.-191с.

1935

31. Калинковицкий, И.Д. Основы планово-предупредительного осмотра и ремонта шахтных механизмов / И.Д. Калинковицкий.-Сталино: Донбасс,1935.- 44с.- (Б-чка журн."Новый горняк").

32. Крым, В.С. Ископаемое топливо Донецкого бассейна, его свойства, сдача и приемка: пособ. для сдатчиков и приемщиков топлива и для химических лабораторий.-3-е изд., испр. и доп. / В.С. Крым.-Х.; К.: ДНТВУ,1935.-110с.

33. Меллер, Э.Ф. Теория исследования каменных углей на обогатимость / Э.Ф. Меллер.-Х.: Госнаучтехиздат УССР,1935.-111с.

34. Найдыш, А.М. Сплошная выемка без подготовительных работ по углю / А.М. Найдыш; Центр. заоч. горн. ин-т.- Х.; К. :Гос. науч.- техн. изд-во Украины,1935.-88с.

35. Оглоблин, Д.Н. Выбор места заложения шахты / Д.Н. Оглоблин.-М; Л.: Гл. ред. горн.-топл. лит-ры ,1935.-147с.

36. Яцких, В.Г. Комбайны в каменноугольной промышленности/ В.Г. Яцких; отв.ред. И.П. Пушко.- Х.; К. :ДНТВУ,1935.- 243с.

1936

37. Бейлин, Л.Д. Проходка вертикальных стволов шахт обычным способом / Л.Д. Бейлин; под ред. Л.Д. Шевякова.-Х.; К.: Госнаучтехиздат УССР,1936.- 496с.

38. Коробчанский, И.Е. Увеличение количества и улучшения качества химических продуктов коксования / И.Е. Коробчанский.-Х.: ОНТИ ,1936.-36с.

39. Крым, В.С. Теория металлургических процессов / В.С.Крым; отв.ред. Н.Ф. Леве.- Х.: ДНТВУ,1936.-187с.

40. Крым, В.С. Химия твердого топлива: учеб. для втузов / В.С. Крым; отв. ред. М.Л. Юхновский.-2-е изд., испр. и доп.-Х.;К. :ДНТВУ, 1936.- 300с.

41. Смоляницкий, Я.А. Основы учения о шлаках: (к теории металлург. процессов) / Я.А. Смоляницкий; отв. ред.Н.Ф. Леве.- Х.; К.: Гос. науч.- техн. изд-во Украины, 1936.-209с.

42. Труды Донецкого индустриального института .Т.1 / Донец. индустриал. ин -т ; отв.ред. М.Г. Димант. -Сталино,1936.- 233с.

43. Яцких, В.Г. Машинист электрической врубовой машины: учеб./ В. Г. Яцких; отв. ред. И.Д. Губерман.-Х.,1936.-264с.

1937

44. Лейбов, Р.М. Взрывобезопасное шахтное электрообо-рудование / Донец. заоч. индустриал. ин-т / Р.М. Лейбов.- К.;Х. : Гос.науч.- техн. изд-во Украины,1937.-184с.

45. Меллер, Э.Ф. Курс "Обогащения полезных ископаемых":для студ. горн. спец. / Э.Ф. Меллер.- Сталино: ДПИ,1937.- 211с.

46. Мессерле, К.В. Физико-химические основы доменной плавки / К.В. Мессерле; под ред. М.А. Павлова.- М. :Ин-т заоч. повышения квалификации ИТР при ВСНИТОВМБИТ,1937.-95с.

47. Сорокин, В.А. Устройство и оборудование современных доменных цехов. Ч.1 / В.А. Сорокин; отв. ред. И.А. Соколов.- Свердловск; М.: ОНТИ,1937.- 311с.

48. Труды Донецкого индустриального института .Т.2 / Донец. индустриал. ин-т ; отв.ред. П.В. Филонов. -Сталино,1937.- 136с.

1938

49. Динник, А.Н. Кручение.Теория и приложения / А.Н. Динник.- М.; Л.:ОНТИ,1938.-166с.

50. Дубинский, М.И. Курс электротехники для электрослесарей / М.И. Дубинский, Н.А. Киклевич.- Х.: Гос. науч.-техн. изд-во Украины, 1938.-308с.

51. Никольский, Н.А. Сырой антрацен каменноугольной смолы и методы его переработки / Н.А. Никольский.- М.:ГОНТИ,1938.- 90с.

52. Оглоблин, Д.Н. Ориентировка подземной съемки через одну вертикальную шахту: учеб./ Д.Н. Оглоблин.-М.; Л. : Объедин. науч.-техн. изд-во НКПТ СССР, 1938.-396с.

53. Яцких, В.Г. Машинист врубовой машины: учеб. / В.Г. Яцких .-2-е изд., доп. и перераб.-Х.: ДНТВУ,1938.- 480с

1939

54. Гейер, В.Г. Эксплуатация шахтных вентиляторных установок / В.Г. Гейер, К.С. Борисенко.-Х. :Госнаучтехиздат УССР, 1939.- 48с.

55. Найдыш, А.М. Системы разработки мощных пластов каменного угля / А.М. Найдыш.- Х.; К.: Гос.науч.- техн.изд-во Украины,1939.-323с.

56. Сорокин, В.А. Устройство, оборудование и эксплуатация современных доменных цехов. Ч.2 / В.А. Сорокин; отв. ред. И.А. Соколов.- Свердловск ;М. : ГОНТИ,1939.-246с.

1940

57. Белов, В.И. Давление горных пород на стенки вертикальных шахт. Исследование температуры воздуха в стволах глубокой шахты / В.И. Белов; отв.ред. Н.К. Цольвег.- Х.;М.:Гостоптехиздат ,1940.-30 с.-(Тр. Донец. индустр. ин-та; №15).

58. Давыдов, Б.Л. Экстренные нагрузки элементов шахтных подъемных установок / Б.Л. Давыдов; ред.: В.Г. Гейер;техн. ред.: Ф.И. Бергер.-Х.; М.: Гостоптехиздат ,1940.-39с.- (Тр. Донец. индустр. ин-та; Вып.14).

59. Крамарев, Б.Н. Опыт применения податливого бетонитового крепления / Б.Н. Крамарев.- М.; Свердловск: Металлургиздат,1940.-36с.

60. Работы по насосам, вентиляторам и гидроподъему.-М.; Х.: Гостоптехиздат,1940.-46с.-( Тр. Донец. индустр. ин-та. Каф. горно-заводской механики; Вып.13).

1941

61. Гейер, В.Г. Рудничные водоотливные установки: учеб.пособ. для вузов / В.Г. Гейер.- Х.;М.: Укргостоптехиздат, 1941.- 329с.

62. Крупник, Н.Д. Интенсификация режима прокатки на блюминге сталинского металлургического завода / Н.Д. Крупник, Т.П. Макеев, Ю.С. Майзлин.- Х.; М.: Металлургиздат,1941.-18с.:ил.- (Тр. Донец. индустр. ин-та; Вып.24).

63. Кузнецов, М.Д. О работе твердых адсорбентов в динамических условиях / М.Д. Кузнецов; отв.ред. П.Н. Иванов.- Х.; М.: Укр.отд-ние Металлургииздат ,1941.-18с.- (Тр. Донец. индустр. ин-та; Вып.23).

64. Найдыш, А.М. Подготовительные и очистные работы: учеб. пособ./ А.М. Найдыш, Н.К. Шевченко, А.А. Песковатский.- Х.; М.:Укргостехиздат,1941.-342с.

1942

65. Щиренко, Н.С. Механическое оборудование доменных и сталеплавильных цехов / Н.С. Щиренко.- М.: Металлургиздат ,1942.- 568с.

1943

66. Коробкин, В.А. Получение древесного угля в переносных печах из отходов лесосек / В.А. Коробкин, В.А. Сорокин.- М.; Свердловск : Металлургиздат,1943.-76с.

1944

67. Крамарев, Б.Н. Бетониты и бетонитная смесь / Б.Н. Крамарев.- М.; Свердловск : Металлургиздат,1944.- 130с.

68. Оглоблин, Д.Н. Маркшейдерская съемка горных выработок / Д.Н. Оглоблин.- Свердловск; М.: Металлургиздат,1944.-175 с.

69. Поляков, Н.С. Курс рудничного транспорта: учеб. / Н.С. Поляков, А.О. Спиваковский.- М.; Л.:Гостоптехиздат, 1944.- 488с.

70. Сорокин, В.А. Устройство, оборудование и эксплуатация современных доменных цехов. Ч.3; Ч.4 / В.А. Сорокин ; отв. ред. И.Г. Кульбачный.-Свердловск; М.: Металлургиздат,1944.-287с.

71. Файбисович, И.Л. Методы восстановления отсыревшего и затопленного электрооборудования / И.Л. Файбисович, Р.М. Лейбов.- 2-е изд.- М.; Л. : Гостоптехиздат,1944.- 39с.

1945

72. *Пьянков, В.А. Практикум по общей химии / В.А. Пьянков; отв.за вып. К.С. Борисенко; Донец. политехн. ин-т.- Сталино, 1945.

73. *Симонов, А.Л. Рутченковский машзавод / А.Л. Симонов.- М. : Углетехиздат ,1945.

1946

74. Гейер, В.Г. Откачка Горловско-Енакиевской группы шахт Донбасса / В.Г. Гейер; под рук. А.Т. Картозия (отв.ред.).-М.: Углетех-издат, 1946.-134с.

75. Динник, А.Н. Устойчивость арок / А.Н. Динник.- М.;Л.: Гостехиздат, 1946.-128с.

76. Липкович, С.М. Заменители дерева для крепления горных выработок / С.М. Липкович, В. Соколов.- Сталино: Сталин. обл. кн.-газ. изд-во ,1946.-35с.

77. Труды Донецкого индустриального института : юбилейн.сб.: 25 лет, 1921-1946 / Донец.индустриал. ин-т ; отв.ред. К.С. Борисенко. -М.; Сталино,1946.- 279с.

78. Шишков, В.А. Подбор зубчатых колес / В.А. Шишков; ред. А.В. Слепак.- М.;Л.: Гос.науч.- техн. изд-во машиностроит. лит-ры ,1946.-206с.

1947

79. Гейер, В.Г. Машинист шахтных вентиляторных установок. Вып.1 / В.Г. Гейер.- М.: Углетехиздат,1947.- 165с.:прил.- (Сер.: Учеб. по технич. минимуму для рабочих угол. пром -ти).

80. Гейер, В.Г. Практика откачки воды из уклонных полей и водоотлива при проходке уклонов / В.Г. Гейер.- Б.м.: Сталин.обл. кн.-газ. изд-во ,1947.- 20с.

81. Герчиков, С.С. Организация работы в забое: пособ. для горн. мастеров и техников угол. пром-сти / С.С. Герчиков.- М.; Л.: Углетехиздат,1947.- 156с.

82. Динник, А.Н. Механика. Вып.1:Теоретическая механика / А.Н. Динник.- К.:Рад.школа, 1947.-208 с.

83. Крамарев, Б.Н. Проходка шахт: пособ. для мастеров / Б.Н. Крамарев.- М. : Углетехиздат,1947.-133с.

84. Найдыш, А.М. Восстановление горизонтальных и наклонных выработок / А.М. Найдыш.- М.;Х.: Углетехиздат,1947.- 117с.

85. Оглоблин, Д.Н. Маркшейдерские работы при встречных забоях / Д.Н.Оглоблин.- Свердловск; М.: Металлургиздат,1947.-183с.

86. Орлов, В.В. Прохождение и восстановление штреков: (из практики шахт "Никитовка" № 4-5 и им. Калинина комбината "Артемуголь") / В.В. Орлов.-Сталино : Сталин. обл. кн.- газ. изд-во ,1947.-16с.

87. Пак, В.С. Вентилирование шахт параллельно включенными вентиляторами / В.С. Пак .- М.:Углетехиздат,1947.-131с.

1948

88. *Бейлин, Л.Д. Проходка вертикальных шахт / Л.Д. Бейлин; под ред. Л.Д. Шевякова.- М.:Недра,1948.

89. Вопросы теории и практики производства и термической обработки стали:сб. ст./ отв.ред.К.С. Борисенко.-Сталино,1948.-46с.-(Тр.металлург. фак.Донец. индустр. ин-та; Вып.2).

90. Гейер, В.Г. Шахтные водоотливные установки.- 2-е изд., перераб. / В.Г. Гейер.- М. : Углетехиздат,1948.-277с.

91. Герчиков, С.С. Организация производства в каменноугольной промышленности / С.С. Герчиков.- М. :Углетехиздат,1948.-368с.

92. Давыдов, Б.Л. Неполадки шахтных подьемных установок, их предупреждение и устранение / Б.Л. Давыдов.- М. : Углетехиздат, 1948.- 184с.

93. Динник, О.М. Механіка. Вип.1:Теоретична механіка / О.М. Динник.-К.: Рад.школа, 1948.-204с.

94. Динник, О.М. Механіка. Вип.2: Опір матеріалів / А.Н. Динник; ред. Н.П. Гришкова.-К.: Рад. школа,1948.-204с.

95. Лейбов, Р.М. Электрооборудование для шахт опасных по газу или пыли и его эксплуатация / Р.М. Лейбов.- Сталино : Обл. кн.-газ. изд-во,1948.- 56с.

96. Липкович, С.М. Усиленное крепление штреков на пластах пологого падения / С.М. Липкович.- М. :Углетехиздат, 1948.-108с.

97. Пак, В.С. Осевые вентиляторы для проветривания шахт :теория и расчет / В.С. Пак .- М.: Углетехиздат ,1948.-176с.

98. Труды химико-технологического факультета Донецкого индустриального института.Вып.1 / редкол.: К.С. Борисенко.-Сталино,1948.-52с.

99. Ухо, И.И. Внутришахтный расчет / И.И. Ухо.- Сталино : Облиздат ,1948.- 42с.

100. Цольвег, Н.К. Сборник задач по рудничной вентиляции и их решение / Н.К. Цольвег.- М; Л.: Углетехиздат,1948.-136с.

1949

101. Давыдов, Б.Л. Расчет и конструирование шахтных подъем-ных машин: учеб. пособ. / Б.Л. Давыдов; под ред. Н.Ф. Руденко.- М. : Углетехиздат, 1949.-300с.: табл.

102. Динник, А.Н. Справочник по технической механике / А.Н. Динник.- М.; Л.: Гостехиздат,1949.-734с.

103. Киклевич, Н.А. Эксплуатация и ремонт рудничного электрооборудования / Н.А. Киклевич.- М.:Углетехиздат,1949.-356с.

104. Оглоблин, Д.Н. Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций для маркшейдеров / Д.Н. Оглоблин.- Свердловск; М. :Металлургиздат, 1949.-203с.

105. Симонов, А.Л. Детали машин. Ч.1 / А.Л. Симонов.- Сталино: ДонИИ им. Н.С. Хрущева, 1949.-142с.

106. Труды горного, горно-механического и геолого-разведочного факультетов Донецкого индустриального института. Вып. 3 / редкол.: К.С. Борисенко.-Сталино,1949.-207с.

107. Яцких, В.Г. Мощные врубовые машины КМП-1 / В.Г. Яцких, Б.Л. Розенберг; отв. ред. Л.В. Херсонский.- М.: Углетехиздат,1949.- 20с.

1950

108. Гойхман, Г.И. Разбор систем разработки угольных место-рождений Донецкого бассейна / Г.И. Гойхман.- М.; Л.: Углетех-издат,1950.-315с.

109. Горные машины для выемки пластовых полезных иско-паемых: учеб.пособ./ В.Г. Яцких, Б.Л. Розенберг, П.С. Подколзин, Б.М. Бычков.- М.:Углетехиздат, 1950.-501с.

110. Давыдов, Б.Л. Некоторые вопросы проектирования шахтных подъемных установок / Б.Л. Давыдов.- М.: Углетехиздат, 1950.-116с.

111. Динник, А.Н. Устойчивость упругих систем / А.Н. Динник.- М.; Л.,1950.-133с.- (Серия: Итоги и проблемы современной науки).

112. Игнатов, Н.Н. Откачка шахт при восстановлении Донбасса / Н.Н. Игнатов, В.Г. Гейер, Н.Н. Чернавкин.- М. :Углетехиздат,1950.-194с.

113. Маркшейдерское дело: сб. науч. тр. каф. маркшейдер. дела и геодезии. Вып.1 / под ред. Д.Н. Оглоблина; Донец.политехн. ин- т.-Х.; М.: Металлургиздат,1950.-133с.

114. Новик, К.О. Великий Донбас: іcторія становлення, проблеми та результати досліджень / К.О. Новик, В.В. Перм'яков.- К. :АН УРСР ,1950.- 51с.

115. Оглоблин, Д.Н. Маркшейдерские работы при подземной разработке месторождений. Ч.1: Подземные маркшейдерские съемки / Д.Н. Оглоблин.-М.: Металлургиздат,1950.- 623с.

116. Орлов, В.В. Металлические крепления на шахтах треста Куйбышевуголь комбината Сталинуголь / В.В. Орлов, А.В. Сухов; отв.ред. П.И. Гнеушев.- М.: Углетехиздат,1950.- 55с.

117. Симонов, А.Л. Малогабаритные шахтные насосы произ-водства Рутченковского машиностроительного завода / А.Л. Симонов.- М. : Углетехиздат ,1950.- 8с.

118. Симонов, А.Л. Малые тягальные лебедки производства Рутченковского машиностроительного завода / А.Л.Симонов.- М.: Углетехиздат ,1950.-20с.

1951

119. Донецкий индустриальный институт: науч. тр. металлург. фак-та. Сб.2 / ред. К.С. Борисенко.- Сталино: Обл. изд-во, 1951.-70с.

120. Лейбов, Р.М. Взрывоопасное реле утечки типа РУВ: инструкция по эксплуатации / Р.М. Лейбов.- Сталино,1951.- 21с.- (Госэнерго, з-д комбината "Сталинуголь").

121. Маркшейдерское дело: сб. науч. тр. каф. “Маркшейдерского дела и геодезии”. Вып.2 / под ред. Д.Н. Оглоблина.- М.: Металлургиздат, 1951.-223с.

122. Научные труды металлургического факультета. Сб.2 / Донец.индустр.ин-т; редкол.: К.С. Борисенко.-Сталино:обл.изд-во,1951.-70с.

123. Оглоблин, Д.Н. Пятизначные таблицы логарифмов для маркшейдеров / Д.Н. Оглоблин.-М.: Металлургиздат,1951.-335с.

124. Поляков, Н.С. Сборник задач и упражнений по рудничному транспорту: учеб. пособ../ Н.С. Поляков, Е.К. Комарова, И.Г. Штокман.- М.; Л. :Углетехиздат,1951.- 298с.

125. Симонов, А.Л. Электрический вулканизационный аппарат производства Рутченковского завода / А.Л.Симонов, П.И. Калафатов.-М.: Углетехиздат,1951.- 3с.

126. Симонов, А.Л. Взрывобезопасный жидкостный реостат типа ВЖРФ-1 производства Рутченковского завода / А.Л. Симонов, П.И. Калафатов.- М. :Углетехиздат,1951.-2с.

127. Симонов, А.Л. Гидродомкраты производства Рутченковского завода / А.Л. Симонов, П.И. Калафатов.-М.: Углетехиздат,1951.- 2с.

128. Симонов, А.Л. Малогабаритные шахтные насосы / А.Л. Симонов.-М.: Углетехиздат, 1951.- 9с.

129. Симонов, А.Л. Электрический толкатель верхнего действия ЭТВ -1 / А.Л. Симонов, П.И. Калафатов.-М. :Углетехиздат,1951.-12с.

1952

130. Белов, В.И. Испытательная газовая станция / В.И. Белов.-М.: Углетехиздат,1952.-23 с.

131. Бурчак, Т.С. Шахтное путевое хозяйство / Т.С. Бурчак.- К.: Гостехиздат УССР,1952.-129с.

132. Динник, А.Н. Избранные труды. Т.1 / А.Н. Динник; редкол.: чл.- кор. АН УССР П.С. Кучеров.- К. :Изд-во АН УССР,1952.-149с.

133. Ельяшевич, М.Г. Флотационный процесс на углеобо-гатительной фабрике: учеб.пособ./ М.Г. Ельяшевич, В.А. Койбаш; отв.ред.В.И. Трушлевич.- М.: Углетехиздат,1952.-110с.

134. Коробчанский, И.Е. Расчеты аппаратуры для улавливания химических продуктов коксования / И.Е. Коробчанский, М.Д. Кузнецов.-Х.; М.: Металлургия, 1952.-287с.

135. Котровский, М.М. Автоматическое регулирование тепловых процессов металлургического производлства / М.М. Котровский, В.С. Костогрызов; под ред. М.А. Львова.- М.:Металлургиздат,1952.-410с.

136. Лейбов, Р.М. Утечки в шахтных электрических сетях / Р.М. Лейбов .- М.; Л.: Углетехиздат,1952.-363с.

137. Оглоблин, Д.Н. Маркшейдерские работы при подземной разработке месторождений.Ч.II: Маркшейдерские работы при шахтном строительстве и проведении горных выработок встречными забоями / Д.Н. Оглоблин, Р.И. Кондорский.- М. : Металлургиздат,1952.- 294с.

138. Оглоблин, Д.Н. Тахеометрические таблицы / Д.Н. Оглоблин, И.Я. Рейзенкинд.- М.: Углетехиздат,1952.-171с.

139. Симонов, А.Л. Организация ремонта забойных машин на рудоремонтном заводе: из опыта Рутченковского рудоремонтного завода / А.Л. Симонов .- М.; Х.: Углетехиздат,1952.-44с.

140. Чумак, С.А. Организация работы подземного транспорта на эксплутационном участке / С.А. Чумак, Н.Д. Мухопад.- М.: Углетех-издат,1952.-97с.

1953

141. Автоматические шахтные водоотливные установки: инструкция / сост.: П.Ф. Беликов, Н.Г. Боруменский, Р.А. Рутман, Н. Линник; отв. ред. В.Г. Гейер.- Донецк: ДИИ, 1953.-20с.

142. Булгаков, Ф.Н. Дробление и грохочение углей: учеб.пособ./ Ф.Н. Булгаков.- М. : Углетехиздат,1953.-160с.

143. Вопросы автоматизации в угольной промышленности: материалы науч.-техн. конф. по автоматизации угол. пром-сти, г.Сталино, окт.1952г. / под общ. ред. Д.Н. Оглоблина, В.Г. Гейера.- М.; Л.: Углетехиздат ,1953.-512с.

144. Герчиков, С.С. Организация производства в каменноугольной промышленности.-2-е изд., испр.и доп./ С.С. Герчиков.-М.; Х.: Углетехиздат,1953.-608с.

145. Новые виды крепи и методы их расчета: сб.ст. по вопр. крепления горн. выработок в условиях Донбасса / под ред. Г.И. Гойхмана.- М.; Л.: Углетехиздат, 1953.-158с.

146. Оглоблин, Д.Н. Маркшейдерские работы при подземной разработке месторождений. Ч.III: Ориентирование подземной съемки / Д.Н. Оглоблин.- М.: Металлургиздат,1953.-263с.

147. Пискун, В.Т. Режущие зубки для врубовых машин и комбайнов / В.Т. Пискун, Е.С.Товпенец.- М.: Углетехиздат,1953.-71с.

148. Производство и обработка чугуна и стали: тр. Донец. отд-ния ВНИТОМ. Сб.№3 / Б.М. Носовицкий, И.Е. Брайнин, В.К. Проурзин, М.Ф. Лещинский, И.Н. Падьянов; ред. И.Е. Брайнин.- М.: Металлургиздат, 1953.- 126с.

149. Симонов, А.Л. Хромирование деталей забойных машин при их восстановлении / А.Л. Симонов.- М.:Углетехиздат, 1953.-54с.

150. Стоев, И.С. 86,1 м готового вертикального ствола в месяц на шахте "Ветка-Глубокая"/ И.С. Стоев, В.И. Кащеев, В.С. Токарев; отв. ред. Я.И. Балбачан, В.А. Фокин; Бюро техн. информ.- М.: Углетехиздат,1953.- 42с.

1954

151. Горная механика и электротехника: сб.ст.- М.: Углетехиздат,1954.- 127с.-(Донец. индустр. ин-т им. Н.С. Хрущева).

152. Койбаш, В.А. Флотатор углеобогатительной фабрики: учеб.пособ. для курсового / В.А. Койбаш.- М.:Углетехиздат ,1954.-71с.

153. Койбаш, В.А.Проектирование углеобогатительных фабрик: учеб.пособ./ В.А. Койбаш, В.Я. Король.-М.:Углетехиздат,1954.-198с.

154. Коробчанский, В.И. Технологические схемы улавливания и переработки химических продуктов коксования: альбом / В.И. Короб-чанский.- Донецк: ЦБТИ Донец.совнархоза,1954.-112с.

155. Маркшейдерское дело: сб. науч.тр. каф.маркшейдер.дела и геодезии. Вып.3 / под ред. Д.Н. Оглоблина.- М.: Металлургиздат,1954.-239с.

156. Найдыш, А.М. Рациональные схемы вскрытия и подготовки шахтных полей Донецкого бассейна на пологом падении / А.М. Найдыш.- М.: Углетехиздат,1954.-143с.

157. Труды Донецкого индустриального института .Вып.1 / Донец.индустриал. ин-т. Геолого-развед. фак.; отв.ред. И.Л. Никольский. -К.: Гостехиздат,1954.- 78с.

1955

158. Балтайтис, В.Я. Газотеплозащитный аппарат для работ по тушению подземных пожаров / В.Я. Балтайтис, А.И. Гнамм.- М.: Углетехиздат,1955.- 40с.

159. Борнацкий, И.И. Десульфурация мартеновской плавки / И.И. Борнацкий.- М. : Гос. науч-техн. изд-во лит-ры по черн. и цв. металлургии,1955.- 79с.

160. Вопросы разработки угольных месторождений Донбасса: сб.ст./ Донец. индустр. ин-т им. Н.С. Хрущева.-М. : Углетехиздат ,1955.- 63с.

161. Восполит, В. Прохождение штрека комбайном ШБМ / В. Восполит.- Сталино: Сталин. обл.изд-во,1955.-50с.

162. Динник, А.Н. Избранные труды.Т.2 / А.Н. Динник; редкол.:чл.- кор. АН УССР П.С. Кучеров.- К.:Изд-во АН УССР ,1955.-224с.

163. Динник, А.Н. Продольный изгиб. Кручение / А.Н. Динник.- М.:Изд-во АН СССР ,1955.-392с.

164. Доменное производство: сб.науч.тр. металлург. фак-та. Вып.4 / ред. М.Б. Богомолов; техн. ред. В. Пипко; Донец. политехн. ин-т.- Сталино : Обл. изд-во, 1955.-167с.

165. Научные работы студентов: посвящается 300-летию воссоединения Украины с Россией / Донец. индустр. ин-т; гл. ред. Р.П. Каплунов.-М., 1955.-282с.

166. Пак, В.С. Рудничные вентиляторные и водоотливные установки: учеб. пособ. для вузов по спец."Горн.электромеханика" / В.С. Пак, В.Г. Гейер.- М.: Углетехиздат,1955.- 352с.

167. Прокатное производство и термическая обработка стали: сб.науч. тр. металлург. фак-та. Вып.3 / отв. ред.: А.М. Найдыш; Донец. индустр. ин-т.- Х.: Металлургиздат,1955.-116с.

168. Разработка угольных месторождений на больших глубинах:(тр. совещания в г.Сталино, окт.1953г.) / ред. комиссия: Л.Д. Шевяков, Е.Т. Абакумов, В.Г. Гейер, Г.Д. Лидин, В.С. Пак, Д.Н. Оглоблин, С.Б. Островский, Г.Н. Савин, А.А. Скочинский.- М.: Углетехиздат, 1955.- 476с.

169. Справочник горного мастера / под ред. Н.А. Зайцева.- К. :Гос.изд-во техн. лит. УССР,1955.-547с.

170. Электрооборудование подземных выработок угольных шахт: сб.ст. / под ред. Р.М. Лейбова, В.А. Хорунжего.- М.: Углетехиздат ,1955.- 519с.

1956

171. Автоматизация в угольной промышленности: сб.ст. / под ред. В.Г. Гейера.- М.: Углетехиздат,1956.-580с.

172. Бурчак, Т.С. Путевое хозяйство подземного транспорта: учеб.пособ. / Т.С. Бурчак.- М. :Углетехиздат,1956.-134с.

173. Вопросы теории и исследования горных машин: сб.ст./ Донец. политехн. ин -т. -Сталино : ДПИ,1956.- 88с.

174. Герчиков, С.С. Себестоимость угля и пути ее снижения / С.С. Герчиков.- Донецк: Обл. изд-во ,1956.- 84с.

175. Гузеев, А.Г. Сборник примеров и задач по проведению горных выработок / А.Г. Гузеев, А.М. Янчур.- М.: Госгортехиздат ,1956.- 148с.

176. Детали машин: задачник / отв.ред. А.Л. Симонов; Донец. политехн. ин-т.-Сталино, 1956. -117с.

177. Динник, А.Н. Избранные труды.Т.3 / А.Н. Динник; редкол.:чл.- кор. АН УССР П.С. Кучеров.-К. : Изд-во АН УССР,1956.-308с.

178. Коробчанський, I.Е. Шляхи раціонального використання твердого палива в СРСР: конспект лекціі / Е. Коробчанський.- К. : Рад. Украіна, 1956.-34с.

179. Максимов, А. Революционная борьба пролетариата: Донбасс в 1905 году / А. Максимов; под ред. В. Шалгановой.- Сталино: Сталин. обл. изд-во ,1956.- 82с.- (В помощь изучающим историю КПСС).

180. Маркшейдерское дело: сб.науч.тр. кафедры маркшейдерского дела и геодезии. Вып.4 / под ред. Д.Н. Оглоблина.-М.: Металлургиздат, 1956.- 232с.

181. Рейзенкинд, И.Я. Стереофотограмметрическая съемка карьеров / И.Я. Рейзенкинд, Р.Р. Синанян.- М.: Металлургиздат,1956.-179с.

182. Труды химико-технологического факультета Донецкого индустриального института. Вып.1 / редкол.: М.А. Богомолов.-К.:Гостехиздат,1956.-120с.

183. Ухо, И.И. Основные фонды социалистической угольной промышленности и их использование / И.И. Ухо.- Сталино: Облиздат ,1956.- 48с.

1957

184. Альшиц, Я.И. Аппаратура и методы исследования машин для выемки угля / Я.И. Альшиц, Ф.В. Костюкевич.- М.:Углетехиздат ,1957.- 96с.

185. Борисенко, К.С. Причины взрывов в компрессорных установках и мероприятия по их устранению / К.С. Борисенко.- Сталино: Сталин. дом техники угол. пром-ти, 1957.- 28с.

186. Вопросы динамического торможения шахтных подъемных машин: сб.ст. / отв. ред. М.А. Богомолов.-М.: Углетехиздат, 1957.-85с.-(Тр. Донец. индустр. ин-та; Т.21. Серия: Горно-электромеханическая; Вып.3).

187. Вопросы рудничного транспорта: сб. ст. Вып.2 / под ред. Н.С. Полякова.- М. : Углетехиздат,1957.- 397с.

188. Восстановление угольной промышленности Донецкого бассейна. Т.1 / ред. В.Г. Гейер.- М. :Углетехиздат,1957.-370с

189. Востановление угольной промышленности Донецкого бассейна.Т.2 / ред.: В.Г. Гейер.- М. :Углетехиздат,1957.-783с.

190. Герчиков, С.С. Новая система оплаты труда и сокращенный рабочий день на шахтах Донбасса: науч.- произв. лит-ра по вопр.экономики / С.С. Герчиков, И.Н. Каминский.- М.: Углетехиздат,1957.- 101с.

191. Гузеев, А.Г. Организация погрузки породы пневматическими грузчиками / А.Г.Гузеев.- М.:Углетехиздат ,1957.-68с.

192. Динник, А.Н. Статьи по горному делу / А.Н. Динник; предисл. П.С. Кучерова, Н.П.Гришковой.- М. : Углетехиздат ,1957.-195с.

193. Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени индустриальный институт: к 40-й годовщине Великой Октябр. соц. революции.- Сталино,1957.- 65с.

194. Лейбов, Р.М. Взрывобезопасное реле утечки типа РУВ:(схема, устройство и опыт эксплуатации на шахтах Донбасса) / Р.М.Лейбов.- Сталино ,1957.- 80с.- (Науч.-техн. об-во горняков).

195. Непомнящий, И.Л. Коксовые машины, их конструкция и расчет / И.Л. Непомнящий.-М. :Металлургиздат, 1957.-264с.

196. Оглоблин, Д.Н. Новые методы производства маркшейдерских работ в отечественной и заграничной промышленности: докл. Всесоюз. науч.-техн. совещания по маркшейдер. делу / Д.Н. Оглоблин.- Сталино : Донец. индустр. ин-т,1957.-26с.

197. Пак, В.С.Шахтные вентиляторы и вентиляторные установки: тр. конф. по шахтному вентиляторостроению, Сталино, июнь 1955г.: учеб.пособ./ В.С. Пак , К.С. Борисенко, В.С. Дулин и др.; Сталин. обл. отд-ние науч.-техн. общ-ва горняков; отв. ред. А.Р. Бушель.- М. : Углетехиздат ,1957.-142с.

198. Сапицкий, К.Ф. Определение рациональной длины лавы при выемке комбайном "Донбасс" / К.Ф. Сапицкий .- М. :Углетехиздат, 1957.-76с.

199. Селивра, А.А. Шахтные вентиляторные установки: учеб.пособ./ А.А. Селивра.-М.: Углетехиздат,1957.-132с.

200. Селивра, А.А. Вентиляторные установки / А.А. Селивра.-М.: Углетехиздат,1957.-30с.

201. Симонов, А.Л. Ремонт забойных машин / А.Л. Симонов; отв.ред. П.И. Калафатов.- М.: Углетехиздат,1957.-144с.

202. Стоев, И.С. Организация непрерывного ведения работ при строительстве новых шахт / И.С. Стоев ; отв.ред. М.Г. Розенбаум, Я.В. Бровман.- М.: Углетехиздат,1957.- 44с.

203. Тезисы докладов на научно-технической конференции профессорско- преподавательского состава / Донец. индустр.ин -т.-Сталино,1957.-93с.

204. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института .Т.19 / Донец.индустриал. ин-т ; отв.ред. М.А. Богомолов. -Х.: Изд-во Харьк. гос. ун-та,1957.- 108с.- (Серия: Металлургическая; Вып.5).

205. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института .Т.20 / Донец.индустриал. ин-т ; отв. ред. В.Г. Гейер и др. -Х.: Изд-во Харьк. гос. ун-та,1957.- 75с.- (Серия: Механико-математическая; Вып.1).

206. Шахтный водоотлив и насосостроение в угольной промышленности : тр. науч.- техн. конф. / под ред.И.М. Жумахова, Д.А. Райхмана; сост.: В.Г. Гейер, А.Н. Заря, Н.Е. Офенгендени и др.-М.: Углетехиздат,1957.-347с.

1958

207. Борисенко, К.С. Пневматические двигатели горных машин / К.С. Борисенко.- М. : Углетехиздат, 1958.-202с.

208. Вопросы металловедения и термической обработки стали: сб. ст./ редкол.: И.Е. Брайнин (отв. ред.) и др.-Сталино,1958.- 216с.-(Тр. Донец. индустр. ин-та; Т.32. Серия: Металлургическая; Вып.7).

209. Восполит, В.Г. Организация заработной платы и норми-рования труда в угольной промышленности / В.Г. Восполит, О.А. Денисенко.- Сталино: Обл. изд-во ,1958.- 51с.

210. Герасименко, Г.И. Геологическая документация и геометризация при разведке и разработке угольных месторождений / Г.И. Герасименко.- М.: Углетехиздат, 1958.- 120с.

211. Горная механика:сб.ст. / редкол.: В.С. Пак и др.-Сталино, 1958.- 97с.-(Тр. Донец. индустр. ин-та; Т.26. Серия: Горно-электромеханическая; Вып.5).

212. Задачник по подземной разработке угольных месторождений: учеб.пособ. / Г.И. Гойхман, С.М. Липкович, Н.И. Жизлов, К.Ф. Сапицкий ; отв. ред. П.Я. Середняков.- М. :Углетехиздат,1958.-310 с.: прил.

213. Кацен, Л.Г. Техническое нормирование на металлургических заводах / Л.Г. Кацен, Т.Ф. Коваль.-Сталино: Облиздат,1958.-77с.

214. Коробчанский, В.И. Технические схемы улавливания и переработки химических продуктов коксования: альбом / В.И. Коробчанский, М.Д. Кузнецов.-Донецк: Изд-во техн. информ. Минуглепрома УССР ,1958.- 45с.

215. Коробчанский, В.И.Улавливание и переработка химических продуктов коксования: альбом технологич.схем / В.И. Коробчанский, М.Д. Кузнецов.-Донецк: Донецкгипрошахта,1958.-50с.

216. Кузнецов, М.Д. Альбом технологических схем: улавливание и переработка химических продуктов коксования / М.Д. Кузнецов, В.И. Коробчанский.- Сталино : ДПИ, 1958.-50с.

217. Научно-техническое общество черной металлургии (Донец. отд-ние): тр. Донец. отд-ния науч.-техн. о-ва черн. металлургии: сб.6-8 / редкол.: И.Е. Брайнин (отв.ред.) и др.- Сталино, 1958.-270с.

218. Поляков, Н.С. Горнопроходческий комбайн ДГИ-У / Н.С. Поляков, А.Я. Личин.- М.: Углетехиздат,1958.-20с.

219. Разработка пологопадающих пластов на больших глубинах / под общ. ред. С.М. Липковича.-М. :Углетехиздат,1958.- 210с.

220. Рудничный транспорт и горные машины: сб. ст. Т.27, вып.6 / ред. кол.: Я.И. Альшиц, А.Г. Боруменский, В.Г. Гейер, М.Г. Ельяшевич, П.М. Кондрахин (отв.ред.), Р.М. Лейбов, В.С. Рекшинский.- Сталино, 1958.- 185с.-(Тр. Донец. индустр. ин-та; Серия.: Горно-механическая).

221. Стоев, И.С. Проходка ствола диаметром 3,5м параллельным способом со скоростью 175,3м в месяц :(из опыта стр-ва ш. "Самсоновская" № 1) / И.С. Стоев ; отв.ред. В.А. Фокин; Госплан СССР; ГлавНИИпроект; ЦНТИ угольн. пром-сти.- М.: Углетехиздат, 1958.-33с.

222. Таранов, П.Я. Буровзрывные работы: учеб.пособ. для студ.горн. вузов и фак-тов / П.Я. Таранов.-М.:Углетехиздат,1958.-371с.

223. Тезисы докладов на научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава / Донец. индустр. ин-т.-Сталино,1958.-183с.

224. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института .Т.24 / Донец.индустриал. ин-т ; отв.ред. М.Д.Кузнецов и др. -Сталино,1958.- 53с.- (Серия: Химическая; Вып.4).

225. Штокман, И.Г. Модернизация элементов скребковых конвейеров / И.Г. Штокман, А.А. Готовцев, В.А. Тимошкин.- М.: Углетехиздат,1958.-26с.- (Сер.: Механизация и автоматизация произв. процессов ).

226. Янчур, А.М. Определение механических свойств горных пород Донбасса / А.М. Янчур.- Х.: ВНИИОМШС,1958.- 10с.

227. Янчур, А.М. Опыт измерения давления пород на крепь вертикальных стволов Донбасса / А.М. Янчур.- М.: Углетехиздат, 1958.- 45с.

228. Янчур, А.М. Опыт измерения давления пород на крепь в вертикальных стволах Донбасса / А.М.Янчур.- М. :Углетехиздат,1958.-14с.

1959

229. Герчиков, С.С. Организация производства в угольной промышленности.-3-е изд., перераб. и доп. / С.С. Герчиков.-М.: Углетехиздат, 1959.- 500с.

230. Горная механика:сб.ст./ редкол.: П.М. Кондрахин и др.-Х.: Изд-во Харьк. гос. ун-та,1959.-106с. -(Тр. Донец. индустр. ин-та; Т.22. Серия: Горно-электромеханическая; Вып.4).

231. Горные машины: учеб.пособ./ В.Г. Яцких, Б.Л. Розенберг, А.Д. Имас, В.Л. Максимов.- М.: Гостехиздат ,1959.-508с.

232. История КПСС:сб. ст./ редкол.: Н.Ф.Хорошайлов (отв. ред.) и др.- Сталино, 1959.-120с.- (Тр. Донец. индустр. ин-та; Т.47. Серия: Общественных наук; Вып.2).

233. История КПСС: сб. ст. / редкол.: Н.Ф. Хорошайлов (отв. ред.) и др.-Сталино, 1959.-176с.- (Тр.Донец. индустр. ин- та; Т.48. Серия: Общественных наук; Вып.3).

234. Механическое оборудование металлургических заводов / ред. кол.: И.Е. Брайнин, В.М. Заруев, М.З. Левин; ред. В.А. Быкова; кор. Т.В. Малец.- Донецк, 1959.-120с. – ( Сер.: Металлургическая; Т.36, вып.6).

235. Никольский, И.Л. Геология ртутных месторождений центрального района Донецкого бассейна / И.Л. Никольский.-Сталино: ДПИ, 1959.-87 с.

236. Новая система оплаты труда на металлургических заводах / Л.Г. Кацен, С.С. Аптекарь, Т.Ф. Коваль, Б.И. Лебединский.- Донецк: Обл. кн. изд-во ,1959.-110с.

237. Оглоблин, Д.Н. Маркшейдерские работы при подземной разработке месторождений. Ч.1: Подземные маркшейдерские съемки / Д.Н. Оглоблин.-М.: Металлургиздат, 1959.-477с.

238. Оглоблин, Д.Н. Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций для маркшейдеров / Д.Н. Оглоблин. -2-е изд., испр.- Свердловск: Металлургиздат, 1959.- 196с.

239. Ожерельев, Д.И. Роль химии в техническом прогрессе / Д.И. Ожерельев.-Сталино : Сталин. облкнижиздат, 1959.-48с.

240. Ожерельев, Д.И. Уголь и химия / Д.И. Ожерельев; под общ. ред. М.Д. Кузнецова. -Донецк: Донбасс,1959.- 93с.

241. Поляков, Н.С. Сборник задач и упражнений по рудничному траспорту: учеб.пособ. для студ. горн. вузов / Н.С. Поляков, И.Г. Штокман, Е.К. Комарова.-2-е изд., доп. и перераб.-М.: Углетех-издат,1959.- 258 с.

242. Прокофьев, В.П. Рациональные способы подготовки и системы разработки сближенных пластов / В.П. Прокофьев, К.П. Заика.- М. :Углетехиздат,1959.-200с.

243. Разработка угольных месторождений: сб.ст. Т.28, вып.2 / Д.В. Дорохов, С.М. Липкович, В.К. Медунов, А.М. Найдыш, Д.Н. Оглоблин, В.В. Орлов, И.И. Ухо; отв.ред. Д.Н. Оглоблин.- Сталино,1959.- 110с.-(Серия: Горная).

244. Расчет надшахтных копров грузоподъемных барабанов и шкивов: сб.ст./ редкол.: В.С. Рекшинский (отв.ред.) и др.-Сталино,1959.-115с.- (Тр. Донец. индустр. ин-та; Вып.7).

245. Рудничная вентиляция: сб.ст. Т.35, вып.4 / ред.кол.: В.И. Белов, В.С. Дулин, С.М. Липкович, В.К. Медунов, П.Я. Таранов.- Сталино ,1959.- 96с.- (Тр. Донец. индустр. ин-та; Сер.:Горная).

246. Руководство по проетированию электрической сети участка для студентов / сост. Р.М. Лейбов.- Сталино: ДПИ,1959.-80с.

247. Сталинская областная партийная организация в борьбе за выполнение плана пятой пятилетки в области промышленности и повышения материального и культурного уровня трудящихся / Донец. политехн. ин-т; ред.кол.: М.В. Арамбалык, П.А. Сидоренко, Н.Ф. Хорошайлов.- Донецк, 1959.-124с.

248. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института .Т.25 / Донец.индустриал. ин-т ; редкол.: Д.Н. Оглоблин и др. -Х.: Изд-во Харьк. гос. ун-та,1959.- 178с.- (Серия: Маркшейдерско-геологическая; Вып.5).

249. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института .Т.29 / Донец. индустриал. ин-т ; отв.ред. М.Г. Ельяшевич и др. -Сталино,1959.- 150с.- (Серия: Обогащение полезных ископаемых; Вып.1).

250. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института .Т.30 / Донец.индустриал. ин-т ; редкол.: Н.Ф. Хорошайлов и др. -Сталино,1959.- 203с.- (Серия: Общественных наук; Вып.1).

251. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института .Т.34 / Донец.индустриал. ин-т ; редкол.: Я.М. Лихтарников (отв.ред.) и др. -Сталино,1959.- 96с.- (Серия: Строительная; Вып.1).

252. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института .Т.37 / Донец.индустриал. ин-т ; редкол.: И.Л. Никольский (отв.ред.) и др.-Сталино,1959.- 157с.- (Серия: Геологическая; Вып.2).

253. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института .Т.39 / Донец.индустриал. ин-т ; редкол.: М.Д. Кузнецов (отв.ред.) и др.-Сталино,1959.- 48с.- (Серия: Химико-технологическая; Вып.6).

254. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института. Т.40 / Донец.индустриал. ин-т ; редкол.: И.Е. Брайнин (отв.ред.) и др.-Сталино,1959.- 97с.- (Серия: Металлургическая; Вып.3).

255. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института . Т.42 / Донец.индустриал. ин-т ; редкол.: Р.М. Лейбов (отв.ред.) и др. -Сталино,1959.- 94с.- (Серия: Электромеханическая; Вып.7).

256. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института. Т.45 / Донец. индустриал. ин-т ; редкол.: Д.Н. Оглоблин (отв.ред.) и др.-Сталино,1959.- 145с.- (Серия: Маркшейдерско-геодезическая; Вып.6).

257. Штокман, И.Г. Динамика тяговых цепей рудничных конвейеров / И.Г. Штокман.-М.: Углетехиздат, 1959.-290с.

258. Экономика промышленности и организация предприятий: сб. ст./ редкол.: И.И. Ухо (отв.ред.) и др.-Сталино,1959.-156с.- ( Тр.Донец. индустр. ин- та; Т.44. Серия: Горная; Вып.5).

1960

259. Альбом конструкций коксовых машин: учеб.пособ. / под ред. проф. М.Д. Кузнецова; сост. И.Л. Непомнящий.- Донецк: ДПИ, 1960.-94с.

260. Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных в 1959г.- Сталино: ДПИ,1960.-294с.

261. Василюк, Н.П. Нижнекаменноугольные кораллы Донецкого бассейна / Н.П. Василюк; отв.ред. В.Г. Бондарчук.- К. :Изд-во АН УССР ,1960. -173с.- (Тр. ин-та геолог. наук. Серия: Стратиграфия и палеонтология; Вып.13).

262. Гузеев, А.Г. Рассечка сопряжений стволов шахт с около-ствольными дворами / А.Г. Гузеев.-М.: Госгортехиздат,1960.-75с.

263. Ельяшевич, М.Г. Опыт флотации углей / М.Г. Ельяшевич, Е.И. Пушкаренко; отв.ред. Н.Н. Карлова.- М.:Госгортехиздат ,1960.- 204с.

264. Липкович, С.М. Основы проектирования угольных шахт: конспект лекций / С.М. Липкович.- Сталино: ДПИ,1960.- 115с.

265. Маркшейдерское дело: учеб./ Д.Н. Оглоблин, Г.И. Герасименко, С.И. Никольский, М.Г. Папазов, М.Л. Рудаков, С.Ф. Травник; под общ.ред. Д.Н.Оглоблина.- К.: Гос. изд-во техн. лит-ры ,1960.-545с.

266. Найденко, И.С. Ревизия, наладка и испытание тормозных устройств шахтных подъемных машин / И.С. Найденко.- М.: Госгортехиздат,1960.-296с.

267. Оглоблин, Д.Н.Таблицы для маркшейдерской съемки карьеров / Н.Д. Оглоблин, И.Я. Рейзенкинд, Н.В. Коммодов.- М.: Гос.науч.-техн. изд-во лит-ры по горн.делу,1960.- 234с.

268. Радевич, Б. Донецкий индустриальный :(очерки к истории Донец. индустриал. ин- та) / Б. Радевич.- Сталино :Донбасс,1960.-65с.

269. Радевич, Б.Л. Донецкий индустриальный: (очерки к истории Донецкого индустриального института) / Б.Л. Радевич.-Сталино: Кн. изд-во, 1960.-67с.

270. Справочник горного мастера- шахтостроителя / А.М.Петров, А.М. Янчур, П.Я. Таранов, А.Г. Гузеев, А.С. Зори, А.Г. Гудзь, И.М. Минаев, Ю.А. Онищенко, Д.В. Дорохов, А.К. Пономаренко, О.А. Денисенко, В.Г. Восполит;под ред. Л.Д. Бейлина.- М.: Госгортехиздат ,1960.-535с.

271. Справочник горного мастера-шахтостроителя / Л.Д. Бейлин, П.Я. Таранов, А.М. Янчур, А.Г. Гузеев, А.Г. Гудзь, А.К. Пономаренко, И.М. Минаев ; под общ. ред. Л.Д. Бейлина.- М.: Гостехиздат ,1960.- 544с.

272. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института .Т.38 / Донец.индустриал. ин-т ; редкол.: М.Д. Кузнецов (отв.ред.) и др.-Сталино,1960.- 120с.- (Серия: Химико-технологическая; Вып.5).

273. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени политехнического института .Т.50 / Донец.политехн. ин-т ; редкол.: И.Л. Никольский (отв.ред.) и др.-Сталино,1960.- 108с.- (Серия: Геологическая; Вып.3).

274. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени политехнического института .Т.54 / Донец.политехн. ин-т ; редкол.: Я.М. Лихтарников (отв.ред.) и др.-Сталино,1960.- 178с.- (Серия: Строительная; Вып.3).

275. Философия: сб.тр.Т.57, вып.1 / Донец. политехн ин-т;редкол.: Н.В. Смирнов (отв.ред.) и др.- Сталино: ДПИ, 1960.-77с.-( Серия: Общественных наук).

1961

276. Балтайтис, В.Я. Тушение пожаров в угольных шахтах.-2-е изд., доп., перераб. / В.Я. Балтайтис.- М.: Госгортехиздат,1961.-283с.

277. Борнацкий, И.И. Физическая химия основного мартеновского процесса / И.И. Борнацкий.- М.:Металлургиздат,1961.-240с.

278. Вопросы металловедения и термической обработки стали: сб.ст.-Сталино,1961.-162с.-( Тр. Донец. политехн. ин-та; Т.56. Серия: Металлургическая; Вып.9).

279. Горные машины: учеб.пособ. / Я.И. Альшиц, Б.А. Веркло, А.Н. Воровицкий, Ф.В. Костюкевич, Г.В. Малеев, П.А. Осокин, Б.Л. Розенбер.- М. : Гостехиздат,1961.- 491с.

280. Денисенко, О.А. Структура управления шахтой / О.А. Денисенко, В.Н. Дядык.-Сталино: Донбасс, 1961.- 40с.

281. Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт за 40 лет.- Сталино: Донбасс ,1961.-124с.

282. Койбаш, В.А. Опробование и контроль на углеобогатительных фабриках / В.А. Койбаш.- М.: Госгортехиздат,1961.-167с.

283. Максимов, О.М. Селянство Донбасу в 1917 році / О.М. Максимов; під ред. М.А. Кошанського.- Сталіно: Донбас,1961.- 67с.

284. Орлов, В.В. Сборник примеров и задач по механике горных пород и крепи: учеб. пособ. / В.В. Орлов, А.Г. Гудзь; отв.ред. Л.В. Чечков.- М.: Госгортехиздат,1961.-159с.

285. Пресняков, В.К. Исследование режимов движения частиц сыпучего материала по вибрирующей плоскости применительно к расчету грохотов, питателей и конвейеров : пособ. для студ. спец. "Горн. машины" и "Обогащение полезн. Ископаемых" / В.К. Пресняков.- Донецк :ДПИ,1961.-75с.

286. Сборник примеров и задач по проведению горных выработок: учеб.пособ. / В.В. Орлов, А.К. Пономаренко, А.М. Петров, А.Г. Гудзь, В.К. Тарасенко.- Х.: Изд-во Харьк.гос.ун-та, 1961.- 355с.

287. Сталинская областная партийная организаци в борьбе за развитие промышленности и воспитание кадров в послевоенный период:сб.ст. / редкол.: В.Г. Гейер и др.-Сталино,1961.-159с.-( Тр.Донец. политехн. ин- та; Т.60. Серия: Общественных наук; Вып.4).

288. Стоев, И.С. Скоростная проходка квершлага на шахте "Дуванная" №2 / И.С. Стоев, Н.И. Чурсин, Э.Э. Нильва; Гос. ком. совета м-ва СССР по координации науч.- исслед. работ; ЦНТИ угол.пром-сти.- М.,1961.- 43с.

289. Тезисы докладов на секциях конференции по технике безопасности в угольной промышленности, дек.1961 г. / Донец. политехн. ин-т и др.-Донецк, 1961.-168с.

290. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени индустриального института .Т.38 / Донец.индустриал. ин-т ; редкол.: А.М. Найдыш (отв.ред.) и др. -Донецк,1961.- 188с.- (Серия: Горная; Вып.7).

291. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени политехнического института .Т.52 / Донец.политехн. ин-т ; редкол.: М.Д. Кузнецов (отв.ред.) и др. -Донецк,1961.- 91с.- (Серия: химико-технологическая; Вып.7).

292. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени политехнического института. Т.53 / Донец.политехн. ин-т; редкол.: Н.Л. Ярым-Агаев (отв.ред.) и др. -Донецк,1961.- 91с.- (Серия: химическая; Вып.8).

1962

293. Борнацкий, И.И. Краткий справочник сталеплавильщика / И.И. Борнацкий.- М. : Металлургиздат,1962.-285с.

294. Борнацкий, И.И. Применение природного газа для отопления мартеновских печей / И.И. Борнацкий.- К.: Техиздат,1962.-104с.

295. Вопросы строительства шахт: сб.ст. Т.63, вып.8 / ред. кол.: В.Г. Восполит, Б.И. Медведев, В.В. Орлов, А.К. Пономаренко, П.Я. Таранов.-Донецк, 1962.-138с.- ( Тр. Донец. политехн. ин-та. Серия: Горная).

296. Горная механика: учеб.пособ. / К.С. Борисенко, А.Г. Боруменский, В.С. Дулин, Н.М. Русанов.-М. : Госгортехиздат,1962.-407с.

297. Горные машины, рудничный транспорт, подъем:сб. ст./ редкол.: Я.И. Альшиц (отв.ред.) и др.-Донецк,1962.-248с.- (Тр.Донец. политехн. ин-та; Т.48. Серия: Горно-электромеханическая;Вып.13).

298. Гуляев, В.Г. Механизация подземной угледобычи / В.Г. Гуляев, И.П. Иванов.- К.: Гостехиздат, 1962.-100с.

299. Койбаш, В.А.Проектирование углеобогатительных фабрик: учеб.пособ. / В.А. Койбаш, В.Я. Король.- М.: Госгортехиздат ,1962.-328с.

300. Курс маркшейдерского дела для горняков : учеб./ Д.Н. Оглоблин, Г.И. Герасименко, С.И. Никольский, М.Г. Папазов, С.В. Травник; под общ. ред. Д.Н. Оглоблина.- К.: Гос. изд-во техн.лит-ры УССР, 1962.- 223с.

301. Лихтарников, Я.М. Экономика стальных конструкций / Я.М. Лихтарников.- К.: Госстройиздат, 1962.- 179с.

302. *Научно-техническая конференция по итогам работ, выполненных в 1961г., 26-30 марта 1962г. : тез.докл. / Донец. политехн. ин-т.- Донецк, 1962 .

303. Непомнящий, И.Л. Механизация и автоматизация на коксохимическом заводе / И.Л. Непомнящий.- М.: Металлургиздат,1962.-213с.

304. Оглоблин, Д.Н. Новые маркшейдерские приборы / Д.Н. Оглоблин, И.Я. Рейзенкинд.- М.: Гос. науч.-техн. изд-во лит-ры по горн. делу, 1962.-166с.

305. Ожерельев, Д.И. Общая химия. Основные законы и теория химии: учеб.пособ. для студентов нехимич. спец.ОТФ / Д.И. Ожерельев, Е.А. Коган, И.С. Пастухова; под общ.ред. Д.И. Ожерельева.- Донецк ,1962.-71с.

306. Поляков, Н.С. Основы теории и расчеты рудничных транспортных установок: учеб.пособ./ Н.С. Поляков, И.Г. Штокман.-М.: Госгортехиздат, 1962.- 491с.

307. Рудничное электрооборудование на напряжение 660В / В.Ф. Грановский, Н.А. Киклевич, В.Т. Симониак, Д.И. Фоменко.- М.: Госгортехиздат, 1962.-120с.

308. Рудничный транспорт: сб.ст. Т.59, вып.11 / ред. кол.:Я.И. Альшиц,В.Г. Гейер,П.М. Кондрахин, Р.М. Лейбов, И.Г. Штокман (отв. ред.).- Донецк,1962.-214с.- (Тр. Донец. политехн. ин-та. Серия: Горно-электромеханическая).

309. Товпенец, Е.С. Термическая обработка проката и поковок / Е.С. Товпенец.- К. : Гостехиздат,1962.- 156с.

310. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени политехнического института .Т.49 / Донец.политехн. ин-т ; редкол.: В.С. Рекшинский (отв.ред.) и др. -Донецк,1962.- 205с.- (Серия: Физико-математическая; Вып.1).

311. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени политехнического института .Т.61 / Донец.политехн. ин-т ; редкол.: Л.Н.Оглоблин (отв.ред.) и др. -Донецк,1962.- 266с.- (Серия: Маркшей-дерско-геодезическая; Вып.7).

312. Труды Донецкого ордена Трудового Красного Знамени политехнического института .Т.64 / Донец.политехн. ин-т; редкол.: И.Л. Никольский (отв.ред.) и др. -Донецк,1962.- 191с.- (Серия: Геологи-ческая; Вып.4).

313. Яцких, В.Г. Сортность угля при работе выемочных машин и пути ее улучшения / В.Г. Яцких, В.И. Кутовой, И.Г. Шалиро.- М.: Госгортехиздат,1962.-161с.

1963

314. Войтенок, В.М. Разговорный английский язык: пособ. для учителей.-2-е изд. / В.М. Войтенок, А.М. Войтенко.- М.:Учпедгиз ,1963.- 422с.

315. Горные машины: учеб.пособ./ В.Г. Яцких, Б.Л. Розенберг, А.Д. Имас, Л.А. Спектор; рец.: В.Н. Хорин, К.И. Лоханин, Л.М. Фейгин; отв.ред.В.И. Абрамов.- М.: Госгортехиздат,1963.-382 с.

316. Заславский, Ю.З. Вопросы крепления капитальных горных выработок глубоких шахт в Донбассе / Ю.З. Заславский; редкол.: Г.Р. Вишневецкий(отв.ред.) и др.; Гос.ком-т по топливн. пром-сти при Госплане СССР, ЦНИИТЭИ.- М.,1963.-74с.-(Серия: Стр-во и реконструкция угол. предприятий).

317. Кацен, Л.Г. Производительность труда в черной металлургии УССР / Л.Г. Кацен, М.Р. Лукьянов, С.С. Аптекарь.- К.: Гостехиздат,1963.- 218с.

318. Коровяковский, Д.З. Совершенствование системы госу-дарственных заготовок сельскохозяйственных продуктов в СССР / Д.З. Коровяковский.- М.: Экономиздат ,1963.-159с.

319. Найдыш, А.М. Встрытие и подготовка угольных пластов / А.М. Найдыш.- М. : Госгортехиздат,1963.-167с.

320. Непомнящий, И.Л. Коксовые машины, их конструкции и расчеты / И.Л. Непомнящий.-2-е изд., перераб.и доп.- М.: Металлургиздат,1963.- 388с.

321. Почапский, Н.Ф. Руководство по лабораторным испытаниям синтетических смол и пластмасс, применяемых в строительстве / Н.Ф. Почапский; отв.за вып. Р.М. Солдатенков; Донец. политехн. ин-т. Каф.строит.материалов,оснований и фундаментов.-Донецк : Донецк. кн. изд-во,1963.-37с.

322. Рейзенкинд, И.Я. Новые способы маркшейдерских съемок карьеров / И.Я. Рейзенкинд.- М.: Госгортехиздат, 1963.-324с.

323. Сорокин, В.А. Комплексная автоматизация доменных печей / В.А. Сорокин.- М. : Металлургиздат, 1963.-279с.:черт.

324. Техника безопасности в угольной промышленности / под общ. ред. Р.М. Лейбова, Д.Н. Оглоблина.-М. :Госгортехиздат,1963.-318с.

325. Штокман, И.Г. Эксплуатация подземных конвейеров / И.Г. Штокман, Л.И. Эппель, А.М. Филиппов.-М.: Госгортехиздат,1963.- 204с.,ил.

326. Яцких, В.Г. Механизация выемки крутопадающих угольных пластов / В.Г. Яцких, Б.Ф. Скафа, И.З. Каплунов; рец.: А.А. Чернегов.- К. :Гос. изд-во техн. лит-ры УССР, 1963.- 201с.

1964

327. Андреенков, П.К. Справочное пособие по аналитической геометрии / П.К. Андреенков.- Донецк :Б.и.,1964.- 30с.

328. Белкин, М.Я. Повышение надежности деталей машин / М.Я. Белкин; под общ.ред. А.Л. Симонова.- Донецк : Донбасс ,1964.-95с.

329. Инженерные методы расчета технологических процессов обработки металлов давлением / под ред. проф. И.Я. Тарновского.- М.: Металлургиздат,1964.- 431с.

330. Казанцев, Е.И. Промышленные печи: справ. рук. для расчетов и проектирования: учеб.пособ./ Е.И. Казанцев.- М. :Металлургия, 1964.- 451с.

331. Корчагин, В.А. Расчет экономического эффекта социальных резервов производства: учеб. пособ./ В.А. Корчагин.- Донецк: ДПИ,1964.-111с.

332. Кузнецов, М.Д. Технологические схемы улавливания и переработки химических продуктов коксования / М.Д. Кузнецов, В.И. Коробчанский.- Донецк :Изд-во техн. информ. Минугля, 1964.-112с.

333. Маркшейдерское дело в социалистических странах: науч.- техн. сб. / под общ.ред. Д.Н. Оглоблина, А.Н. Омельченко.- М. :Недра ,1964.-360с.

334. Попов, В.Л.Рабочие чертежи / В.Л. Попов, А.А. Норовский; под ред. А.Л. Симонова.-Донецк: ДПИ,1964.-106с.

335. Таранов, П.Я. Буровзрывные работы / П.Я. Таранов.- М.: Недра,1964.-256с.

336. Шахтный транспорт: справочник / Л.М. Алотин, Т.С. Бурчак, А.М. Вартанянц, А.И. Воротников, М.К. Галушко, И.Ф. Игнатов, К.Б. Коган, Н.И. Колосков, П.М. Кондрахин, С.Ю. Кравчинский, А.А. Крахмалев; под общ. ред. И.Г. Штокмана.- М. :Недра, 1964.- 424с.

337. Шевкопляс, Г.И. Курсовое проектирование деталей машин: руководство для студентов заоч. и вечерн. фак-тов техн. вузов: учеб. пособ./ Г.И.Шевкопляс, Д.П.Кончатный; отв.ред. А.Л. Симонов; рец.: А.М. Григорьев, С.К. Дьяченко.-Х.: Изд-во Харьков. гос. ун-та ,1964.-397с.

338. Эйдельман, Е.Я. Сегодня и завтра углехимии / Е.Я.Эйдельман, Ш.М. Сагаловский, В.И.Коробчанский; под ред. М.Д.Кузнецова.- Донецк : Донбасс, 1964.- 40с.

1965

339. Горная электромеханика и автоматика. Вып.1.- Х. :Изд-во Харьк.ун-та,1965.- 193с.

340. Кацен, Л.Г. Основные и оборотные фонды черной металлургии УССР: учеб.пособ. для вузов / Л.Г. Кацен, М.Р. Лукьянов.- К.: Техніка ,1965.-191с.

341. Киклевич, Н.А.Режимы работы исполнительных органов и привода угольных комбайнов / Н.А. Киклевич,Ю.Н. Киклевич.-М.: Недра,1965.-133с.

342. Ларин, Ю.В.Автоматизированные установки по отбору и разделке проб / Ю.В.Ларин, Е.Н.Семенов, В.Б.Синявский.-М. :Недра, 1965.- 170с.

343. Любарский, И.М. Повышение износоустойчивости тяжело-нагруженных шестерн. Динамика структурных и фазовых превращений при тяжелых условиях трения / И.М. Любарский.- М.: Машино-строение,1965.-132с.

344. Нечепорук, З.С. Розповіді про професіі / З.С.Нечепорук, В.І.Коробчанський.- К. : Рад.школа, 1965.-141с.

345. Панов, Б.С. Флюорит в Донецком бассейне / Б.С. Панов.- Х. : Изд-во Харьков. гос. ун-та, 1965.-99с.

346. Пильский, И.Я. Автоматизация и механизация в коксовом производстве: учеб. пособ. для студентов / И.Я. Пильский, И.Л. Непомнящий.- М.: Металлургия,1965.- 279с.

347. Проведение и крепление горных выработок: учеб. пособ./ В.В. Орлов, А.М. Янчур, Н.С. Бабичев, А.М. Петров, А.К. Пономаренко, А.Г.Гудзь; рец.Н.М.Покровский.-М.: Недра, 1965.- 492с.

348. Разработка месторождений полезных ископаемых. Вып.IV: Рудничная вентиляция и техника безопасности / А.М. Найдыш, В.Г. Гейер, С.М. Липкович, Л.Н. Оглоблин, П.Я. Таранов, Я.И. Альшиц, Р.А. Абрамов, Я.Э.Некрасовский, Ю.Ф. Савенко, И.Г. Штокман, М.Г. Ельяшевич, И.И. Ухо, Б.И. Медведев и др.-К.:Техніка, 1965.-187с.

349. Стоев, И.С. Организация скоростного сооружения стволов шахт / И.С. Стоев.- М.: Недра,1965.-219с.

350. Тезисы докладов на научно-технической конференции, 5-10 апр.1965 г. / Донец. политехн. ин-т.-Донецк,1965.-214с.

351. Чумак, С.А. Схемы путевого развития и механизации маневровых работ на погрузочных, перегрузочных и обменных пунктах шахтного транспорта / С.А. Чумак.- Донецк: ДПИ,1965.-140с.

1966

352. *Влияние низкотемпературного отжига на восстановление усталостной прочности остальных деталей / А.Л.Симонов, А.Я.Попенко,Н.Н.Селезнев, В.С.Исадченко, В.П.Онищенко,В.Ф.Блескун.- М.:ГОСИНТИ,1966.- 49с.

353. Начала магнитного транспорта / под ред. В.Г.Гейера.-М.:Недра,1966. -175с.

354. Поляков, Н.С. Скребковые конвейеры на шахтах Англии / Н.С. Поляков, А.Д. Гридин, Н.Д. Самойлюк; НИИИНФОРМТЯЖМАШ.- М.,1966.-53с.

355. Справочник по качеству и обогатимости каменных углей и антрацитов Украинской ССР: (Донбасс в границах УССР, Львовско-Волынский бассейн). Т.3: Характеристика обогатимости антрацитов Украинской ССР / ДОНУГИ; УкрНИИ углеобогащения; отв.ред. А.М. Коткин, М.Г. Ельяшевич.- М. : Недра ,1966.- 361с.

1967

356. Донецкий политехнический институт.-Донецк : Донбасс,1967.-8с.

357. Иодко, Э.А. Моделирование тепловых процессов в металлургии / Э.А.Иодко, В.С.Шкляр.- М.: Металлургия,1967.-166с.

358. Испытание способа микрокапилярного увлажнения угля на шахте N7 / 8 треста "Куйбышевуголь": информ.листок / Б.И.Медведев, К.А. Корепанов, И.Ф. Морозов, В.В. Зехов, В.К. Чуркин, В.А. Стукало, В.К. Тарасенко.- Донецк : ДПИ,1967.-11с.

359. Ковалев, А.П. Основы теплотехники и гидравлики / А.П. Ковалев; под ред.В.А. Чеботарева.- К.:Техніка,1967.-224с.

360. Коробчанский, В.И. Развитие коксохимической промыш-ленности: получение бензола для органического синтеза: (тематика лекций) / В.И. Коробчанский.- Донецк : О-во "Знание" Донец.политехн.ин-та ,1967.-25с.

361. Липкович, С.М. Основы проектирования угольных шахт: учеб. пособ. для горн. специальностей вузов / С.М. Липкович.- М. :Недра,1967.- 223с.

362. Микрокапиллярный способ увлажнения угля в массиве: информ. Листок / Б.И. Медведев, К.А. Корепанов, И.Ф. Морозов, В.В. Зехов, В.К. Чуркин, В.А. Стукало, В.К. Тарасенко.- Донецк,1967.-10с.

363. Николин, В.И. Выбросы породы и газа / В.И. Николин, С.С. Меликсетов, И.М. Беркович.-М.:Недра,1967.-81с.

364. Оглоблин, Д.Н. Новые маркшейдерские приборы / Д.Н. Оглоблин, И.Я. Рейзенкинд.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Недра, 1967.-192с.

365. Справочник по качеству и обогатимости каменных углей и антрацитов Украинской ССР: (Донбасс в границах УССР, Львовско-Волынский бассейн). Т.2:Характеристика обогатимости каменных углей Украинской ССР / ДОНУГИ; УкрНИИ углеобогащения; отв.ред. А.Н. Коткин, М.Г. Ельяшевич.- М.: Недра ,1967.- 955с.

366. Стоев, И.С. Проведение выработок, сопрягающихся со стволами: обзор / И.С. Стоев; отв. ред. В.А. Шелков, Е.Н.Морозова; ЦНИИэкономики и НТИ угольн. пром-сти.-М.: Недра, 1967.-47с.

367. Товпенец,Е.С. Режимы упрочняющей термической обработки проката / Е.С. Товпенец, А.И. Жуков.- Донецк : ДПИ ,1967.-62с.

368. Штокман, И.Г. От лопаты к потоку / И.Г.Штокман.- М.: Недра,1967.- 91с.- (Науч.-попул. серия по горн. делу).

369. Штокман, И.Г. Прочность и долговечность тяговых органов / И.Г.Штокман, Л.И.Эппель.- М.: Недра,1967.- 231с.

370. Электроды для дуговой сварки и наплавки: каталог / отв.ред.И.И.Фрумин.; ред.: И.К. Походня, Н.И. Каховский, А.Н. Сафонников, Д.М. Кушнерев, И.И. Фрумин, А.Е. Аснис, Д.М. Рабкин.- К. : Наук.думка, 1967.- 439с.

1968

371. Елишевич, А.Т. Брикетирование каменного угля с нефтяным связующим / А.Т.Елишевич.- М.:Недра,1968.- 87с.

372. Зборщик, М.П. Охрана и крепление подготовительных выработок пологих пластов Донбасса: докл.на респ. науч.- техн. конф. по вопр. охраны и крепления капитал. и подготовит. выработок на угол. шахтах Украины / М.П.Зборщик.- Донецк: ДПИ,1968.-35с.

373. Ильенко, С.М. Проектирование подземного берегового дренажа карьерных полей / С.М.Ильенко.- Донецк: УкрНИИТЭИ ,1968.-64с.

374. Качко, Ю.Я. Нормирование труда повременно оплачиваемых рабочих угольных шахт / Ю.Я. Качко.- Донецк : Донбасс ,1968.-107с.

375. Коров'яковський, Д.З. Економічні взаємовідносини держави з колгоспами / Д.З. Коров'яковський.- М.:Знання,1968.- 46c.

376. Купиков, Я.П. Подготовка сырых материалов к доменной плавке. Вып.1:Кокс / Я.П. Куликов, В.А. Сорокин; под общ.ред. Н.И. Красавцева; ДонецНИИ черн. металлургии.- Донецк: Донбасс ,1968.- 60с.:табл.

377. Курс маркшейдерского дела для горняков :учеб./ Д.Н. Оглоблин, Г.И. Герасименко, С.И. Никольский, М.Г. Папазов, С.Ф. Травник; под общ. ред. Д.Н. Оглоблина.- 2-е изд., перераб. и доп.-К.: Техника, 1968.- 254с.

378. Нагнетание воды в угольные пласты как средство борьбы с газом и пылью / Б.И. Медведев, И.Ф. Морозов, В.В. Зехов, В.А. Стукало, В.К. Чуркин.- К.: Техніка,1968.-90с.

379. Николин, В.И. Выбросоопасные породы больших глубин / В.И. Николин, Б.А. Лысиков, И.Ф. Ярембаш.- Донецк: Донбасс ,1968.- 80с.

380. Особенности искривления скважин алмазного и гидро-ударного бурения в условиях восточного Казахстана: информ. сообщ./ А.С. Юшков, В.И. Журнист, В.А. Кичигин, П.А. Вааль, В.И. Уржимов; науч. ред. Е.С. Бубнов.- М. :ОНТИ ВИЭМС,1968.-14с.

381. Папазов,М.Г. Теория ошибок и способ наименьших квадратов: учеб. для вузов по спец. "Маркшейдер. дело"/ М.Г. Папазов, С.Г.Могильный.- М.: Недра ,1968.- 303с.

382. Петренко, Е.В. Применение методов сетевого планирования и управления в угольной промышленности: обзор / Е.В. Петренко, Н.И. Иванов, Ф.И. Евдокимов.- М.:ЦНИЭИуголь,1968.- 80с.- (Серия: Проектирование и стр-во угол.предприятий ).

383. Почапский, Н.Ф. Полиметры в дорожном строительстве / Н.Ф. Почапский, В.П. Сачко.- К.:Будівельник ,1968.- 84с.

384. Саламатов, М.А. Совершенствование техники и технологии разведочного колонкового бурения / М.А. Саламатов, А.Н. Бажутин, Л.М. Ивачев; Свердлов. горн. ин-т; под ред. М.А. Саламатова.-М. : Недра,1968.- 218с.: ил.

385. Свержевский, В.Л. Влияние глубины залегания на физико-механические свойства пород Донбасса / В.Л. Свержевский, Б.А. Лысиков, Л.И. Гончаренко.- М. : ЦНИИЭИуголь, 1968.- 46с.

386. Чистик, М.Я. Пособие по английскому языку для студентов горных вузов: учеб. пособ. для студентов горн. вузов / М.Я. Чистик.- М.: Высш.школа,1968.-158с.

1969

387. Аппаратура и методы исследования горных машин / Я.И. Альшиц, В.Г. Гуляев, Ф.В. Костюкевич, Е.Г. Колесников, Б.А. Кузнецов, В.И. Лебеденко, В.Д. Оглоблин, П.А. Осокин, В.М. Филиппов, Г.В. Малеев; под общ. ред. Я.И. Альшица.- М.: Недра ,1969.-215с.

388. Арамбалык, М.В.Донецкий политехнический: краткий истор. очерк / М.В. Арамбалык, М.Я. Запорожец, Ю.Е. Зык.-Донецк ,1969.-144с.

389. Ветров, А.К. Аварии в разведочном бурении и способы борьбы с ними / А.К. Ветров, А.В. Коломоец.- М.:Недра,1969.-179с.

390. Долженков, Ф.Е. Горячая обработка металлов в вакууме и инертной среде / Ф.Е. Долженков, Ю.И. Кривоносова, Д.И. Пирязев.- К.: Техніка,1969.-198с.

391. Донецкий политехнический институт: крат. истор. очерк / М.В. Арамбалык, М.Я. Запорожец, Ю.Е. Зык и др.-Донецк: Донбасс, 1969.-144с.

392. Задачник по подземной разработке угольных месторождений: учеб.пособ. для студентов горн. специальностей / С.М. Липкович, Н.И. Жизлов, К.Ф. Сапицкий, Д.В. Дорохов, М.П. Зборщик, А.Д. Помарцев.-3-е изд., доп. и перераб.- М. :Недра,1969.-206с.

393. Ильенко, С.М. Систематический горизонтальный дренаж карьерных полей / С.М. Ильенко.- К. :УкрНИИТЭИ,1969.- 48с.

394. Ильенко, С.М. Пластовый горизонтальный дренаж карьерных полей / С.М.Ильенко.-Донецк: Донбасс, 1969.-66с.

395. Кацен, Л.Г. Повышение экономичности работы блюминга / Л.Г. Кацен, А.А. Кагадаев, В.И. Гребельный.- Донецк: Донбасс,1969.-97с.

396. Николин, В.И. Газоносность пород больших глубин / В.И. Николин, Б.А. Лысиков, И.Ф. Ярембаш.- Донецк: Донбасс,1969.- 82с.

397. Охраняя труд шахтера / В.Г. Аршава, В.В. Козаченко, А.И. Люев, Б.И. Медведев, И.Ф. Морозов, В.Н. Побалков, В.К. Тарасенко.- Донецк : Донбасс,1969.-102с.

398. Повышение точности листового проката / И.М. Меерович, А.И. Герцев, В.С. Горелик, Э.Я. Классен.- М. :Металлургия,1969.-262с.

399. Рафалович, А.И. Векторная алгебра: программир. пособ. для вузов / А.И. Рафалович.- Донецк : ДПИ,1969.-192с.

400. Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых / А.С.Бурчаков, Б.Н.Воробьев, К.К. Кузнецов, А.Я. Найдыш, Я.Э. Некрасовский, П.Ф. Лукьянов, А.А. Борисов ; под общ. ред. А.С. Бурчакова.- М.: Недра,1969.-711с.

401. Траубе, Е.С. Наладка и эксплуатация защиты шахтных подъемных установок / Е.С. Траубе.- М.: Недра, 1969.-199с.

1970

402. Борнацкий, И.И. Десульфурация металла / И.И. Борнацкий.- М.: Металлургия,1970.-320с.

403. Бурковский, А.Н. Нагрев и охлаждение электродвигателей взрывонепроницаемого исполнения / А.Н. Бурковский, Е.Б. Ковалев, В.К. Коробов.- М.,1970.-185с.

404. Гидравлика и гидропривод: учеб. для студентов горн. спец. вузов / В.Г.Гейер, В.С.Дулин, А.Г.Боруменский, А.Н.Заря.-М.: Недра ,1970.-302с.

405. Гимоян, Г.Г. Релейная защита подземного электро-оборудования и сетей / Г.Г. Гимоян, Р.М. Лейбов.- М. :Недра, 1970.- 281с.

406. Дулин, В.С. Лабораторный практикум по курсу "Гидравлика и гидропривод" для студентов горн. спец. вузов / В.С. Дулин, А.А. Селивра.-Донецк : ДПИ,1970.-96с.

407. Дулин, В.С. Гидравлика и гидропривод: метод.указания и контрольные задания для студентов горн.спец. заоч. и вечер. ф -тов / В.С. Дулин, А.Н. Заря, А.Г. Боруменский.- Донецк,1970.-141с.

408. Зборщик, М.П. Выбор способов охраны и места расположения подготовительных выработок / М.П. Зборщик, А.С. Братишко, В.П. Прокофьев; под ред.С.М. Липковича, М.П. Зборщика.- К.: Техника ,1970.-228с.

409. Коробчанский, В.И. Технологические схемы улавливания и переработки химических продуктов коксования: альбом / В.И.Коробчанский.- Донецк : ДПИ,1970. -112с.

410. Куликов, Я.П. Подготовка сырых материалов к доменной плавке. Вып.5: Офлюсованные агломераты / Я.П. Куликов, В.А. Сорокин; под общ.ред. Н.И. Красавцева; М-во черн. металлургии УССР. Донец.НИИ черн.металлургии.-Донецк : Донбасс,1970.- 99с.

411. Левин, М.З. Механическое оборудование доменных цехов : расчеты и устройство: учеб. пособ./ М.З.Левин, В.Я.Седуш.- К. :Вища школа,1970.- 220с.

412. Липкович, С.М. Механика горных пород: конспект лекций.Ч.I / С.М. Липкович.- Донецк :ДПИ, 1970.- 91с.

413. Местный материал, для издающих историю КПСС / редкол.: Г.Я. Пономаренко (отв. ред.), И.Н. Баканов и др. Дом. политпросвещ. Донец. обкома КП Украины; Каф.истории КПСС ДПИ.- Донецк: Донбасс,1970.-108с.

414. Научно-исследовательские работы в области горнодобывающей промышленности: материалы науч.-техн. конф.-Донецк: ДПИ,1970.-59с.

415. Оглоблин, Д.Н. Гипрокомпасы в маркшейдерском деле / Д.Н.Оглоблин, В.К. Музыкантов.- К.:Техніка,1970.- 96с.

416. Оглоблин, Д.Н. Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций для маркшейдеров / Д.Н. Оглоблин.- 4-е изд., испр.- М. : Недра ,1970.-191с.

417. Орлов, В.В.Тампонаж в капитальных выработках / В.В. Орлов, А.К. Пономаренко, И.А. Филатов.- К. :Техніка,1970.- 80с.

418. Повещенко, А.М. Применение сетевого планирования в угольной промышленности / А.М. Повещенко, Н.Н. Лебедев, В.Ф. Лысяков.- К. :УкрНИИТЭИ, 1970.-59с.

419. Сборник статей кафедр “Электрические станции, сети и системы” и “Электроснабжение промышленных предприятий и городов” Донецкого политехнического института. Вып.2 / под общ. ред. Л.Е.Дударева.-К.,1970.-105с.

420. Совершенствование горных работ на шахтах им. Абакумова / В.И. Шупенко, М.Ф. Азявин, Р.М. Найдыш, А.Ю. Якушевский, М.П. Зборщик, А.С. Братишко; под ред. Р.М. Найдыша.-Донецк : Донбасс,1970.- 61с.

421. Совершенствование технологии прокатки на обжимных станах / В.М. Клименко, В.И. Погоржельский, В.С. Горелик, Л.Н. Лесик.- К.: УкрНИИНТИ,1970.- 59с.

422. Сорокин, В.А. Подготовка сырых материалов к доменной плавке. Вып.4:Активированный агломерат из железных руд и концентратов / В.А.Сорокин ; под общ. ред. Н.И.Красавцева; ДонНИИчермет.-Донецк: Донбасс ,1970.-103с.

423. Степанович, Г.Я. Газодинамические явления при подготовке глубоких горизонтов /Г.Я.Степанович, В.И.Николин, Б.А.Лысиков.- Донецк: Донбасс, 1970.-110с.

424. Штокман, И.Г. Транспорт при строительстве подземных сооружений и шахт: учеб. пособ. для вузов / И.Г. Штокман, Н.Д. Мухопад.- М.:Недра ,1970.-229с.

1971

425. Автоматизация и оптимизация режимов электрических систем и приводов:сб.науч. тр./ ред. кол.:В.И. Дремов, В.Я. Дриль, Л.Е. Дударев, Э.Г. Куренный, Д.П. Пампура, В.А. Святный, М.Б. Шумяцкий.- Донецк : ДПИ,1971.-232с.

426. Андреенков, П.К. Программированный практикум по интегральному исчислению: пособ. для студ. ОТФ / П.К. Андреенков.- Донецк,1971.-97с.

427. Борнацкий, И.И. Основы физической химии.-2-е изд., испр.и доп./ И.И. Борнацкий.- М.: Металлургия ,1971.- 342с.

428. Борнацкий, И.И. Роль шлаковой фазы при удалении серы в сталеплавильны процессах / И.И. Борнацкий.- М. : Чермет-информация,1971.-16с.- (Серия 6: Сталеплавил. пр-во; Информ. №2).

429. Внезапные выбросы угля и газа на шахтах и их предупреждение / В.Г. Аршава, Б.И. Медведев, И.Ф. Морозов, В.К. Тарасенко.- К.: Техніка, 1971.- 190с.

430. Иванов, Н.И. Экономико-математические модели оптимального планирования производства / Н.И. Иванов, Р.С. Гейфман, Л.Ш. Гафт .- К. : Наук. думка ,1971.- 306с.

431. Кацен, Л.Г. Пути повышения рентабельности предприятий черной металлургии / Л.Г. Кацен, М.Р. Лукьянов .- К. : Техніка ,1971.-224с.

432. Клименко, В.М. Расчет калибровки валков и режима обжатий для блюминга: учеб.пособ. / В.М. Клименко.- Донецк :ДПИ,1971.-19с.

433. Книга о Донбассе. Природа. Люди. Дела.-2-е изд.,перераб. и доп. / сост.: С.П. Булкин, А.И. Лазаренко, М.Е. Миронов.-Донецк: Донбасс,1971.-319с.

434. Коновалов, Ю.В. Температурный режим широкополосных станов горячей прокатки / Ю.В. Коновалов, А.Л. Остапенко.- М. : Металлургия, 1971.-176с.

435. Костенко, В.И. Интенсификация осушения песчаных пород с использованием дренажных каверн / В.И. Костенко.- М. : ЦНИЭИуголь ,1971.-39с.- (Серия: Технология добычи угля открытым способом).

436. Лабораторные работы по курсу "Аналоговые вычислительные машины".Ч.1 / В.А. Святный, Ф.Г. Авраменко, Е.А. Башков, Н.В. Беловицкая, В.Н. Веклич.-Донецк : ДПИ ,1971.- 224с.

437. Пономаренко, Г.Я. Во главе трудового подъема: коммунисты Донбасса – организаторы социалистического соревнования рабочего класса в годы первой пятилетки / Г.Я. Пономаренко.-К.:Вища школа,1971.-175с.

438. Совершенствование разработки угольных месторождений: сб. науч.тр. / ред.кол.: В.Я. Балтайтис, В.Г. Ванолит, В.Г. Гейер, О.А. Денисенко, М.П. Зборщик, Б.И. Медведев, Р.М. Найдыш, П.Я. Таранов, И.Ф. Ярембаш.-Донецк : ДПИ ,1971.-180с.

439. Стоев, И.С. Технологические схемы армирования верти-кальных шахтных стволов и их эффективность: обзор / И.С. Стоев; отв.ред. В.М. Аниканов, В.К. Желиховский; ЦНИЭИуголь.- М.,1971.- 59с.

440. Транспорт шахт и карьеров / под общ. ред. А.О. Спиваковского; ред. кол.: И.Г. Штокман.- М. :Недра ,1971.- 480с.

441. Теория и практика микролегирования и модифицирования сталей: материалы респ. науч.- техн. конф., 7-9 дек.1971г. / Донец. политехн. ин-т; ред.кол.: Н.В.Губенко и др.-Донецк, 1971.-125с.

442. Целевые обследования техники безопасности на угольных шахтах / сост. А.И. Люев, В.Г. Аршава, Н.П. Костылев, В.С. Яковлев, А.А. Непалышев, М.Д. Бердников, А.И. Гончаров, В.Н. Побалков, Г.П. Иванченко, К.П. Толстой, М.И. Зверев, Б.И. Исер.- Донецк : Донбасс,1971.-198с.

443. Чистик, М.Я. Методические указания и контрольные задания для студентов экономических специальностей / М.Я. Чистик, Н.М. Свидлер, И.Г. Жидких.-Донецк : ДПИ,1971.- 133с.

1972

444. Бабак, Г.А. Элементы шахтных вентиляционных установок главного проветривания / Г.А.Бабак, Е.М.Левин, В.В.Пак.- М.: Недра ,1972.-264с.

445. Гейер, В.Г. Новые технологические схемы и средства шахтного водоотлива: конспект лекций по разделу курса "Шахтные стационарные установки"/ В.Г. Гейер; ред. М.Б. Богомолов; техн. ред. В.Пипко.- Донецк,1972.-34с.

446. Гузеев, А.Г.Основы проектирования технологии строи-тельства и реконструкции шахт: учеб.пособ./ А.Г. Гузеев.-М. :Недра,1972.- 232с.

447. Дружба шахтеров Донбасса и Кузбасса: сб.документов и материалов, (1917-1972гг.) / сост. С.М. Мельник , Е.Я. Дуплякина; редкол.: Г.Я. Пономаренко, З.Г. Карпенко.-Донецк : Донбасс,1972.- 220с.

448. Дулин, В.С. Донецкий ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт: проспект для поступающих / В.С. Дулин, Н.И. Филатов; отв.за вып. С.А. Жеданов.- Донецк ,1972.- 34с.

449. Евдокимов, Ф.И. Преподавание предмета "Техника безопасности в угольных шахтах": метод. пособ.-2-е изд., перераб. и доп./ Ф.И. Евдокимов, П.Н. Фенченко.-М.:Высш.школа, 1972. -160с.

450. Елишевич, А.Т. Брикетирование угля со связующими / А.Т. Елишевич.-М.: Недра,1972.-216с.- (Б-ка передового опыта. Технология пр-ва).

451. Збірник наукових праць в газузі металургійноі промисловості / ред.:А.А.Гарматюк; техн. ред. А.А.Тимошевська.- Донецьк ,1972.- 266с.

452. Казаков, А.А. Кислород в жидкой стали / А.А.Казаков.- М.: Металлургия ,1972.-199с.

453. Кацен, Л.Г. Снижение себестоимости кислородно- конвертер-ной стали / Л.Г. Кацен, С.М. Буйневич, И.Д. Подопригора .-Донецк: Донбасс,1972.- 93с.

454. Клименко, В.М. Теория прокатки: учеб.пособ. Ч.I / В.М. Клименко, А.М. Онищенко.- Донецк: ДПИ ,1972.-169с.

455. Клименко, В.М. Теория прокатки: учеб.пособ. Ч.II / В.М. Клименко, А.М. Онищенко.- Донецк:ДПИ ,1972.-110с.

456. Контурное взрывание в угольных шахтах / П.Я. Таранов, Е.М. Гарцуев, А.Г. Гудзь, В.В. Лавриненко, С.М. Афендиков, А.В. Быков, В.В. Шлендарев, В.Г. Шмитько.- Донецк : Донбасс, 1972.-89с.- ( Опыт пром-сти Донбасса).

457. Коробчанский, И.Е. Расчеты аппаратуры для улавливания химических продуктов коксования / И.Е. Коробчанский, М.Д. Кузнецов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. :Металлургия,1972.-295с.

458. Кошелев, К.В. Повышение устойчивости капитальных горных выработок на больших глубинах / К.В. Кошелев, В.Ф. Трумбачев.- М. : Недра,1972.-127с.

459. Кузнецов, М.Д. Технологические схемы улавливания и переработки химических продуктов коксования: альбом / М.Д. Кузнецов, В.И. Коробчанский.- Донецк: ДПИ ,1972.-95с.

460. Лейбов, Р.М. Электрификация подземных горных выработок: учеб. для студентов вузов / Р.М. Лейбов, М.И. Озерной.-М.: Недра,1972.- 463с.

461. Ликвидация поглощений при колонковом бурении / Н.И. Титков, Л.М. Ивачев, Э.Я. Кипко, В.А. Никишин, Ю.А. Полозов, М.А. Саломатин.- М. : Недра ,1972.-116с.

462. Маркшейдерское дело: учеб./ Д.Н. Оглоблин, П.П. Бастан, Г.И. Герасименко, С.И. Никольский, М.Г. Папазов, С.Ф. Травник, Г.Л. Фисенко; под общ. ред. Д.Н. Оглоблина.-2-е изд., перераб. и доп.- М. :Недра,1972.-576с.

463. Мормуль, В.К. Резервы и стимулы роста производительности труда на шахтах / В.К. Мормуль, С.А. Цыбко, Л.Л. Стариченко.-Донецк: Донбас,1972.- 69с.

464. Морозов, И.Ф. Снижение газовыделения в угольных шахтах / И.Ф. Морозов, В.К. Тарасенко.- К.:Техніка,1972.-158с.

465. Морозов, И.Ф. Совершенствование мер борьбы с внезап-ными выбросами / И.Ф. Морозов, В.Г. Аршава, Ф.Л. Гаврилюк.- Донецк: Донбасс ,1972.- 90с.

466. Николин, В.И. Опыт прогноза выбросоопасности пластов Донецко-Макеевского района Донбасса: обзор / В.И. Николин, О.А. Колесов.- М. : ЦНИЭИуголь,1972.-29с.- (Серия: Техника безопасности и горноспасательное дело).

467. Николин, В.И. Прогноз выбросоопасности угольных и породных пластов / В.И. Николин, Б.А. Лысиков, В.Я. Ткач.- Донецк: Донбасс,1972.-126с.- (Опыт пром-сти Донбасса).

468. Новые формы хозяйствования в угольной промышленности / В.Н. Дядык, Е.Н. Братков, Л.Д. Гимейермон, В.И. Кравец.-К.: Техніка ,1972.-232с.

469. Ожерел'єв, Д.I. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду в процесі викладання хіміі: посіб./ Д.І. Ожерел'єв.- К.: Вища школа,1972.-153с.

470. Повышение надежности и долговечности горных машин: сб. науч. тр. / ред. кол. Я.И. Альшиц, А.И. Башков, В.Г. Гуляев, П.И. Калафатов, П.М. Кондрахин, Г.В. Малеев, В.К. Пресняков, А.Л. Симонов.- Донецк : ДПИ, 1972.-231с.

471. Поляков, Н.С. Циклично-поточная и поточная технология горных работ для глубоких карьеров Кривбасса / Н.С. Поляков, Б.Н. Тартаковский, М.Ф. Друкованый; отв.ред.Б.Н. Тартаковский ; АН УССР. Ин-т геотехн. механики.- К.:Наук.думка,1972.-200с.

472. Сорокин, В.А. Подготовка сырых материалов к доменной плавке. Вып.6: Восстановление железа-главная работа доменной печи / В.А. Сорокин; под общ.ред. С.И. Филиппова, Е.А. Казачкова; ДонНИИчермет.- Донецк: Донбасс,1972.- 105с.

473. Ткалич, К.Н. Точная прокатка тонких полос / К.Н. Ткалич, Ю.В. Коновалов.- М.: Металлургия,1972.-176с.

474. Технология и комплексная механизация производственных процессов в очистных забоях / А.М. Найдыш, В.П. Малов, К.Ф. Сапицкий и др.-М.: Недра, 1972.-253с.

475. Ухо, И.И. Основные фонды и оборотные средства социалитической угольной промышленности и их использование: учеб. пособ./ И.И. Ухо.- Донецк :ДПИ ,1972.-110с.

476. Штокман, И.Г. Основы создания магнитных транспортных установок / И.Г. Штокман.- М.:Недра,1972.- 192с.

477. Эйдельман, Е.Я. Теплотехника и гидравлика коксовых печей: учеб. пособ. для студ.спец."Хим. технология твердого топлива"/ Е.Я. Эйдельман.- Донецк,1972.-126с.

478. Эффективность применения механизированных комплексов на шахтах Львовско-Волынского бассейна: обзор / Ф.И. Евдокимов, Ю.А. Кузнецов, Г.И. Марков, И.П. Поварин, В.С. Пономарев.- М.: ЦНИЭИуголь,1972.-61с.

1973

479. Борисенко, К.С. Взрывы в компрессорных установках / К.С.Борисенко.-К. : Наук. думка ,1973.- 101с.

480. Бусленко, Н.П. Лекции по теории сложных систем. Вып.13 / Н.П.Бусленко, В.В.Калашников, И.Н.Коваленко.- М.: Сов.радио, 1973.- 440с.

481. Восполит, В.Г. Планирование производства на угольных шахтах: конспект лекций. Ч.1 / В.Г.Восполит, Е.Н.Братков.- Донецк :Б.и. ,1973.- 41с.

482. Гейер Виктор Георгиевич: к 70-летию со дня рождения: библиогр. / сост. Н. Ольшанская, Г. Тарасова.-Донецк :Б.и.,1973.- 30с.

483. Гузеев, А.Г. Ремонт крепи вертикальных стволов шахт набрызгом бетона / А.Г. Гузеев, В.Ф.Компанеец; ЦБНТИ Министерства угол. пром-сти УССР.- Донецк: Донбасс, 1973. -123с.

484. Иванов, Н.И. Моделирование организации шахтного строительства / Н. И.Иванов, Ф.И.Евдокимов.-М. :Недра,1973.-183с.

485. Изоляция проницаемых горизонтов в скважинах методом нагнетания тампонажных смесей под давлением: обзор /Л.М.Ивачев, Э.Я.Кипко, А.М.Кущ, М.А. Лагунов , В.А. Лушникова, О.Ю.Полозов, Ю.А.Саломатов.- М. :ВЧЭМС ,1973.- 49с.-(Техника и технология геологоразвед. работ, орг. пр-ва).

486. Калашников, А.М. Движение энергии в трансформаторах и электрических машинах / А.М.Калашников.-Донецк: ДПИ, 1973.-96с.

487. Коробчанский, В.И. Альбом по технологии нефти / В.И.Коробчанский.- Донецк : ДПИ,1973.- 30с.

488. Кравченко, Е.В. Математические методы при планировании и управлении производством на предприятиях горной промыш-ленности.Ч.3:Оптимальное программирование в решении горно-экономических задач / Е.В.Кравченко.-Донецк: ДПИ,1973.-102с.

489. Максимов, А.М. На баррикадах: (истор.очерк) / А.М.Максимов; под ред. А.В. Пясковского.- Донецк: Донбасс,1973.-326с.

490. Оптимальное планирование горных работ на шахтах: обзор / В.А. Воронин, Ф.И. Евдокимов, О.А. Денисенко, Б.А. Грядущий.- М.: ЦНИЭИуголь, 1973.- 24с.

491. Оптимальное планирование производства на рудниках / Н.И. Иванов, О.П. Суслов, А.В. Ефимов, П.И. Карлин .- К. :Техніка ,1973.-132с.

492. Поляков, Н.С. Динамика шахтного рельсового транспорта / Н.С. Поляков, Е.Е. Новиков.- К.: Наук. думка,1973.-199с.

493. Предупреждение аварий и травматизм на угольных шахтах / В.Г. Аршава, И.Ф. Морозов, В.С. Яковлев, Н.М. Шайдо.- К.: Техніка.-1973.-220 с.

494. Проходка шахтных стволов в условиях выбросоопасных пластов / Е.С. Розанцев, А.Н. Умрихин, В.Ф. Карманов, В.И. Николин.- М.: Недра ,1973.-168с.

495. Тимуш, М.М. Улучшение использования шахтного обору-дования / М.М. Тимуш, С.И. Мирошников, В.В. Мяснянкин.- Донецк: Донбасс,1973.-60с.

496. Траубе, Е.С. Электрооборудование комплекса рудничной электровозной откатки: обзор / Е.С. Траубе, А.К. Маслий, Л.К. Пуздриев.- М.:ЦНИЭИуголь,1973.-81с.- (Серия: Механизация и автоматизация электровозной откатки).

497. Чистик, М.Я. Учебное пособие по английскому языку для студентов химических специальностей вузов / М.Я. Чистик .- М. :Высш. школа,1973.-126с.

1974

498. Баранов, А.А. Фазовые превращения и терно-циклирование металлов /А.А. Баранов; отв.ред.Э.Н.Погребной, рец.: К.П.Бунин, И.В.Салли.-К.: Наук.думка ,1974.-229с.

499. Борнацкий, И.И.Физико-химические основы сталеплавильных процессов / И.И.Борнацкий.- М. : Металлургия ,1974.-319с.

500. Домашние задачи по курсу общей электротехники / сост.: М.М. Гелепа, Б.И. Черкасский, А.С. Буланов, Д.Я. Савченков; отв.за вып.В.К. Медунов; ред. Ю.И. Голос; Донец. политехн. ин -т.- Донецк ,1974.- 63с.

501. Жеданов, С.А. Новый способ расчета сквозных ферм, рам и арок: учеб. пособ. / С.А. Жеданов; ред.: Ю.И. Голос; корректор: Р.И.Большинская.- Донецк, 1974.-74с.

502. Использование вычислительных машин в планово- экономических расчетах / Донец.политехн. ин-т.-Донецк, 1974.-48с.

503. Курилов, А.И. Снижение себестоимости проката на блюминге / А.И. Курилов, Л.Г. Кацен, В.И. Гребельный; Донец. политехн. ин-т; Енакиевский металлург. завод.- Донецк : Донбасс,1974.-110с.

504. Липкович, С.М. Проектирование технологических процессов очистной выемки угля / С.М.Липкович, Н.Н. Лебедев, С.И. Мирошников.- М.: Недра ,1974.-224с.

505. Международный симпозиум по динамике тяжелых машин горной и металлургической промышленности: тез. докл., Донецк, 24-27 сент. 1974 г./ Донец.политехн. ин-т и др.; редкол.: Ю.А.Ветров и др.-Донецк, 1974.-304с.- (Секция: Динамика машин для открытых горных разработок).

506. Найдыш, А.М. Подготовка длинных столбов по простиранию / А.М. Найдыш, Н.Н. Лебедев, Б.А. Писаренко.- К.: Техніка ,1974.-164с.

507. Новое в обработке металлов давлением: сб.ст. / ред.кол.: В.М. Клименко ( отв.ред.) и др.; Донец.политехн. ин-т.- К.: Техніка,1974.-177с.

508. Пономаренко, Г.Я. Курсом индустриализации: истор.очерк / Г.Я.Пономаренко; под ред.Ю.В.Бабко.- Донецк : Донбасс ,1974.-167с.

509. Проблемы производства черных металлов: сб.ст. / редкол.: И.И.Борнацкий, А.И.Иванов, Н.И. Красавец, А.А.Казаков, В.А.Сорокин, А.И.Туяхов; Донец. политехн. ин-т.- К.:Техніка,1974.-182c.

510. Разведка участков для закладки шахт-гигантов в Донбассе / С.И. Кирикилица, М.Л. Левенштейн, С.Н. Мищенко, А.В.Михелис, А.Б. Посудиевский, Ф.В. Приходченко.- К. : Техніка,1974.- 80с.

511. Расчет заданий по РКТМ: метод. пособ. Ч.III: Точность приборов и механизмов / под ред. О.В.Сорокина.- Куйбышев :КПИ,1974.-132с.

512. Рогозин, Г.Г. Самосинхронизация синхронных генераторов и асинхронный ход в электрических системах: конспект лекций / Г.Г. Рогозин.- Донецк :ДПИ,1974.- 55с.

513. Сапицкий, К.Ф. Технология, механизация и автоматизация производственных процессов при подземной разработке пластовых месторождений / К.Ф.Сапицкий, Д.В. Дорохов, А.Ю. Якушевский.- М. :Недра,1974.- 240с.

514. Современный кислородно-конвертерный процесс / И.И. Борнацкий, В.И. Бантизманский, Е.И. Исаев, П.Р.Каплун, С.Л.Левин,А.В. Маринин.- К. :Техніка, 1974.-264с.

515. Электроэнергетика и автоматизация промышленных установок: сб. науч. работ / редкол.: Л.Е. Дударев, М.З. Дудник, Н.А. Киклевич, Э.Г. Куренный, Д.П. Пампура, Н.П. Рыбалко, В.М. Савченко, М.Б. Шумяцкий.- Донецк: ДПИ,1974.-206с.

516. Явойский, В.И.Теория продувки сталеплавильной ванны / В.И.Явойский, Г.А.Дорофеев, И.Л.Повх.- М.: Металлургия,1974.- 496с.

517. Ярошевский, С.Л. Применение пылеугольного топлива для выплавки чугуна / С.Л. Ярошевский, А.Н. Рябенко, А.А. Антонов.- К. : Техника, 1974.-188с.

518. Яцких, В.Г. Горные машины и комплексы / В.Г. Яцких, А.Д. Имас, Л.А. Спектор.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.:Недра,1974.- 416с.

1975

519. АСУ технологическими процессами в прокатном производстве: сб.ст. / под ред. Б.Б. Тимофеева, В.И. Архангельского.- К.: Техника,1975. -113с.

520. Бабичев, Н.С. Проходка вертикальных стволов разведочных шахт: конспект лекций / Н.С. Бабичев.- Донецк: ДПИ ,1975.-44с.

521. Братков, Е.Н. Технологическая и организационная структура горного предприятия: учеб. пособ / Е.Н. Братков.- Донецк: ДПИ,1975.- 28с.:ил.

522. Дулин, В.С. Основы проектирования шахтных вентиляторных установок главного проветривания / В.С. Дулин.-Донецк : ДПИ,1975.- 66с.: табл.

523. Дядык, В.Н. Стимулы и эффективность угольного произ-водства / В.Н. Дядык, Е.Н. Братков.- Донецк : Донбасс,1975.-54с.

524. Евдокимов, Ф.И. Исследование операций горного произ-водства: учеб.пособ. Ч.1 /Ф.И. Евдокимов, В.Д. Жидченко, Е.В. Кравченко; ред.: Ю.И. Голос.- Донецк,1975.-115с.

525. Заика, К.П. Глазомерная съемка / К.П. Заика.- Донецк : ДПИ, 1975.- 25с.

526. Ивачев, Л.М. Промывочные жидкости в разведочном бурении / Л.М.Ивачев.- М.: Недра ,1975.- 216с.

527. Казанцев, Е.И. Промышленные печи: справоч. рук. для расчетов и проектирования: учеб.пособ. / Е.И. Казанцев.- 2- е изд., доп. и перераб.- М.: Металлургия ,1975.-368с.

528. Казанцев, Е.И. Промышленные печи: справ. рук. для расчетов и проектирования / Е.И.Казанцев.-2-е изд., доп. и перераб.- М.: Металлургия, 1975.- 363с.-(На кит. яз.).

529. Качко, Ю.Я. Совмещение основных и вспомогательных работ на угольных шахтах / Ю.Я. Качко, П.В. Саенко.-К.; Донецк :Вища школа, 1975. -78с.

530. Лазаренко, Е.К. Минералогия Донецкого бассейна. Ч.I / К.Е. Лазаренко, Б.С. Панов, В.И. Груба; отв.ред. Е.К. Лазаренко; рец.: Л.Г. Ткачук, В.Т. Латыш.-К. : Наук.думка ,1975.-253с.

531. Лазаренко, Е.К. Минералогия Донецкого бассейна.Ч.2 / Е.К. Лазаренко, Б.С. Панов, В.И. Павлишин (отв.ред.),Л.Г.Ткачук, В.Т.Латыш (рец.).- К.: Наук. думка,1975.-501с.

532. Найдыш, А.М. Струговая выемка на пластах с большим газовыделением / А.М. Найдыш, Э.С.Котлов.- М. :Недра, 1975.-169с.

533. Повещенко, А.М. Организация работ на поверхности шахт: конспект лекций / А.М.Повещенко.-Донецк: ДПИ,1975.-27с.

534. Путеводитель экскурсии по Донецкому бассейну: VIII междунар. конгресс по стратиграфии и геологии карбона, Москва,1975 г. / Д.Е. Айзенверг, А.М. Бабенко, Н.Г. Беленко, Л.П. Нестеренко; редкол.: Д.Е. Айзенверг, В.В. Ватутина, М.П. Левенштейн, В.С. Попов.- М.: Наука,1975.-360с.

535. Расчет и конструирование горных транспортных машин и комплексов / И.Г. Штокман, П.М. Кондрахин, В.Н. Маценко, Н.Д. Мухопад, С.И. Носенко, И.Т. Сидоренко, Е.М. Сноведский, Г.Ш. Хазанович, К.И. Чебаненко; под общ.ред. И.Г. Штокман.- М.: Недра,1975.- 464с.

536. Руководство по расчету башенных копров угольных и рудных шахт / Донец. промстройНИИ проект; Донец. политехн. ин-т; ред. В.Ф. Грибиниченко.- М. : Стройиздат,1975.-140с.

537. Руководство по расчету, анализу и повышению технико-экономических показателей сооружений горных выработок / сост. А.Г. Гузеев, А.А. Кубышкин, В.М. Бессмертный, Н.А. Гуртовой.- Донецк: ДПИ ,1975.-71с.

538. Сапицкий, К.Ф.Комплексная механизация очистных работ на шахтах / К.Ф.Сапицкий, Е.А.Бидзинашвили, И.Г. Ворхлик.- Донецк : Донбасс, 1975.-151с.

539. Совершенствование систем разработки угольных пластов / М.П.Зборщик, А.В.Дорохов, Г.Я. Степанович, А.Ф.Бахтин.- Донецк: Донбасс,1975.-191с.

540. Совершенствование технологии производства черных металлов: сб. ст. / Донец. политехн. ин-т.- К.: Техніка, 1975.-109с.

541. Спорыхин, В.Я. Автоматизированные системы в угольной промышленности / В.Я. Спорыхин; ред. Ю.И. Голос.- Донецк: ДПИ ,1975.- 84с.

542. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев, изучающих марксистско-ленинскую философию. Ч.1 / Л.А. Алексеева, И.П. Воронцова, В.Г.Королев, Л.П.Семенова, Н.В. Косола-пова.- Донецк : ДПИ,1975.-61с.

543. Федоров, Б.Ф. Применение экономико-математических методов в планировании и управлении машиностроительным произ-водством: учеб.пособ. Ч.1/ Б.Ф. Федоров, Л.Д. Слепнева.- Донецк : ДПИ,1975.-88с.

544. Цабут, И.И. Гидрогеологические условия Донецкого бассейна: конспект лекций / И.И. Цабут.-Донецк : ДПИ,1975.-37с.

545. Цыбко, С.А. Стимулирование труда горняков / С.А. Цыбко, В.Д. Жидченко, Н.Н. Андросов.- Донецк: Донбасс,1975.-95с.-(Опыт пром-сти Донбасса).

546. Чистик, М.Я. Учебник английского языка для политехнических вузов: учеб. для вузов / М.Я. Чистик.- М. :Высш. школа,1975.-350с.

547. Шевченко, Ф.Л. Основы теории стенного кручения тонкостенных стержней открытого профиля: учеб.пособ./ Ф.Л.Шевченко; ред.: М.А.Жарикова.- Донецк : ДПИ,1975.- 46с.

1976

548. Алексеева, Л.А. Учебное пособие по русскому языку для студентов - иностранцев, изучающих марксистско-ленинскую филосо-фию.Ч.2. / Л.А. Алексеева, К.П. Воронцова, Л.П. Семенова.- Донецк : ДПИ,1976.- 83с.

549. Бондарь, А.Ф. Большевики в борьбе за единство международного рабочего движения, (1917-1924гг.) / А.Ф.Бондарь.-К.; Донецк : Вища школа,1976.-152с.

550. Верховец, И.И. Лабораторный практикум для студентов специальности “Электрометаллургия стали и ферросплавов”/ И.И.Верховец.- Донецк: Б.и., 1976.-46с.

551. Геология, петрография и металлогения кристалических образований Восточно-Европейской платформы: сб.ст. В 2-х т. Т.2: Геология, петрография и металлогенния магматических и осадочно-метаморфических комплексов Восточно-Европейской платформы / Межвед. регион. петрогр.совет по Европ. части СССР; отв.ред. А.К.Симон, Н.Р. Бутурлинов.- М.:Недра ,1976.- 263с.

552. Гречко, А.В. Практика физического моделирования на металлургическом заводе / А.В.Гречко, Р.Д.Нестеренко, Ю.А.Кудинов.- М. :Металлургия ,1976.-224с.

553. Денисенко, О.А. Экономика горной промышленности: программир. учеб.пособ. для самостоятельной работы студентов спец. 1705-горн. инженер-экономист. Ч.1 / О.А.Денисенко; ред.Ю.И.Голос; Донец. политехн. ин-т.-Донецк,1976.- 60с.

554. Евдокимов, Ф.И. Экономика горной промышленности: учеб.пособ./ Ф.И. Евдокимов, В.Ф. Лысяков, В.Д. Жидченко; ред. Ю.И. Голос.- Донецк: ДПИ,1976.-113с.

555. Жеданов, С.А. Учебное телевидение в техническом вузе / С.А. Жеданов.-К. : Вища школа, 1976.- 38с.

556. Жидченко, В.Д. Стимулы роста производительности труда на угольных шахтах / В.Д. Жидченко.- К.; Донецк, 1976.-166с.

557. Ковалевская, В.И. Шахтные центробежные вентиляторы / В.И. Ковалевская, Г.А. Бабак, В.В. Пак.- М. : Недра, 1976.-320с.

558. Конспект лекций "Технология прокатки листовой стали". Ч.I / В.М. Клименко, А.М. Онищенко, В.С. Горелик, В.М. Богатырев.- Донецк: ДПИ, 1976.- 53с.

559. Коробчанский, В.И. Альбом классификации процессов коксо-химического производства / В.И. Коробчанский.- Донецк : ДПИ,1976.-18с.

560. Коробчанский, В.И. Технологические схемы улавливания и переработки химических продуктов коксования: альбом / В.И. Коробчанский, М.Д. Кузнецов.- Донецк :ДПИ,1976. -112с.

561. Николин, В.И. Разработка выбросопасных пластов на глубоких шахтах / В.И. Николин.- Донецк: Донбас,1976.- 182с.

562. Новые комплекты электрооборудования и автоматики для шахтного подъема / Е.С.Траубе, К.А.Маслий, М.А.Стороженко, В.Р.Бежок.- М. :Недра,1976.-72с.

563. Повышение эффективности производства черных металлов: сб. ст. / ред. кол. И.И. Борнацкий, А.И. Иванов, Н.И. Красавцев, А.А. Казаков, В.А. Сорокин, А.И. Туяхов.- К. :Техніка,1976.-81с.

564. Проблемы глубинной геологии Донецкого бассейна / АН УССР. Ин-т геотехнической механики; редкол. Н.С. Поляков (отв.ред.), Л.П. Нестеренко, В.Н. Нагорный.- К.:Наук. думка,1976.-152с.

565. Прогрессивные методы обработки черных металлов давлением: сб.ст. / редкол.: В.М. Клименко, А.И. Иванов, Ф.Е. Долженков, С.П. Ефименко Ю.М. Чуманов,В.С. Горелик, А.М. Онищенко, Ю.Н. Павлова; Донец. политехн. ин-т. К.: Техніка, 1976.-97с.

566. Производство толстолистовой стали: темат.отрасл. Сб №1 / редкол.: К.Н. Ткалич, П.С. Плеханов, Ю.В. Коновалов, А.М. Мелешко, В.М. Клименко.- Донецк ,1976.-248с.

567. Режимы нагружения и прочность прокатки станов / В.М. Клименко, Л.В. Коновалов, В.С. Горелик, К.Д. Шумилов, В.И. Погоржельский.-К. :Техника, 1976.-173с.

568. Седуш, В.Я. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин / В.Я. Седуш.- К.; Донецк: Вища школа,1976.- 228с.

569. Таранов, П.Я. Разрушение горных пород взрывом: учеб./ П.Я.Таранов, А.Г.Гудзь.-3-е изд., перераб. и доп.- М.:Недра,1976.- 253с.

570. Технологические и силовые резервы прокатных станов / В.М. Клименко, В.И. Погоржельский, В.С. Горелик, Л.В. Коновалов.- М.: Металлургия, 1976.- 240с.

571. Указания по технологии добычи золы из золотоотвалов ТЭС для производства глиноземного керамзита / О.Ю. Якшаров, Г.М. Бигильдеева, И.В. Фанштейн, П.Т. Колесник, В.П. Пивоваров, Н.Н. Серегин, И.В. Ханова, М.Г. Ельяшевич и др.- Куйбышев : НИИ керамзит,1976.- 67с.

572. Юшков, А.С. Бурение геологоразведочных скважин / А.С. Юшков, Е.Л. Серик.- М.: Недра,1976.-288с.

1977

573. Бабич, В.П. Повышение качества трудовых норм в машиностроении / В.П. Бабич, Н.Н. Колесникова.- К.; Донецк : Вища школа,1977.- 88с.

574. Бахтин, А.Ф Совершенствование систем разработки угольных пластов / А.Ф. Бахтин, М.А. Сребный, М.П. Зборщик.- К.: Техніка, 1977.-111 с.

575. Большинский, М.И. Проведение выработок по выбросо-опасным угольным пластам и породам :(обзор) / М.И. Большинский.- М.: ЦНИИЭИуголь,1977.-34с.

576. Взрывобезопасные асинхронные электродвигатели новой серии ВР для угольной промышленности / А.И. Быков, Б.С. Гнилицкий, Н.Ф. Шевченко, С.В. Карась; под ред. С.В. Карася.-М. :Недра ,1977.- 93с.

577. Взрывобезопасные асинхронные электродвигатели новой серии ВР для угольной промышленности / А.И. Быков, Б.С. Гнилицкий, Н.Ф. Шевченко, Е.С. Траубе, С.В. Карась, Н.Н. Волковой, В.Ф. Горягин.- М. : Недра,1977.- 95с.

578. Гребняк, В.П. Профессиональный отбор и противотепловая защита шахтеров / В.П. Гребняк, В.А. Максимович, Н.П. Гребняк.- К. : Здоровье,1977.- 48с.

579. Дашковский, И.В. Надежность шахтной электроаппаратуры / И.В. Дашковский, И.К. Карцев, Е.Н. Пустовит.- Донецк :Вища школа ,1977.-100с.

580. Зборщик, М.П. Конструирование сетевых моделей производства / М.П. Зборщик, Ф.И. Евдокимов, А.Г. Кучер.- Донецк, 1977.-34с.

581. Интенсификация процессов прокатки и волочения: сб. ст./ Донец. политехн. ин-т; редкол.: В.М. Клименко (отв. ред.) и др.-К.: Техніка, 1977.- 97с.

582. Казанцев, Е.И. Промышленные печи: справ. рук. для расчетов и проектирования / Е.И. Казанцев.- 2-е изд., доп. и перераб.- М.: Металлургия,1977.-375с.-(На англ. яз.).

583. Карлин, П.И. Статистика продукции и качества в угольной промышленности: конспект лекций / П.И. Карлин.- Донецк :ДПИ,1977.-39с.

584. Киклевич, Н.А. Форсированные режимы механического разрушения крепких горных пород и углей / Н.А. Киклевич, К.Н. Харлашкин, А.А. Чепак.-К.;Донецк : Вища школа,1977.-160с.

585. Клименко, В.М. Вибрационная обработка металлов давлением / В.М. Клименко, В.Н. Шаповал.- К.: Техніка ,1977.-128с

586. Коломоец, А.В. Современные методы предупреждения и ликвидации аварий в разведочном бурении / А.В. Коломоец, А.К. Ветров.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Недра, 1977.-200с.

587. Коновалов, Ю.В. Справочник прокатчика / Ю.В. Коновалов, Г.И. Налча, К.Н. Савранский.- М.: Металлургия, 1977.-312с.

588. Кузнецов, М.Д. Основы научных исследований: учеб.пособ. / М.Д. Кузнецов, М.Г. Резник; ред. М.А. Жарикова.- Донецк :ДПИ,1977.-80с.

589. Легирование машиностроительной стали / Б.Б. Винокур, Б.Н. Бейнисович, А.Л. Геллер, М.Э. Натонсон.-М. :Металлургия, 1977.-199с.

590. Медведев, Б.И. Расчет вентиляционных сетей шахт / Б.И. Медведев, В.А. Павловский.-К.: Техніка, 1977.- 120c.

591. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию для студентов энергетических специальностей / сост.: С.Я. Салыга, В.Д. Снеговая, В.И. Тутова; ред. Ю.И. Голос; Донец. политехн. ин-т., Каф. экономики пром-сти.-Донецк, 1977.-77с.

592. Мухопад, Н.Д. Транспорт при строительстве подземных сооружений и шахт: учеб.пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Стр-во подзем. сооружений и шахт" / Н.Д. Мухопад.- К.; Донецк: Вища школа ,1977.-151с.

593. Новое в производстве черных металлов: сб.ст./ Донец. политехн. ин-т.- К. :Техніка, 1977.- 48с.

594. Природа и природные ресурсы Донбасса: указ. лит-ры. Ч.2: Геологическое строение. Полезные ископаемые / сост.: А.П. Петрушкина, Н.Д. Пономарева, Г.Г. Табачникова; науч. ред. Л.П. Нестеренко; отв. за вып. Л.А. Новакова.- Донецк ,1977.-186с.

595. Проектирование и расчет забойных буровых механизмов и погружных насосов: учеб. пособ. / Г.И. Неудачин, А.В. Коломоец, О.И. Калиниченко, В.И. Пилипец; ред. Ю.И. Голос.- Донецк: ДПИ,1977.- 44с.

596. Сапицкий, К.Ф. Введение в специальность:тесты лекций / К.Ф. Сапицкий.- Донецк: ДПИ,1977.-32с.

597. Селезень, А.П. Поддержание подготовительных выработок при разработке крутых пластов / А.П. Селезень, А.Г. Томасов, В.Ф. Андрушко.- М. :Недра,1977.- 205с.

598. Стационарные установки шахт / под общ. ред. Б.Ф. Братченко; редкол.: Б.Ф. Братченко, Г.М. Нечушкин, Н.Г. Гаркуша, Г.А. Бабак, Н.А. Богомолов, В.В. Пак, В.Г. Сидорович, Г.Б. Дьякова.-М.: Недра,1977.- 435с.

599. Фельдман, Л.П. Автоматизация проектирования ЭЦВМ и вычислительных систем на алгоритмическом языке "Автокод-М": учеб.пособ. / Л.П. Фельдман, В.В. Лапко, Н.А. Розанов.- Донецк: ДПИ ,1977.-79с.

600. Фенченко, П.Н. Техника безопасности в угольных шахтах: учеб.пособ. / П.Н. Фенченко, Ф.И. Евдокимов.-2-е изд., перераб. и доп.- М. :Недра,1977.-272с.

601. Хейфиц, С.Я. Охрана труда и горноспасательное дело: учеб./ С.Я. Хейфиц, В.Я. Балтайтис; рец. П.И. Мустель.- М.:Недра,1977.- 470с.

602. Хорин, В.Н. Определение производительности выемочных машин / В.Н. Хорин, Б.А. Верклов, В.Д. Ирклиевский.- М.:Недра,1977.-78с.

603. Шахтный и карьерный транспорт. Вып. 3 / под общ.ред. А.О. Спиваковского; редкол.: М.В. Васильев, В.А. Дьяков, Я.Б. Кальницкий, М.А. Котов, Н.С. Поляков, Г.В. Приседский, Ю.С. Пухов, А.А. Ренгевич, А.О. Спиваковский.- М.: Недра,1977.-391с.

604. Шумилова, Е.В. Физические свойства горных пород: учеб.пособ. / Е.В. Шумилова.- Донецк: ДПИ,1977.- 48с.

605. Юшков, А.С. Подземное бурение скважин: обзор / А.С. Юшков.- М.:ВИЭМС,1977.-43с.

1978

606. Баринберг, А.Д. Магнитогидродинамические аппараты защиты контроля и управления / А.Д. Баринберг.- М.: Энергия ,1978.-129с.

607. Большинский, М.И. Борьба с газовыделением при проведении выработок по выбросоопасным пластам и породам / М.И. Большинский.- М. :ЦНИИЭИуголь, 1978.-55с.

608. Борнацкий, И.И. Теория металлургических процессов: учеб.пособ. / И.И. Борнацкий.- К.;Донецк :Вища школа,1978.-288с.

609. Визгерт, Р.В. Строение и свойства комплексных соединений / Р.В. Визгерт, А.А. Куропатова.-Львов : ЛПИ,1978.- 42с.

610. Гавриленко, В.А. Оперативное управление затратами на угольных шахтах / В.А. Гавриленко, В.А. Висящев.- К. :Техніка, 1978.-112с.

611. Горр, Г.В. Классические задачи динамики твердого тела. Развитие и современное состояние / Г.В. Горр, Л.В. Кудряшова, Л.А. Степанова; отв. ред. И.В. Скрыпник; рец.: Е.А. Гребеникова, А.С. Космодамианский.- К.: Наук.думка ,1978.- 293с.

612. Груба, В.И. Гидроэнерготранспортные установки шахт: тексты лекций / В.И. Груба, В.Г. Лаврик.- Донецк :ДПИ, 1978.-39с.

613. Елишевич, А.Т. Работнику обогатительной фабрики: справ. пособ. / А.Т. Елишевич.-Донецк: Донбасс,1978.-165с.

614. Жеданов, С.А. Методические рекомендации по подготовке и проведению телевизионных лекций / С.А. Жеданов; ред. М.А. Жарикова.- Донецк : МВССО УССР; ДПИ, 1978.-32с.

615. Зборщик, М.П. Охрана выработок глубоких шахт в выработанном пространстве / М.П. Зборщик.- К. :Техніка,1978.-175с.

616. Клименко, В.М. Производство высококачественного проката: темат.отраслев.сб.№1 / В.М. Клименко, Э.Л. Филиппов, Ю.И. Юрченко; редкол.: В.И. Погоржельский (отв.ред.); ЦНИИ черн. метал. им. И.П. Бардина.-М.: Металлургия,1978.-83с.

617. Коробчанский, В.И. Технологические схемы улавливания и переработки химических продуктов коксования / В.И. Коробчанский.- Донецк: ДПИ, 1978.-112с.

618. Коробчанский, В.И. Технологические схемы улавливания и переработки химических продуктов коксования / В.И. Коробчанский.-Днепропетровск : ДХТ, 1978.-112с.

619. Кошелев, К.В. Охрана горных выработок: учеб.пособ. / К.В.Кошелев, М.П.Зборщик; ред.Ю.И.Голос.-Донецк : ДПИ, 1978.-102с.

620. Крулькевич, М.И. Оптимизация оперативного управления угольной шахтой / М.И. Крулькевич, К.Ф. Сапицкий.- М.: Недра,1978.-231с.

621. Левин, М.З. Механическое оборудование доменных цехов: учеб. пособ. для вузов, обучающихся по специальности "Механическое оборудование заводов черной металлургии" / М.З. Левин, В.Я. Седуш.- 2-е изд., доп. и перераб.- К.; Донецк :Вища школа ,1978.-176с.

622. Медведев, Б.И. Тепловые основы вентиляции шахт при нормальных и аварийных режимах проветривания / Б.И. Медведев.- К.;Донецк : Вища школа, 1978.-156с.

623. Нестеренко, Л.П. Нижнепермские отложения Кальмиус-Торецкой котловины Донецкого бассейна: опыт изучения по лутугинской методике / Л.П. Нестеренко.- К.; Донецк: Вища школа, 1978.-147с.

624. Нормирование и производительность труда в машиностро-ении / В.И. Плаксин, Н.Н. Колесникова, Н.Г. Плаксина, Е.Ф. Долгополов.- К.:Техніка, 1978.- 128с.

625. Организация и планирование производства на угольных шахтах: учеб.пособ. / В.Г. Восполит, А.М. Повещенко, Н.И. Жизлов, Е.Н. Братков, О.А. Денисенко, В.А. Гавриленко.- К.; Донецк: Вища школа, 1978.-183с.

626. Основы построения промышленных электрических сетей / Г.М. Каялов, А.Э. Каждан, И.Н. Ковалев, Э.Г. Куренный; под общ. ред. Г.М. Каялова.- М.: Энергия,1978.-352с.:ил.

627. Очерки истории Донецкой областной партийной организации / Г.П. Ерхов, Л.А. Беспалова, В.Ф. Близнюк, П.Ф. Богданов, И.Г. Ворхлик, И.Е. Гончаров.- Донецк: Донбасс,1978.-502с.

628. Прокофьева, Л.Т. Не смолкнет слава: истор.-краевед. очерк о периоде граждан. войны в Донбассе, (1917-1920гг.) / Л.Т. Прокофьева; под ред. Д.А. Баевского.-Донецк : Донбасс,1978.- 159с.

629. Сапицкий, К.Ф. Сказание о солнечном камне: науч.- попул. очерк об угле / К.Ф. Сапицкий.- Донецк: Донбасс,1978.-191с.

630. Сапицкий, К.Ф. Надежность технологических процессов эксплуатационного участка шахты / К.Ф. Сапицкий, С.И. Мирошников, В.И. Чекавский.- М.: Недра ,1978.-182с.

631. Современные проблемы повышения качества металла: тез. Докл. Всесоюз. Науч. конф., Донецк, 27-29 нояб.1978г. / Г.А . Баран-никова, А.А. Баранов, И.И. Борнацкий, В.А. Гольцов, С.А. Дорофеев, В.М. Клименко, Г.М. Ковалев, А.М. Онищенко, В.Н. Радченко, В.А. Харченко.- Донецк,1978.-229с.

632. Технология производства холоднокатаной листовой стали:(тексты лекций) / В.М. Клименко, А.М. Онищенко, В.С. Горелик, В.М. Богатырев.- Донецк : ДПИ,1978.-63с.

633. Фельдман, Л.П. Оптимизация структур и процессов в вычислительных системах методами имитационного моделирования: учеб.пособ./ Л.П. Фельдман, А.И. Слепцов, В.А. Дедищев.- Донецк : ДПИ,1978.-79с.

634. Хейфиц, С.Я. Охрана труда и горноспасательное дело: учеб. для горн. вузов по спец. 0202,0634,0506,0201,1705 / С.Я. Хейфиц, В.Я. Балтайтис.- М. :Недра,1978.- 472с.

1979

635. Борейко, М.К. Адсорбция уксусной кислоты активированным углем : инструкция к лабораторным работам / М.К. Борейко.-Донецк: Б.И.,1979.-11с.

636. Борнацкий, И.И. Основы физической химии: учеб. для металлург. техникумов.-3-е изд., испр. и доп. / И.И. Борнацкий.- М.: Металлургия,1979.- 240с.

637. Введение в геологию и разведку месторождений полезных ископаемых: учеб. для вузов / И.Л. Никольский, Б.С. Панов, В.А. Корчемагин, Л. Бауман, М. Вольф, О. Леедер.- К.: Вища школа. Голов. изд-во ,1979.-304с.

638. Взрывные работы в опасных условиях угольных шахт / Б.Н. Кутузов, А.Ю. Бутуков, Б.И. Вайнштейн, Ф.М. Галаджий, В.И. Зенин, П.И. Кушнеров, В.С. Матюнин, М.К. Песоцкий, Н.Л. Росинский, К.С. Чернов, В.И. Стикачев, Н.Р. Шевцов, В.С. Шаталов; под общ. ред. Б.Н. Кутузова.- М.:Недра,1979.- 373с.

639. Внепечное рафинирование чугуна и стали / И.И. Борнацкий, В.И. Мачикин, В.С. Живченко, Н.Ф. Парахин, Е.Н. Складановский.- К. : Техніка,1979.-168с.

640. Евдокимов, Ф.И. Преподавание предмета "Техника безопасности в угольных шахтах": метод. пособ. для сред. проф.-техн. училищ. -3-е изд.,перераб. и доп. / Ф.И. Евдокимов, П.Н. Фенченко.- М.: Высш. школа,1979.- 189с.: ил.- (Профтехобразование. Горн.дело).

641. Желиховский, Х.М. Методические указания по курсовому проектированию районной электрической сети / Х.М. Желиховский, Д.Н. Степанчук / Донец. политехн. ин-т.- Донецк: ДПИ,1979.- 69с.

642. Ильенко, С.М. Технология открытых горных работ: учеб.пособ. / С.М. Ильенко, П.А. Атамась.-К.; Донецк: Вища школа,1979.-223с.

643. Морозов, И.Ф. Разработка выбросоопасных угольных пластов / И.Ф. Морозов, Ф.Д. Шевяков, В.Г. Аршава.- М. :Недра, 1979.- 205с.

644. Найденко, И.С. Шахтные многоканатные подъемные установки / И.С. Найденко, В.Д. Белый.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:Недра ,1979.- 391с.

645. Оглоблин, Д.Н. Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций для маркшейдеров / Д.Н. Оглоблин.- 5-е изд.- М.: Недра, 1979.-191c.

646. Оглоблин, Д.Н. Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических функций для маркшейдеров / Д.Н. Оглоблин.- 5-е изд.- М.: Недра,1979. -191с.

647. Пархоменко, Д.М. Газовые горелки инфракрасного излу-чения: справ. пособ./ Д.М. Пархоменко, А.П. Патаман, В.В. Иванов.-Донецк: Донбасс ,1979.-112с.

648. Повещенко, А.М. Организация ремонтов горношахтного оборудования: (текст лекций) / А.М. Повещенко, Г.Ф. Целковский.-Донецк: ДПИ,1979.-39с.

649. Пономаренко, Г.Я. Коммунисты Донбасса в борьбе за социа-листическую индустриализацию, (1926-1929 гг) / Г.Я. Пономаренко.-К.; Донецк: Высш. школа, 1979.-219с.

650. Самылин, Н.А. Углеприем и подготовка углей к обогащению / Н.А. Самылин, В.Н. Самылин.- Л.:Недра ,1979.-189с.

651. Сапицкий, К.Ф. Охрана природы в Донецком и Верхне-силезском угольных бассейнах / К.Ф. Сапицкий, С.М. Ильенко, С.И. Никольский; под ред. К.Ф. Сапицкого, М. Худека.- М.:Недра, 1979.-232с.

652. Сивокобыленко, В.Ф. Математическое моделирование электродвигателей собственных нужд электрических станций: учеб. пособ. / В.Ф. Сивокобыленко, В.И. Костенко.- Донецк: ДПИ,1979.-111с.

653. Упругие свойства горных пород и безопасность подземной разработки / В.Г. Аршава, С.Н. Осипов, П.К. Кучеба, Ю.В. Кесса-рийский.-К.:Техніка,1979.-159с.

654. Цапенко, Г.И. Дискретные автоматические системы: текст лекций / Г.И. Цапенко, А.А. Борисов;ред. Ю.И. Голос.- Донецк: ДПИ ,1979.-67с.

655. Ярембаш, И.Ф. Очистка рудничной атмосферы после взрывных работ / И.Ф. Ярембаш.- М.:Недра ,1979.-188с.

656. VIII научно-техническая конференция, 5-9 февр.1979г. / Донец. политехн. ин-т.-Донецк, 1979.-78с.

1980

657. Гаркуша, Н.Г. Подвесные устройства шахтных подъемных сосудов / Н.Г. Гаркуша, Л.В. Колосов, А.Н. Обухов; под ред. Н.Г. Гаркуши.-М. : Недра ,1980.-105с.

658. Геомеханические проблемы высокопроизводительной разра-ботки тонких и средней мощности угольных пластов на глубоких горизонтах: тез. докл. Всесоюз. конф., нояб. 1980г., г. Донецк / Донец. политехн. ин-т; ред. совет: М.П. Зборщик (пред.) и др.-Донецк, 1980.-203с.

659. Гузеев, А.Г Сооружение горизонтальных и наклонных горных выработок: учеб. пособ. для горн. спец. вузов / А.Г. Гузеев, А.Г. Гудзь, А.К. Пономаренко.-К.;Донецк: Вища школа,1980.-173с.

660. Гузеев, А.Г. Проектирование строительства горных пред-приятий: учеб. / А.Г. Гузеев ; рец. Е.В. Петренко.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Недра ,1980.-223с.

661. Жеданов, С.А.. Применение замкнутой телевизионной системы в учебном процессе / С.А. Жеданов, Б.Е. Иванов, К.Б. Шульгин; под ред. Г.В. Малеева.- К. : Вища школа,1980.-79с.

662. Зборщик, М.П. Воспроизводство очистной линии забоев глубоких шахт / М.П. Зборщик, Ф.И. Евдокимов, А.Т. Кучер .- К. :Техніка, 1980.-231с.:ил.

663. Карлин, П.И. Статистика заработной платы на угольных шахтах: конспект лекций / П.И. Карлин.- Донецк :ДПИ ,1980.-68с.

664. Колчев, Е.В. Моделирование тиристорных электроприводов / Е.В. Колчев, В.П. Метельский, В.И. Стульников.- К. :Техніка,1980.-85с.

665. Корчагин, В.А. Расчет экономической эффективности в автотранспортной отрасли: учеб. пособ. / Донец. политехн. ин-т; В.А. Корчагин.-Донецк: ДПИ,1980.-76с.:табл.

666. Кучер, Р.В. Структура ископаемых углей и их способность к окислению / Р.В. Кучер, В.А. Компанец , Л.Ф. Бутузова.- К.: Наук. думка, 1980.-166с.

667. Святный, В.А. Гибридные вычислительные системы: учеб.пособ. для студ.вузов / В.А. Святный.- К.:Вища школа. Голов.изд-во ,1980.-248с.

668. Ткач, В.Я. Методы прогноза выбросоопасности шахтных пластов / В.Я. Ткач.- К.: Техніка,1980.-190с.

669. Траубе, Е.С. Тормозные устройства и безопасность шахтных подъемных машин / Е.С. Траубе, И.С. Найденко.- М. :Недра ,1980.-256с.

670. Угольные бассейны и условия их формирования: Ч.3: Теоретические основы прогнозирования месторождений твердых горючих ископаемых: VI Всесоюз. геолог.-угольн. совещание, г.Львов, 1- 4 окт.1980г. / [в огл.: Л.П. Нестеренко].- Львов :Вільна Україна ,1980.-109с.

671. Чистик, М.Я. Учебник английского языка для политехнических вузов / М.Я. Чистик.-2-е изд., испр.и доп.- М. :Высш.школа,1980.- 368с.

672. Шалдырван, В.А. Упругое равновесие толстых пластин с усложненными свойствами: учеб. пособ. / В.А. Шалдырван; Донец. гос. техн. ун-т; ред. А.С. Космодамианский, Л.А. Бойко.-Донецк: ДонГТУ, 1980.-116с.

673. Электрификация горных работ: учебник / под ред. С.А. Волотковского; рец. Р.М. Лейбов, Н.И. Шулин.- К. :Вища школа.Голов. изд-во,1980.- 448с.

1981

674. Абрамов, Ф.А. Моделирование динамических процессов рудничной аэрологии / Ф.А. Абрамов, Л.П. Фельдман, В.А. Святный.- К.:Наук.думка, 1981.-283с.

675. Башков, Е.А. Схемотехника микропроцессорных ЭВМ и разработка микрокомпьютеров методами программной эмуляции: учеб. пособ. / Е.А. Башков.- Донецк : ДПИ,1981.- 113с.

676. Гидравлика и гидропривод: учеб. для горн. спец. вузов.- 2-е изд. перераб. и доп. / В.Г. Гейер, В.С. Дулин, А.Г. Боруменский, А.Н. Заря.- М. :Недра,1981.-295с.,ил.

677. Горноподготовительные работы на шахтах: вопр. совершенствования орг. и планирования горноподготов. работ на шахтах Донбасса / Ф.И. Евдокимов, Ю.Я. Качко, С.С. Цыбко, А.П. Лопатко.- Донецк: Донбасс, 1981.- 69с.- ( Б-ка передового опыта. Технология пр-ва).

678. Гребняк, В.П. Влияние климатических условий на работо-способность подземных рабочих / В.П. Гребняк.- М.: ЦННИИЭ- Иуголь,1981.- 41с.

679. Гусев, Ю.А. Математические методы и моделирование производственных процессов и горных предприятий: текст лекций / Ю.А. Гусев.- Донецк :ДПИ,1981.-66с.

680. Евдокимов, Ф.И. Технология и экономика сооружения вертикальных стволов шахт / Ф.И. Евдокимов, И.С. Стоев; отв.ред. Н.Б. Изысзон.- М. :Недра ,1981.-224с.

681. Задачник по подземной разработке угольных месторождений: учеб. пособ. / К.Ф. Сапицкий, Д.В. Дорохов, М.П. Зборщик, В.Ф. Андрушко; рец. О.В. Колоколов.- 4-е изд., перераб. и доп.-М. :Недра ,1981.-311с.

682. Маркшейдерское дело: учеб. / Д.Н. Оглоблин, А.С. Акимов, М.Н. Зоря, Г.И. Козловский, В.В. Мирный, С.С. Могильный, В.К. Музыкантов, С.И. Никольский, М.Г. Папазов, С.Ф. Травник, Г.Л. Фисенко, П.Г. Шевердин, В.И. Шурыгин.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Недра, 1981.-704с.

683. Мачикин, В.И. Повышение качества черных металлов / В.И. Мачикин, А.М. Зборщик, Е.Н. Складановский.- К.: Техніка,1981.-160c.:ил.

684. Методика экономической оценки способов борьбы с внезапными выбросами угля, породы и газа на предприятиях угольной промышленности / А.И. Амоша, И.Ф. Пономарев, М.И. Зверев, И.А. Демидко, И.С. Фридман, П.И. Головин ,О.В. Габ, В.Н. Смирнов / М-во угол. пром-сти УССР; АН УССР. ин-т экономики пром-сти.- Донецк :ИЭП АН УССР ,1981. -163с.

685. Молдавский, Л.А. Виды повреждений и долговечность трансмиссий горных машин / Л.А. Молдавский, З.Л. Финкельштейн, Б.А. Верклов.- М.:Недра, 1981.-192с.

686. Москаленко, Э.М. Борьба с внезапными выбросами: учеб. пособ. Ч.2 / Э.М. Москаленко, В.И. Николин; Моск. горн. ин-т.- М. ,1981.- 94с.

687. Москаленко, Э.М. Вопросы теории природы и механизма выбросов угля, породы и газа: учеб.пособ. Ч.1 / Э.М. Москаленко, В.И. Николин, С.Н. Александров.- М. : Моск. горн. ин-т, 1981.-79с.

688. Николин, В.И. Борьба с выбросами угля и газа в шахтах / В.И. Николин, И.А. Белинченко, А.А. Симонов.- М.: Недра ,1981.- 300с.

689. Седуш, В.Я. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин / В.Я. Седуш.- 2-е изд., перераб. и доп.- К.; Донецк :Вища школа. Голов. изд-во,1981.- 264с.

690. Траубе, Е.С. Методы анализа и расчета электрических цепей: учеб. пособ./ Е.С. Траубе, В.Г. Миргородский.- Донецк : ДПИ, 1981.- 88с.

691. Фельдман, Л.П. Методы программного моделирования: учеб.пособ./ Л.П. Фельдман, А.И. Слепцов.- Донецк : ДПИ,1981.-99с.

692. Шехтер, С.Я. Наплавка деталей металлического обору-дования: справочник / С.Я. Шехтер, А.Я. Шварцер; рец.: М.А. Тылкин.- М.: Металлургия ,1981.-158с.

693. Штокман, И.Г. Вузовская лекция: практ. советы преподавания учеб.материала / И.Г. Штокман.- К.:Вища школа,1981.-151с.

1982

694. Бабич, В.П. Экономические проблемы нормирования и оплаты труда / В.П. Бабич.-К.; Донецк: Вища школа,1982.- 200с.

695. Бурчаков, А.С. Процессы подземных горных работ: учеб.-3-е изд., перераб. и доп. / А.С. Бурчаков, Н.К. Гринько, И.Л. Черняк; рец.: О.В. Колоколов.- М. :Недра, 1982.-423с.

696. Взрывобезопасное электрооборудование на 1140 В для угольных шахт / А.И. Быков, Н.И. Волощенко, В.С. Дзюбан, Ю.А. Дикий, В.П. Колосюк, А.И. Плетнев, И.Ф. Сумин, А.М. Убийко, Б.В. Савин, Е.С. Траубе, Я.С. Риман; под ред. Е.С. Траубе; рец. В.И. Серов.- М. :Недра ,1982.- 264с.

697. Гаркуша, Н.Г. Обзор мирового опыта проектирования жестких армировок вертикальных стволов шахт: обзор / Н.Г. Гаркуша, А.А. Храмов.- М. :ЦНИЭИуголь, 1982.- 48с.- (Сер.: Стр-во предприятий угол. пром- сти).

698. Ивачев, Л.М. Борьба с поглощениями промывочной жидкости при бурении геологоразведочных скважин / Л.М. Ивачев; рец. Г.С. Александров.- М. : Недра,1982.-294с.

699. Карлин, П.И. Статистика производительности труда на угольных шахтах: текст лекций / П.И. Карлин .- Донецк : ДПИ ,1982.-68с.

700. Качко, Ю.Я. НОТ и нормирование труда в горной промышленности: учеб. пособ. / Ю.Я. Качко .- Донецк : ДПИ,1982.-112с.

701. Кравченко, Е.В. Эффективность использования основных фондов в угольной промышленности / Е.В. Кравченко, В.Ф. Лысяков, О.А. Денисенко.- К. :Техніка,1982.-175с.

702. Липкович, С.М. Геодинамические явления и процессы при подземной добыче угля: учеб.пособ. / С.М. Липкович, М.П. Зборщик.- Донецк: ДПИ,1982.-84с.

703. Мамутов, В.К. Социалистическое соревнование коллективов в промышленном и производственном объединениях / В.К. Мамутов, М.С. Лангштейн, Н.А. Орлова; Ин-т экономики пром-ти АН УССР.- К. :Наук.думка ,1982.-206с.

704. Миндели,Э.О. Сооружение и углубка вертикальных стволов шахт / Э.О. Миндели, Р.А. Тюркян.- М.:Недра ,1982.- 312с.

705. Найдыш, А.М. Концентрация горных работ при обьединении шахт / А.М. Найдыш, А.С. Братишко, П.С. Бутенко.- К. :Техніка,1982.-134с.

706. Ожерельев, Д.И. Формирование научного мировоззрения в преподавании химии: метод. пособ. / Д.И. Ожерельев.- М.: Высш. школа, 1982.-168с.

707. Откидач, В.В. Охрана труда в огнеупорном производстве / В.В. Откидач.- К.: Техніка,1982.-159с.- ( Техника безопасности).

708. Планирование условий труда / под ред. Н.Г. Чумаченко, А.И. Амоши.-К.: Наук. думка, 1982.- 344с.-( Экономика развитого социализма).

709. Повещенко, А.М. Планирование труда и заработной платы на угольных шахтах: тексты лекций / А.М. Повещенко, В.Г. Восполит.- Донецк: ДПИ,1982.- 64с.

710. Процессы добычи и обогащения полезных ископаемых: учеб. пособ. / А.А. Пирский, Н.Н. Лебедев, К.Ф. Сапицкий, А.Х. Кузьменко, Н.Д. Оглоблин; под общ. ред. А.А. Пирского.- К.:Вища школа,1982.-287с.

711. Саранчук, В.И. Окисление и самовозгорание угля / В.И. Саранчук.- К.: Наук.думка ,1982.-166с.

712. Спорыхин, В.Я. Непрерывная система совершенствования управления процессом создания и эксплуатации машин: учеб.пособ. / В.Я.Спорыхин.-Донецк: ДПИ, 1982.- 107с.

713. Эрлифтные установки: учеб. пособ. / В.Г. Гейер, Л.Н. Козыряцкий, В.С. Пащенко, Я.К. Антонов; рец.: В.И. Груба, В.А. Сидоренко.- Донецк: ДПИ,1982.-64с.

1983

714. Алехина, Л.В. Марксистско-ленинская этика: учеб. пособ. для вузов / Л.В. Алехина, В.Р. Аронов, М.Н. Афасижев; под ред. М.Ф. Овсяникова.- М.: Высш. школа,1983.- 544с.

715. Башков, Е.А. Микропроцессорные системы повышенного быстродействия с микропрограммным управлением: учеб.пособ./ Е.А. Башков, Ю.В. Губарь.-Донецк: ДПИ,1983.-111с.

716. Винокур, Б.Б. Прочность и хрупкость конструкционной легированной стали / Б.Б. Винокур, В.Л. Пилюшенко; отв.ред. Л.И. Лысак.- К. : Наук.думка,1983.-283с.

717. Винокур, Б.Б. Структура конструкционной легированной стали / Б.Б. Винокур, В.Л. Пилюшенко, О.Г. Касаткин .- М. : Металлургия, 1983.- 216с.

718. Дзюбан, В.С. Справочник энергетика угольной шахты / В.С. Дзюбан, Я.С. Риман, А.К. Маслий.- М.: Недра ,1983.- 542с.

719. Дюдкин, Д.А. Усадочные раковины в стальных слитках и заготовках / Д.А. Дюдкин, Л.И. Крупман, Д.М. Максименко; под науч. ред. Л.И. Крупмана.- М.: Металлургия ,1983.-137с.

720. Зайцев, В.И. Физика пластичности гидростатически сжатых кристаллов / В.И. Зайцев.-К. : Наук. думка,1983.-186с.

721. Карлин, П.И. Факторный индексный анализ в статистике угольных шахт: учеб. пособ./ П.И. Карлин.-Донецк: ДПИ, 1983.- 112с.

722. Коробчанский, В.И. Схема комплексной очистки коксового газа с выделением безводного аммиака / В.И. Коробчанский, А.Е. Мадар.-М.: Металлургия, 1983.-160с.

723. Корчагин, В.А. Деловые игры в управлении и экономике автомобильного транспорта: учеб. пособ. / В.А. Корчагин; рец. А.А. Пономарев, И.Б. Тыренко.- Донецк: ДПИ ,1983.-102с.

724. Корчагин, В.А. Деловые игры в управлении и экономике автомобильного транспорта: учеб. пособ. / В.А. Корчагин.- Донецк: ДПИ ,1983.-102с.

725. Коцегуб, П.Х. Синтез вентильных приводов постоянного тока: учеб. пособ. / П.Х. Коцегуб; ред. Е.В. Поляк; рецензенты: Н.Т. Корниенко, Е.В. Колчев.- Донецк : ДПИ ,1983.-108с.

726. Кошелев, К.В. Ремонт и восстановление горных выработок: пособ. крепильщику / К.В. Кошелев, А.Г. Томасов.-К. :Техніка,1983.-136с.: ил.- (Б-ка рабочего).

727. Островский, Э.И. Ремонт горношахтного оборудования и контроль режимов его эксплуатации за рубежом: обзор информ. / Э.И. Островский, Н.И. Волощенко, В.А. Ихно.- М.: ЦНИЭИуголь, 1983.-30с.- (Сер.:Технология и орг. угол. машиностроения; Вып.1).

728. Производительность труда: факторы и резервы роста/ Д.П. Босиня, В.Ф. Андриенко, В.П. Бабич, А.Т. Боцко, Н.Е. Гринева, В.М. Данюк, Г.Г. Зиборов, А.М. Колот; Укр. ин-т экономики.- К.: Наук. думка ,1983.-229с.

729. Развитие производственных объединений в промышлен-ности: вопросы теории и практики. В 2-х т. Т.2: Экономика произ-водственных объединений / Н.Г. Чумаченко, Б.М. Баренберг, Г.В. Моисеев и др.- К.: Наук.думка ,1983.-311с.

730. Саранчук, В.И. Надмолекулярная организация, структура и свойства углей / В.И. Саранчук, А.Т. Айруни, К.Е. Ковалев.- К.:Наук. думка, 1983.- 121с.

731. Спорыхин, В.Я. Моделирование технологии изготовления горных машин/ В.Я. Спорыхин.- М.: Машиностроение ,1983.- 128с.

732. Справочник по горнорудному делу / В.А. Гребенюк, Я.С. Пыжьянов, И.Е. Ерофеев, Н.Г. Гаркуша, В.В. Пак; под ред.: В.А. Гребенюка, Я.С. Пыжьянова, И.Е. Ерофеева.- М. :Недра,1983.- 816с.

733. Справочник по нормированию и организации труда на угольных шахтах / Н.Д. Прокопенко, А.И. Воробьева, Ю.Я. Качко и др.-2-е изд., перераб. и доп.-М. :Недра,1983.- 317с.

734. Средства контроля и управления точностью сортового проката / В.М. Клименко, В.М. Кашаев, А.А. Минаев, М.М. Гелерман, В.П. Калинин; рец.И.Н. Богаенко, В.С. Егоров.-К.:Техніка, 1983.-174с.

735. Старожилов, Н.В. Партизанские соединения Украины в Великой Отечественной войне / Н.В. Старожилов.- К.: Вища школа,1983.-239с.

736. Технология подземной разработки месторождений полезных ископаемых.-3-е изд., перераб. и доп. / А.С. Бурчаков, Н.К. Гринько, Д.В. Дорохов, Ю.А. Жежелевский, Н.Г. Капустин, В.Н. Кузнецов, В.Б. Казаков, И.Л. Черняк; под общ. ред. А.С. Бурчакова.- М. :Недра ,1983.- 487с.

737. Ткачев, В.С. Оборудование коксохимических заводов: учеб.пособ. / В.С. Ткачев, М.А. Остапенко; рец.: В.И. Романенко, Ю.Д. Тимофеев.- М.: Металлургия,1983.-359с.

738. Чумаченко, Н.Г. и др. Развитие производственных объединений в промышленности: вопросы теории и практики. В 2-х т. Т.1: Организация производства и управления / Н.Г. Чумаченко, В.К. Мамутов, Б.М. Баринберг и др.- К. :Наук. думка ,1983.-240с.

739. Экономические проблемы технического перевооружения производства / Б.В. Щербицкий, В.П. Александрова, В.С. Яцков, Т.Т. Черненко, С.Б. Палей, Н.С. Прокопенко.- К.:Наук.думка ,1983.-232с.

740. Электроснабжение и электрооборудование угольных шахт за рубежом / Н.И. Волощенко, Э.П. Островский, В.А. Ихно, Ю.А. Дукий, Г.И. Разгильдеев.- М :Недра, 1983.-270с.

741. Яцков, В.С. Специализация ремонтного производства / В.С. Яцков, Г.А. Ильина, С.Б. Палей.- К.: Наук.думка, 1983.-181с.

1984

742. Большинский, М.И. Состояние, проблемы борьбы с выбросами за рубежом / М.И. Большинский, Р.Н. Бельская.- М.: ЦНИИ-ЭИуголь, 1984.- 50с.

743. Гавриленко, В.А. Экономические проблемы использования техники в угольной промышленности / В.А. Гавриленко.-К.;Донецк :Вища школа. Голов. изд-во ,1984.-152с.

744. Долженков, Ф.Е. Повышение качества толстых листов / Ф.Е. Долженков, Ю.В. Коновалов, В.Г. Носов.- М. : Металлургия,1984.-247с.

745. Евдокимов, Ф.И. Социально-экономическая эффективность использования новой техники в угольной промышленности: информ. обзор / Ф.И. Евдокимов, С.Я. Салыга, Ю.Б. Грядущий; ЦНИЭИуголь.- М.,1984.- 38с.- (Добыча угля подземным способом; Вып.15).

746. Зборщик, М.П. Предотвращение газодинамических явлений в угольных шахтах / М.П. Зборщик, В.В. Осокин, Н.М. Соколов.- К. : Техника ,1984.-148с.

747. Карлин, П.И. Применение методов общей теории в промышленной статистике на угольных шахтах: учеб.пособ. / П.И. Карлин .- Донецк : ДПИ,1984.-88с.

748. Кашкаха, В.Е. Сферическая тригонометрия и вычисли-тельные методы в маркшейдерском деле: учеб.пособ. / В.Е. Кашкаха, В.В. Откидач.- Донецк :ДПИ,1984.-112с.

749. Клименко, В.М. Кинематика и динамика процессов прокатки: учеб.пособ. / В.М. Клименко, А.М. Онищенко.-М.: Металлургия, 1984.-232с.

750. Масляев, В.С. Охрана атмосферы от загрязнения вредными веществами в условиях Донбасса: учеб. пособ. / В.С.Масляев, Ю.Н. Белогуров; ред. Е.В. Поляк.-Донецк: ДПИ, 1984.- 76с.

751. Мухопад, Н.Д. Транспортные машины: учеб. для вузов по спец."Строительство подземных сооружений и шахт” / Н.Д. Мухопад.-К.; Донецк :Вища школа, 1984.-182с.

752. Палеовулканизм Украины / Н.А. Савченко, Л.Г. Бернадская, Н.В. Бутурлинов, В.Н. Бугаенко, В.А. Семка, В.Г. Бондаренко, Л.Г. Плахотный; отв.ред. В.А. Слипченко; рец.: И.Б. Щербаков, Б.С. Панов.- К. :Наук. Думка,1984.-252с.

753. Плаксин, В.И. Развитие систем управления трудом на предприятиях машиностроения:обзор / В.И. Плаксин, А.К. Перевага.- М.: НИИмаш,1984.-52с.- (Сер.7: Науч. орг. труда и пр-ва. Механизация и автоматизация инж. и управлен. труда).

754. Повещенко, А.М. Планирование себестоимости добычи угля: тексты лекций / А.М. Повещенко.- Донецк : ДПИ, 1984.- 52с.

755. Прокатка толстых листов / П.И. Полухин, В.М. Клименко, В.П. Полухин, В.И. Погоржельский, А.Е. Титлянов, А.Д. Зобнин, Э.Л. Филиппов, И.М. Гринев; рец.: С.П. Антонов.- М. : Металлургия,1984.-288с.

756. Развитие хозрасчета в производственных объединениях / Г.С. Моисеев, Е.П. Колос, К.Ф. Лученко, Е.Е. Белоусова.- К.: Техніка,1984.-150с.-(Б-ка хозяйственника).

757. Региональное управление: опыт и проблемы / В.К. Мамутов, Н.Д. Прокопенко, Н.Н. Ермошенко, В.А. Сумин; отв. ред. В.К. Момутов, Н.Д. Прокопенко.- К.: Наук. думка,1984.-252с.

758. Сапицкий, К.Ф. Угольные месторождения развивающихся стран: учеб. пособ. / К.Ф. Сапицкий, Г.И. Соловьев.- Донецк :ДПИ,1984.-67с.

759. Саранчук, В.И. Термохимическая деструкция бурых углей / В.И. Саранчук, Л.Ф. Бутузова, В.Н. Минкова.-К. :Наук. думка ,1984.-165с.

760. Сивокобыленко, В.Ф. Переходные процессы в много-машинных системах лектроснабжения электрических станций: учеб. пособ. / В.Ф. Сивокобыленко.- Донецк: ДПИ, 1984.-116с.

761. Справочник по практическому металловедению / В.Л. Пилюшенко, Б.Б. Винокур, С.Е. Кондратюк, Е.Л. Зац, Р.А. Пилюшенко, Л.Н. Кологривова.- К. : Техніка ,1984.- 135с.

762. Тимошенко, Г.М. Теория инженерного эксперимента: учеб. пособ. / Г.М. Тимошенко, П.Ф. Зима.- Донецк : ДПИ,1984.- 59с.

763. Шевченко, Ф.Л. Изгиб стержневых систем: учеб. пособ./ Ф.Л. Шевченко; рец.: А.Ф. Даниленко, С.А. Жеданов; ред. М.А. Жарикова.- Донецк : ДПИ,1984.- 95с.

764. Шидловский, А.К. Введение в статистическую динамику систем электроснабжения / А.К. Шидловский, Э.Г. Куренный; отв. ред. Л.В. Цукерник; рец.:В.Н. Винославский, В.Г. Кузнецов.- К.: Наук. думка ,1984.-273с.

765. Ярембаш, И.Ф. Влияние горно-геологических факторов на интенсивность работы механизированных крепей: обзор.информ / И.Ф. Ярембаш.- М.: ЦНИЭИуголь ,1984.- 49с.

1985

766. Евдокимов, Ф.И. Организация, планирование и управление в шахтном строительстве: учеб. пособ. / Ф.И. Евдокимов, В.Г. Восполит, Г.П. Никонов; рец.: В.Н. Кухарев, В.Г. Козунов.-К.; Донецк :Вища школа ,1985.- 215с.

767. Елишевич, А.Т. Брикетирование полезных ископаемых: учеб. пособ./ А.Т. Елишевич; рец. А.И. Смирнов, А.Г. Ливинцев.- Донецк ,1985.-109с.

768. Калашников, В.И. Микропроцессорные системы управления электроприводами: учеб. пособ. / В.И. Калашников.- Донецк: ДПИ,1985.- 92с.

769. Карлин, П.И. Статистическая отчетность по продукции и труду на угольных шахтах: учеб. пособ. / П.И. Карлин .- Донецк :ДЛИ ,1985.-92с.

770. Коломоец, А.В. Предупреждение и ликвидация прихватов в разведочном бурении / А.В. Коломоец.-М.: Недра, 1985.-220с.

771. Кошелев, К.В. Поддержание, ремонт и восстановление сорных выработок / К.В. Кошелев, А.Г. Томасов.- М. : Недра, 1985.-215с.

772. Лекция научной речи (для студентов-иностранцев гуманитар-ного профиля) / А.В. Величко, Г.И. Дергачева, Л.И. Краснопояс, О.В. Луценко, И.Е. Намакштанская; отв. ред. Е.П. Стемковская.- М.: Рус. яз., 1985.- 157с.

773. Макаров, М.И. Надежность электроснабжения забоя уголь-ных шахт / М.И. Макаров, А.А. Бочаров.-К. :Техніка,1985.-184с.

774. Медведев, Б.И. Естественная тяга глубоких шахт / Б.И. Медведев, А.М. Гущин, В.Л. Лобов.- М.:Недра,1985.-77с.

775. Механическое оборудование сталеплавильных цехов: учеб. пособ./ М.З. Левин, В.Я. Седуш, В.И. Мачикин, Г.С. Клягин, Н.Г. Пироженко.- К.; Донецк : Вища школа, 1985.-165с.

776. Проблемы совмещения горячей деформации и технической обработки стали / А.А. Баранов, А.А. Минаев, А.Л. Геллер, В.П. Горбатенко.-М. :Металлургия,1985.-128с.

777. Сапицкий, К.Ф. Технология ведения очистных работ: пособ. горнорабочему очист. забоя / К.Ф. Сапицкий, А.Ю. Якушевский, В.Ф. Андрушко.- К. : Техніка,1985.-255с.

778. Стратиграфические разрезы докембрия Украинского щита / Н.П. Щербак, К.Е. Есипчук, Б.З. Берденин, Р.М. Полуновский; отв. ред. К.Е. Есипчук.- К. : Наук. думка,1985.-168с.

779. Ткаченко, В.Н. Проблемы рационального использования производственных мощностей угольных шахт / В.Н. Ткаченко.- К.; Донецк: Вища школа.Голов.изд-во, 1985.-136с.

780. Траубе, Е.С. Электроника и основы электроники: для студ. горн. спец. вузов / Е.С. Траубе, В.Г. Миргородский.- М. :Высш. школа, 1985. -160 с.

781. Условия труда в регионе / А.И. Амоша, О.Ф. Новикова, В.С. Рубин, В.А. Сумин, В.В. Волошин, В.П. Гуков, В.М. Зуенков, В.И. Рыбалко, Е.В. Сердюк, Н.И. Малышко, Е.В. Мартякова.-К.: Наук. думка,1985.-253с.

782. Фотограмметрия: учеб.пособ. для студ.вузов по спец."Маркшейдерское дело" / С.Г. Могильный, И.Л. Беликов, Л.И. Ахонина, Д.В. Брежнев, М.П. Бордюков. -К.; Донецк :Вища школа,1985.-278с.

783. Шевченко, В.П. Непрерывная разливка стали: учеб.пособ./ В.П. Шевченко; Донец. политехн. ин-т.-Донецк, 1985.-79с.

784. Эйдельман, Е.Я. Основы технологии коксования углей: учеб. пособ. для вузов / Е.Я. Эйдельман.- Донецк: Вища школа. Голов. изд-во,1985.-191с.

1986

785. Автоматизация сварочных процессов / под ред. В.К. Лебе-дева, В.П. Черныша; рец. С.Л. Миличенко.-К.: Вища школа. Голов.изд-во,1986.-296с.

786. Александров, В.Е. Безопасность взрывных работ в угольных шахтах / В.Е. Александров, Н.Р. Шевцов, Б.И. Вайнштейн.- М.: Недра, 1986.- 150с.

787. Борнацкий, И.И. Новые направления в технологии сталеплавильных процессов: учеб. пособ. / И.И. Борнацкий.- Донецк :ДПИ ,1986.-72с.

788. Гузеев, А.Г. Технология строительства горных предприятий: учебник / А.Г. Гузеев, А.Г. Гудзь, А.К. Пономаренко; рец.: В.В. Смирняков, Г.Г. Литвинский.-К.; Донецк : Вища школа,1986.-392с.

789. Гуляев, Б.В. Взрывозащита и электробезопасность шахтных сетей / Б.В. Гуляев.- К.; Донецк: Вища школа, 1986.-137с.

790. Коновалов, Ю.В. Расчет параметров листовой прокатки / Ю.В. Коновалов, А.Л. Остапенко, В.И. Пономарев.- М. : Метал-лургия,1986.- 430с.

791. Корчагин, В.А. Организация движения автомобилей при перевозках грузов / В.А. Корчагин; Донец. политехн. ин-т.- Донецк ,1986.-27с.

792. Крепление и охрана выработок в сложных горногеологических условиях / К.В. Кошелев, А.Г. Томасов, В.Л. Самойлов, И.Й. Бурма.- К. :Техніка,1986.-111с.:ил.

793. Левченко,В.Н. Технико-экономические основы проектиро-вания листовых металлоконструкций: учеб.пособ. / В.Н. Левченко; Донец. политехн. ин- т.-Донецк,1986.-91с.

794. Малеев, В.Б. Специальные средства водоотлива и гидромеханизированной очистки шахтных водосборных емкостей: учеб. пособ./ В.Б. Малеев, Е.И. Данилов, В.М. Яковлев; рец.: С.С. Малыгин. Н.А. Марков; ред. М.А. Жарикова; корректор Г.В. Горгонова; техн. ред. Л.К. Чуприна.- Донецк :ДПИ,1986.-36с.

795. Обогащение ультратонких углей / А.Т. Елишевич, Н.Д. Оглоблин, В.С. Белецкий, Ю.Л. Папушин.- Донецк : Донбасс ,1986.- 64с.- (Б-ка передового опыта. Технология пр-ва).

796. Организация технического обслуживания металлургического оборудования / В.Я. Седуш, С.В. Сопилкин, В.З. Вдовин, И.М. Бабич, Е.Я. Клецкин; рец.: А.Г. Ашеров, А.В. Сербин.-К. :Техніка,1986.-124с.: ил.

797. Плаксин, В.И. Совершенствование систем управления трудом на предприятиях машиностроения / В.И. Плаксин.- К.;Донецк :Вища школа. Голов. изд-во ,1986.-139с.

798. Подручный сталевара широкого профиля: учеб./ И.И. Борнацкий, М.М. Блащук, С.А. Яргин, В.И. Строк.- М. :Металлургия ,1986.- 456с.

799. Прогноз и предотвращение выбросов пород и газа / В.М. Потураев, А.Н. Зорин, В.Е. Забигайло, М.И. Большинский, В.И. Николин.- К. :Наук. думка,1986.-160с.

800. Проектирование и конструирование транспортных машин и комплексов / И.Г. Штокман, П.М. Кондрахин, П.С. Шахтарь, Е.М. Сноведский, В.Н. Маценко, К.И. Чебаненко, Н.Д. Мухопад, И.Т. Сидоренко, Г.Ш. Хазанович; под ред. И.Г. Штокмана.-2-е изд., перераб. и доп.- М. :Недра,1986.-391с.

801. Рациональное использование вторичных ресурсов: (Донецк,22-24сент.1986г. ): тез. докл. обл. науч.-практ. конф. / отв. за вып. В.Ф. Губайдулин.- Донецк: ДонГТУ, 1986.-208с.

802. Слепцов, А.И. Автоматизация проектирования управляющих систем гибких автоматизированных производств / А.И. Слепцов, А.А. Юрасов; под ред. Б.Н. Малиновского.- К. :Техніка,1986.-110с.

803. Тимошенко, Г.М. Научные основы проектирования и эксплуатации насосных установок в переходных режимах / Г.М. Тимошенко.-К.;Донецк: Вища школа,1986.-127с.

804. Харин, А.И. Планирование и организация поставок запасных частей машин и оборудования / А.И. Харин, Н.П. Бобрик, И.М. Минаева.- К.: Вища школа. Голов.изд- во,1986.-115с.

805. Шевченко, Ф.Л. Устойчивость упругих деформируемых систем: учеб. пособ. / Ф.Л. Шевченко; рец.: А.Ф. Даниленко, С.А. Жеданов; ред. М.А. Жарикова.-Донецк: ДПИ, 1986.-51с.

806. Ярембаш, И.Ф. Современные способы и средства борьбы с пылью в угольных шахтах / И.Ф. Ярембаш.- М.,1986.- 53с.- (Техника безопасности, охрана труда и горноспасательное дело: обзор. информ./ ЦНИИЭИуголь; Вып.9).

1987

807. Взаимодействие водорода с металлами / В.Н. Асеев, И.Н. Бекман, О.П. Бурмистрова, И.Е. Габис, В.А. Гольцов, Т.Н. Компаниец, Н.И. Куликов, А.А. Курдюмов, В.В. Латышев, А.А. Писарев, Н.Д. Потехина, Л.И. Смирнов.- М. :Наука ,1987.-296с.

808. Визгерт, Р.В. Химия твердого тела / Р.В. Визгерт, С.Г. Шейко.- Донецк :ДПИ ,1987.-16с.

809. Гейер, В.Г. Шахтные вентиляторы / В.Г. Гейер.- М.: Недра ,1987.- 90с.

810. Гейер, В.Г. Шахтные вентиляторы и водоотливные уста-новки / В.Г.Гейер, Г.М. Тимошенко.- М.:Недра ,1987.- 270с.:ил.

811. Гузеев, А.Г. Проектирование и строительство горных предприятий: учеб. для вузов.- 3-е изд., перераб. и доп. / А.Г. Гузеев.- М. :Недра, 1987.- 232с.

812. Дюдкин, Д.А. Современные машины и технологии непрерывной разливки стали: учеб. пособ. / Д.А. Дюдкин, А.В. Моргунов.- Донецк, 1987.-63с.

813. Евдокимов, Ф.И. Воспроизводство мощности угольных шахт / Ф.И. Евдокимов, М.П. Зборщик, А.Т. Кучер.- К. :Техніка,1987.-149с.

814. Евдокимов, Ф.И. Совершенствование нормирования и оплаты труда при испытании и внедрении новой техники на очистных и подготовительных работах шахт:обзор информ. / Ф.И. Евдокимов, Ю.Я. Качко, С.З. Михальский.- М. :ЦНИЭИуголь ,1987.-46с.- (Экономика и упр.в угол. пром-сти).

815. Елишевич, А.Т. Работнику обогатительной фабрики: справ.пособ.- 2-е изд., перераб. и доп. / А.Т. Елишевич.-Донецк: Донбасс,1987.-128с.

816. Жизлов, Н.И. Основы управления в горной промышленности: учеб.пособ. / Н.И. Жизлов, В.А. Кравцов.-М.: Недра, 1987.- 174с.

817. Ивачев, Л.М. Промывочные жидкости и тампонажные смеси: учеб. / Л.М.Ивачев; рец.В.Г.Вартакян.-М. :Недра ,1987.- 242с.

818. Идейно-политическое и организационное укрепление партийных организаций Донбасса: истор.монография / кол.авт.: Г.Я. Пономаренко, В.А. Носков., З.И. Ямковая и др .- К.: Вища школа,1987.-223с.

819. Костоманов, А.И. Устойчивость подготовительных выработок при разработке свиты пологих пластов / А.И. Костоманов, К.Ф. Сапицкий.- М.: Недра, 1987.-119с.

820. Ликвидация поглощений промывочной жидкости при бурении скважин в условиях антрацитовых райнов Донбасса / Э.Я. Капко, Л.М. Ивачев, Л.В. Макаров, М.А. Саламатов.- К.:УкрНИИНТИ,1987.- 32с.

821. Многоручьевая прокатка-разделение: науч. и технолог. основы / В.М. Клименко, С.П. Ефименко, В.Ф. Губайдулин, Г.М. Шульгин; рецензент: Г.С. Гун.- М. : Металлургия, 1987.-168с.

822. Николин, В.И. Охрана окружающей среды в горной промышленности / И. Николин, Е.С. Матлак; рец. :Б.Д. Сусленков, В.Ф. Авдеев.- К.;Донецк :Вища школа.Голов. изд-во ,1987.-192с.

823. Петров, В.М.Тепловые трубы в электрических машинах / В.М. Петров, А.Н. Бурковский, Е.Б. Ковалев и др. / под ред. В.М. Петрова.- М.: Энергоатомиздат,1987.- 152с.

824. Способы и средства охраны подготовительных горных выработок / Н.А. Альшев, И.А. Шаповал, Ю.А. Пивень, Е.И. Питаленко, А.Г. Авербух, А.В. Аксенов .- Донецк,1987.-78с.

825. Траубе, Е.С. Электронные устройства, электроприводы станков и промустановок: учеб.пособ. / Е.С. Траубе, В.Г. Миргородский, Ю.Н. Хохотва.-Донецк :ДПИ ,1987.-63с.

826. Фенченко, П.Н. Охрана труда в угольных шахтах: учеб. / П.Н. Фенченко, Ф.И. Евдокимов;рец. Б.А, Грядущий.-3-е изд., перераб. и доп.- М. :Недра ,1987.-304с.

1988

827. Бабич, В.П. Особенности перестройки хозяйственного механизма: учеб. пособ.для студентов эконом. спец. вузов / В.П. Бабич, Н.П. Бобрик, В.И. Гребельный; Донец. политехн. ин -т.- К. :УМК ВО ,1988.- 92с.

828. Баранов, А.А. Структурообразование в литых и дефор-мированных металлах и сплавах :учеб. пособ. для вузов / А.А. Баранов, А.Л. Геллер, В.И. Алимов.-К.: УМК, 1988.- 116 с.

829. Баранов, А.А. Технология вторичных цветных металлов и сплавов / А.А. Баранов, О.П. Микуляк, А.А. Резняков.-К. :Вища школа, 1988.-163 с.:ил.

830. Брюханов, Ю.А. Линейные процессы: учеб.пособ. / Ю.Ф. Брюханов, А.Н. Кренев, В.И. Ярмоленко; Яросл. гос. ун-т.- Ярославль,1988.- 65с.

831. Гребенкин, С.С. Механизация и электрификация очистных работ на крутых пластах / С.С. Гребенкин, А.Д. Доронин, В.И. Стадник.- Донецк :Донбасс ,1988.-81с.:ил.-(Б-ка передового опыта. Технология пр-ва).

832. Греков, Н.И. Оптимальность чертежей деталей: учеб.пособ./ Н.И. Греков, О.А. Лопатов.- К.:УМК ВО, 1988.- 96с.

833. Дюдкин, Д.А. Качество непрерывнолитой стальной заготов-ки / Д.А. Дюдкин.- К.: Техніка, 1988.-252с.

834. Зборщик, М.П. Охрана выработок глубоких шахт в выра-ботанном пространстве / М.П. Зборщик.- Прага : SNTL;Изд-во техн. л-ры ,1988.-144с.

835. Калашников, В.И. Микропроцессорные системы управления электроприводами промышленных роботов: учеб. пособ. / В.И. Калашников, С.С. Старостин, В.Д. Власов.- К. : УМКВО,1988.- 68с.

836. Карась, С.В. Линейные асинхронные двигатели. Электро-техническая промышленность. Сер.01: Электрические машины. Вып.22 / С.В. Карась.- М.:Информэлектро, 1988.- 48с.

837. Кривоберец, Б.И. Опыт повышения эффективности работы инструментального хозяйства машиностроительных предприятий: обзор. информ. / Б.И. Кривоберец, Л.П. Билязе, Л.Д. Слепнева.- М. :ЦНИЭИуголь,1988.-28с.- (Технология и организация угол. машино-строения; Вып.1).

838. Математическое моделирование линейных индукционных машин: учеб. пособ. при изучении курса "Математическое моделирование электрических машин" / Ф.Н. Сарапулов, С.В. Карась, С.В. Иваницкий, Ю.Л. Махорский.- Свердловск ,1988.- 99с.

839. Методические рекомендации по определению экономической эффективности мероприятий по борьбе с горными ударами на рудниках цветной металлургии СССР / сост. И.Ф. Пономаренко, В.Б. Дьяковский, Б.А. Вольхин и др.-Донецк ,1988.-125с.

840. Организация работ при сооружении горных выработок из бетона и железобетона / Р.А. Тюркян, А.М. Шалагин, И.В. Орлов, В.В. Иванов, Г.К. Чичило, Н.С. Бурего, С.Ф. Пулеев.- М.: ЦНИИЭИуголь,1988.-70с.

841. Пономарев, И.Ф. Типовые примеры определения экономи-ческой эффективности мероприятий по борьбе с горными ударами на рудниках цветной металлургии СССР / И.Ф. Пономарев, В.Б. Дьяковский, Б.А. Волькин.-Донецк , 1988.-171с.

842. Приседский, В.В. Материалы с особыми диэлектрическими свойствами: (сегнетоэлектрики А"ВIVО2) / В.В. Приседский, А.Г. Петренко.- К.:УМК,1988.-76с.

843. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов: учеб. для вузов / Г.В. Малеев, В.Г. Гуляев, Н.Г. Бойко, П.А. Горбатов, В.А. Межаков.- М.:Недра, 1988.-368с.

844. Рациональные режимы прокатки толстых листов / Ю.В. Коновалов, К.Н. Савранский, А.П. Парамошин, В.Я. Тишков.- К.: Техника, 1988.-172с.

845. Савельев, Л.А. Диктует коллективный подряд / Л.А. Савельев.- Донецк : Донбасс ,1988.-112с.- (Шаги бригадного подряда).

846. Салыга, С.Я. Экономические проблемы надежности производственных систем в угольной промышленности / С.Я. Салыга .- К.:Вища школа,1988.-110c.

847. Социально-экономическая оценка безопасности технологии горных работ: обзор. информ./ Ф.И. Евдокимов, С.Я. Салыга, В.Д. Мартовицкий, Ю.Б. Грядущий.-М.:ЦНИЭИуголь,1988.-37с.- (Техника безопасности, охрана труда и горноспасат. дело).

848. Справочник взрывника / Б.Н. Кутузов, В.М. Скоробогатов, И.Е. Ефремов, В.Н. Мосинец, Л.В. Дубнов, Л.Г. Фридман, В.И. Пугачев, П.И. Кушнеров, В.И. Зенин, В.И. Стикачев, Б.И. Вайнштейн, Н.Р. Шевцов, В.М. Глоба; под общ. ред. Б.Н. Кутузова.- М. :Недра,1988.- 511с.

849. Федоров, М.М. Подъемные установки для проходки стволов / М.М. Федоров, Е.М. Федоров.- М.:Недра,1988.-199с.

850. Чистик, М.Я. Английский язык для политехнических вузов: учеб. / М.Я. Чистик; рец. М.В. Коротких.-3-е изд., испр. и доп.- М. :Высш. школа, 1988.- 351с.

1989

851. Большинский, М.И. Сооружение выработок в выбросо-опасном массиве горных пород / М.И. Большинский, И.М. Большинский.-К.:Техніка ,1989.-120с.

852. Борнацкий, И.И. Интенсификация плавок в подовых печах / И.И. Борнацкий, А.А. Баранов, Н.И. Баскин; под ред. И.И. Борнацкого.-К. : Техника ,1989.-112с.

853. Валковые узлы и качество листового проката / В.С. Горелик, В.Д. Еликин, В.М. Зинин, О.М. Горячковская.- К. :Техника ,1989.-127с.

854. Высоцкий, С.П. Мембранная и ионитная технология водоподготовки в энергетике / С.П. Высоцкий.- К. :Техника,1989.-176с.

855. Горячий, В.Г. Справочник горного механика / В.Г. Горячий, С.С. Гребенкин, А.Д. Доронин; под общ. ред. А.И. Пархоменко, С.С. Гребенкина.- Донецк: Донбасс ,1989.-205с.- (Б-ка передового опыта. Технология пр-ва).

856. Елишевич, А.Т. Брикетирование полезных ископаемых: учеб. / А.Т. Елишевич; рец.: И.Е. Святец.- М. :Недра,1989.-300с.:ил.

857. Жеданов, С.А. Современные средства визуальной инфор-мации на вузовской лекции / С.А. Жеданов; ред. Л.М. Оришин.- К.: Вища школа ,1989.-146с.

858. Ивачев, Л.М. Промывка и тампонирование геолого-разведочных скважин: справ. пособ. / Л.М. Ивачев.- М.: Недра, 1989.-247с.

859. Левицкая, О.К. Активизация человеческого фактора на основе стимулирования труда / О.К. Левицкая, А.Л. Еськов.- К.: Техніка,1989.-110с.- (Б-ка передового опыта. Технология пр-ва).

860. Методические указания к решению избранных задач по линейным электрическим целям для самостоятельной работы студентов электрических специальностей / сост.: В.Х. Антомонов, И.А. Курило, И.Е. Рахний; отв. за вып. О.Б. Толпыго; рец. Д.Я. Глухов, В.М. Бондаренко.- К. :КПИ ,1989.-72с.

861. Моргунов,А.В. Конструкция и проектирование сталепла-вильных агрегатов: учеб. пособ. для вузов / А.В. Моргунов; Донец. политехн. ин-т.-К.: УМК ВО, 1989.-78с.

862. Николин, В.И. Теория выбросов и прогнозирования выбросо-опасности: учеб. пособ./ В.И. Николин, С.Н. Александров.- К.: УМКВО,1989.-116с.

863. Никольский, И.Л. Структуры рудных полей и месторождений. Основы металлогения: учеб. пособ. / И.Л. Никольский, Б.С. Панов; рец.: Ю.Н. Нагорный, В.И. Скаржинский.- К.:Вища школа, 1989.- 256с.:ил.

864. Новые технические решения в области охраны окружающей среды: каталог разработок, выполненных в вузах УССР / Донец. политехн. ин-т.- Донецк ,1989.-34с.

865. Петренко, А.Г. Дефекты структуры в сегнетоэлектриках / А.Г. Петренко, В.В. Приседский.- К.: УМКВО,1989. -103с.

866. Стрельцов, В.И. Маркшейдерское обеспечение природо-пользования недр / В.И. Стрельцов, С.Г. Могильный.- М.: Недра ,1989.- 205с.

867. Технология выемки весьма тонких угольных пластов скреперостругами / К.Ф. Сапицкий, Ю.В. Бондаренко, И.И. Гомаль, Д.Я. Чучко.- К.: Техника,1989.-192с.

868. Технология прокатного производства: учеб. пособ. / В.М. Клименко, А.М. Онищенко, А.А. Минаев, В.С. Горелик.-К. :Вища школа. Голов. изд-во,1989.-311с.

869. Юшков, А.С. Кернометрия / А.С. Юшков.- М. :Недра ,1989.- 244с.:ил.

1990

870. Башков, Е.А. Аппаратное и программное обеспечение зарубежных микро ЭВМ: учеб. пособ. / Е.А. Башков.- К. :Вища школа,1990.-207с.

871. Висящев, В.А. Актуальные проблемы совершенствования хозрасчетных отношений в производственном объединении по добыче угля: учеб.пособ. / В.А. Висящев, И.В. Качан, А.Н. Куракалов; Донец. политехн. ин-т.- Донецк :ДПИ,1990.- 103с.:табл.

872. Елишевич, А.Т. Брикетирование полезных ископаемых: учеб. пособ. / А.Т. Елишевич.-К.; Одесса :Лыбидь, 1990.-296с.

873. Забигайло, В.Е. Влияние катагенеза горных пород и метаморфизма углей на их выбросоопасность / В.Е. Забигайло, В.И. Николин; отв.ред. А.З. Широков; АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых.- К. :Наук. думка,1990.-168с.

874. Зайцев, А.А. Техническая термодинамика / А.А. Зайцев, В.П. Проценко, Ю.В. Юшков.- М. : Высш.школа ,1990.-72с.

875. Зборщик, М.П. Предотвращение самовозгорания горных пород / М.П. Зборщик, В.В. Осокин.- К.:Техника ,1990.-176с.

876. Зборщик, П.М. Предотвращение самовозгорания горных пород / П.М. Зборщик, В.В. Осокин.- К.: Техніка,1990.-176с.

877. Интенсификация производства листовой сталевинтовой прокатки / Ф.Е. Долженков, В.Г. Носов, Ю.В. Фурман, А.Е. Руднев.- К. :Техніка ,1990.-136с.

878. Короткий російсько-украінський електротехнічний словник / ред. В.С. Перхач.- Львів, 1990.-126с.

879. Кошелев,К.В. Охрана и ремонт горных выработок / К.В. Кошелев, Ю.А. Петренко, А.О. Новиков; под общ.ред. К.В. Кошелева.- М.:Недра,1990.-218с.

880. Краснянский, М.Е. Огнетушащие и взрывоподавляющие порошки / М.Е. Краснянский.-Донецк: Донбасс,1990.-110с.

881. Минаев, А.А. Контролируемая прокатка сортовой стали / А.А. Минаев, С.В. Устименко.- М.: Металлургия,1990.- 176с.

882. Научные основы противозатратного экономического метода организации полного внутрихозяйственного расчета на предприятии (в объединении): метод. рекомендации / под общ. ред. Ф.И. Евдокимова.- Донецк ,1990.-157с.

883. Николин, В.И. Проблемы безопасной разработки выбросо-опасных пластов (борьба с выбросами в шахтах): учеб.пособ./ В.И. Николин, С.Н. Александров.-К.: УМК ВО, 1990.- 156с.

884. Новое в технике автоматизированного электропривода: учеб.пособ. / В.Б. Низимов, Г.В. Архангельский, А.В. Садовой, М.З. Дудник; редкол.: Б.И. Мокин, В.А. Казаков, М.З. Згуровский, В.И. Иваненко, В.С. Коваленко, М.А. Павловский, С.М. Рудь , В.П. Тарасенко.-К.: Вища школа, 1990.- 207с.: ил.- (Новое в науке и технике – студентам и учащимся; Вып.19).

885. Откидач, В.В. Охрана труда в огнеупорном производстве / В.В. Откидач, В.В. Вышинский.- М.: Металлургия,1990.-136с.

886. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов: тез. докл. респ. студ. науч. конф.,24-26 апр.1990 г./ Донец.политехн. ин-т; редкол.: М.П. Зборщик и др.-Донецк, 1990.-136с.

887. Петрография, геохимия и рудоносность интрузивных гранитоидов украинского щита / К.Е. Есипчук, Е.М. Шеремет, О.В. Зинченко, А.Б. Бобрик, В.Н. Борко, С.В. Бухарев, В.В. Василенко, В.М. Верхогляд, Е.Н. Голуб, В.В. Демьяненко Е.И. Жебровская.- К.: Наук. думка, 1990.- 236с.

888. Предупреждение и локализация взрывов в подземных условиях / А.Е. Умнов, А.С. Голик, Д.Ю. Палеев, Н.Р. Шевцов .-М.: Недра, 1990.-286с.

889. Прогрессивная техника и технология на подземном транс-порте угольных шахт / С.Я. Петренко, Г.Я. Палант, В.В. Шконда, А.Н. Чупика.-К. :Техніка,1990.- 271с.

890. Экологические проблемы Донбасса и пути их решения: материалы науч.- практ. конф. / Донец. политехн. ин-т.-Донецк, 1990.-96с.

1991

891. Большинский, М.И. Проведение выработок по выбросо-опасным угольным пластам и породам / М.И. Большинский, Л.А. Вайнштейн, П.О. Колесов.- М. :ЦНИИЭИуголь, 1991.-216с.

892. Борнацкий, И.И. Производство стали: учеб./ И.И. Борнацкий, В.Ф. Михневич, С.А. Яргин; под науч. ред. И.И. Борнацкого.- М.: Металлургия,1991.- 440с.

893. Висящев, В.А. Производственный потенциал угольных шахт / В.А. Висящев,С.М. Титенко,А.Н. Кулишов.- К. :Техника ,1991.- 129с.

894. Гейер, В.Г. Гидравлика и гидропривод: учеб.- 3-е изд., перераб. и доп. / В.Г. Гейер, В.С. Дулин, А.Н. Заря.-М. :Недра,1991.- 331с.:ил.

895. Груба, В.И. Монтаж и эксплуатация электроустановок: учеб./ В.И. Груба, В.В. Калинин, М.И. Макаров.- М. :Недра ,1991.-238с.

896. Зборщик, М.П. Охрана выработок глубоких шахт в зонах разгрузки / М.П. Зборщик, В.В. Назимко; рец. О.В. Колоколов.-К. :Техніка ,1991.-248с.

897. Зори, А.А. Автоматизация контактных методов зондирования океана / А.А. Зори, Г.П. Еремин, А.А. Карюхин; науч.ред. И.Л. Повх.- Владивосток : Изд-во Дальневосточ. ун-та, 1991.-234с.

898. Комплексная оценка влияния мероприятий по повышению надежности технологических процессов на экономическую эффек-тивность добычи угля на шахтах / Ф.И. Евдокимов, С.Я. Салыга, Л.К. Кржеминский, А.Т. Кучер.- М. : ЦНИЭИуголь ,1991.- 46с.- ( Обзоры в помощь эконом. образованию специалистов; Вып.1).

899. Кошелев, К.В. Поддержание сопряжений горных выработок / К.В. Кошелев, Н.В. Игнатович, В.И. Полтавец; рец.: Г.Г. Бесчастный.-К.: Техника,1991.-176с.

900. Лотоцький, А. Iсторія Украіни: для дітей / А. Лотоцький.- Iвано-Франківськ: Просвіта,1991.-256с.

901. Научное творчество студентов-химиков: тез. докл. респ. студ. науч. конф. студентов-химиков, 14-15 мая 1991 г. / редкол.: М.П. Зборщик и др.-Донецк, 1991.- 68с.-(Посвящается 70-летию Донец. политехн. ин- та).

902. Откидач, В.В. Охрана труда в огнеупорном производстве с элементами экологии и эргономики: учеб. пособ./ В.В. Откидач, Г.П. Цапов.- К. :УМКВО,1991.- 224с.

903. Пилюшенко, В.Л. Бесстопорная разливка стали / В.Л. Пилюшенко, С.П. Еронько, В.Н. Шестопалов.- К.:Техника,1991.-178 с.

904. Пономарев, И.Ф. Социально-экономические проблемы охраны труда в горной промышленности / И.Ф. Пономарев.-К.: Вища школа,1991.-154с.:ил.

905. Проблемы экологической безопасности на объектах добычи, переработки и транспорта углеводородного сероводородсодержащего сырья / Г.Н. Бабиев, Н.С. Белов, В.И. Жулябин, О.П. Клименко, Л.Г. Бабиева, Н.Р. Шевцов, Ю.В. Кудинов, И.Н. Зинченко, И.Н. Вакулин.- М.: ВНИИЭгазпром,1991.-54с.

906. Сборник тезисов докладов научно-технической конференции по завершенным научно-исследовательским работам, г.Донецк, февр. 1991г. Ч.1 / редкол.: С.В. Буткова, И.В. Кушаковская.-Донецк: ДПИ, 1991.-173с.-( Посвящается 75-летию Донец. политехн. ин-та).

907. Сборник тезисов докладов научно-технической конференции по завершенным научно-исследовательским работам, г. Донецк, февр. 1991г. Ч.2 / редкол.: С.В. Буткова, И.В. Кушаковская.-Донецк: ДПИ, 1991.-130с.-( Посвящается 75-летию Донец. политехн. ин-та).

908. Совершенствование технологии строительства шахт: сб. материалов каф."Стр-во шахт и подзем. сооружений" / Донец. гос. техн. ун-т.-Донецк ,1991.- 35с.

909. Справочник энергетика предприятий цветной металлургии / М.Я. Басалыгин, И.Я. Браславский, В.А. Босков, С.В. Карась; под ред. М.Я. Басалыгина, В.С. Копырина.- М. : Металлургия ,1991.- 384с.

910. Тимошенко,Г.М. Теория инженерного эксперимента: учеб. пособ. для вузов / Г.М. Тимошенко, П.Ф. Зима; Донец. политехн. ин-т.-К.: УМК ВО, 1991.- 124с.

911. Тиристорный электропривод рудничных и взрывозащищен-ных установок: справ. пособ./ Б.Я. Коринев, А.А. Дубинский, В.А. Скрыпник, А.Б. Кац, С.В. Карась; под ред. А.И. Пархоменко.- М. :Недра ,1991.-173с.

912. Траубе, Е.С. Электрооборудование и электроснабжение промышленных предприятий: учеб. пособ. для вузов / Е.С. Траубе, С.С. Багдасарян; Донец. политехн. ин- т.-К.: УМК ВО, 1991.-68с.

913. Электрооборудование на 1140В для угольных машин и комплексов / Е.С. Траубе, Н.И. Волощенко, В.С. Дзюбан, А.И. Плетнев, Я.С. Фиман, Б.В. Савин, В.П. Коптиков, В.П. Колосюк, И.Ф. Сумин; под ред. Е.С. Траубе.- М. :Недра ,1991.-285с.

1992

914. Барашко, А.С. Моделирование и тестирование дискретных устройств / А.С. Барашко, Ю.Я. Скобцов, Д.В. Сперанский.- К.: Наук. думка, 1992.- 285с.

915. Будишевский, В.А. Механизация ручного труда и вспомо-гательных процессов при проведении подготовительных горных выработок: обзор. информ. / В.А. Будишевский, В.Т. Пономарев, А.В. Гаврюков.- Донецк, 1992.-24с.

916. Визгерт, Р.В. Синтез и реакционная способность произ-водных сульфокислот / Р.В. Визгерт, Е.С. Митченко; отв.ред. А.Ф. Попов.-К. :Наук.думка,1992.-276с.

917. Гаврилишин, О. Основні елементи теоріі ринкової системи / О. Гаврилишин.- К. : Наук. думка,1992.-128с.

918. Гребеньков, Г.В. Аксиологический подход к проблеме человека / Г.В. Гребеньков, В.Н. Нечитайло; отв. ред. В.Ф. Сержантов; рец.: А.В. Ковалев, М.В. Иордан.-Донецк : ДПИ ,1992.-185с.

919. Гребеньков, Г.В. Социально-психологические основы управ-ления индивидом и группой: учеб. пособ. / Г.В. Гребеньков, Н.Д. Пархоменко. -Донецк :ДПИ ,1992.-35с.

920. Диффузионно-кооперативные явления в системах металл-изотопы водорода: сб. информ. материалов 1-го междунар. семинара "Металл-водород-92"; Донецк, 15-19сент.1992г. В 2-х ч. Ч.1 / Донец. политехн. ин -т.- Донецк ,1992.-127с.

921. Долженков, Ф.Е. Проектирование профилировок валков клетей винтовой прокатки / Ф.Е. Долженков, А.Ю. Литвиненко ,Ф.А. Писаренко.- К. :Техніка,1992.-189с.

922. Дудник, М.З. Электрические машины: примеры и задачи: учеб.пособ. для студ. электромехан. спец / М.З. Дудник; Донец. политехн. ин-т.- К.:УМК ВО,1992.-167с.

923. Евдокимов, Ф.И. Азбука маркетинга: учеб. пособ. / Ф.И. Евдокимов, С.Я. Салыга.- Донецк ,1992.-164с.

924. Евдокимов, Ф.И. Оценка безопасности технологических процессов угледобычи / Ф.И. Евдокимов, Г.В. Саенко, Б.А. Грядущий.- К.: Техніка, 1992.-124с.- (Б-ка "Техника безопасности").

925. Задачник по подземной разработке угольных месторож-дений: для студентов спец. 0901,0902,1701,1714. Ч.I / сост.: К.Ф. Сапицкий, Д.В. Дорохов, В.П. Прокофьев, И.Ф. Ярембаш, И.И. Гомаль, Н.Н. Касьян.-5-е изд., перераб.- Донецк : ДПИ,1992.-100с.

926. Задачник по подземной разработке угольных месторождений: (для студентов спец.0901,0902,1701,1714). Ч.2 / сост.: К.Ф.Сапицкий, В.П. Прокофьев, В.Ф. Андрушко, Ю.А. Гусев, В.И. Сивохин, Д.Д. Выговский.-5-е изд., перераб.- Донецк : ДПИ,1992.- 119с.

927. Іванов, А.Й. Промислова теплоенергетика: навч. посіб.для студентів спец.10.07 "Промислова теплоенергетика" / А.Й. Іванов, Д.М. Пархоменко, Ю.Л. Курбатов; Донец. політехн. ін-т.- К.: ННМКВОголь ,1992.-232с.- (Сер.:Проектирование и стр-во угол. предприятий ).

928. Обабков, В.К. Методы теории автоматического управления в электроснабжении: метод. пособ./ В.К. Обабков.-Донецк : ДПИ,1992.-97с.

929. Ремонт горношахтного и электрического оборудования: справ. пособ./ С.С. Гребенкин, А.Д. Доронин, А.И. Кабанов, А.М. Минзюк .- Донецк ,1992.-159с.

930. Рогозин, Г.Г. Определение электромагнитных параметров машин переменного тока: новые экспериментальные методы / Г.Г. Рогозин; Донец. политехн. ин-т.- К.: Техніка,1992.- 168с.

931. Савельев, Л.А. Бизнес. Предпринимательство. Менеджмент: учеб.- справ. пособ. / Л.А. Савельев; отв. за вып. В.П. Бабич.- Донецк :ДПИ,1992.-137с.

932. Седуш, В.Я. Надежность, ремонт и монтаж металлурги-ческих машин: учеб. / В.Я. Седуш; рец. А.В. Гордиенко.- К. :УМК ВО,1992.-368с.

933. Совершенствование технологии строительства горных предприятий: сб.науч.тр. / Гос. Макеев. н-и ин-т по безопасности работ в горн. пром-ти; Донец. политехн. ин-т; под общ. ред. М.И. Большинского, О.Н. Колесова.- Донецк: ЦБНТИ,1992.-186с.

934. Стрелец, А.И. Эффективность энергосберегающих техноло-гий в черной металлургии / А.И. Стрелец, Ю.Б. Емченко; рец.: М.Д. Айзенштейн.- К.: Техніка,1992.- 145с.

935. Фельдман, Л.П. Математическое обеспечение САПР: модели-рование вычислительных и управляющих систем: учеб. пособ. / Л.П. Фельдман, В.А. Дедищев.- К.,1992.-256с.

936. Халатов, А.А. Теплообмен и гидродинамика криволинейных поверхностей / А.А. Халатов, А.А. Авраменко, И.В. Шевчук.- К.: Наук.думка,1992.-136с.

937. Харин, А.И. Основы маркетинга / А.И. Харин, Н.П. Бобрик, Т.С. Панфилова.- К.:УМКВО, 1992.- 138с.

938. Шевченко, Ф.Л. Опір матеріалів. Метод початкових пара-метрів: навч.посіб./ Ф.Л. Шевченко, С.А. Жеданов; ред. I.В. Хронюк.-К.:НМК ВО,1992.-228с.

939. Шидловский, А.К. Расчеты электрических нагрузок систем электроснабжения промышленных предприятий / А.К. Шидловский, Г.Я. Вазин, Э.Г. Куренный; рец.: В.И. Гордеев.- М.: Энергоатомиздат,1992.-224с.:ил.

940. Электросберегающая технология нагрева слитков / Е.И. Казанцев, Е.М. Котляревский, А.В. Баженов, И.С. Заварова; рец.: В.М. Бабошин.- М.: Металлургия ,1992.-176с.

1993

941. Антамонов, В.Х. Избранные задачи по линейным элект-рическим цепям: учеб.пособ. / В.Х. Антамонов, И.А. Курило; рец. В.М. Бондаренко.- К.: УМКВО,1993.- 94с.

942. Большинский, М.И. Теория внезапных выбросов угля пород и газа / М.И. Большинский; Донец. гос.техн. ун-т.- Донецк,1993.-140с.

943. Доклады на междунар. конф. "На пути к открытому обществу". Философия. Политика. Экономика. Культура, (8-10 апр.1993г.; Донецк) / отв. ред. М.П. Рогозин.- Донецк: ДонГТУ ,1993.-139с.

944. Левит, В.В. Параллельная технологическая схема проходки стволов с одновременным армированием / В.В. Левит, А.В. Будник, Ф.И. Ягодкин.- М.: ЦНИИЭИуголь,1993.- 44с.

945. Минаев, А.А. Механика сплошных сред: теория и задачи: учеб. пособ. для вузов / А.А. Минаев, Б.М. Илюкович, М.К. Измайлова; Донец. политехн. ин-т.- К.: УМКВО,1993.- 352с.

946. Мирний,В.В. Проекцції, які застосовуються в геометрії надр і маркшейдерській справі: навч.посіб. для вузів / В.В. Мирний; Донец. політехн.ін-т.-Донецьк, 1993.-220с.

947. Мухопад, М.Д. Транспорт і машини: підруч. для вузів / М.Д. Мухопад.- Х.: Основа,1993.-192с.

948. Обабков, В.К. Синтез адаптивных систем управления резонансными объектами / В.К. Обабков.- К.: Наук. думка ,1993.-255с.

949. Основы научно-технического творчества молодежи / К.Ф. Сапицкий, И.Ф. Ярембаш, В.Ф. Андрушко, Б.Е. Пономаренко, В.П. Прокофьев, В.И. Сивохин, С.Н. Шаповал; под ред. Б.Т. Пономаренко; рец. Ю.А. Скидан, О.Н. Синчук.- К.: УМК ВО ,1993.-184с.

950. Основы управления гидроэнерготранспортными системами угольных шахт / В.И. Груба, Э.К. Никулин, А.С. Оголобченко, Ф.А. Папаяни; под общ.ред. В.И. Грубы.- Донецк,1993.- 225с.

951. Очерки по истории горного дела: ( для студ. горн.спец.) / сост. К.Ф. Сапицкий.- Донецк ,1993.-23с.

952. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов: тез. докл. ІІІ респ. студ. науч. конф., 20-22 апр.1993 г./ Донец.политехн. ин-т; редкол.: М.П. Зборщик и др.-Донецк, 1993.-208с.

953. Повещенко, А.М. Организация и функционирование рынка ценных бумаг: учеб. пособ. / А.М. Повещенко.- Донецк: ДПИ ,1993.- 86с.

954. Повещенко, А.М. Основы предпринимательства: учеб.пособ. / А.М. Повещенко.- Донецк: ДПИ,1993.- 64с.

955. Салыга, С.Я. Менеджмент: теория и практика: учеб.пособ. / С.Я. Салыга; Донец. гос. техн. ун-т; регионал. школа бизнеса.- Донецк :ДГТУ,1993.-129с.

956. Салыга, С.Я. Основы менеджмента: учеб.пособ. / С.Я. Салыга.- Донецк: ДГТУ, 1993.-129с.

957. Сапицький, К.Ф. Основи технології гірничих робіт / К.Ф. Сапицький.- К. ,1993.-195с.

958. Шевченко, Ф.Л. Динамическое воздействие нагрузок на стержневые системы: учеб.пособ. / Ф.Л. Шевченко; Донец. гос. техн. ун -т; рецензент Н.Г. Логвинов.-Донецк: ДонГТУ, 1993.- 76с.

959. Шевченко, Ф.Л. Изгиб балок на упругом основании и полярно симметричных оболочек: учеб. пособ./ Ф.Л. Шевченко; рец.: А.М. Югов.-Донецк: ДПИ,1993.- 47с.

960. Шевченко, Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем: учеб.пособ. Ч.1: Напряженно-деформированное состояние стержней / Ф.Л. Шевченко; Донец. политехн. ин-т.- К.:ИСИО,1993.-280с.

961. Шевченко, Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем: учеб.пособ. Ч.2: Сложное напряженное состояние / Ф.Л.Шевченко.- К; Донецк :ИСИО,1993.-240с.

962. Шевченко, Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем: учеб.пособ. Ч.3: Динамическое воздействие нагрузок / Ф.Л. Шевченко.- К.:ИСИО,1993.- 188с.

1994

963. Актуальные проблемы регионального самоуправления и правового обеспечения хозяйствования: материалы междунар. науч.- практ. конф.,(18-20 мая 1993г.) / отв. ред. проф. А.И. Харин; редкол.: проф. А.А. Минаев и др.- Донецк: ДонГТУ,1994.-219с.

964. Антонюк, В.П. Макроэкономика: курс лекций (для студ.и слушателей всех спец.) / В.П. Антонюк, Г.И. Рыбникова; Донец. гос.техн. ун-т.-Донецк ,1994.-182с.

965. Благородные и редкие металлы: сб. информ. материалов междунар. конф., БРМ-94, Донецк,19-22 сент.1994г. Ч.1 / под ред. В.А. Гольцова.-Донецк, 1994.-107с.

966. Благородные и редкие металлы: сб. информ. материалов междунар. конф. "БРМ-94",19-22 сент.1994г.,г.Донецк. Ч.2 / под ред. В.А. Гольцова.- Донецк ,1994.- 80с.

967. Благородные и редкие металлы: сб. информ. материалов междунар.конф."БРМ-94", 19-22 сент.1994г., г.Донецк. Ч.3 / под ред.В.А. Гольцова.- Донецк ,1994.- 103с.

968. Благородные и редкие металлы: сб. информ. материалов междунар. конф."БРМ-94", 19-22 сент.1994г., г.Донецк. Ч.4 / под ред. В.А. Гольцова.- Донецк ,1994.-60с.

969. Большинский, М.И. Технология проведения выработок в особо сложных горно-геологических условиях: учеб. пособ. / М.И. Большинский, Б.А. Лысиков; Донец. гос.техн. ун-т.- К.: ИСИО ,1994.-180с.

970. Большинский, М.И. Технология проведения выработок в сложных горно-геологических условиях / М.И. Большинский, Б.А. Лысиков.-Донецк, 1994.-20с.

971. Внезапная обработка стали: учеб.пособ. / сост. Г.М. Ковалев.- Донецк: ДонГТУ, 1994. -186с.

972. Восток и запад Украины: общее и особенное в формировании культуры и пути интеграции: докл. науч.- практ. семинара, Донецк,13-15 окт. 1994г. / редкол.: Н.П. Рагозин, В.Г. Ляшенко, В.П. Гомаль, А.Н. Федоренко, Ю.Н. Шелухин.- Донецк: ДонГТУ,1994. -130с.

973. Горовий, А.Ф. Геологія та розвідка вугільних родовищ / А.Ф. Горовий, В.В. Кирюков, А.М. Брижаньов.- К. ,1994.- 232с.

974. Гуманизация образования в техническом университете: материалы регион. науч.- метод. конф. / сост.: Л.А. Алексеева (отв.ред.), М.П. Зборщик, В.И. Пашков, А.А. Минаев, В.В. Алехин, М.Н. Морозов, С.И. Майоров, Т.Б. Нечипоренко, Ю.Д. Туренко, А.И. Кикта, Л.А. Федорова.- Донецк: ДонГТУ,1994.-360с.

975. Зборщик, А.М. Теория процессов производства стали: учеб.пособ. Ч.1 / А.М. Зборщик.-Донецк: ДонГТУ ,1994.- 80с.

976. Зборщик, А.М. Теория процессов производства стали: учеб. пособ. Ч.2 / А.М. Зборщик .- Донецк: ДонГТУ, 1994.- 99с.

977. Минаев, А.А. Украина и Европа: история металлургической промышленности Украины / А.А. Минаев, В.П. Следнев, Ю.В. Конова-лов.- Лугано: Ситко,1994.-242с.

978. Мирний, О.В. Проекціі в маркшейдеріі: навч. посіб./ О.В. Мирний; Донец. держ. техн. ун-т; Iн-т системи досліджень освіти.- К. :IСДО ,1994.- 240с.

979. Никитин, Л.Н. Тропою легенд и мифов: человек, минералы, суеверия / Л.Н. Никитин.- Донецк: РИП "Лебедь",1994.-120с.

980. Новые технологии и системы обработки в машиностроении: тез. докл. науч.-техн. конф., 20-23 сент.1994г., г.Севастополь / Донец. гос. техн. ун-т; Севастопол. приборостроит. ин-т; Ин-т машин и систем и др.- Донецк: ДонГТУ, 1994.-144с.

981. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов: тез. докл. ІV респ.студ. науч. конф.,19-21 апр.1994 г. / Донец.гос. техн. ун-т; редкол.: М.П. Зборщик и др.-Донецк, 1994.-744с.

982. Пути повышения эффективности производства на угольных шахтах: материалы семинара / Донец. гос. техн. ун-т; под ред. В.Н. Ткаченко и др.- Донецк :ИЭП АН Украины,1994.-55с.

983. Регион. Структурно-инвестиционные аспекты перехода к рынку / А.А. Минаев, Л.В. Минин, А.И. Ковалев, И.П. Навка, М.И. Попов, В.В. Дементьев, Ф.И. Евдокимов, В.И. Слепцов, А.В. Погарцев, В.И. Ловиненко, А.В. Лях, Ю.В. Гончаров, М.Д. Айзенштейн, С.Н. Александров, Е.М. Красюков, В.П. Антонюк, Г.И. Рыбников, Г.М. Усачева; отв.за вып.: А.И. Ковалев; Донец. гос.техн. ун-т.- К.: Наук. думка ,1994. -277с.

984. Рекомендации по проведению корпоратизации предприятий угольной промышленности Украины / С.М. Титенко, А.А. Олейников, И.В. Качан, А.Н. Куракалов, В.В. Дементьев, И.С. Алипов.- Донецк :ЦБНТИ Госуглепрома Украины ,1994.- 34с.

985. Реорганизация управления собственностью угледобывающих предприятий / С.М. Титенко, А.А. Олейников, И.В. Качан, А.Н. Куракалов, А.М. Повещенко, В.Н. Ткаченко; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк: ЦБНТИ Госуглепрома Украины ,1994. -128с.

986. Рибалко, М.П. Нелінійні електричні та магнітні кола в усталених і перехідних режимах: навч. посіб. / М.П. Рибалко, В.О. Есауленко.- К., 1994.-196с.

987. Стоев, И.С. Технология и организация строительства вертикальных стволов шахт / И.С. Стоев, П.И. Стоев; рец. А.А. Макаров; Донец. гос.техн. ун-т.-Донецк : ЦБНТИ,1994.-212с.

988. Хобта, В.М. Методы оценки эффективности инвестиций: учеб. пособ. / В.М. Хобта.-Донецк: ДГТУ, 1994.-80с.

1995

989. Антонов, Я.К. Гидроподъем полезных ископаемых / Я.К. Антонов, Л.Н. Козырянский, В.А. Малашкина.- М. :Недра ,1995.-173с.

990. Белый, В.И. Конструктивная аппроксимация функций в комплексной области / В.И. Белый, В.И. Дзядыка, В.В. Андриевский; пер.на англ.яз. А.Н. Кравчука :USA; Wored Hublіsher's Corpovatіon ,1995.-320с.

991. Водородная обработка материалов: сб. информ. материалов междунар. конф. "ВОМ-95", Донецк, 20-22 сент.1995г. Ч.1 / под ред. В.А. Гольцова.-Донецк :ДонГТУ,1995.-124с.

992. Водородная обработка материалов: сб. информ. материалов первой междунар. конф.”ВОМ-95”, 20-22 сент. 1995г. Ч.2 / под ред. В.А. Гольцова.-Донецк: ДонГТУ, 1995.-83с.

993. Вопросы совершенствования организации производства и повышения его эффективности: тез. докл., прочитан. на науч. конф., посвящ.75-летию основания ДонГТУ / Донец. гос. техн. ун-т; под ред. В.Н. Ткаченко и др.-Донецк,1995.-50с.

994. Гірничий словник : укр.-рос., укр.- нім., укр.-англ. і рос.- укр., нім.-укр., англ.- укр. / укл.: К.Ф. Сапицький, I.Г. Ворхлик, В.I. Стрельніков, I.В. Антипов; рец.: В.Г. Левченко, М.Я. Чистик; під ред. В.Г. Iльюшенка.- Донецьк : ДонГТУ, 1995.-160с.

995. Гавриленко, В.А. Проблемы оперативного управления экономикой угольных шахт / В.А. Гавриленко.- К.; Донецк : Вища школа ,1984.-164с.

996. Геофизические методы изучения геологии угольных месторождений / В.В. Гречухин, П.А. Бродский, А.А. Климов, И.Т. Козельский, В.Т. Козельская, Б.И. Воевода; под ред.В.В. Гречухина.- М. :Недра ,1995.- 477с.

997. Горно-металлургические проблемы Донбасса / под общ. ред. А.А. Минаева.- Донецк, 1995.-102с.- (Сб. науч. тр.; №1 / Донец.гос. техн. ун- т).

998. Гуня, А.П. Збірник професійно-орієнтованих завдань з дисціплини "Взаємозаміняїмість, стандартизація та технічні вимірю-вання" : для студ.спец. 7.090216 "Гірничне обладнання": учб. вид./ А.П. Гуня.- Донецьк :ДонГТУ,1995.-68с.

999. Доклады региональной научной конференции "Творческое наследие В.И. Вернадского и современность".Секция 4: Актуальные проблемы вычислительной техники, информатики и энергетики.Ч.2 / науч. ред. В.Ф. Сивокобыленко.-Донецк :ДонГТУ ,1995.-94с.

1000. Доменный чугун с шаровидным графитом для крупных отливок / А.М. Зборщик, В.А. Курганов, Ю.Б. Бычков, В.В. Лесовой, Л.А. Краузе, Л.Д. Стец; рецензент: Н.Н. Александров.-М.: Машинострое-ние,1995.-128с.

1001. Донецкий государственный технический университет: крат. истор. очерк / сост. А.А. Саржан.-Донецк: ДонГТУ,1995.-40с.

1002. Евдокимов, Ф.И. Азбука маркетинга и компьютер: учеб. пособ. В 2ч. Ч.1.- 2-е изд. перераб. и доп./ Ф.И. Евдокимов, В.М. Гавва.-Донецк :ДонГТУ,1995.-160с.

1003. Жеданов, С.А. Применение рисованных и экранных учебных пособий / С.А. Жеданов, А.Ф. Коломиец, В.И. Бакланов; под ред. В.И. Костенко; рецензент И.А. Скидан; отв.за вып. А.А. Троянский.- Донецк :ДонГТУ,1995.-58с.

1004. Жеданов, С.А. Семиотика и особенности восприятия учебной информации: учеб.пособ. / С.А. Жеданов, В.И. Костенко.- Донецк: ДонГТУ, 1995.-24с.

1005. Жеданов, С.А. ТСО: терминология, понятия, определе-ния: учеб.пособ. / С.А. Жеданов, В.И. Костенко, В.И. Бакланов; отв.за вып. А.А. Троянский; рец. М.З. Дудник.- Донецк: ДонГТУ,1995.-25с.

1006. Конференция молодых обогатителей Украины, посвя-щенная 75-летию Донецкого государственного технического универси-тета.- Донецк,1995.-24с.

1007. Курс общей химии в примерах. В 2-х ч. Ч.1: Основные законы химии. Строение веществ. Общие закономерности протекания химических реакций / В.В. Приседский, В.М. Виноградов, Д.И. Ожерельев, В.С. Семыкин.- К. : ИСДО ,1995.-142с.

1008. Мінаєв, О.А. Механіка суцільних середовищ: теорія і задачі: навч. посіб. / О.А. Мінаєв, Б.М. Iлюкович, М.К. Iзмайлова.-К. :НМКВО, 1995.-272с

1009. Малеев, В.Б. Водоотлив и дегазация угольных шахт / В.Б. Малеев, В.А. Малашкина.- М. :Недра,1995.-208с.

1010. Маняк, Н.А. Сталь с регламентированным микросос-тавом / Н.А. Маняк, С.В. Шлемко, Б.П. Крикунов.- Донецк : Дон-басс,1995.-166с.

1011. Матюха, П.Г. Стабилизация выходных показателей шлифования с помощью управляющих воздействий на рабочую поверхность круга / П.Г. Матюха.- Донецк : ДонГТУ,1995.- 172с.

1012. Охрана окружающей среды и рациональное исполь-зование природных ресурсов: V Всеукр. студ. науч. конф., 18-20 апр. 1995г. / редкол. М.П. Зборщика (отв. ред.) и др.- Донецк ,1995.-204с.

1013. Пак, В.В. Инженер, математика и другие простые методы математического моделирования природных и технологических процессов / В.В. Пак.- Донецк: ДонГТУ, 1995.-224с.

1014. Петренко, А.Д. Высшая математика: учеб. пособ. для студ. хим. спец. / А.Д.Петренко.- Донецк: ДонГТУ,1995.-149с.

1015. Подвигу жить вечно: воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны Донец. гос. техн. ун-та / автор-сост. Л.М. Зиновьев; Донец. гос. техн. ун-та.- Донецк :РИП "Лебедь", 1995.-150с.

1016. Права человека в современном мире: пособ. для учит. и студ. / отв. ред. Н.П. Рагозин.- Донецк ,1995.- 292с.

1017. Проблемы и перспективы формирования цивилизо-ванного общества в Украине: тез.докл. регион. конф., Донецк, 16-18 марта 1995г. / В.П. Бабич, В.В. Дементьев, В.С. Голота, В.В. Финагин, Г.Г. Левченко, В.М. Левицкий, А.Л. Еськов, А.Г. Костенко, Е.В. Чума-ченко.-Донецк,1995.-117с.

1018. Прогрессивная техника и технология машиностроения: тез. докл. междунар. науч.- техн. конф.,12-15 сент.1995г., г.Севастополь / Донец. гос. техн. ун-т; Севастол. гос. техн. ун-т ; Ин-т междунар. сотрудничества.-Донецк : ДонГТУ, 1995.-338с.

1019. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар. сб. науч. cт. Вып.2 / ред. кол.: А.Н. Михайлов, В.В. Гусев, Л.П. Калафатова.-Донецк: ДонГТУ, 1995.-100с.- (Посвящается 75-летию ДонГТУ,1921-1996гг.).

1020. Рибалко, М.П. Лінійні кола постійного синусоідного струмів в усталених режимах двополюсники та триполюсники): навч. посіб. / М.П. Рибалко.- К. ,1995.-224с.

1021. Саржан, А.А. Донецкий государственный технический университет: крат. ист. очерк / А.А. Саржан, В.В. Липинский, Л.В. Борбачева.-Донецк : ДонГТУ,1995.- 40с.

1022. Саржан, А.А. История рынка и предпринимательства: учеб.пособ. / А.А. Саржан.- Донецк,1995.- 104с.

1023. Сборник тезисов докладов конференции молодых обогатителей Украины.- Донецк: ДонГТУ, 1995.-21с.-(Посвящается 75-летию Донец. гос. техн. ун-та).

1024. Ткаченко, В.Н. Рекомендации по составлению бизнес- плана: учеб.пособ./ В.Н. Ткаченко, А.М. Повещенко.-Донецк: ДонГТУ, 1995.-24с.

1025. Учебное пособие к лабораторным работам по изучению конструкции тормозных устройств шахтных подъемных машин для студентов горных специальностей / сост. Н.И. Яценко; отв. за вып. П.С. Шахтарь; рец.: А. Белоцерковский.- Донецк : ДонГТУ,1995.- 44с.

1026. Учебный словарь французского языка / сост.: Г.С. Клягин; отв.за вып. Р.М. Иванова; рец. Н.П. Воскобойникова.- Донецк: ДонГТУ,1995.-144с.

1027. Шевченко, Ф.Л. Динамічні задачі стержньових систем: підруч. для магістрів / Ф.Л. Шевченко, Г.М. Улитин.- К. : IСДО,1995.-100с.

1028. Шевченко, Ф.Л. Задачі для підготовки до олімпіад з опору матеріалів: навч. посіб. / Ф.Л. Шевченко, С.А. Жеданов; Iн-т систем. досліджень освіти; Донец. держ. техн. ун-т ; рец. В.С. Горелік, В.I.Осика.- К.: КЛО, 1995.-176с.

1029. Энциклопедия эрлифтов / Ф.А. Папаяни , Л.Н. Козыряц-кий, В.С. Пащенко, А.П. Кононенко; рец.: В.И. Груба.- М.,1995.- 592с.

1996

1030. Білецький, В. Теорія і практика селективноі масляної агрегаціі вугілля / В. Білецький, П. Сергєєв, Ю. Папушин.- Донецьк, 1996.-266с.

1031. Бабич, В. На пороге цивилизации / В. Бабич.- К. :Тип ФПУ,1996.- 87с.

1032. Бурение скважин в осложненных условиях: докл. науч.-техн. конф., посвящ. 25-летию кафедры "Технология и техника геолого-развед.работ", (10-12 апр.1996г.) / ред. кол.: О.И. Калиниченко, А.А. Каракозов.-Донецк :ДонГТУ,1996.-141с.

1033. Жеданов, С.А. Современная телевизионная лекция: пособ. для преподавателей / С.А. Жеданов, А.Ф. Коломиец, В.И. Бакланов ; под ред. В.И. Костенко.- Донецк: ДонГТУ,1996.-115с.

1034. Зборщик, М.П. Предотвращение экологически вредных проявлений в породах угольных месторождений / М.П. Зборщик, В.В. Осокин.- Донецк: ДонГТУ, 1996. -176с.-(Посвящается 75-летию ДонГТУ).

1035. Исполнительные органы очистных комбайнов для тонких пологих пластов / Н.Г. Бойко, А.В. Болтян, В.Г. Шевцов, Н.А. Марков; под ред. Н.Г. Бойко.- Донецк:: Донеччина, 1996.- 223с.

1036. Кренида, Ю.Ф. Организация, планирование и управле-ние топографо-геодезическим производством: учеб. пособ. для вузов / Ю.Ф. Кренида; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк,1996.-326с.

1037. Курс общей химии в примерах. В 2-х ч. Ч.2: Химия растворов. Комплексные соединения. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимия / В.В. Приседский, В.М. Виноградов, Д.И. Оже-рельев, В.С. Семыкин.- К. :ИСДО ,1996.-226с.

1038. Лесина, М.Е. О математической модели гидросферы / М.Е. Лесина; Донец. гос. техн. ун-т.-Донецк,1996.-102с.

1039. Лесина, М.Е. Точные решения двух новых задач аналитической динамики систем сочлененных тел / М.Е. Лесина; Донец. гос. техн. ун -т.- Донецк ,1996.-238с.:ил.

1040. Макаров, М.И. Надежность электронных устройств автоматики, информационных и компьютерных систем: учеб.пособ.для вузов / М.И.Макаров, А.В.Жадан, А.А. Зори; Ин-т содерж. и методов обучения; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк : ДонГТУ,1996.-248с.

1041. Макаров, М.И. Надежность шахтных подъемных установок: учеб.пособ./ М.И. Макаров, Е.Карцелин.- Донецк :ДонГТУ,1996.-310с.

1042. Мозговий, В.I. Практичний курс з украінськоі мови. Фонетика і граматика: (для студ. всіх спец.) / В.І. Мозговий.- Донецьк: ДонДТУ,1996. -115с.

1043. Ноздрачев, В.А. Перспективные технологии доменной плавки с применением кислорода и пылеугольного топлива / В.А. Ноздрачев, С.Л. Ярошевский, В.П. Терещенко.- Донецк ,1996.- 174с.

1044. Охрана окружающей среды и рациональное использо-вание природных ресурсов: сб. докл. VI Всеукр. студ. конф., Донецк, 16-18 февр. 1996г. Ч.1 / М.П. Зборщик, Ю.Н. Белогуров, В.С. Масляев, А.С. Парфенюк, Р.Г. Синельщиков, С.П. Швиндерман, Н.Н. Ярошенко, В.Я. Ткач, А.И. Панасенко; Донец. гос. техн. ун -т и др.- Донецк ,1996.-222с.

1045. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов: сб. докл. VI Всеукр. науч. студ. конф., Донецк, 16-18 февр.1996г. Ч.2 / М.П. Зборщик, Ю.Н. Белогуров, В.С. Масляев, А.С. Парфенюк, Р.Г. Синельщиков, С.П. Швиндерман, Н.Н. Ярошенко, В.Я. Ткач, А.И. Панасенко.- Донецк, 1996.-144с.

1046. Пак, В.В. Вища математика: учеб. для студ. інж. спец./ В.В. Пак, Ю.Л. Носенко.- К.: Либідь,1996.- 442с.

1047. Проблемы перехода к рыночной экономике:(сб.тр. фак-та экономики и менеджмента): 75-летию ДонГТУ посвящается / ред. В.В. Дементьев, Ф.И. Евдокимов, А.М. Повещенко; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк, 1996.-286с.

1048. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар. сб. науч. тр. Вып.3 / редкол.: А.Н. Михайлов, В.В. Гусев, Л.П. Калафатова, И.А. Малышко, П.Г. Матюха, Б.М. Мизин; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк: ДонГТУ,1996.-157с.

1049. Рогозин, Г.Г. Международный русско-англоукраинский технический словарь-минимум: учеб.пособ. для вузов / Г.Г. Рогозин, А.М. Ларин; Донец. гос. техн.ун-т.- Донецк : ДонГТУ, 1996.- 70с.

1050. Сборник трудов горно-электромеханического факуль-тета / редкол.: В.И. Тарасевич, В.А. Будишевский, В.И. Груба, В.Г. Гуляев, В.Б. Малеев, Н.Г. Логвинов, В.В. Пак, Ю.Л. Папушин, П.С. Шахтарь; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк :ДонГТУ, 1996.-193с.

1051. Сборник трудов факультета вычислительной техники и информатики. Вып.1 / редкол.: В.А. Святный, А.Я. Аноприенко, Е.А. Башков, В.В. Лапко, Р.В. Мальчева.-Донецк: ДонГТУ,1996.-215с.:ил.-(Посвящается 75-летию ДонГТУ).

1052. Современные проблемы машиностроения и технический прогресс: тез.докл. междунар. науч.- техн. конф.,10-13 сент.1996г., г.Севастополь / Донец. гос. техн. ун-т и др.-Донецк : ДонГТУ,1996.- 408с.

1053. Соколова, Н.И. Здоровье человека: философ. и медиц. аспекты пробл. / Н.И. Соколова, Г.В. Гребеньков.- Донецк: ООО "Лебедь" ,1996.-90с.

1054. Творческое наследие В.И. Вернадского и современ-ность: докл. регион. науч. конф., Донецк, 6-7 апр. 1995 г. / ред.-сост.: Л.А. Алексеева, М.Н. Морозов; под общ. ред. М.П. Зборщика. -Донецк: ДонГТУ, 1996.-134с.

1055. Хобта, В.М. Рекомендации по выполнению инвестицион-ных расчетов / В.М.Хобта; Донец. техн. ун-т и др.- Донецк ,1996.- 84с.

1056. Шевченко, Ф.Л. Задачи по механике упругих деформи-руемых систем: учеб. пособ. для вузов. В 2-х ч. Ч.1: Сопротивление материалов / Ф.Л. Шевченко.- К. : ИСИО ,1996.-230с.

1057. Шевченко, Ф.Л. Задачи по механике упругих деформи-руемых систем: учеб. пособ.для вузов. В 2-х ч. Ч.2: Сложное сопро-тивление, устойчивость и динамика стержневых систем / Ф.Л. Шевченко.-К. :ИСИО,1996.- 206с.

1058. Экономика промышленности Донбасса: библиогр. указ. Вып.4 / Донец. гос. техн. ун-т и др.; сост. Л.А. Бондаренко и др.- Донецк , 1996.-136с.

1059. Электромеханика и электроэнергетика: сб. науч. тр. энерг.фак. / Донец. гос. техн. ун- т; науч. ред. М.З. Дудник.-Донецк, 1996.-180с.

1997

1060. Аксенов, А.П. Знахарь и ученый о чистой и нечистой силе / А.П. Аксенов, В.В. Пак.-Донецк: Сталкер,1997.-368с.

1061. Алексеев, Е.Р. Работа на персональном компьютере IВМ РС: учеб.- метод. пособ. для студ. всех спец. / Е.Р. Алексеев, В.Н. Павлыш, О.В. Чеснокова.-Донецк : ДонГТУ, 1997.-76с.

1062. Баринберг, А.Д. Электрические реле: учеб.пособ. для вузов / А.Д. Баринберг.- Донецк: ДГТУ,1997.- 98с.

1063. Благородные и редкие металлы: сб. информ. материа-лов 2-й междунар. конф. "БРМ-97", 23-26 сент.1997г.,г.Донецк. Ч.1 / под ред.В.А. Гольцова.- Донецк, 1997.-208с.

1064. Благородные и редкие металлы :сб. информ.материалов 2-й междунар. конф. "БРМ-97",23 -26 сент. 1997г. г.Донецк. Ч.2 / под ред. В.А. Гольцова.-Донецк, 1997.-103 с.

1065. Благородные и редкие металлы: сб. информ. материа-лов 2-й международ. конф. "БРМ-97", 23-26 сент.1997г.,г. Донецк. Ч.3 / под ред. В.А. Гольцова.-Донецк,1997.-168с.

1066. Благородные и редкие металлы:сб. информ.материалов 2-й международ. конф. "БРМ-97", 23-26 сент.1997г., г.Донецк. Ч.4 / под ред. В.А. Гольцова.- Донецк ,1997.-60с.

1067. Братишко, А.С. Разработка месторождений полезных ископаемых: учеб. для вузов / А.С. Братишко, Н.Н. Гавриш, В.И. Пилюгин.- Донецк: Лик ,1997.-628с.

1068. Бройнль, Т. Паралельне програмування: початк. курс: навч. посіб./ Т. Бройнль; вступ. слово А. Ройтера; пер. з нім. В.А. Святного.- К.: Вища школа,1997.- 358с.:іл.

1069. Вискин, Ж.В. Сжигание угля в кипящем слое и утилизация его отходов / Ж.В. Вискин, В.И. Шелудченко, А.И. Иванов.- Донецк: Новый мир,1997.-284с.- (Сер.:Проектирование и стр-во угол. предприятий).

1070. Гребеньков, Г.В. Феномен человека / Г.В.Гребеньков, В.Ф.Сержантов.- К. : Академия,1997.-144с.

1071. Дворников, В.И. Теоретические основы динамики шахтного подъемного комплекса / В.И. Дворников, Е.Р. Карцелин.- София: МОНТ,1997.- 363с.

1072. Жеданов, С.А. Основні вимоги до навчальної аудіторії : посіб. для вузів / С.А. Жеданов, А.Ф. Коломієць, В.І. Бакланов; відп.за вип. О.А. Троянський; ДонДТУ. Відділ техн. засобів навчання.- Донецьк ,1997.- 41с.

1073. Жеданов, С.А. Учет распределенной моментной нагруз-ки при изгибе: учеб. пособ. для подготовки магистров / С.А. Жеданов; Донец. гос.техн. ун-т.- Донецк : ДонГТУ,1997.- 67с.:ил.

1074. Информатика, кибернетика и вычислительная техника: сб. науч. тр. Донец. гос. техн. ун-та.-Донецк: ДонГТУ, 1997.-309с.

1075. Казаков, А.А. Непрерывные сталеплавильные процес сы / А.А. Казаков.- М.: Металлургия,1997.- 271с.

1076. Калашніков, В.I. Програмування SIMATIC S5: практ. курс / В.І. Калашніков, Е.В. Скляренко; Донец. держ. техн. ун-т; Iн -т міжнар. співробітництва.- Донецьк, 1997.-105с.

1077. Калашников, В.И. Введение в интеллектуальные систе-мы программного управления / В.И. Калашников, Ф. Палис; Донец. гос. техн. ун-т.-Донецк: ДонГТУ, 1997.-70с.:ил.

1078. Ковальов, Г.М. Позапічна обробка чорних металів: навч.посіб./ Г.М. Ковальов.-2-е вид., перероб. та доп.- Донецьк :Новий мир, 1997.-213с.

1079. Коцегуб, П.Х. Синтез вентильних приводів постійного струму: навч. посіб./ П.Х. Коцегуб.-К.:IЗМН ,1997.-122с.

1080. Маренич, К.Н. Асинхронный электропривод горных машин с тиристорными коммуникаторами / К.Н.Маренич.- Донецк :ДонГТУ,1997.-64с.

1081. Материалы конференции по итогам научно- иссле-довательской работы студентов. Секция: Экономика и маркетинг / сост. Ф.И. Евдокимов и др.; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк ,1997.-105с.

1082. Менеджмент в экономике переходного периода: материалы междунар. науч. конф. мол. ученых-экономистов, 4-5 дек.1997г. / Донец. гос.техн. ун-т; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; ред.кол.:И.Ф. Пономарев и др.- Донецк,1997.- 211с.

1083. Металлургия и обработка. Вып.2: материалы науч.-техн. конф. физико-металлург. фак-та, (16апр.1997г.) / редкол.: В.П. Шевченко (отв. за вып.) и др.; Донец. гос.техн.ун -т.-Донецк ,1997.-38с.

1084. Механизированные крепи очистных комплексов и агрегатов: учеб.пособ./ П.А. Горбатов, В.Г. Гуляев, Н.М. Лысенко, В.В. Косарев, А.И. Архипчик.- Донецк,1997.-275с.

1085. Микроэкономика: учеб. пособ. для вузов / Ю.А. Гусев, С.Н. Шаповал, Г.И. Соловьев, В.И. Фомичев, А.С. Подтыкалов, И.В. Антипов, В.П. Прокофьев, Д.Д. Выговский, О.Г. Худолей, И.И. Гомаль, В.Б. Скаженик, И.С. Костин.-Донецк: ДонГТУ,1997.-99с.

1086. Михненко, А.М. Основи констуційного права Украіни: навч.посіб. / А.М. Михненко, А.О. Саржан, О.Л. Леонов.- Донецьк :ДонГТУ,1997.-110с.

1087. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: VII Всеукр. наук. конф., 15-17 квіт. 1997р., м.Донецьк: зб. доп. Т.1 / Донец. держ. техн. ун-т та ін.;редкол.: М.П. Зборщик (відп.ред.) та ін.- Донецьк : ДонДТУ,1997.- 216с.

1088. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: VII Всеукр. наук. конф.,15- 17 квіт. 1997р., м.Донецьк: зб.доп.Т.2 / Донецьк. держ. техн. ун-т та ін.; редкол.:М.П.Зборщик (відп.ред.)та ін.- Донецьк :ДонДТУ , 1997.-124с.

1089. Пак, В.В. Высшая математика: учеб. для вузов / В.В. Пак, Ю.Л. Носенко.- Донецк: Сталкер,1997.-560с.

1090. Пироженко, Н.Г. Расчет параметров привода машин / Н.Г. Пироженко.- Донецк : ДонГТУ,1997.- 92с.

1091. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар.сб.науч.тр. Вып.4 / ред.кол.: А.Н. Михайлов, Л.П. Калафатова, В.И. Бутенко и др.- Донецк : ДонГТУ ,1997.-171с.

1092. Прогрессивные технологии машиностроения и совре-менность: сб. тр. междунар. науч.-техн. конф., г.Севастополь, 9-12 сент. 1997г. / редкол.: А.А. Минаев (пред.) и др.; Донец. гос. техн. ун-т.-Донецк : ДонГТУ,1997.- 358с.

1093. Пшеничный, Ю.А. Технология сооружения горных выра-боток в сложных горногеологических условиях : (спец. способы стр-ва) : учеб.пособ. / Ю.А. Пшеничный, В.В. Левит.- Донецк :ООО "Лебедь", 1997.- 220с.

1094. Рагозин, Н.П. Как защитить свои права?: междунар. механизмы защиты прав человека / Н.П. Рагозин, М.В. Боруменский.- Донецк ,1997.- 56с.

1095. Сапицкий, К.Ф. Я люблю тебя, жизнь: повесть / К.Ф.Сапицкий.- Донецк,1997.-248с.

1096. Сжигание угля в кипящем слое и утилизация его отходов / Ж.В. Вискин, В.И. Желудченко, А.И. Иванов, В.В. Кравцов, А.А. Бочаров, В.Л. Кондрацкий.- Донецк: Новый мир,1997.- 284с.

1097. Следь, Н.Н. Эксплуатация электромеханических устройств угольных шахт: учеб. пособ. / Н.Н. Следь.- Донецк : ПК "Спектр",1997.- 316с.

1098. Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: сб. науч. тр. каф. "Стр-во шахт и подземн. сооружений"/ редкол.: Н.Р. Шевцова и др.; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк: ЦБНТИ,1997.- 45с.

1099. Технология подземной разработки пластовых место-рождений полезных ископаемых: учеб.для вузов / Д.В. Дорохов, В.И. Сивохин, И.С. Костюк, А.С. Подтыкалов; под общ. ред. Д.В.Дорохова.- Донецк: ДонГТУ,1997.- 344с.

1100. Украінська ділова мова: навч. посіб. для студ. усіх спец. / Л.В. Шавлак, Т.О. Мачай, Л.П. Семенова, Н.І. Буяновська.- Донецьк: ДонДТУ,1997.-88с.

1101. Шахтный транспорт: учеб.пособ. / В.А. Будишевский, Н.Д. Мухопад, А.А. Сулима, В.А. Кислун.- Донецк :Новый мир ,1997.-349с.

1102. Швец, И.Б. Научно-методические основы совершенст-вования учета обобщающих показателей использования производст-венной мощности в промышленности / И.Б. Швец.- Донецк :ИЭП НАН Украины,1997.- 39с.

1103. Швец, И.Б. Состояние машиностроительного комплекса и рекомендации по обоснованию стратегий восстановления и обнов-ления его производственного потенциала / И.Б. Швец.- Донецк,1997.- 32с.

1104. Шелудченко, В.И. Гидрогазодинамика: учеб./ В.И. Шелудченко, В.В. Кравцов, Ю.Л. Курбатов.- Донецк: Новый мир,1997.-195с.

1105. Электрические машины: вопр. и задачи по разделу "Асинхронные машины" / Донец. гос. техн. ун-т; сост. М.З. Дудник и др.- Донецк ,1997.- 46с.

1998

1106. Алексеева, Л.А. Философия и гуманистические ценно-сти в современном инженерном образовании: сб. материалов меж-регион. науч.-практ. конф., (сент.1998 г.): 40-летию кафедры философии посвящается / Л.А. Алексеева, Т.Б. Нечипоренко, Ю.Д. Туренко / Ин-т содержания и методов обучения; Донец. гос.техн.ун-т.- Донецк : ДонГТУ,1998.-186с.

1107. Алимов, В.И. Основы рационализаторской и изобре-тательской деятельности: учеб.-метод. пособ. к практ. занятиям по курсу "Изобретательство и рац. деятельность" / В.И. Алимов, В.А. Харченко, В.В. Оробцев; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк,1998.- 43с.

1108. Білецький, В.С. Довідник громадських організацій Донеччини / В.С. Білецький, Є.В. Кістьянц.- Донецьк :УкрЦентр ,1998.- 64с.

1109. Белоусенко, М.В. Вторая менеджерская революция / М.В. Белоусенко; НАН Украины.Ин-т экономики пром-сти.-Донецк :ИЭП НАН Украины ,1998.-68с.

1110. Белоусенко, М.В. Роль разделения труда в становлении рыночной экономики / М.В. Белоусенко.- Донецк :ИЭПИ НАН Украины, 1998.- 54с.

1111. Борис Семенович Панов / Сост. П.С. Мигуля; отв. ред. М.П. Зборщик.- Донецк,1998.-52с.-(Биобиблиогр. ученых ДонГТУ).

1112. Буртовая, А.Г. Михаил Павлович Зборщик / А.Г. Буртовая; отв. за вып. А.А. Минаев.- Донецк : РИА ДонГТУ, 1998.-101с.-(Биобиблиогр. ученых ДонГТУ).

1113. Вадим Володимирович Оліфіренко / Донец. укр. культурол. центр та ін.; уклад. і відп. ред. В.С. Білецький.- Донецьк :УКЦ ,1998.-12с.- (Біобібліогр. вчених Донбасу).

1114. Виноградов, В.М. Стехиометрические расчеты: учеб. пакет по курсу химии для студ. всех спец., изучающих химию / В.М. Виноградов, В.В. Приседский, И.А. Удодов.-Донецк : ДонГТУ,1998.-22с.

1115. Водородная обработка материалов: сб. информ. материалов второй междунар. конф."ВОМ-98", Донецк, 2-4 июня 1998г. / под ред. В.А. Гольцова.-Донецк: ДонГТУ, 1998.-235с.

1116. Гавриленко, В.А. Теория и методика экономического анализа производственно- хозяйственной деятельности промышленных предприятий / В.А. Гавриленко; науч. ред. И.Ф. Пономарев.-Донецк :ИЭП НАН Украины ,1998.- 135с.

1117. Голембиевский, П.П. Оформление и защита студен-ческих работ: метод. указ.- 3-е изд., перераб. и доп. / П.П. Голембиевский, А.С. Подтыкалов, И.С. Костюк .- Донецк : ДонГТУ,1998.- 58с.

1118. Гомаль,И.И. Макроэкономика: учеб.пособ.для вузов / И.И. Гомаль.- Донецк: ДонГТУ, 1998.- 239с.

1119. Гребенкин, С.С. Технология подземной разработки крутых и наклонных угольных пластов Донбасса / С.С. Гребенкин, А.И. Ильин, А.Д. Доронин; рец.: К.Ф. Сапицкий.- Донецк : Лебедь; Регион ,1998.-380с.

1120. Груба, В.И. Технические средства автоматизации в горной промышленности: учеб. пособ. / В.И. Груба, Э.К. Никулин, А.С. Оголобченко.-К. :ИСМО ,1998.-372с.

1121. Дементьев, В.В. Государственное регулирование экономики / В.В. Дементьев, Г.И. Рыбникова; Донец. гос. техн. ун-т.-Донецк, 1998.- 64с.

1122. Додонов, Р.А. Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования / Р.А. Додонов.- Запорожье: Тандем-У, 1998.-191с.

1123. Евдокимов, Ф.И. Азбука маркетинга: учеб.пособ.- 3-е изд., перераб. и доп. / Ф.И. Евдокимов, В.М. Гавва.- Донецк: Сталкер, 1998.- 432с.

1124. Еронько, С.П. Физическое моделирование процессов внепечной обработки и разливки стали / С.П. Еронько, С.В. Быковских .- К.: Техника ,1998.-135с.

1125. Жеданов, С.А. Основы дидактики вузовской лекции: пособ. для аспирантов и преподователей / С.А. Жеданов, А.Ф. Коломиец, В.И. Бакланов; под ред. В.И. Костенко; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк :ДонГТУ,1998.- 41с.

1126. Жеданов, С.А. Советы лектору вуза: пособие для аспирантов и преподавателей / С.А. Жеданов; под ред. В.И. Костенко; Донец. гос. техн. ун-т. Отдел техн. средств обучения.-Донецк : ДонГТУ, 1998.-53с.

1127. Зборщик, М.П. Основы теории определения состояния добычных объектов в процессе их функционирования / М.П.Зборщик, Н.И.Чичикало.- Донецк : ДонГТУ, 1998.-117с.

1128. Зубков, В.В. Электробезопасность: учеб. пособ. для студентов спец. "Безопасность трудовой деятельности" / В.В. Зубков; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк, 1998.- 84с.

1129. Калініченко, О.I. Курсове та дипломне проектування бурових робіт: навч. посіб./ О.І. Калініченко, О.С. Юшков, Л.М. Iвачьов; Донец. держ. техн. ун-т; під ред. О.I. Калініченко.- Донецьк: ДонДТУ,1998.-153с.

1130. Калініченко, О.I. Вибійні бурові машини: навч. посіб. для вищих навч. закладів / О.І Калініченко, А.А. Каракозов ; Iн-т змісту і методів навчання; Дон. держ. техн. ун-т.- Донецьк,1998.- 116с.:іл.

1131. Коробчанский, В.И. Альбом технологических схем улав-ливания химических продуктов коксования: для студ., обучающихся по спец. "Химическая технология и углеродные материалы" / В.И. Коробчанский, А.Ф. Гребенюк.-Донецк: ДонГТУ, 1998.-112с.

1132. Коробчанский, В.И. Альбом технологических схем / В.И. Коробчанский, А.Ф. Гребенюк.- Липецк: Липец. эколого-гуманит. ин-т,1998.-112с.

1133. Кравцов, В.В. Оптимальное использование угля на современном рынке энергии / В.В. Кравцов, В.А. Педос, А.Г. Махмудов; Ин-т содержания и методов обучения; Донец. гос. техн. Ун-т.- Донецк ,1998.-216с.

1134. Криволапов, А.Н. Энергосбережение и стандартизация как факторы энергетической безопасности / А.Н. Криволапов, В.И. Костенко, Э.П. Островский.- К. :Логос ,1998.-76с.

1135. Курсове та дипломне проектування бурових робіт / О.І. Калініченко, О.С. Юшков, Л.М. Івачьов, А.В. Коломоєць, В.І. Пилипець.-Донецьк: ДонНТУ, 1998.-153с.

1136. Лев Петрович Фельдман / Донец. гос. техн. ун-т; сост. Е.А. Башков; отв.ред. М.П. Зборщик.- Донецк ,1998.- 40с.- (Биобиблиогр. ученых ДонГТУ).

1137. Лесина, М.Е. Задача о движении системы твердых тел: к юбилею Е.И. Харламовой / М.Е. Лесина; НАН Украины. Ин-т прикл. математики и механики; Донец. гос.техн. Ун-т.-Донецк: ДонГТУ,1998.-156с.

1138. Материалы конференции по итогам научно-исследо-вательской работы студентов. Секция "Экономика и маркетинг." / сост. Ф.И. Евдокимов, В.А. Сумин, А.В. Журавель, Ю.А. Нескородеев; Донец. политехн. ин-т.- Донецк : ДонГТУ,1998.-157с.

1139. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: материалы V междунар. науч.- техн. конф., 8-11 сент.1998г., г.Севастополь. В 3-х т. Т.1, вып.6: Прогрессивные технологии и системы машиностроения / Донец. гос. техн. ун-т и др.; ред.кол.: А.Н. Михайлов (пред.) и др.- Донецк: ДонГТУ, 1998.- 324с.

1140. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: материалы V междунар. науч.- техн. конф., 8-11 сент.1998г., г.Севастополь: В 3-х т. Т.2, вып.6 :Прогрессивные технологии и системы машиностроения / Донец. гос. техн. ун-т др.; ред. кол.: А.Н. Михайлов (пред.) и др.- Донецк: ДонГТУ,1998.- 320с.

1141. Машиностроение и техносфера на рубеже XXIвека: материалы V междунар. науч.- техн. конф., 8-11 сент. 1998 г.,1998г.,г.Севастополь. В 3-х т. Т.3, вып.6: Прогрессивные технологии и системы машиностроения / Донец. гос.техн. ун-т и др.; ред.кол.: А.Н. Михайлов (пред.) и др.- Донецк : ДонГТУ ,1998.-372с.

1142. Металлургия и обработка металлов : материалы студ. науч.-техн. конф.,12 мая 1998г. Вып.3 / Донецк. гос.техн. ун-т; отв. за вып. Н.Т.Егоров; отв.ред.В.П. Шевченко; чл.редкол.: В.И.Алимов, В.М.Иващенко, Г.Н.Сидоренко.- Донецк ,1998.- 58с.

1143. Ми йдемо!: нариси з історії Донец. обл. т-ва укр. мови ім.Т.Г.Шевченка - першої мас. нац.-дем. гром. орг. Донеччини / Укр. культур. центр; ред.кол.: В. Білецький, В. Оліфіренко, В. Тиха та ін.; заг.ред.: В. Білецький.-Донецьк,1998.-224с.

1144. Мищенко, Н.И. Нетрадиционные малоразмерные двига-тели внутреннего сгорания. В 2-х т. Т.1: Теория, разработка и испытание нетрадициооных двигателей внутреннего сгорания / Н.И. Мищенко; Донец. гос. техн. ун-т; Автомобил.- дор.ин -т.- Донецк: Лебедь,1998.- 228с.

1145. Мищенко, Н.И. Нетрадиционные малоразмерные двига-тели внутреннего сгорания. В 2-х т. Т.2: Основы расчета кинематической точности бесшатунного двигателя / Н.И. Мищенко; Донец. гос. техн. ун-т; Автомобил.-дор. ин-т.- Донецк :Лебедь ,1998.-314с.

1146. Навка, И.П. Аномия или переоценка ценностей? Демок-ратические трансформации украинского общества в зеркале обществен-ного сознания / И.П. Навка, Н.П. Рагозин; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк ,1998. -73с.

1147. Наука-практика: науч.- метод.сб. Вып.3 / ред. кол.: В.В. Пак, Е.И. Казакова, Л.П. Мироненко и др.; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк: ДонГТУ,1998.- 286с.- (70-летию каф .высш. математики посвящается).

1148. Наука, производство, предпринимательство-развитию металлургии: сб.науч.тр. конф. / Донец. ин-т предпринимательства, МЕТМАШ-КЛУБ; под общ.ред.: А.А. Минаева, В.М. Богатырева.- Донецк : ЛИК ,1998.- 300с.

1149. Николин, В.И. Конспект лекций по дисциплине “Охрана труда” для специализации "Менеджмент внешнеэкономической деятельности"/ В.И.Николин; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк,1998.-95с.

1150. Никулин, Э.К. Сборник заданий для практических занятий по дисциплине "Технические средства автоматизации"/ Э.К. Никулин, А.С. Оголобченко; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк, 1998.- 42с.

1151. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів:VIII всеукр. наук. конф. аспірантів та студентів,14-16 квіт. 1998р.,м. Донецьк: зб. доп. Т.1 / Донец. держ. техн. ун-т та ін.; редкол.: М.П. Зборщик (відп.ред.) та ін.- Донецьк : ДонДТУ, 1998.- 204с.

1152. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: VIII Всеукр.наук.конф. аспірантів та студентів,14-16 квіт. 1998р., м. Донецьк: зб. доп.Т.2 / Донец. держ.техн. ун-т та ін.; редкол.: М.П. Зборщик (відп.ред.) та ін.-Донецьк : ДонДТУ, 1998.-172с.

1153. Педос, В.А. Торговые партнеры Украины: информ.-аналит. справочник / В.А. Педос.- К.: Либра,1998.- 412с.

1154. Перспективы освоения соленых углей Украины / В.С. Белецкий, С.Д. Пожидаев, А. Кхепуфи, П.В. Сергеев.- Донецк : ДонГТУ, 1998.- 96с.

1155. Пилипец, В.И. Погруженые насосы с гидроприводом: учеб.пособ. для вузов / В.И. Пилипец .- Донецк: ДонГТУ,1998.- 95c.

1156. Планировка горных работ при отработке свит выбро-соопасных угольных пластов / В.И. Черняев, М.П. Зборщик, Н.Н. Грищенков, Б.И. Нестеренко.-Донецк: ДонГТУ, 1998.-141с.:ил.

1157. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар. сб. науч.тр. Вып.5 / Донец. гос. техн. ун-т; ред. кол.: А.Н. Михайлов (пред.) и др.- Донецк: ДонГТУ, 1998.-245с.

1158. Саржан, А.О. Социально-экономические и политичес-кие процессы в Донбассе, ( 1945-1998 гг.) / А.О.Саржан.-Донецк: Сталкер, 1998.- 300с.

1159. Сборник научных трудов Донецкого государственного технического университета / Донец. гос. техн. ун-т; ред. кол.: М.П. Зборщик, В.Ф. Сивокобыленко, А.С. Апухтин и др.-Донецк, 1998.-236с.- (Сер.: Электротехника и энергетика; Вып.2).

1160. Устройства для постановки шахтного подвижного состава на рельсы / Н.Н. Следь, А.Е. Кондратьев, И.И. Молчанов и др.; под общ. ред. Н.Н. Следя.- Донецк: ДонГТУ, 1998.-116с.

1161. Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: сб. науч. тр. каф. "Стр-во шахт и подзем. сооружений" / Донец. гос. техн. ун-т; редкол: Н.Р. Шевцов и др.- Донецк, 1998. -35с.

1162. Тлумачний гірничий словник / В.С. Білецький, К.Ф. Сапицький, Б.С. Панов, В.В. Мирний, П.П. Голембіевський, О.С. Підтикалов, Л.А. Федотова, В.І. Алюхін, О.Г. Редзіо; під заг. ред. В.С. Білецького.- Донецьк : ДДТУ,1998.-446с.

1163. Фельдман, Л.П. Численные методы и математические пакеты. Примеры программирование в пакете МАТНЕМАТIСА: учеб. пособ. для вузов / Л.П. Фельдман; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк,1998.-82с.

1164. Философия и гуманистические ценности в современном инженерном образовании: сб. материалов 3-й межрегион. науч.- практ. конф., (3 сент.1998г.): 40-летию каф. философии посвящается / Донец. гос. техн. ун-т; редкол.: Л.А. Алексеева и др.- Донецк: ДонГТУ, 1998.-186с.

1165. Хмелевский, И.А. Основы экономической теории: учеб.- метод. пособ. / И.А. Хмелевский, С.А. Кучерук.- Донецк : Донец. ин-т турист. бизнеса ,1998.-107с.

1166. Чичикало, Н.И. Структурно-алгоритмические принципы построения ИВС напряженно-деформированных объектов / Н.И. Чичикало.- Донецк :ДонГТУ,1998.-178с.

1167. Швец, И.Б. Механизм управления предприятиями: производственные мощности / И.Б. Швец.- Донецк: ИЭП НАН Украины ,1998.-52с.

1168. Швец, И.Б. Проблемы методологии оценки потенциаль-ного выпуска продукции / И.Б. Швец.- Донецк :ИЭП НАН Украины ,1998.-45с.

1169. Швец, И.Б. Управление производственными мощнос-тями: методология оценки, учет / И.Б. Швец; НАН Украины. ин-т экономики и пром-сти.- Донецк :ИЭП НАН Украины,1998.-288с.

1170. Шевцов, Н.Р. Взрывозащита горных выработок при их строительстве: для студентов спец. 7.090303 "Шахтное и подземное строительство": конспект лекций / Н.Р. Шевцов; Донец. гос. техн .ун- т.-Донецк: Новый мир,1998.-330с.: ил.

1171. Шелудченко, В.I. Гідрогазодинаміка: підручник / В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов, Ю.Л. Курбатов.- Донецьк :Новий мир ,1998.-163с.

1172. Шелудченко, В.I. Промислова теплотехніка: навч. посіб. для вузів / В.І. Шелудченко; Iн-т змісту та методів навчання; Донец. держ. техн. ун-т.- Донецьк : ДонДТУ,1998.- 336с.

1999

1173. Близнюк, А.Н. Региональная система управления использования отходов: опыт и проблемы; программное использование отходов производства и потребления в Донецкой области / А.Н.Близнюк, Н.С. Конищева, В.И. Ростовский.- Донецк :ИЭП НАН Украины, 1999.-112с.

1174. Борисенко, В.Ф. Терминологический словарь к практи-ческим занятиям и к выполнению курсового проекта (работы) по курсу "Технический перевод": для студ. направлений "Электромеханика" франц. техн. ун-та (спец.7.092208) / В.Ф. Борисенко.- Донецк : ДонГТУ,1999.- 52с.

1175. Будишевский, В.А. Теоретические основы и расчеты транспорта энергоемких производств: учеб.пособ.для студ., обуч. по направлениям "Электромеханика", " Горн.дело"," Инж.механика" / В.А. Будишевский, А.А. Сулима; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк: ДонГТУ, 1999.-216с.

1176. Букин, С.П. Бигармонические виброгрохоты: конструк-ции, динамика, расчет / С.П. Букин, Н.Н. Соломичев.- Донецк: ЦК Центр, 1999.- 134с.

1177. Высоцкий, С.П. Экология промышленных регионов / С.П. Высоцкий, М.Н. Чальцев.- Донецк :ООО "Лебедь",1999.-340с.

1178. Гребенкин, С.С. Мягкие оболочки и прикладные направления их применения в физических процессах горных работ / С.С. Гребенкин, Г.Я. Степанович, Г.Я. Ильин; под общ. ред. С.С. Гребенкина, А.И. Ильина.- Донецк :Регион; Лебедь ,1999.-378с.- (Б-ка передового опыта.Технология пр-ва).

1179. Гребенкин, С.С. Научно-прикладные проблемы разра-ботки крутых и крутонаклонных угольных пластов Донбасса / С.С. Гребенкин, Ю.Е. Мельничук.- Донецк : Регион; Лебедь,1999.-378с.- (Б-ка передового опыта. Технология пр-ва).

1180. Гребенкин, С.С. Создание, эксплуатация и ремонт горношахтного оборудования для очистных забоев крутых и крутонаклонных угольных пластов / С.С. Гребенкин, А.Ф. Булат, Г.Я. Ильин ; под общ. ред. С.С. Гребенкина, А.И. Ильина.- Донецк : Регион; Лебедь ,1999.-347с.- (Б-ка передового опыта.Технология пр-ва).

1181. Гребенкин, С.С. Технология закладки и экологические особенности оставления породы в выработанном пространстве подземных предприятий / С.С. Гребенкин, А.Д. Доронин , Г.Я. Ильин ; ред.:С.С. Гребенкин, А.И. Ильин.- Донецк :Регион ,1999.-342с.-(Б-ка передового опыта.Технология пр-ва).

1182. Гребняк, Н.П. Руководство по вторичной профилактике заболеваний у детей и подростков / Н.П. Гребняк, В.П. Гребняк, В.И. Агарков.- Донецк :РИА ДонГТУ,1999.-106с.

1183. Дементьев, В.В. Некоторые аспекты мотивации хозяйст-венного поведения в переходной экономике / В.В. Дементьев; рецензенты: Л.А. Савельев, В.Н. Василенко.- Донецк :ИЭПИ НАН Украины; ДонГТУ,1999.-38с.

1184. Додонов, Р.А. Теория ментальности. Учение о детер-минантах мыслительных автоматизмов / Р.А. Додонов.-Запорожье: Тендем-У, 1999.-264с.

1185. Задачник по підземній розробці вугільних родовищ: навч. посіб. для вищих навч. закладів / К.Ф. Сапицький, В.П. Прокоф'єв, І.Ф. Ярембаш, В.В. Дорохов, В.П. Андрушко, Ю.О. Гусєв, А.М. Кас'ян, Д.Д. Виговський, І.І. Гомаль, І.С. Костюк, Л.М. Масленко; під заг.ред. К.Ф. Сапицького.- Донецьк : РВА ДонДТУ,1999.-194с.:іл.

1186. Захаров, Н.И. Моделирование теплофизических про-цессов в непечной дегазации металла / Н.И. Захаров, Д.А. Дюдкин, А.И. Туяхов.- Донецк :Юго-Восток ,1999.-144с.

1187. Иванова, Р.М. Французский коммерческий = Lefrancaіs commercіal: дидакт. прил. к учеб. М. Данило, О. Шаль, П. Морель "Lefrancaіs commercіal" / Р.М. Иванова; Донец. нац. техн. ун-т. Каф. "Внешнеэконом. деятельности предприятия".- Донецк : ДонГТУ, 1999.-142с.

1188. Иванова, Р.М. Французский язык. Грамматика в таблицах и комментариях / Р.М. Иванова.- Донецк :ПКФ "БАО",1999.-112с.

1189. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка / ред.кол.: Зборщик М.П. (голов.ред.) та ін.-Донецьк : ДонДТУ,1999.-330с.:іл.- (Наук. пр. Донец. держ. техн. ун -ту; Вип.6).

1190. Калиниченко, О.И. Проведение горно-разведочных выработок: (шурфы и стволы разведочных шахт):учеб.пособ./ О.И. Калиниченко, В.И. Пилипец, П.Я. Комарь; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк :ДонГТУ ,1999.-179с.

1191. Конференция молодых обогатителей Украины: сб. тез. докл.- Донецк: ДонГТУ, 1999.-32с.

1192. Лесина, М.Е. Новые постановки и решения задач динамики системы тел / М.Е. Лесина, Л.В. Кудряшова; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк,1999.-268с.

1193. Материалы конференции по итогам научно-исследо-вательской работы студентов. Секция: Экономика и маркетинг / сост. Ф.И. Евдокимов, А.Т. Кучер, Л.В. Тарасьева, Т.Б. Надтока.- Донецк : ДонГТУ,1999.- 112с.

1194. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: сб. тр.VI междунар. науч.-техн. конф., 13-18 сент.1999г., г.Севастополь.Т.1/ Брянс. , Донец. и Севастоп. гос. техн. ун-ты; редкол.: А.А. Минаев идр.- Донецк: ДонГТУ, 1999.-322с.

1195. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: сб. тр.VI междунар. науч.-техн. конф., 13-18 сент.1999г., г.Севастополь.Т.2/ Брянс. , Донец. и Севастоп. гос. техн. ун-ты; редкол.: А.А. Минаев идр.- Донецк: ДонГТУ, 1999.-326с.

1196. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: сб. тр.VI междунар. науч.-техн. конф., 13-18 сент.1999г., г.Севастополь.Т.3 / Брянс. , Донец. и Севастоп. гос. техн. ун-ты; редкол.: А.А. Минаев и др.- Донецк: ДонГТУ, 1999.-372с.

1197. Металлургия: сб.н ауч. тр. ДонГТУ. Вып. 1 / ред.кол.:А.А. Минаев и др.- Донецк : ДонГТУ, 1999.-160с.

1198. Металургія: зб.наук. робіт ДонДТУ. Вип.8 / ред.кол.: Мінаєв О.А.,Коновалов О.В., Алімов В.I. та ін.- Донецьк: ДонДТУ,1999.-160с.

1199. Металлургия: тр. Донец. гос. техн. ун- та. Вып.14 / ред.кол.: А. А. Минаев и др.- Донецк : ДонГТУ,1999.-154с.

1200. Модели и методы маркетинговых исследований на пер-сональных компьютерах: учеб. пособ. / И.Х. Баширов, В.Ф. Бевзенко, Т.Л. Михайловский, А.Е. Серик.- Донецк: ДонГТУ ,1999.-268с.

1201. Наука-практика: науч.- метод.сб. Вып.4 / редкол.: В.В. Пак, Е.И. Казакова, Л.П. Мироненко и др.; Донец. гос.техн. ун-т.-Донецк : ДонГТУ ,1999.-192с.- (70-летию каф. высш. математики посвящается).

1202. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец. держ. техн. ун-т; ред.кол. М.П.Зборщик (голова) та ін.-Донецьк : ДонДТУ,1999.- 277с.-(Сер.:Гірнича електромеханіка; Вип.7).

1203. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец.держ. техн. ун-т; ред.кол.: М.П. Зборщик (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонДТУ,1999.-403с.- (Сер.:Економічна; Вип.9).

1204. Николин, В.И. Современные представления природы выбросоопасности и механизма выбросов как научная основа безопасности труда / В.И. Николин, А.Г. Заболотный, С.Г. Лунев.- Донецк, 1999.- 96с.

1205. Никольский, И.Л. Страницы истории Донецкого Госу-дарственного технического университета / И.Л. Никольский; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк : ДонГТУ,1999.-56с.

1206. Носач, А.К. Элементы линейной алгебры для экономистов: учеб. пособ. для вузов / А.К. Носач, Л.С. Пуханова; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк : ДонГТУ,1999.-284с.

1207. Носач, А.К. Технология подземной разработки плас-товых месторождений: учеб. пособ. для студентов спец. "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" / А.К. Носач, Е.И. Кольчик; Ин-т систем. исслед. образования; Донец. гос. техн. ун-т.-Красноармейск ,1999.-104с.:ил.

1208. Носенко, Ю.А. Навчальна програма з вищої математики для технічних, технологічних, економічних та природничих спеціальностей вищих навчальних закладів освіти / Ю.А. Носенко, В.В. Пак.- К.,1999.-45с.

1209. Обчислювальна техніка та атоматизація / редкол.: М.П. Зборщик (голов.ред.) та ін.;-Донецьк, 1999.-450с.-(Наук. пр. / Донец. держ. техн. ун -т; Вип.3).

1210. Обчислювальна техніка та атоматизація: зб.ст. / редкол.: М.П. Зборщик (голов.ред.)та ін.; Донецьк, 1999.- 327с.- (Наук. пр. / Донец. держ. техн. ун -т; Вип.12).

1211. Основы идентификации и сертификации продукции: учеб. пособ. для вузов / А.Н. Смирнов, В.В. Дементьев, Т.С. Панфилова, А.А. Олейников.- Донецк : ДонГТУ,1999.-150с.: ил.

1212. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: IХ Всеукр. наук. конф. аспірантів та студентів,13-15 квіт.1999р.,м.Донецьк: зб.доп. / Донец. держ. техн. ун-т та ін.; редкол.: М.П. Зборщик (відп.ред.) та ін.- Донецьк: ДонДТУ, 1999.-322с.

1213. Парахін, М.Ф. Спеціальні питання спалення та термічної переробки палива: навч. посіб. / М.Ф. Парахін, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов; Iн-т змісту та методів навчання; Донец. держ. техн. ун-т.-Донецьк :РIА ДонДТУ, 1999.-252 с.

1214. Парахин, Н.Ф. Сжигание и термическая переработка топлива: учеб. пособ. для вузов / М.Ф. Парахін, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов; Ин-т содерж. и методов обучения; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк : ДонГТУ, 1999.-267с.:ил.

1215. Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем / редкол.: Є.О. Башков (гол.ред.) та ін.-Донецьк,1999.- 309с.-(Наук. пр. / Донец. держ. техн. ун-т; Вып.1).

1216. Проблемы горного давления: сб. науч.тр. Вып.2 / Донец. гос.техн. ун- т; Донец. акад. горн. наук Украины; под общ.ред. А.А. Минаева.- Донецк ,1999.-110с.

1217. Проблемы горного давления: сб.науч. тр. Вып.3 / Донец. гос. техн. ун-т; Донец. акад. горн. наук Украины; под общ.ред.А.А. Минаева.- Донецк : ДонГТУ,1999. -143с.

1218. Проблемы теории и практики управления в современной экономике. Управление экономическими процессами на макроуровне: материалы II междунар. конф. мол. ученых-экономистов, г.Донецк, 28-30 янв. 1999г.Т.1. / ред.кол.: В.В. Дементьев, Ф.И. Евдокимов, В.А. Гавриленко и др.- Донецк : ДонГТУ,1999.-190с.

1219. Проблемы теории и практики управления в современной экономике. Управление экономическими процессами на макроуровне: материалы II междунар. конф. мол.ученых-экономистов, г.Донецк, 28-30 янв.1999г .Т.2 / ред.кол.: В.В. Дементьев, Ф.И. Евдокимов, В.А. Гавриленко и др.- Донецк : ДонГТУ ,1999.-278с.

1220. Программирование на языке Турбо Паскаль с элементами численных методов: учеб. пособ. для вузов / Е.Р. Алексеев, В.Н. Павлыш, О.В. Чеснокова, Л.В. Славинская.- Донецк: ДонГТУ,1999.- 252с.

1221. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар.сб. науч. тр. Вып.7 / редкол.:А.А. Минаев, А.Н. Михайлов, Л.П. Калафатова и др.- Донецк: ДонГТУ,1999.- 241с.

1222. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар.сб.науч.тр. Вып.8 / редкол.: А.А. Минаев, А.Н. Михайлов, Л.П. Калафатова и др.- Донецк: ДонГТУ,1999.- 322с.

1223. Производственные процессы в очистных забоях угольных шахт: учеб. пособ. для студ. горн. спец./ И.Ф. Ярембаш, В.Д. Мороз, И.С. Костюк, В.И. Пилюгин; Донец. гос. техн. ун-т; под общ. ред. И.Ф. Ярембаша.- Донецк ,1999.-184с.

1224. Рибалко, М.П. Перехідні процеси в лінійних електричних колах із зосередженими параметрами: навч. посіб. для ВЗО / М.П. Рибалко, В.О. Есауленко; Iн-т змісту і методів навчання; Донец. держ. техн. ун-т.- Донецьк : ДонДТУ,1999.-172с.

1225. Рогозин, Г.Г. Краткий русско-украинский словарь глагольных синонимов английского языка: учеб.пособ.: утв. на заседании каф. англ.яз./ Г.Г. Рогозин, А.И. Поверенный, Т.И. Овчаренко; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк ,1999.- 41с.

1226. Рязанцев, Н.А. Физика горных пород и процессов в вопросах и ответах: учеб. пособ. для студ. горн. спец. / Н.А. Рязанцев, А.К. Носач; Ин-т систем. исслед. Образования; Донец. гос. техн. ун-т.-Красноармейск,1999.-174с.

1227. Сапицкий, К. Уголь: повести, рассказы, юморески, пьеса об Алексее Стаханове / К. Сапицкий.- Донецк, 1999.-124с.

1228. Сапицький, К.Ф. Iсторія гірничоі справи: посіб. для гірн. спец./ К.Ф. Сапицкий; Донец. держ. техн. ун-т.-Донецьк : ДонДТУ,1999.-50с.

1229. Саржан, А.О. Новітня історія Донбасу (1945-1999рр.): навч. посіб./ А.О.Саржан.-Донецьк: Сталкер,1999.- 463с.

1230. Сборник научных трудов Донецкого государственного технического университета / ред.кол.: М.П. Зборщик, В.Ф. Сивокобыленко, А.С. Апухтин, М.З. Дудник, И.П. Заболотный, С.В. Карась, Э.Г. Куренный, П.Х. Коцегуб, Г.Г. Рогозин, А.М. Ларин.-Донецк :ДонГТУ,1999.- 262с.- (Сер.:Электротехника и энергетика; Вып.4).

1231. Сборник тезисов докладов конференции молодых обогатителей Украины.- Донецк: ДонГТУ, 1999.-32с.

1232. Семенова, Л.П. Ділове мовлення в документах: практ. посіб./ Л.П. Семенова, Л.К. Лазарева.- Донецьк: ДонДТУ,1999.-137с.

1233. Сергєєв, П.В. Селективна флокуляція вугілля / П.В. Сергєєв, В.С. Білецький.-Донецьк : ДонГТУ,1999.-136с.

1234. Слово и мысль / Петров. акад. наук и искусств, (г.С.-Петербург) и др.; редкол.: А.А. Минаев (гл.ред.) и др.-Донецк.: ДонНТУ,1999.- 134с.-(Вест. Донец. отд-ния / Петров. акад. наук и искусств. Гуманит. науки; Вып.1).

1235. Совершенствование технологии строительства горных шахт и подземных сооружений: (сб.тр.студ. науч. работ регион. конф. каф. "Стр-во шахт и подзем. сооружений"):посвящается 70-летию каф.СШ и ПС / Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк ,1999.- 35с.

1236. Современные металорежущие системы машино-строения: материалы регион. студ. конф., (6-8 апр.1999г.) / Донец.гос.техн. ун-т; ред.кол.: П.Г. Матюха, И.А. Малышко; отв. за вып. Б.М.Мизин.- Донецк : ДонГТУ,1999.- 48с.:ил.

1237. Стратегия управления социально-экономическим развитием региона на период до 2010 года (Донец.обл.-2010): материалы регион. науч.- практ. конф., 28-30 сент.1999г. Секция: Пути совершенствования внешнеэкономической деятельности. Т.2 / Ин-т економо-правовых исслед. НАН Украины; Донец.гос.техн. ун-т и др.-Донецк : ИЭПИ НАН Украины,1999.-133с.

1238. Труды Донецкого государственного технического университета / редкол.: М.П.Зборщик (гл. ред.) и др.- Донецк : ДонГТУ,1999.-275с.-(Сер.: Экономическая; Вып.5).

1239. Труды Донецкого государственного технического университета / ред.кол.: М.П. Зборщик (глав.ред.) и др. -Донецк: ДонГТУ,1999.-403с.- (Серия : Экономическая; Вип.6).

1240. Труды Донецкого государственного технического университета / ред.кол.: М.П. Зборщик, В.И. Тарасевич, Н.Г. Бойко и др.- Донецк :ДонГТУ,1999.-277с.- (Сер.:Горно-электромеханическая; Вып.7).

1241. Труды Донецкого государственного технического университета / редкол.: М.П. Зборщик (гл. ред.) и др .-Донецк : ДонГТУ,1999.-403с.-(Сер.: Экономическая; Вып.9).

1242. Хабермас, Ю. В поисках национальной идентичности: филос. и полит. ст. : пер. с нем ./ Ю. Хабермас; Инновац. центр социал.- полит. и гуманит. наук ДонГТУ; науч. ред. Н.П. Рагозин.- Донецк: Донбасс,1999.-123с.

1243. Швец, И.Б. Социально-экономические условия и проблемы формирования и использование производственных мощнос-тей в машиностроении / И.Б.Швец.- Донецк :ИЭН НАН Украины ,1999.-60с.

1244. Швец, И.Б. Статистические методы учета и анализа сводных показателей производственной мощности на промышленных предприятиях / И.Б. Швец .- Донецк :ИЭП НАН Украины, 1999.- 42с.

1245. Швец, И.Б. Научно-методические основы управления производственными мощностями на предприятиях / И.Б. Швец.-Донецк : ИЭП НАН Украины,1999.-56с.

1246. Швец, И.Б. Научные основы учета и анализа потен-циальных возможностей производства продукции в промышленности / И.Б.Швец.- Донецк :ИЭП НАН Украины ,1999.- 45с.

1247. Шевченко, В.П. Вогнетриви і іх використання в чорній металургіі: навч. посіб./ В.П .Шевченко.- Донецьк: ДонДТУ,1999. -144с.

1248. Шевченко, Ф.Л. Механика упругих стержневых систем: учеб. пособ./ Ф.Л.Шевченко.- Донецк: ООО "Лебедь",1999.-268с.

1249. Шелудченко, В.И. Ресурсо и энергосберегающие технологии в системах теплогазоснабжения / В.И.Шелудченко; Донбас. акад. стр-ва и архитектуры.- Макеевка,1999.-231с.

1250. Экология промышленных регионов: тр. междунар. науч.-техн. конф., г.Горловка, 30-31марта 1999г./ Донец. гос. техн. ун-т; Автомоб.-дор. ин-т; под общ. ред. М.Н. Чальцева, С.П. Высоцкого.-Донецк : Лебедь ,1999.- 340с.

2000

1251. Алексеев, Е.Р. Программирование на языке Турбо Паскаль: учеб.пособ. для вузов / Е.Р. Алексеев,-Донецк: ДонГТУ, 2000.- 230с.

1252. Алексеев, Е.Р. Программирование на языке Турбо Паскаль с элементами численных методов : учеб.пособ. для вузов / Е.Р. Алексеев, И.Н. Кузык, В.Н. Павлыш.- Донецк: ДонГТУ, 2000.- 250с.- (Посвящается 80-летию ДонГТУ).

1253. Бейгельзимер, Я.Е. Физическая механика гидро-статической обработки материалов / Я.Е. Бейгельзимер, В.Н. Варюхин, Б.М. Еффрос; НАН Украины. Донец.физ.- техн. ин-т им.А.А. Галкина.- Донецк :ДонФТИ, 2000.-192с.

1254. Бизнес-планирование: теория и практика: учеб.пособ. для слушателей магистратуры и факультета последипломного образования, обучающихся по экономическим специальностям / В.А. Висящев, С.Ф. Поважный, В.Л. Пилюшенко, А.С. Поважный.-Донецк ,2000.-413с.

1255. Благородные и редкие металлы: сб. Информ. материалов междунар. конф."БРМ-2000",19-22 сент. 2000г., г.Донецк / под ред. В.А. Гольцова.-Донецк ,2000.-462с.

1256. Бугара, М.М. Геометрическое обоснование рацио-нальных технологических схем обработки концевых участков выемочных столбов на интенсивно нарушенных участках шахтных полей / М.М. Бугара.- Донецк :ДонГТУ,2000.-171с.

1257. Висящев, В.А. Организация предпринимательства: учеб. пособ. для вузов, слушателей магистратуры и фак. последипломного образования, обучающихся по экононом. спец.- 3-е изд., перераб. и доп. / В.А. Висящев; Донец.гос. акад. упр.- Донецк : НОРД Компьютер, 2000.- 312с.

1258. Гінкул, С.I. Основи тепло-та масопереносу в матеріалах: навч. посіб. / С.І. Гінкул, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов.- Донецьк: РВА ДонДТУ, 2000. -157с.

1259. Гинкул, С.И. Вопросы тепло- и массопереноса в материалах, нагрева и охлаждение металла: учеб.пособ./ С.И.Гинкул, В.И. Шелудченко, В.В. Кравцов.-Донецк :РИА ДонГТУ, 2000. -162с.

1260. Горбатов, П.А. Эргономика и дизайн: учеб.пособ. / П.А. Горбатов, В.П. Кондрахин, П.А. Дорфман; под ред. П.А. Горбатова. -Донецк, 2000.-150с.

1261. Горобец, И.А. Промышленная робототехника: учеб. пособ. Кн.1: Механические системы манипуляторов / И.А. Горобец.- Донецк : ДонГТУ, 2000.- 98с.

1262. Гребельный, В.И. Практикум по финансовому менеджменту предприятия: учеб. пособ./ В.И. Гребельный.-Донецк: РИА ДонГТУ, 2000.-65с.

1263. Гребельный, В.И. Финансы предприятий: учеб.пособ./ В.И.Гребельный.-К., 2000.-213с.

1264. Гребенкин, С.С. Технология подземной разработки и процессы горных работ в очистных забоях крутых и крутонаклонных угольных пластов: учеб.пособ. для студентов вузов спец. "Технология подземной разработки месторождений полезных ископаемых" / С.С. Гребенкин, А.Ф.Булат, В.И. Бондаренко; под общ.ред. С.С. Гребенкина.- Донецк :Регион, 2000.- 503с.

1265. Гребеньков, Г.В. Введение в философию хозяйства: учеб.пособ./ Г.В. Гребеньков; Донец. ин-т экономики и хоз. права.- Донецк: ДИЭХП, 2000.-105с.

1266. Гребеньков, Г.В. Введення до філософіі господарства: навч. посіб. для вищих економ. закладів / Г.В. Гребеньков.- Донецьк :Iн-т економіки пром-сті, 2000. -108с.

1267. Електротехніка і енергетика: зб. наук. пр. Вип.17 / Донец. держ. техн. ун-т; редкол.: Є.О. Башков, В.I. Сивокобиленко, О.С. Апухтін та ін.- Донецьк :ДонДТУ,2000.-200с.

1268. Електротехніка і енергетика: зб. наук. пр. Вип.21 / Донец. держ. техн. ун-т; редкол.: Є.О. Башков, В.I. Сивокобиленко, О.С. Апухтін та ін.- Донецьк :ДонДТУ,2000.-218с.-(Присвячується 80-річчю ДонДТУ).

1269. Зборщик, М.П. Горение пород угольных месторождений и их тушение: навч. посіб./ М.П. Зборщик, В.В. Осокин; Iн-т змісту і методів навчання; Донец. держ. техн.ун -т.- Донецк: ДонГТУ, 2000. -180с.

1270. Зорі, А.А. Методи, засоби, системи вимірювання і контролю параметрів водних середовищ: до 80- річчя Донец. держ. техн. ун-ту / А.А. Зорі, В.Д. Коренєв, М.Г. Хламов.- Донецьк : ДонДТУ, 2000.-370с.- (Б-ка міжнарод. наук.-практ. конф. "Сучасні інформ. та енергосберігаючі технологіі життєзабезпечення людини").

1271. Зори, А.А. Методы, средства, системы измерения и контроля параметров водных сред: к 80 -летию Донец. гос. техн. ун-та / А.А.Зори, В.Д.Коренев, М.Г.Хламов М.Г.- Донецк: ДонГТУ, 2000.-388с.- (Б-ка междунар. науч.-практ. конф. "Современ. информ. и энерго-сберегающие технологии жизнеобеспечения человека").

1272. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка / редкол.: М.П. Зборщик (голов.ред.) та ін.-Донецьк: ДонДТУ, 2000.- 242с.-( Наук. пр./ Донец. держ. техн. ун-т; Вип.15).

1273. Коломоец, А.В. Техническое обслуживание и ремонт геологоразведочной техники: учеб.пособ. для студ.спец.7.090306 / А.В. Коломоец, В.А. Русанов; Донец.гос.техн. ун -т.-Донецк, 2000.-80с.

1274. Липинський, В.В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УРСР у 20-ті роки: (для студ. всіх спец.) / В.В. Липинський.-Донецьк :РВА ДонДТУ, 2000.-247с.

1275. Машиностроение и техносфера на рубеже ХХI в.: сб. тр.VII междунар. науч.- техн. конф., 11-17 сент. 2000г., г.Севастополь / Донец. гос. техн. ун-т; програм. ком.: А.А. Минаев (пред.) и др.- Донецк : ДонГТУ, 2000.-319с.

1276. Металургія / редкол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін.-Донецьк : ДонДТУ, 2000.-152с.-( Наук. пр./ Донец. держ. техн. ун-т; Вип. 18).

1277. Момот, А.И. Менеджмент качества: учеб.пособ.для вузов / А.И. Момот.- Донецк : ДонГТУ, 2000.-120с.

1278. Назимко, Е.И. Совершенствование работы системы осветления оборотных вод углеобогатительных фабрик / Е.И. Назимко, Е.Е. Горковенко.- Днепропетровск : Полиграфист, 2000.-174с.

1279. Наука-практика: науч.- метод.сб. Вып.5 / ред. кол. : В.В. Пак, Е.И. Казакова, Л.П. Мироненко и др.; Донец. гос. техн. ун-т.-Донецк ,2000.- 222с.- (70-летию каф. высш. математики посвящается).

1280. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец. держ. техн. ун-т; ред.кол. Е.А. Башков (голова) та ін.- Донецьк: ДонДТУ,2000.- 280с.-(Сер.:Гірничо- електромеханічна; Вип.16).

1281. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец.держ. техн. ун-т; ред.кол.:В.В.Дементьєв (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонДТУ, 2000.-256с.- (Серія: Економічна; Вип.19).

1282. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец.держ. техн. ун-т; ред. кол.: В.А. Гавриленко (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонДТУ,2000.-238с.- (Серія:Економічна; Вип.22).

1283. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец.держ. техн. ун-т; ред.кол.: В.А. Гавриленко (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонДТУ,2000.-256с.- (Серія:Економічна; Вип.26).

1284. Носач, О.К. Управління станом масиву гірських порід: посіб.для ВНЗ / О.К. Носач, Є.Ш. Кольчин, В.І. Пілюгин; Донец. держ. техн. ун-т.- Донецьк : ДонДТУ, 2000.-140с.

1285. Обчислювальна техніка та автоматизація / редкол.: Є.О. Башков (гол.ред.) та ін.-Донецьк : ДонДТУ, 2000.- 360с.-(Наук.пр./ Донец. держ. техн. ун-т; Вип.20).

1286. Охорона навколишнього середовища та використання природних ресурсів Донецької області: стат. зб. N30 / 175 / Донец. обл. упр. статистики; Донец. держ. техн. ун-т.- Донецьк, 2000.- 82с.

1287. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: Х Всеукр. наук. конф. аспірантів та студентів,11-13 квіт. 2000р., м.Донецьк. Т.1 / редкол.: Є.О. Башков (відп.ред.) та ін.; Донец. держ. техн. ун-т.- Донецьк, 2000.-176с.

1288. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: Х Всеукр. наук. конф. аспірантів та студентів,11 -13 квіт.2000р., м.Донецьк. Т.2 / редкол.: Є.О. Башков ( відп.ред.) та ін.; Донец. держ. техн. ун-т.- Донецьк, 2000.- 188с.

1289. Охрана труда и жизнедеятельности: учеб.пособ./ В.И. Николин, В.И. Крот, В.В. Зубков, В.А. Темнохуд; под общ. ред. В.И. Николина; Донец.гос.техн.унт. Каф.охраны труда.- Донецк : ДонГТУ, 2000.- 334с.: ил.

1290. Пилипец, В.И. Насосы для подъема жидкости: учеб. пособ./ В.И.Пилипец .- Донецк, 2000.-244с.

1291. Пилипец, В.И. Способы разрушения горных пород: учеб. пособ. для вузов / В.И. Пилипец.- Донецк: ДонГТУ, 2000.-179с.

1292. Посібник для практичного освоєння англійської грама-тики для студентів всіх спеціальностей / уклад. Н.О. Бондаренко та ін.- Донецьк, 2000.-135с.

1293. Проблемы гірського тиску: зб. наук. пр. Вып.4 / Донец. держ. техн. ун-т; редкол.: О.А. Мінаєв та ін.- Донецьк, 2000.- 210с.

1294. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар. сб. науч.тр. Вып.9 / Донец. гос.техн. ун-т и др.; ред.кол.: А.Н. Минаев (пред.) и др.-Донецк: ДонГТУ,2000.-225с.

1295. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар. сб. науч.тр. Вып.10 / Донец. гос. техн. ун-т и др.; редкол.: А.А. Минаев (пред.) и др.-Донецк: ДонГТУ, 2000.-322с.

1296. Прогрессивные технологии и системы машино- строения: междунар.сб. науч. тр. Вып.11 / Донец. гос.техн. ун-т и др.; редкол.: А.Н. Минаев (пред.) и др.-Донецк: ДонГТУ, 2000.-289с.

1297. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар. сб. науч.тр. Вып.12 / Донец. гос.техн. ун-т и др.; редкол.: А.А. Минаев, А.Н. Михайлов, Л.П. Калафатова и др.- Донецк : ДонГТУ, 2000.-270с.

1298. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар. сб. науч.тр. Вып.13 / Донец. гос.техн. ун-т и др.; редкол.: Минаев А.А., Михайлов А.Н., Калафатова Л.П. и др.- Донецк : ДонГТУ, 2000.-272с.

1299. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар. сб. науч. тр. Вып.14 / Донец. гос.техн. ун-т и др.; редкол.: А.А. Минаев, А.Н. Михайлов, Л.П. Калафатова и др.- Донецк : ДонГТУ, 2000.-261с.

1300. Рагозін, М.П. Вчимося демократії: уроки громадянської освіти / М.П. Рагозін.-Донецьк: Донбас, 2000.-150с.

1301. Сборник задач к проведению практических занятий по курсу "Налоговая система и налогообложение": для студ.спец. 7.050.201 "Менеджмент организаций" / Донец.гос. техн. ун-т; сост. И.Ф. Пономарев и др.- Донецк , 2000.-55с.

1302. Семенова, Л.П. Поговорим о культуре общения / Л.П. Семенова, А.И. Дмитриева.-Донецк : ДонГТУ, 2000.- 44с.

1303. Смирнов, А.Н. Теория и практика непрерывного литья заготовок / А.Н. Смирнов, А.Я. Глазков, В.Л. Пилюшенко.- Донецк : ДонГТУ, 2000.- 370с.

1304. Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: тез. докл. регион. студ. науч.- техн. конф. / ред. Н.Р. Шевцов и др.; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк, 2000.-40с.

1305. Современные металлорежущие системы машино-строения: материалы всеукр. студ. конф.,10-13 апр.2000г. / Донец. гос. техн.ун -т. Механический фак-т; редкол.: П.Г. Матюха (отв.ред.) и др.- Донецк: ДонГТУ, 2000.-100с.

1306. Тарасенко, Г.Д. Економіка перехідного періоду: курс лекцій / Г.Д. Тарасенко; Донец. держ. техн. ун-т; відп.за вип. В.В. Дементьєв.-Донецьк : ДонДТУ, 2000.-72с.

1307. Техника и технология погрузки, разгрузки, транспор-тирования и складирования в энергоемких производствах: учеб. пособ.для вузов / В.А. Будишевский, В.О. Гутаревич, В.Н. Маценко, А.А. Сулима; под ред. В.А. Будишевского, А.А. Сулимы; Донец. гос. техн. ун -т.-Донецк, 2000.-350с.- (Высш.образование).

1308. Труды Донецкого государственного технического университета / редкол.: Е.А. Башков (пред.) и др.- Донецк, 2000.-159с.- (Сер.: Горно-геологическая; Вып.11).

1309. Труды Донецкого государственного технического университета / редкол.:В.А.Гавриленко (гл. ред.) и др.-Донецк: ДонГТУ, 2000.-210с.-( Сер.: Экономическая; Вып.19).

1310. Фельдман, Л.П. Численные методы и математические пакеты. Решение задач в пакете Mathematіca -3: для студентов спец. "Программное обеспечение автоматизированных систем" и "Компьютерные интеллектуальные системы и сети" / Л.П. Фельдман.- Донецк: ДонГТУ, 2000.- 86с.

1311. Финансы Донецкой области: стат.бюл. N10 / 100 / Госкомстат Украины; Донец. обл. управление статистики; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк : ДонГТУ, 2000.-26с.

1312. Химия и химическая технология :сб.ст./ редкол.: Е.А. Башков (гл.ред.) и др.- Донецк : ДонГТУ, 2000.-204с.- (Тр. Донец. гос. техн. ун -та; Вып.13).

1313. Чтим и помним: воспоминания ветеранов ВОВ и труда, стихи и рассказы о войне / Донец. гос.техн.ун-т; Совет Ветеранов Великой Отечественной войны; авт.-сост. Л.М. Зиновьев.-Донецк :ВИК, 2000.- 87с.

1314. Шаповал, С.Н. Микроэкономика: учеб. пособ. / С.Н. Шаповал; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк: РИА ДонГТУ, 2000.-332с.

1315. Шевцов,Н.Р. Основы специальности "Шахтное и подземное строительство": учеб. пособ. для вузов / Н.Р. Шевцов, Ю.И. Миндюков; Донец. гос. техн.ун-т. Каф -ра "Строительство шахт и подземных сооружений".- Донецк: Новый мир, 2000.-97с.

1316. Шевченко, Ф.Л. Будівельна механіка. Спец.курс "Динаміка пружних стержньових систем “:навч. посіб./ Ф.Л.Шевченко.- Донецьк :РИА ДонДТУ, 2000.- 293с.

1317. Шейко, С.Г. Электрохимия: учеб. пособ. для изучения разделов электрохимии в курсе общ. химии (для студ. энерг., электротехн., металлург. и мех.спец.) / С.Г. Шейко, М.П. Михеева; Донец. гос.техн. ун-т.- Донецк :ДонГТУ, 2000.- 68с.

1318. Экономика и маркетинг ХХI века: материалы I междунар. студ. науч. конф., 21 -23 апр.2000г.,г.Донецк. Т.1 / Донец. нац. техн. ун-т; Донец. обл.гос. администрация; ред.кол.: А.А. Минаев (пред.) и др.- Донецк ,2000.-168с.

1319. Экономика и маркетинг ХХI века: материалы I междунар. студ. науч.конф., 21-23 апр.2000г., г.Донецк. Т.2 / Донец. нац. техн. ун-т; Донец. обл. гос. администрация; ред.кол.: А.А. Минаев (пред.) и др.-Донецк : ДонГТУ, 2000. -164с.

1320. Экономика третьего тысячелетия: материалы III междунар. конф. мол. ученых- экономистов, г.Донецк, 7-9 апр.2000г. Т.1: Микроэкономика: проблемы, тенденции, перспективы / Донец. гос.техн. ун-т; ИЭП НАН Украины; редкол.: В.В. Дементьев (пред.) и др.-Донецк ,2000.-176с.

1321. Экономика третьего тысячелетия: материалы III междунар.конф. мол. ученых-экономистов, г.Донецк,7-9 апр. 2000г. Т.2: Макроэкономика: проблемы, тенденции, перспективы / Донец. гос. техн. ун-т; ИЭП НАН Украины; редкол.: В.В. Дементьев (пред.) и др.-Донецк ,2000.- 286с.

1322. Юз і Юзівка=Юз и Юзовка: альбом / фонд підтримки прогресивних реформ; В.А. Гайдук, В.Г. Ляшенко, В.Г. Мозговий, І.П. Навка.- Донецьк :Фирма " Кардинал", 2000.- 319с.

1323. *Essaulenko V., Merzlіkіne E. Iravaux praсtіques de la metroloqіe et des mesures electrіques: A Lusaqe des etudіants du departement DZSI / L'unіversіte technіque d'etat de Donetsk etc.- Donetsk, 2000.- 53p.

2001

1324. Автоматизація технологічних об'єктів та процесів: пошук молодих: зб. наук. пр. I всеукр. наук.-техн. конф.аспірантів та студ.,15-16 трав.2001р., м.Донецьк / Донец. держ. техн. ун-т; орг.ком.: К.М. Маренич (голова) та ін.-Донецьк: ДонДТУ, 2001.-250с.

1325. Апухтін, О.С. Навчальний посібник по курсовому проектуванню двигуна постійного струму / О.С.Апухтін, М.З. Дудник.- Донецьк : ДонДТУ,2001.- 60с.

1326. Будишевский, В.А. Монтаж электромеханического оборудования энергоемких производств: учеб. пособ. для вузов / В.А. Будишевский, С.Л. Букин, В.В. Гулин; под общ. ред. Н.Н. Следя; Донец. гос. техн. ун-т.-Донецк : УкрНТЭК ,2001.-320с.- (Высш. образование).

1327. Водородная обработка материалов: тр.третьей Междунар. конф."ВОМ-2001", Донецк-Мариуполь, 14-18 мая 2001г. / под ред. проф.В.А. Гольцова.- Донецк, 2001.-508с.

1328. Водородная обработка материалов: сб. информ. материалов третьей междунар. конф.”ВОМ-2001”, Донецк-Мариуполь, 14-18 мая 2001г. Ч.1 / под ред. В.А. Гольцова.-Донецк: ДонГТУ, 2001.-278с.-( 80-летию ДонГТУ посвящается).

1329. Волкова, В.П. Пророки - вестники Божественного откровения / В.П. Волкова.-Донецк, 2001.-290с.

1330. Гірничий енциклопедичний словник.Т.1 / В.С. Білецький, В.С. Бойко, О.А. Золотко, В.І. Саранчук, К.Ф. Сапицький, Б.С. Панов, В.В. Мирний / за загал. ред. В.С. Білецького.- Донецьк : Схід. видав. дім, 2001.- 512с.

1331. Геомеханические основы предотвращения провалов земной поверхности при ликвидации шахт / Е.Л. Звягильский, А.А. Минаев, В.В. Назимко, С.Н. Александров, С.С. Пент; отв.ред. Г.И. Ходос.- Донецк, 2001.-332с.

1332. Горобец, И.А. Системы технологий: современные понятия, особенности, характеристики : учеб.пособ. Кн.1: Механические системы манипуляторов / И.А. Горобец, А.Н. Михайлов.- Донецк : ДонГТУ, 2001. -296с.

1333. Гребельный, В.И. Анализ и оценка финансового состояния предприятия / В.И. Гребельный.- Донецк: ООО ПКФ "Техиздатсервис", 2001.- 96с.

1334. Гребенкин, С.С. Геотехнология на рубеже ХХI века. В 3-х т. Т.1 / С.С. Гребенкин, Ю.В. Бондаренко; под общ. ред.С.С. Гребенкина.-Донецк :ДонГТУ; ДУНПГО, 2001.-160с.

1335. Гребенкин ,С.С. Геотехнология на рубеже ХХI века. В 3-х т. Т.2 / С.С. Гребенкин, Ю.В. Бондаренко; под общ. ред. С.С. Гребенкина.- Донецк: ДонГТУ; ДУНПГО, 2001.-127с.

1336. Гребенкин, С.С. Геотехнология на рубеже ХХI века. В 3-х т. Т.3 / С.С. Гребенкин, Ю.В. Бондаренко; под общ. ред. С.С. Гребенкина.- Донецк : ДонГТУ; ДУНПГО,2001.-174с.

1337. Гребенкин, С.С. Инженерные методы предотвращения газодинамических явлений при разработке крутых выбросоопасных угольных пластов / С.С. Гребенкин, Д.М. Житленок, С.Д. Керкез ; под общ. ред. С.С. Гребенкина, Д.М. Житленок.-Донецк : ВАТ "УкрНТЭК",2001.- 296с.

1338. Гребенкин, С.С. Проектирование систем угольных шахт, разрабатывающих крутые и крутонаклонные пласты: учеб.пособ. для студентов вузов спец. "Технология подземной разработки месторождений полез.ископаемых" / С.С. Гребенкин, С.С. Янко, А.Ф. Булат; под общ.ред. С.С. Гребенкина.- Донецк :ОАО "УкрНТЭК", 2001.- 338с.

1339. Гречаниненко, Л.В. Наукове мовлення (економічний фах):навч.посіб. Т.2/ Л.В. Гречаниненко, Н.П. Матулевська, Н.І Кульбіда; Донец. нац.техн.ун-т. Каф. укр. та рос. мови.- Донецьк: ДонДТУ ,2001.-95с.

1340. Гуманітарні науки / редкол.: В.К. Губарев (голов. ред.) та ін.- Донецьк: ДонДТУ, 2001.-125с.-( Наук.пр. / Донец. держ. техн. ун-т; Вип.30).

1341. Десятилетие демократических реформ в Украине: достижения, проблемы, перспективы: сб. докл. междунар. науч. конф./ ред.кол.: В.А. Гайдук, И.П. Навка, Н.П. Рагозин.-Донецк, 2001.-175с.

1342. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка.Т.1 / Наук. т-во ім. Шевченка. Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (ред.) та ін.- Донецьк: Укр. культуролог. центр; Схід.вид.дім, 2001.- 108с.

1343. Евдокимов, Ф.И. Маркетинг и компьютер: учеб.пособ. для вузов / Ф.И. Евдокимов, В.М. Гавва; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк: ДонГТУ, 2001.-328с.

1344. Електротехніка і енергетика: зб. наук. пр. Вип.28 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: Є.О. Башков (гол.ред.) та ін.- Донецьк : ДонНТУ, 2001. -196с.

1345. Зборщик, А.М. Физико-химические процессы внеагре-гатного рафинирования металла: учеб.пособ. для вузов / А.М. Зборщик.-Донецьк, 2001.-156с.

1346. Илья Григорьевич Штокман (1920-1991гг.): очерки о жизни и деятельности / Н.Д. Мухопад, Ю.А. Полетаев, Ф.С. Воюш, В.О. Гутаревич, Д.Ю. Череватский, А.Я. Грудачев.- Донецк : ДонНТУ ,2001.-55с.

1347. Історія Донецького державного технічного університету / редкол.: О.А. Мінаєв та ін.- Донецьк :Юго-Восток, 2001.-362с.

1348. Клягін, Г.С. Est-ce a ou = Що вибрати:а чи де?: навч. посіб. для вузів / Г.С. Клягін; Донец. держ. техн. ун-т.- Донецьк: ДонДТУ, 2001.-85с.

1349. Коломиец, В.С. Технологическая схема бурения восстающих скважин гидроимпульсной машины МБСИ-1/ В.С. Коломиец.-Донецк; Горловка : ДонНИИ, 2001.-11с.

1350. Конференция молодых обогатителей Украины: сб. тез.докл./ Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк, 2001.-21с.

1351. Маркин, А.Д. Учебное пособие по курсу "Энергетика"/ А.Д. Маркин.- Донецк : ДонНТУ, 2001.- 52с.- (на франц.яз.).

1352. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: сб. тр.VIII междунар. науч.-техн. конф., 10-16 сент.2001г., г.Севастополь.Т.1/ Брянс. , Донец. и Севастоп. гос. техн. ун-ты; редкол.: А.А. Минаев и др.- Донецк: ДонНТУ, 2001.-307с.

1353. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: сб. тр.VIII междунар. науч.-техн. конф., 10-16 сент.2001г., г.Севастополь.Т.2/ Брянс. , Донец. и Севастоп. гос. техн. ун-ты; редкол.: А.А. Минаев и др.- Донецк: ДонНТУ, 2001.-284с.

1354. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: сб. тр.VIII междунар. науч.-техн. конф., 10-16 сент.2001г., г.Севастополь.Т.3/ Брянс. , Донец. и Севастоп. гос. техн. ун-ты; редкол.: А.А. Минаев и др.- Донецк: ДонНТУ, 2001.-283с.

1355. Металлургия и обработка металлов: материалы науч.-техн. конф. физ.- металлург. Фак., (18апр.2001г.) Вып.4 / Донец. гос. техн. ун-т. Физ.- металлург. фак.; редкол.: Шевченко В.П.(отв.ред.) и др.-Донецк :ДонГТУ, 2001. -137с.

1356. Металургія: наук. пр. ДонДТУ. Вип. 31 / редкол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін. -Донецьк : ДонДТУ, 2001.-172с.

1357. Мизина, Е.В. Статистика: курс лекций для студ. спец.7.050107. Разд.1: общая теория статистики и математическая статистика / Е.В. Мизина; Донец. гос. техн. ун-т. Каф.экономики и маркетинга.- Донецк: ДонГТУ, 2001.-129с.

1358. Мозговой, В.И. Там, где было дикое поле...: очерки истории Донецкого края / В.И. Мозговой, В.Г. Ляшенко.- Донецк : Кардинал, 2001.- 336с.- ( Десятилетию независимости Украины посвящается).

1359. Нікітін, М. Селективна флокуляція вугільних шламів ламексами / М. Нікітін, П.В. Сергєєв, В.С. Білецький.- Донецьк : ДонДТУ, 2001.-152с.

1360. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т; ред.кол.: Є.О. Башков (голова) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2001.-120с.-(Сер.: Гірнично-геологічна; Вип.23).

1361. Наукові праці Донецького державного технічного університету : присвяч.80-річчю ДонДТУ / Донец. держ. техн. ун-т; ред. кол. Е.А. Башков (голова) та ін.-Донецьк : ДонДТУ,2001.- 148с.-(Сер.:Гірничо-геологічна; Вип.24).

1362. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т; ред. кол.: Є.О. Башков (голова) та ін.-Донецьк: ДонДТУ, 2001.-294с.-(Сер.: Обчислювальна техніка та автоматизація; Вип.25: Присвячується 80-річчю ДонДТУ).

1363. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец. держ. техн. ун-т; ред.кол. Є.О. Башков (голова) та ін.-Донецьк: ДонДТУ, 2001.- 462с.-(Сер.: Гірничо-електромеханічна; Вип.27).

1364. Наукові праці Донецького державного технічного університету: присвяч. 80-річчю Донец.гос. техн. ун-ту / редкол.: Є.О. Башков (гол.) та ін.- Донецьк : ДонДТУ, 2001.-190с.- (Серія: Гірничо-геологічна; Вип.32).

1365. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец.держ. техн. ун-т; ред.кол.: В.А. Гавриленко (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонДТУ,2001.-254с.- (Серія:Економічна; Вип.34).

1366. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец. держ. техн. ун-т; ред.кол. Є.О. Башков (голова) та ін.-Донецьк : ДонНТУ,2001.- 150с.-(Сер.:Гірничо-геологічна; Вип.36).

1367. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец.держ. техн. ун-т; ред.кол.:В.А.Гавриленко (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонДТУ,2001.-230с.- (Серія:Економічна; Вип.37).

1368. Несмотря на ...дошутились: первый юмор. сб. донец. политехников / Донец. гос.техн. ун-т.- Донецк: ДонГТУ, 2001.-154с.- (Нам-80 лет).

1369. Николин, В.И. Закономерности развития деформаций генетического возврата-научная основа снижения травматизма: 80-летию ДонНТУ посвящается / В.И. Николин, В.И. Мордасов, С.В. Подкопаев; Донец. нац. техн. ун-т. Каф."Охрана труда и аэрология".- Донецк : ДонГТУ, 2001.- 318с.

1370. Носач, А.К. Процессы подземных горных работ в очистных забоях: учеб. пособ. для вузов в вопросах и ответах / А.К. Носач, Н.И. Лобков; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецк :РВА ДонНТУ, 2001.-180с.

1371. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: зб.доп. ХI Всеукр. наук. конф. аспірантів та студентів, 17-19 квіт.2001 р., м.Донецьк. Т.1 / редкол.: Є.О. Башков та ін.- Донецьк: ДонДТУ, 2001.-140с.

1372. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів :зб. доп. ХI Всеукр. наук. конф. аспірантів та студентів,17-19 квіт.2001р., м.Донецьк. Т.2 / редкол.: Є.О. Башков та ін.-Донецьк :ДонДТУ, 2001.-180с.

1373. Переход к демократии стран Центральной и Восточной Европы в сравнительной перспективе / под ред. А. Антошевского, Р. Хербута; отв.ред.: И.П. Навка; перевод, прим. и ком. Н.П. Рагозина.-Донецк: Донбасс ,2001.-302 с.

1374. Пилипец, В.И. Разрушение горных пород: учеб.пособ. / В.И. Пилипец.- Донецк , 2001.- 310с.

1375. Полезные ископаемые и экологическая геология: 50 лет каф. полезн. ископаемых и экологич. геологии Донец. нац. техн. ун-та / Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк , 2001.- 34с.

1376. Практика и перспективы развития институционного партнера: материалы 2-го междунар. науч.-техн. семинара, 10-11 апр. 2001г., г.Донецк / редкол.: А.А. Минаев и др.- Донецк; Таганрог, 2001.- 288с.-( Изв. Донец. гос. техн. ун-та; N1).

1377. Проблеми гірського тиску = Ground control іn mіnіng: зб.наук. пр. Вип.5 / Донец. держ. техн. ун-т; під загл. ред. О.А. Мінаєва.- Донецьк : ДонДТУ, 2001.-156с.

1378. Проблеми гірського тиску= Ground control іn mіnіng:зб.наук. пр. Вип.6 / Під заг.ред. О.А. Мінаєва ; Донец. держ. техн. ун-т.-Донецьк : ДонДТУ, 2001.-178с.-(Зб. наук. пр.).

1379. Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем : зб.ст. Вип.29 / Донец. держ. техн. ун-т. ; редкол.: Є.О. Башков (голов.ред.) та ін.- Севастополь; Донецьк: Вебер, 2001.-370с.

1380. Проблемы обеспечения экономической безопасности: материалы междунар. науч.-практ. конф., г.Донецк, 32-24 апр. 2001г./ Донец. нац. техн. ун-т и др.; редкол.: А.И. Амоша и др.-Донецк: ДонНТУ, 2001.-100с.

1381. Проблемы обеспечения экономического роста: материалы IV междунар. науч. конф. мол. ученых-экономистов, г.Донецк, 23-24 марта 2001г. / редкол.: В.В. Дементьев и др.- Донецк: РИА ДонГТУ, 2001.-182с.

1382. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар.сб.науч.тр. Вып.15 / Донец. гос.техн. ун-т и др.; ред.кол.: А.А. Минаев (пред.) и др.-Донецк: ДонГТУ ,2001.-298с.

1383. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар.сб.науч.тр. Вып.16 / Донец. гос.техн. ун-т и др.; ред.кол.: А.А. Минаев (пред.) и др.-Донецк :ДонГТУ, 2001.-317с.

1384. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар. сб. науч. тр. Вып.17 / редкол.: А.А. Минаев (пред.) и др.-Донецк : ДонГТУ, 2001.-270с.

1385. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар.сб. науч.тр. Вып.18 / Донец. гос. техн. ун-т; редкол.:А.А. Минаев (пред.) и др.- Донецк: ДонГТУ, 2001.- 218 с.

1386. Проектирование транспортных систем энергоемких производств: учеб. пособ./ В.А. Будишевский, А.А. Пуханов, А.К. Носач, А.А. Сулима, А.И. Ганза; под ред. В.А. Будишевского, А.А. Сулимы; Донец. нац. техн. ун -т.- Донецк , 2001.- 480с.- (Высш. образование).

1387. Профессора Донецкого государственного технического университета рассказывают: Р.В. Визгерт, В.А. Гольцов, М.П. Зборщик, В.М. Клименко, И.Е. Коробчанский, М.Д. Кузнецов, Г.В. Малеев, В.И. Мачикин, В.И. Николин, И.Л. Никольский, В.В. Пак, Б.С. Панов и др.- Донецк : ДонГТУ,2001.-380с.

1388. Пути совершенствования вузовской лекции: пособ. для аспирантов и преподавателей / С.А. Жеданов, А.А. Сулима, В.И. Бакланов, Н.Н. Дацун; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк: ДонНТУ, 2001.- 113с.

1389. Рогозин, Г.Г. Электромагнитные переходные процессы в электричесских системах / Г.Г.Рогозин; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк: ДонНТУ, 2001.-132с.

1390. Сапицкий, К.Ф. Технический университет: повесть / К.Ф. Сапицкий.- Донецк: Новый мир, 2001.- 48с.

1391. Саранчук, В.И. Физико-химические основы переработки горючих ископаемых / В.И. Саранчук, В.В. Ошовский, Г.А. Власов; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк :Схід. вид.дім, 2001.-303с.

1392. Сборник тезисов докладов конференции молодых обогатителей Украины.- Донецк: ДонНТУ, 2001.-21с.

1393. Сертифікація і маркування продукції: навч.посіб./ О.М. Смірнов, В.В. Дементьєв, Т.С. Панфілова, О.А. Олейніков.- Донецьк: ДонДТУ, 2001.-274с.

1394. Сивокобиленко, В.Ф. Короткий російсько-український електротехнічний термінологічний словник: електрична частина електростанцій, електричні мережі, системи електропостачання / В.Ф. Сивокобиленко, В.А. Павловський; Донец. держ. техн. ун-т.- Донецьк: ДонДТУ, 2001.-106с.- (Присвяч. 80-річчю ДонДТУ).

1395. Слово и мысль / Петров. акад. наук и искусств (г.С.-Петербург) и др.; редкол.: А.А. Минаев (гл.ред.) и др.- Донецк : ДонНТУ, 2001.- 132с.- ( Вест. Донец. отд-ния / Петров. акад. наук и искусств. Гуманит. науки; Вып.2).

1396. Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: тез. докл. регион. студ. науч.- техн. конф. кафедры "Строительство шахт и подземных сооружений" / редкол.: Н.Р. Шевцов и др.-Донецк :ООН "НОРД Компьютер", 2001.-75с.- (Посвящается 80-летию ДонГТУ).

1397. Справочник энергетика угольной шахты. В 2-х т. Т.1 / В.С. Дзюбан, И.Г. Ширнин, Б.Н. Ванеев, В.М. Гостищев; под общ.ред. Б.Н. Ванеева.- 2-е изд., доп. и перераб.-Донецк : Юго-Восток, 2001.- 446с.

1398. Справочник энергетика угольной шахты. В 2-х т.Т.2.-2-е изд., доп. и перераб. / В.С. Дзюбан, И.Г. Ширнин, Б.Н. Ванеев, В.М. Гостищев; под общ.ред. Б.Н. Ванеева.-Донецк : Юго-Восток , 2001.- 447с.

1399. Стрельников, В.И. Введение в горное дело: учеб.пособ. / В.И. Стрельников, Г. Маренгольту.- Донецк: Норд Компьютер, 2001.-52с.

1400. Творческое наследие В.И. Вернадского и современность: сб. тр. междунар. науч. конф. 10-летию независимости Украины, 80-летию ДонГТУ посвящается,10 -12 апр.2001г., г.Донецк: / Донец. гос. техн. ун-т и др.; редкол.: А.А. Минаев (гл.ред.) и др.- Донецк : Донбасс, 2001.-503с.

1401. Терехов, С.В. Математика для абитуриентов / С.В. Терехов.- Донецк ,2001.-248с.

1402. Технология "IBUTTON" в температурном мониторинге зданий и отопительных систем / В.А. Белашенко, А.С. Карначев, В.И. Титиевский, В.И. Шелудченко.- Донецк, 2001.-151с.

1403. Тю, Н.С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учеб. пособ.для вузов / Н.С. Тю; Донец. гос. техн. ун-т.- Донецк: ДонГТУ, 2001.- 166с.

1404. Хімія і хімічна технологія / редкол.: Є.О. Башков (голов.ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2001.-118с.- (Наук.пр./ Донец. нац. техн. ун-т; Вип.33).

1405. Экономика и маркетинг в ХХI веке : материалы 2-й междунар. науч. конф. студентов мол. ученых, г.Донецк, 20-22 апр.2001г. / редкол. А.А. Минаев; Донец. гос. техн. ун-т; Донец. обл. гос.администрация.-Донецк :РВА ДонНТУ ,2001.-180с.

1406. *Progress іn HVdrogen Treatment of Materіals / Edіted bV U.A. Goltsov.-Donetsk: Coral Gabbes, 2001.-543p.

2002

1407. Автоматизація технологічних об'єктів та процесів: пошук молодих: зб. наук. пр. ІІ міжнар. наук.- техн. конф. аспірантів та студ.,25-26 квіт.2002р., м.Донецьк / Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк: ДонНТУ, 2002.- 315с.

1408. Александрова, Є.Г. Політична економія / Є.Г. Александрова, В.П. Антонюк, В.В. Дементьєв; наук. ред. Г.Д. Тарасенко; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк: РВА ДонНТУ, 2002.-364с.

1409. Амоша, А.И. Как провести исследование и подготовить диссертацию / А.И. Амоша, Я.Г. Берсуцкий, Ф.Е. Поклонский.- Донецк :ИЭП НАН Украины, 2002.-100с.

1410. Амоша, А.И. Каноны рынка и законы экономики. Кн.5:Прикладной производственно-механический анализ / А.И. Амоша, Б.Н. Иванченко, Е.Т. Иванов.- Донецк :ИЭП НАН Украины, 2002.- 568с.

1411. Амоша, А.И. Людина та навколишне середовище / А.И. Амоша.-К.: Наук. думка, 2002.-206с.

1412. Амоша, А.И. Развитие угольной промышленности в контексте энергетической стратегии Украины / А.И Амоша, Ю.П. Ященко, А.И. Чиликин.-Донецк , 2002.-240с.

1413. Баркалов, А.А. Синтез устройств управления на программируемых логических устройствах: учеб. пособ. для вузов / А.А. Баркалов; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк :РВА ДонНТУ, 2002.-262 с.

1414. Бойко, В.I. Основи електронних систем: навч.посіб. для студентів вузів / В.І. Бойко, А.А. Зорі.- Донецьк : РВА ДонНТУ, 2002.-208 с.

1415. Бойко, М.Г. Навантаження вугілля очисними комбайнами / М.Г. Бойко.- Донецьк : РВА ДонНТУ, 2002.-157с.

1416. Бойко, Н.Г. Погрузка угля очистными комбайнами: монография / Н.Г. Бойко; Донец. нац.техн.ун-т.- Донецк :ДонНТУ, 2002.-157с.

1417. Бондаренко, Ю.В. Финансовые инвестиции (фондовый рынок) / Ю.В. Бондаренко, В.П. Овсянников, А.А. Чупайленко.- Донецк : РВА ДонНТУ, 2002.- 396с.

1418. Бондаренко, Ю.В. Цивилизация элиты / Ю.В. Бондаренко; рецензенты: В.В. Липинский, Л.А. Алексеева.- Донецк, 2002.-224с.

1419. Борисенко, В.П. Вступ до спеціальності для студентів напрямків "Електротехніка" і "Електромеханіка" ФТФ: навч.посіб. для студ. вищих навч. закладів / В.П. Борисенко.- Донецьк: ДонНТУ, 2002.-302с.

1420. Бухгалтерський облік в Україні: проблеми і перспективи розвитку: матеріали 3-ї регіон. студ. наук. конф.,13 трав.2002р. В 2-х т .Т.1/ редкол.: В.В. Дементьєв (голова) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2002.-270с.

1421. Бухгалтерський облік в Україні: проблеми і перспективи розвитку: матеріали 3-ї регіон. студ. наук. конф.,13 трав.2002р.В 2-х т. Т.2/ редкол.: В.В. Дементьєв (голова) та ін.-Донецьк: ДонНТУ,2002.-203с.

1422. Віктор Iванович Саранчук: біобібліогр.покажчик / Донец. нац.техн.ун-т; уклад. В.В. Рекун.- Донецьк: Меркурій, 2002.- 60с.: портр.- (Біобібліогр. вчених України).

1423. Внепечная обработка расплава порошковыми проволоками / Д.А. Дюдкин, С.Ю. Бать, Ю. Гринберг, В.П. Онищук; под науч. ред. Д.А. Дюдкина.- Донецк: Юго-Восток, 2002.- 296с.

1424. Воронцов, А.Г. Элементы теории высокочастотной вибродиагностики роторных машин / А.Г. Воронцов.- Донецк :РИА ДонНТУ, 2002.-137с.

1425. Гірничий енциклопедичний словник: навч.посіб. для студентів теплоенергетичних фахів.Т.2 / за заг.ред. В.С. Білецького; ред.кол.: В.С. Білецький, В.С. Бойко, О.А. Золотко, В.I. Саранчук, К.Ф. Сапицький, Б.С. Панов, В.В. Мирний та ін.- Донецьк : Схід. видав. дім, 2002.- 632с.

1426. Гайдук, В. Україна у регіональному вимірі: проблеми і перспективи / В. Гайдук, Т. Кучеренко, М. Михальченко; рец.: В. Андрущенко, В.Танчер.- Донецьк: Донбас, 2002.- 228с.

1427. Геодезія: підручник. Ч.1 / Л.І. Ахоніна, Д.В. Брежнєв, Ю.М. Гавриленко, М.М. Гріщенков, Ю.Ф. Креніда, Ю.Ф. Кругліков, С.Г. Могильний; під ред. С.Г. Могильного, С.П. Войтенко.- Чернігів: Чернігів. обереги,2002.- 408с.

1428. Геомеханические и технологические проблемы закрытия шахт Донбасса: учеб. пособ. / под общ. ред. С.С. Гребенкина, В.Н. Ермакова.-Донецк : ДонНТУ, 2002.-266с.

1429. Геомеханическое обоснование технологических схем ведения горных работ на больших глубинах: сб.науч. тр./ Донец.нац. техн. ун-т; редкол.: Н.Н. Гавриш и др.-Донецк: ДонНТУ,2002.-63с.

1430. Гребеньков, Г.В. Введение в юридическую психологию: учеб.пособ.Ч.1:Психология девиантного поведения / Г.В. Гребеньков, А.А. Белова .- Донецк ,2002.- 84с.

1431. Гребеньков, Г.В. Введение в юридическую психологию: учеб. пособ. Ч.2: Основы психологического изучения личности юриста / Г.В. Гребеньков, А.А. Белова.- Донецк , 2002.-106с.

1432. Гребеньков, Г.В. Юридическая этика: учеб.пособ./ Г.В. Гребеньков, Д.П. Фиолевский.- Донецк ,2002.-172с.

1433. Гребьонкін, С.С. Геомеханічні та технологічні проблеми закриття шахт Донбасу: учб. посіб. / С.С. Гребьонкін, В.М. Єрмаков.-Донецьк : ДонНТУ, 2002.- 266с.

1434. Гуманітарні науки: зб.ст. / ред.кол. Є.О. Башков (голова) та ін.-Донецьк : ДонНТУ,2002.- 280с.-(Наук.пр. / Донец. нац. техн. ун-т; Вип.57).

1435. Гусев, Ю.А. Способы отработки выемочных полей / Ю.А. Гусев, Ю.В. Бондаренко, В.Л. Самойлов.-Донецк : ДУНВГО,2002.- 124с.

1436. Дмитриева, А.И. Научный стиль речи-это очень просто [Электронный ресурс] / А.И. Дмитриева, Е.И. Волкова; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк , 2002.-57с.

1437. Донбасс-2020: наука и техника-виробництву [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф., м.Донецьк, 5-6 лютого 2002 р. / Донец. нац. техн. ун-т та ін.-Донецьк, 2002.

1438. Донецький вісник Наукового товариства ім.Шевченка: воспоминания ветеранов, стихи и рассказы о женщинах.Т.2 / наук. т-во ім. Шевченка. Донец. від-ня; редкол.: В.С. Білецький (ред.) та ін.-Донецьк :Укр. культуролог. центр; Схід. вид. дім ,2002.-220с.

1439. Дуднік, М.З. Електричні машини: навч. посіб. для вузів. В 2-х ч. Ч.1 / М.З. Дуднік; Донец. нац.техн. ун-т.- Донецьк : ДонНТУ, 2002.-212с.

1440. Електротехніка і енергетика: зб. наук. пр. Вип.41 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: Є.О. Башков, В.I. Сивокобиленко, О.С. Апухтін та ін.- Донецьк :ДонНТУ,2002.-249с.

1441. Жуйков, В.Я. Схемотехніка електронних систем: підруч. для студентів. Т.2: Цифрова схемотехніка / В.Я. Жуйков, В.І. Бойко, А.А. Зорі.- К. : Аверс, 2002.- 364с.

1442. Затвердевание металлического расплава при внешних воздействиях / А.Н. Смирнов, В.Л. Пилюшенко, С.В. Момот, В.Н. Амитан.- Донецк :ВИК , 2002.-169с.

1443. Захист металургійних машин від поломок: міжвуз.тем. зб. наук. пр. / гол.ред.: В.Я. Седуш.- Маріуполь, 2002.- 270с.

1444. Зборщик, М.П. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921-2001) / М.П. Зборщик, Т.І. Овчаренко.- Донецьк : Норд-прес, 2002.- 376с.

1445. Звягильский, Е.Л. Совершенствование режимов работы гидротранспортных установок технологий углеобогащения / Е.Л. Звягильский, Б.А. Блюс, Е.И. Назимко.-Севастополь :Вебер, 2002.-247с.

1446. Зиновьев, Л.М. Судьба ветерана / Л.М. Зиновьев; ред.кол.: В.В. Коваленко и др.; худож. А.Я. Наумов.- Донецк :ВИК,2002.- 46с.

1447. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка: зб.ст. / редкол.: Є.О. Башков (голов.ред.) та ін. Донецьк: ДонНТУ, 2002.- 282с.-(Наук. пр./ Донец.нац.техн. ун-т; Вип.39).

1448. Кравец, В.А. Подавление бурого дыма при переливах чугуна / В.А. Кравец.- Донецк: Изд-во "УкрНТЭК", 2002.-186с.

1449. Краснянский, М.Е. Основы экологической безопасности территорий и акваторий: учеб.- метод. пособ./ М.Е. Краснянский.-Донецк : ДонНТУ, 2002.-118с.

1450. Курбатов, Ю.Л. Технічна механіка рідини і газу: навч. посіб. / Ю.Л. Курбатов, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов.- Севастополь; Донецьк: Вебер, 2002.-223с.

1451. Макаренко, В.П. Політична концептологія: відродження аналітичної політичної філософії / В.П. Макаренко; наук. ред.: М.П. Рагозін.- Донецьк: Донбас,2002. 320с.

1452. Маслова, Н.А. Методичний посібник до виконання лабораторних робіт по застосуванню MS EXCEL при рішенні економічних задач / Н.А. Маслова, К.Н. Єфименко, Н.А. Киктев.- Донецьк : ДонНТУ, 2002.-78с.

1453. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: сб. тр.IХ междунар. науч.-техн. конф., 9-15 сент.2002г., г.Севастополь.Т.1/ Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: А.А. Минаев и др.- Донецк: ДонНТУ, 2002.-275с.

1454. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: сб. тр.IХ междунар. науч.-техн. конф., 9-15 сент.2002г., г.Севастополь.Т.2/ Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: А.А. Минаев и др.- Донецк: ДонНТУ, 2002.-293с.

1455. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: сб. тр.IХ междунар. науч.-техн. конф., 9-15 сент.2002г., г.Севастополь.Т.3/ Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: А.А. Минаев и др.- Донецк: ДонНТУ, 2002.-339с.

1456. Металлургия и обработка металлов: материалы науч.- техн. конф. мол. ученых -физиков-металлург.ф-та. Вып.5 / Донец. нац. техн.ун-т; ред. кол.: В.П. Шевченко, Н.Т. Егоров.-Донецк: ДонНТУ, 2002.-165с.

1457. Металургія: зб. / Донец. держ. техн. ун- т; ред.кол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін.- Донецьк : ДонНТУ, 2002.-196с.- (Наук. праці / Донец. нац.техн. ун -т; Вип.40).

1458. Методичний посібник для розрахунків по курсам теорії і технології підготовки металургійної сировини / В.I. Ростовський, Г.М. Сидоренко, А.С. Бондар, О.В. Кравченко.- Донецьк :ДонНТУ ,2002.-126с.

1459. Михайлов, А.Н. Основы синтеза поточно-пространственных технологических систем непрерывного действия / А.Н. Михайлов.- Донецк : ДонНТУ, 2002.-379с.

1460. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец. держ. техн. ун-т ; редкол.: Є.О. Башков (голова) та ін.-Донецьк: ДонДТУ, 2002.- 150с.- (Сер.:Гірничо-геологічна; Вип.36).

1461. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец. держ. техн. ун-т; ред. кол.: Є.О. Башков та ін.- Донецьк: ДонДТУ, 2002.-270 с.- (Сер.: Гірничо-електромеханічна; Вип.42).

1462. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец. держ. техн. ун-т; ред. кол.: О.Є. Башков, В.В. Приседський, О.Т. Волкова та ін.- Донецьк: ДонДТУ, 2002.-54 с.- (Сер.: Хімія і хімічна технологія; Вип.43).

1463. Наукові праці Донецького державного технічного університету / ред.кол.: О.Є. Башков, В.В. Приседський , О.Т. Волкова та ін.- Донецьк: ДонДТУ, 2002.-128с.- (Сер.:Хімія і хімічна технологія; Вип.44).

1464. Наукові праці Донецького державного технічного університету / ред.кол.: Є.О. Башков (голова) та ін.-Донецьк : ДонДТУ,2002.- 170с.- (Сер.:Гірничо-геологічна; Вип.45).

1465. Наукові праці Донецького державного технічного університету / ред.кол.: А.I. Амоша та ін.- Донецьк: ДонДТУ, 2002. -216с.- (Сер.: Економічна; Вип.46).

1466. Наукові праці Донецького державного технічного університету / ред. кол.: А.I. Амоша та ін.- Донецьк: ДонДТУ, 2002.-216 с.- (Сер.: Економічна; Вип.47).

1467. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: В.А. Гавриленко (голов. ред.) та ін.-Донецьк :ДонНТУ, 2002.- 246с.-(Сер.: Економічна; Вип.49).

1468. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О. Башков (голов. ред.) та ін.- Донецьк : ДонНТУ, 2002.- 218с.: іл.- (Сер: Гірничо- електромеханічна; Вип.51).

1469. Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донец. нац. техн. ун-т.-Донецьк: ДонНТУ, 2002.- 248с.- (Сер.: Пробл. моделювання та автоматиззації проектування динамічних систем; Вип.52).

1470. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: В.А. Гавриленко (голов. ред.) та ін.-Донецьк :ДонНТУ, 2002.- 260с.- (Сер.: Економічна; Вип.53).

1471. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец. держ. техн. ун-т; ред.кол. Є.О. Башков (голова) та ін.-Донецьк : ДонНТУ, 2002.- 212с.- (Сер.:Гірничо-геологічна; Вип.54).

1472. Научно-технические основы создания современных бытовых приборов / А.Н. Горин, В.И. Ландик, В.П. Шевченко, А.А. Шубин.-Донецк , 2002.-240с.

1473. Ноосфера: зб.філософ. пр. Вип.1 / ред. Л.О. Алексєєва (голов.ред.) та ін.-Донецьк : ДонНТУ, 2002.-206с.

1474. Обчислювальна техніка та атоматизація : зб.ст. / редкол.: М.П. Зборщик (голов.ред.)та ін.-Донецьк, 2002.- 290с.- (Наук. пр. / Донец. держ. техн. ун -т; Вип.38).

1475. Обчислювальна техніка та атоматизація: зб.ст. / редкол.: В.М. Кунцевич (голов.ред.)та ін.-Донецьк, 2002.- 372с.- (Наук. пр. / Донец. держ. техн. ун -т; Вип.48).

1476. Основы геодезии и маркшейдерского дела: учеб. пособ.для студ. горн. спец./ Б.И. Нестеренко, А.В. Стягун, А.Н. Грищенков, Н.В. Моисеева.- Донецк : ДонНТУ, 2002.-262с.

1477. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: зб.доп. I міжнар. наук. конф. аспірантів та студентів, присвяч. Дню довкілля, 16-18 квіт. 2002р., м.Донецьк. Т.1 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: Є.О. Башков (відп. ред.) та ін.- Донецьк :ДонНТУ, 2002.-173с.

1478. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: зб.доп. I міжнар. наук. конф. аспірантів та студентів, присвяч. Дню довкілля, 16-18 квіт.2002р., м.Донецьк. Т.2 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: Є.О. Башков (відп. ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ, 2002.-204с.

1479. Пилипец, В.И. Геологоразведочное бурение: проведе-ние горно-разведочных выработок / В.И. Пилипец.- Донецк :Новый мир, 2002.-212с.

1480. Повышение эффективности использования природного газа в доменной плавке / С.Л. Ярошевский, С.В. Момот, А.М. Кузнецов, А.В. Кузин.-Донецк :Новый мир, 2002.-46с.

1481. Приседский, В.В. Химия d-элементов [Электронный ресурс] / В.В. Приседский, И.А. Удодов, Е.И.Волкова; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецк , 2002.-27с.

1482. Проблеми гірського тиску = Ground control іn mіnіng: зб.наук. пр. Вып.7 / ред.кол.:О.А. Мінаєв (голов.ред.) та ін.; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецьк : ДонДТУ, 2002.-239с.

1483. Проблеми гірського тиску = Ground control іn mіnіng: зб.ст. / ред.кол.:О.А. Мінаєв (голов.ред.) та ін.-Донецьк : ДонНТУ, 2002.-154с.-(Зб.наук.пр./ Донец.нац. техн. ун-т; Вип.8).

1484. Проблеми моделювання та автоматизації проектування динамічних систем : зб.ст. Вип.52 /Донец. держ. техн. ун-т. ; редкол.:Є.О. Башков (голов.ред.) та ін.- Севастополь; Донецьк: Вебер,2002.-248с.

1485. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар. сб.науч.тр. Вып.19 / Донец. гос. техн.ун -т; редкол.: А.А. Минаев (пред.) и др.- Донецк : ДонГТУ,2002.- 306с.

1486. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар.сб. науч. тр. Вып.20 / Донец. нац.техн. ун-т и др.; редкол.: А.А. Минаев (пред.) и др.-Донецк: ДонГТУ, 2002.-269с.

1487. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар. сб. науч. тр. Вып.21 / Донец. нац.техн. ун-т и др.; редкол.: А.А. Минаев (пред.) и др.-Донецк: ДонГТУ, 2002.-308с.

1488. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар.сб. науч. тр. Вып.22 / Донец. нац.техн. ун-т и др.; редкол.: А.А. Минаев (пред.) и др.-Донецк: ДонГТУ, 2002.-295с.

1489. Процессы непрерывной разливки / А.А. Смирнов, В.Л. Пилюшенко, А.А. Минаев, С.В. Момот, Ю.Н. Белобров.-Донецк :ДонНТУ,2002.-536с.

1490. Рагозін, М.П. Демократія від А до Я: словник-довідник / М.П. Рагозін.- Донецьк : Донбас, 2002.- 203с.

1491. Решение геоэкологических и социальных проблем при эксплуатации и закрытии угольных шахт / В.Ф. Янукович, Н.Я. Азаров, А.Д. Алексеев, А.В. Анциферов, Е.И. Питаленко; рецензенты: С.В. Янко, К.Ф. Сапицкий.- Донецк : ООО "Алан",2002.-480с.

1492. С любовью к женщинам: воспоминания ветеранов, стихи и рассказы о женщинах / Донец. нац. техн.ун-т; Совет ветеранов Великой Отечественной войны; худож.: А.И. Дегтярев и др.- Донецк: ДонНТУ, 2002.- 145с.: портр.,ил.

1493. Семенченко, А.К. Теоретические основы анализа и синтеза горных машин и процесса их восстановления, как динамических систем / А.К.Семенченко, В.М.Кравченко, О.Е. Шабаев; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк : ДонНТУ, 2002.-304с.

1494. Системный анализ коксохимического производства / Г.О. Власов, В.И. Саранчук, В.М. Чуищев, В.В. Ошовский; Донец. нац. техн.ун-т; Ин-т физико-органической химии и углехимиии НАН Украины.- Донецьк : Схід. вид. дім, 2002.- 296с.

1495. Скляров, М.А. Організація технічного обслуговування і ремонту машин: навч. посіб. для ВНЗ / М.А. Скляров, М.М. Следь, Ю.К. Гаркушин; під заг.ред. М.М. Следя.- Донецьк, 2002.-247с.

1496. Скляров, Н.А. Организация технического обслуживания и ремонта машин: рек. для студентов вузов / Н.А. Скляров, Н.Н. Следь, Ю.К. Гаркушин.-Донецк, 2002.-242с.

1497. Словник філософських термінів з курсу "Філософія": для студ. усіх спеціальностей / укл.: Л.О. Алексеєва, О.П. Денисов, Д.Е. Муза, Т.Б. Нечипоренко, В.I. Пашков, А.В. Сахно, В.К. Трофімюк.- Донецьк : ДонНТУ,2002.- 69с.

1498. Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: тез.докл.регион.студ.науч.-техн.конф.кафедры "Строительство шахт и подземных сооружений": посвящается 75- летию каф.СШ и ПС ДонНТУ / Донец. нац. техн.ун-т; ред.: Шевцов Н.Р. и др.- Донецк :ООН "НОРД-Компьютер" ,2002.- 60с.-(Посвящается 80-летию ДонНТУ).

1499. Сучасні технології навчання у вищій технічній освіті: зб. пр. наук.- метод. конф. ДонНТУ.- Донецьк : ДонНТУ, 2002.- 89с.

1500. Схемотехніка електронних систем: підруч. для студентів.Т.1: Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої / В.Я. Жуйков, В.І. Бойко, А.А. Зорі, В.М. Співак.- К.: Аверс, 2002.- 364с.

1501. Улавливание химических продуктов коксования: учеб. пособ. Ч.1 / А.Ф. Гребенюк, В.И. Коробчанский, Г.А. Власов, С.И. Кауфман .- Донецк : Вост. изд. дом, 2002.-228с.

1502. Улавливание химических продуктов коксования: учеб.пособ. Ч.2 / А.Ф. Гребенюк, В.И. Коробчанский, Г.А. Власов, С.И. Кауфман.-Донецк : Вост.изд. дом, 2002.-228с.

1503. Учбово-методичний посібник для практичних занять з німецької мови за напрямком "Гірниче виробництво": (для студ. Спец.7.0903 "Розробка родових корисних копалин") / уклад.: М.А. Катілова; відп.за вип. В.I. Калашніков; рецензенти: В.I. Стрельників, О.Л. Косов; Донец. держ. техн. ун-т .- Донецьк : ДонНТУ, 2002.- 99с.

1504. Физика и научно-технический прогресс (ФиНаТ-2002):тез. докл. студ. конф.,(г.Донецк,20 апр.2002 г.) / Донец. нац. техн. ун-т; под ред. В.А. Гольцова.- Донецк: ДонНТУ, 2002.-80с.

1505. Шевцов,Н.Р. Взрывозащита горных выработок: учеб.пособ. для вузов / Н.Р.Шевцов.-2-е изд., перераб. и доп.- Донецк: Норд-пресс, 2002.-280с.

1506. Шевченко, Ф.Л. Задачи по сопротивлению материалов / Ф.Л. Шевченко, А.Ф. Толкачев, А.В. Нижник.- Донецк : РИА ДонНТУ,2002. -216с.

1507. Шевченко, Ф.Л. Опір матеріалів: учб. посіб. Ч.1 / Ф.Л. Шевченко, А.І. Демідов.-Макіївка: ДДАБА ,2002.-67с.

1508. Шевченко,Ф.Л. Опір матеріалів: учб. посіб. Ч.2 / Ф.Л. Шевченко, А.І. Демідов.- Макіївка: ДДАБА, 2002.- 65с.

1509. Шелудченко, В.I. Технічна термодинаміка: навч. посіб. для студентів теплоенергетичних фахів / В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов, О.Г. Волкова; рецензенты: В.А. Маслов, В.Ф. Губарь.-Севастополь; Донецьк :Вебер, 2002.-326с.

1510. Экономика и маркетинг в ХХI веке: материалы 3-й междунар. науч. конф. студентов и мол. ученых, г.Донецк, 17-19 мая 2002г. Т.2 / Донец. нац. техн. ун-т; Донец. обл. гос. администрация; ред.кол.: А.А. Минаев (пред.) и др.- Донецк : ДонНТУ,2002.- 264с.

1511. Экономические проблемы реформирования угольной промышлености: препринт науч. докл / А.И. Амоша, Ю.П. Ященко, А.И. Чиликин, Л.П. Рассуждай.- Донецк : ИЭП НАН Украины, 2002.- 65с.

2003

1512. Автоматизированное проектирование теплотехнических установок: учеб. пособ. для вузов / С.И. Гинкул, В.И. Шелудченко, В.В. Кравцов, С.В. Палкина.- Севастополь: Вебер, 2003.-141с.: портр.

1513. Автоматизація технологічних об'єктів та процесів. Пошук молодих [Електронний ресурс] : зб.наук. пр.3-ої Міжнар.наук.-практ.конф. аспірантів та студентів, 14-15 трав. 2003 р.,м.Донецьк / Донец. нац. техн. ун-т .-Донецьк, 2003.

1514. Актуальні проблеми міжнародного бізнесу в Україні: зб.наук. пр. студентів каф. “Зовнішньоеконом. діяльності виробництва”/ Донец. нац. техн. ун-т; уклад.: Л.В. Файвішенко.-Донецьк: ДонНТУ,2003.- 78с.

1515. Актуальные проблемы управления ресурсами городского развития: материалы междунар. науч.- практ. конф., г.Донецк, 20 нояб.2003г./ редкол.: В.К. Мамутов ( отв. ред.) и др.-Донецк: Юго-Восток, 2003.-270с.

1516. Білецький, В.С. Технологія збагачення корисних копалин / В.С. Білецький, В.О. Смирнов.- Донецьк: Схід. видав. дім, 2003.-272с.

1517. Баркалов, А.А. Синтез операційних пристроїв / А.А. Баркалов; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк ,2003.-306с.

1518. Благородные и редкие металлы: тр. 4- й междунар. конф."БРМ-2003", Донецк, 22-26 сент.2003 / под ред. В.А. Гольцова.- Донецк , 2003.-576с.

1519. Бойко, В.I. Iмпульсні пристрої електронних систем: навч. посіб./ В.І. Бойко, А.А. Зорі, В.В. Багрій / Донец. нац. техн.ун-т; Дніпродзер. держ. техн. ун-т.-Донецьк: РВА ДонНТУ,2003.-246с.

1520. Бойко, В.И. Импульсные устройства электронных систем: учеб.пособ./ В.И. Бойко, А.А. Зори, В.В. Багрий; Донец.нац.техн. ун-т; Днепродзер.гос.техн.ун-т.-Донецк: РВА ДонНТУ, 2003.-252с.

1521. Бойко, М.Г. Підвищення навантаження на лаву і поліпшення сортового складу вугілля без додаткових витрат/ М.Г. Бойко, Є.М. Бойко.-Донецьк: РВА ДонНТУ ,2003.-80с.

1522. Большинский М.И. Газодинамические явления в шахтах / М.И.Большинский, Б.А.Лысиков, А.А. Каплюхин.-Севастополь: Вебер,2003.-283с.

1523. Вергазова,Л.Г. Практикум з перекладу: ( для студентів екон.спец.) / Л.Г. Вергазова; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецьк: ДонНТУ, 2003.-102с.

1524. Вибрация машин: измерение, снижение,защита: материалы междунар. науч.- практ. конф.,(13-15 мая 2003 г.)/ Донец. нац. техн. ун-т. и др.-Донецк, 2003.-103с.

1525. Винтовая экструзия - процесс накопления деформаций / Я.Е. Бейгельзимер, В.Н. Варюхин, Д.В. Орлов, С.Г. Сынков.- Донецк :ТЕАН, 2003.- 84с.

1526. Волкова, Т.П. Теория и практика поисковой оценки редкометальных месторождений / Т.П. Волкова; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк ,2003.-105с.

1527. Гінкул,С.I. Збірник алгоритмів і програм для розв'язання теплотехнічних задач:навч.посіб. / С.І. Гінкул, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов; Донец. нац. техн. ун-т.- Севастополь; Донецьк: Вебер,2003.- 287с.

1528. Гавриленко, В.А. Экономический анализ производст- венно-хозяйственной и финансовой деятельности промышленных предприятий: учеб.пособ. для вузов / В.А. Гавриленко; Донец. нац.эконом. ун-т.- Севастополь;Донецк :Вебер,2003.-321с.

1529. Горбатов, П.А Горные машины и оборудование:учеб. пособ.для вузов. В 2-х т.Т.1 / П.А. Горбатов, Г.В. Петрушкин, Н.М. Лысенко; под общ .ред. П.А. Горбатова; Донец. нац.техн.ун-т.-Донецк: ДонНТУ, 2003.-295с.

1530. Горбатов, П.А. Горные машины и оборудование: учеб. пособ. для вузов. В 2-х т. Т.2 /П.А. Горбатов, Г.В. Петрушкин, Н.М. Лысенко; под общ. ред. П.А. Горбатова; Донец. нац. техн.ун-т. -Донецк : ДонНТУ, 2003.-201с.

1531. Горин, А.Н. Современные холодильники NORD / А.Н. Горин, В.И. Ландик.- Спб: Наука и техника, 2003.-144с.

1532. Гребенкин, С.С. Регламентные требования к механи-зированным крепям очистных комплексов с модульным принципом построения / С.С. Гребенкин, В.Г. Гуляев, П.А. Горбатов.- К. : Минпромэнерго Украины, 2003.-13с.

1533. Дементьев, В.В. Власть:экономический анализ.Основы экономической теории власти / В.В. Дементьев; науч.ред.Г.Д. Тарасенко, Г.К. Губерная, А.Г. Семенов; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк: Каштан, 2003.- 200с.

1534. Дементьев, В.В. Экономика как система власти / В.В. Дементьев; Донец. нац.техн. ун-т.- Донецк: Каштан, 2003.- 404с.

1535. Дзюба, С.Г. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учеб.пособ./ С.Г. Дзюба; под науч. ред. Ф.В. Поклонского.- Донецк : ООО "Юго-Восток", 2003.- 523с.

1536. Економіка промислового підприємства: навч.посіб. / за ред. Ф.I. Євдокимова, Т.Б. Надтоки.-Донецьк: Новий мир, 2003.-358с.

1537. Електротехніка і енергетика : зб.ст. / редкол.: Є.О. Башков (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ, 2003.-204с.- (Наук. пр./ Донец. нац. техн. ун-т; Вип.67).

1538. Елементи основ конструювання і САПР: навч.посіб. для ВНЗ / С.І. Гінкул, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов, С.В. Палкіна.-Севастополь; Донецьк :Вебер, 2003.-139с.

1539. Еронько, С.П. Разливка стали: оборудование. Техно-логия / С.П.Еронько, С.В.Быковских.- К.:Техніка, 2003.-216с.

1540. Збірка студентських наукових праць факультету “Комп'ютерні інформаційні технології і автоматика”: зб.ст. Вип. 1 / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: О.В. Хорхордін (голов.ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2003.-266с.

1541. Зорі, А.А. Аналогова схемотехніка електронних систем: навч. посіб. для ВНЗ / А.А. Зорі, В.І. Бойко; Донец. нац. техн.ун-т. Каф.електронної техніки; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. Каф.електроніки і автоматики.- Донецьк: ДонНТУ, 2003.-324с.

1542. Зори, А.А. Аналоговая схемотехника электронных систем: учеб.пособ. для вузов / А.А.Зори, В.И. Бойко; Донец. нац.техн. ун-т. Каф.электронной техники; Днепродзержин. гос. техн. ун-т. Каф.электроники и автоматики.- Донецк : ДонНТУ, 2003.-324с.

1543. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка: зб.ст. / редкол.: Є.О. Башков (голов.ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2003.- 276с.-(Наук. пр./ Донец.нац.техн. ун-т; Вип.70).

1544. Калашников, В.I. Електромагнітна провідність. Мережна опірність електроприводів: учб.посіб./ В.І. Калашников, М.П. Соболєв , Е. Вейзе; Донец. нац. техн. ун-т; Iн-т міжнарод.співроб.- Донецьк, 2003.-107с.

1545. Калашников, В.И. Векторное управление асинхронным электроприводом: учеб. пособ. / В.И. Калашников; Донец. гос. техн. ун-т; Ин-т междунар.сотрудничества.-Донецк: ДонНТУ, 2003.-141с.:ил.

1546. Клягин, Г.С. Курс лекций "Теория проектирования агрегатов" : учеб.пособ. / Г.С. Клягин, Г.Н. Сидоренко.- Донецк: ДонНТУ, 2003.-211с.

1547. Ковалев, Г.М. Конспект лекций по курсам "Технология разливки легированных сталей и сплавов" и "Непрерывная и нетрадиционная разливка стали"/ Г.М. Ковалев, В.П. Шевченко.-Донецк : ДонНТУ, 2003.-174с.

1548. Комп'ютерні інформаційні технології і автоматика: зб. студ. наук. пр. Вип.1 /Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: О.В. Хорхордін та ін.- Донецьк: ДонНТУ, 2003.-266с.

1549. Косолапов, Ю.Ф. Елементи теорії випадкових функцій: навч.посіб. / Ю.Ф. Косолапов.- Донецьк: РВА ДонНТУ, 2003.-226с.

1550. Костюк, И.С. Основы менеджмента: учеб.пособ.для студентов вузов / И.С. Костюк; Донец. нац. техн. ун-т.- Севастополь; Донецк : Вебер,2003.- 307с.

1551. Кочергин, В.Г. Качество изделий: метрологическое обеспечение: учеб.пособ. / В.Г. Кочергин; Донец. нац. техн.ун-т.- Донецк: ДонНТУ, 2003.-130с.

1552. Кратт, О.А. Ринок послуг вищої освіти: методолог. основи дослідження кон'юнктури / О.А. Кратт: наук. ред.П.Г. Перерва; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецьк: Юго-Восток, 2003.-360с.

1553. Курбатов, Ю.Л. Механика жидкости и газа: учеб.пособ. / Ю.Л. Курбатов, В.И. Шелудченко, В.В. Кравцов.-Севастополь; Донецк :Вебер, 2003.- 226с.

1554. Курбатов, Ю.Л. Технічна механіка рідини і газу: навч.посіб./ Ю.Л. Курбатов, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов.- Севастополь; Донецьк : Вебер,2003.-223с.

1555. Лысиков, Б.А. Строительство метрополитена и подземных сооружений на подрабатываемых территориях: учеб. пособ. для вузов.Ч.1 / Б.А. Лысиков, Г.Р. Розенвассер, В.Ф. Шаталов; под общ.ред. Б.А. Лысикова; Донец.нац.техн.ун-т.- Севастополь; Донецк :Вебер, 2003.-302с.

1556. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: сб. тр.Х междунар. науч.-техн. конф., 9-15 сент.2002г., г.Севастополь.Т.1/ Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: А.А. Минаев и др.- Донецк: ДонНТУ, 2003.-333с.

1557. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: сб. тр.Х междунар. науч.-техн. конф., 9-15 сент.2002г., г.Севастополь.Т.2/ Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: А.А. Минаев и др.- Донецк: ДонНТУ, 2003.-328с.

1558. Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: сб. тр.Х междунар. науч.-техн. конф., 9-15 сент.2002г., г.Севастополь.Т.3/ Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: А.А. Минаев и др.- Донецк: ДонНТУ, 2003.-324с.

1559. Металлургия и обработка металлов: материалы студ. науч.- техн. конф. мол. ученых физиков-металлург. ф-та. Вып.6 / редкол.: Е.Н. Смирнов; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк: ДонНТУ, 2003.- 80с.

1560. Металургія: зб.ст. / редкол.: О. А. Мінаєв (голов.ред.) та ін. Донецьк: ДонНТУ, 2003.- 134с.-(Наук. пр./ Донец.нац.техн. ун-т; Вип.66).

1561. Михайлов, А.Н. Разработка и оформление технической документации: учеб.пособ. / А.Н. Михайлов, А.В. Лукичев, И.А. Горобец; Донец. нац.техн.ун-т.- Донецк: ДонНТУ, 2003.- 56с.

1562. Могильний, С.Г. Геодезія. Ч.1 / С.Г. Могильний, С.П. Войтенко; за заг. ред. С.Г. Могильного, С.П. Войтенка.- 2-ге вид., випр. та доп.- Донецьк, 2003.- 458с.

1563. Мозговий, В.I. Ділова мова у таблицях / В.І. Мозговий, Л.П. Семенова, Л.К. Лазарева / Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк: РВА ДонНТУ, 2003.-106с.

1564. Мозговий, В.I. Українська мова: основи професійного спілкування службовців / В.І. Мозговий.- Донецьк: РВА ДонНТУ, 2003.-120с.

1565. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец. держ. техн. ун-т; ред.кол.: В.А. Гавриленко (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонДТУ, 2003.-256с.- (Сер.:Економічна; Вип.55).

1566. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец. держ. техн. ун -т; ред.кол.: В.А. Гавриленко (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонДТУ,2003.-256с.- (Сер.:Економічна; Вип.56).

1567. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О. Башков (голова) та ін.- Донецьк : ДонНТУ, 2003.- 144с.- (Сер.: Обчислювальна техніка та автоматизація; Вип.58).

1568. Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донец. держ. техн. ун-т ; ред.кол.: I.Б. Швець (голов.ред.)та ін.- Донецьк: ДонДТУ,2003.-210с.- (Сер.:Економічна; Вип.59).

1569. Наукові праці Донецького державного технічного університету: зб.ст. / Донец. нац. техн. ун-т; ред.кол.: I.Б. Швець (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ, 2003.-230с.-(Сер.:Економічна; Вип.60).

1570. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О. Башков (голова) та ін.- Донецьк : ДонНТУ, 2003.- 168с.- (Сер.: Гірничо-геологічна; Вип.63).

1571. Наукові праці Донецького національного технічного університету / редкол.: Є.О. Башков (голова) та ін.- Донецьк :ДонНТУ,2003. -280с.- (Сер.:Обчислювальна техніка та автоматизація; Вип.64).

1572. Наукові праці Донецького державного технічного університету: зб.ст. / Донец. нац. техн. ун-т ; ред.кол.: I.Б. Швець (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ, 2003.-218с.-(Сер.:Економічна; Вип.65).

1573. Наукові праці Донецького державного технічного університету: зб.ст. / Донец. нац. техн. ун-т ; ред.кол.: I.Б. Швець (голов.ред.) та ін.- Донецьк: ДонНТУ, 2003.-204с.-(Сер.:Економічна; Вип.68).

1574. Ноосфера: зб.філос. пр. Вип.3 / Донец.нац. техн. ун-т; редкол.: Л.О. Алексеєва (голов.ред.) та ін.-Донецьк: ДонНТУ, 2003.-206с.

1575. Обчислювальна техніка та атоматизація: зб.ст. / редкол.: Є.О. Башков (голов.ред.)та ін.; -Донецьк, 2003.- 144с.- (Наук. пр. / Донец. держ. техн. ун -т; Вип.58).

1576. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: зб. доп. II Міжнар.наук. конф. аспірантів і студентів, присвяч. Дню довкілля, 15-17 квіт. 2003р., м.Донецьк. Т.1 / редкол.: Є.О. Башков (відп.ред. ) та ін.; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк :ДонНТУ, 2003.-194с.

1577. Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: зб.доп.II Міжнар. наук. конф. аспірантів та студентів, присвяч. Дню довкілля,15-17 квіт.2003р., м.Донецьк. Т.2 / редкол.: Є.О. Башков (відп.ред.) та ін.; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецьк: ДонНТУ, 2003.-170с.

1578. Панов, Б.С. Донецкий национальный технический университет в моей жизни: (мемуары) / Б.С. Панов.-Севастополь; Донецк: Вебер,2003.- 204с.:ил.

1579. Панов, Б.С. Научные публикации. В 5-ти т.Т.1:1957-1980 гг./ Б.С. Панов.- Донецк: ДонНТУ,2003.

1580. Панов, Б.С. Научные публикации. В 5-ти т.Т.2:1981-1990 гг./ Б.С. Панов.- Донецк: ДонНТУ, 2003.

1581. Панов, Б.С. Научные публикации. В 5-ти т.Т.3:1991-1998 гг./ Б.С. Панов.- Донецк: ДонНТУ,2003.

1582. Панов, Б.С. Научные публикации. В 5-ти т.Т.4: 1998-2001 гг./ Б.С. Панов.- Донецк : ДонНТУ,2003.

1583. Панов, Б.С. Научные публикации. В 5-ти т.Т.5:2001-2003 гг. / Б.С. Панов.-Донецк: ДонНТУ,2003.

1584. Парахін, М.Ф. Поточні процеси та пристрої: навч.посіб./ М.Ф.Парахін, В.І. Шелудченко, В.В. Кравцов.- Севастополь: Вебер,2003.-181с.

1585. Парахин Н.Ф. Топливо и теория горения: учеб. пособ. для вузов / Н.Ф. Парахин , В.И. Шелудченко, В.В. Кравцов; Донец. нац. техн. ун-т.- Севастополь; Донецк :Вебер,2003.-170с.

1586. Політична пропаганда як засіб партійного будівництва / В. Зеленін, П. Бублик, Б. Мотузенко, Д. Рождественська; відповід.ред.: I. Навка.-Донецьк , 2003. -181с.

1587. Приседский, В.В. Строение атома [Электронный ресурс] / В.В. Приседский, В.М. Виноградов; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецк, 2003.-30с.

1588. Приседський, В.В. Електронна будова атома [Электронный ресурс] / В.В. Приседський, В.М. Виноградов; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк, 2003.- 38с.

1589. Приседський, В.В. Хімічний зв'язок [Електронный ресурс] / В.В. Приседський, В.М. Виноградов; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк , 2003.- 45с.

1590. Проблеми гірського тиску = Ground control іn mіnіng: зб.наук. пр. Вып.9 / ред.кол.:О.А. Мінаєв (голов.ред.) та ін.; Донец. держ. техн. ун-т.- Донецьк : ДонНТУ, 2003.- 258с.

1591. Проблеми сучасного підручника середньої вищої школи: зб. наук. пр. Вип.2 / упор.:В.В.Оліфіренко; наук. ред.В.С. Білецький, В.В. Оліфіренко.- Донецьк: Схід, 2003.-160с.

1592. Прогрессивные технологии и системы машиностроения: междунар.сб. науч. тр. Вып.24 / Донец. нац.техн. ун-т и др.; редкол.: А.А. Минаев (пред.) и др.-Донецк: ДонГТУ, 2003.-178с.

1593. Производство стали на агрегате ковш-печь / Д.А. Дюдкин, С.Ю. Бать, С.Е. Гринберг, С.Н. Маринцев; под науч. ред. Д.А. Дюдкина.- Донецк: Юго-Восток ,2003.- 300с.

1594. Рагозин, Н.П. Очерки современной демократии: укр. пробл. в контексте междунар. опыта / Н.П. Рагозин.- Донецк :Донбасс , 2003.-248с.

1595. Разрушение горных пород взрывом: учеб.для вузов / Н.Р. Шевцов, П.Я. Таранов, В.В. Левит, А.Г. Гудзь; Донец. нац. техн. ун-т.- 4-е изд., перераб. и доп.- Донецк: ООО "Лебедь", 2003.-272с.

1596. Рафіков, Г.Ш. Основи сучасної теорії управління безперервних динамічних систем: навч.посіб. / Г.Ш. Рафіков; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк: ДонНТУ, 2003.-196с.

1597. Рибалко, М.П.Теоретичні основи електротехніки: лінійні електричні кола: підручник для ВНЗ / М.П. Рибалко, В.О. Есауленко, В.I. Костенко.- Донецьк :Новий світ ,2003.-512с.

1598. Руйнування гірських порід вибухом: затв. мін-вом освіти і науки України як підруч. для студ. спец. "Шахтне підземне будівництво"; "Розробка родових корисних копалин";"Маркш.справа" ВНЗ.- 4-е вид., перероб. І доп. / М.Р. Шевцов, П.Я. Таранов, В.В. Левіт, О.Г. Гудзь; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк :ТОВ "Лебідь",2003.-555с.

1599. Рыженков, А.Н. Технология доменной плавки с вдуванием в горных пылеугольного топлива, природного газа и кислорода / А.Н. Рыженков, А.И. Ковалев, С.Л. Ярошевский и др.-Донецк: Новый мир, 2003.-35с.

1600. Самилін, В.М. Спеціальні методи збагачення корисних копалин: курс лекцій / В.М. Самилін, В.С. Білецький; Донец. нац. техн. ун-т; Донец. від-ня наук. т- ва ім.Шевченка.-Донецьк: Схід. вид. дім, 2003. -114с.

1601. Саранчук, В.И. Основы переработки горючих ископаемых. Ч.1 / В.И. Саранчук, Е.И. Збыковский, Г.А. Власов.-Донецк: Схід. видав.дім, 2003.- 202с.

1602. Саранчук, В.И. Хімія і фізика горючих копалин: затв. Мін-вом освіти і науки України, як підручник для студ. вищих навч. закл. / В.И. Саранчук, В.В. Ошовський, Г.О. Власов.- Донецьк: Схід. видав. дім , 2003.- 202с.

1603. Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: сб.науч.тр. / Донец.нац. техн. ун -т; ред.кол.: Н.Р. Шевцов, Р.А. Тюркян, В.В. Левит, Б.А. Лысиков.- Донецк :Норд-пресс, 2003.- 84с.

1604. Скляренко, Є.Г. Нейротехнології та їх застосування для регулювання нелінійними електромеханічними системами: учб.посіб. / Є.Г. Скляренко, В.І. Калашніков, Ф. Паліс; Донец. нац. техн. ун-т та ін.- Донецьк; Магдебург: ДонНТУ, 2003.-188с.

1605. Творча спадщина В.I. Вернадського і сучасність (Вернадські читання): доп. і повідомлення 3-ї міжнарод. наук. конф., 22- 24 трав.2003 р., м.Донецьк / під ред. Л.О. Алексєєвої.-Донецьк : ДонНТУ, 2003.-264с.

1606. Техническая диагностика механического оборудования / В.А. Сидоров, В.М. Кравченко, В.Я. Седуш, Е.В. Ошовская.- Донецк: Новый мир ,2003.-125с.

1607. Транспортно-технологічна логістика енергоємних виробництв / В.О. Будішевський, В.О. Гутаревич, В.О. Кислун, В.Є. Ніколайчук, А.О. Суліма ; під ред. В.О. Будішевського, А.О. Суліми; Донец. нац. техн. ун-т.- Донецьк ,2003.-302с.

1608. Туяхов, А.И. Практическая метрология и измерения: учеб. пособ. для вузов / А.И. Туяхов; Донец. нац. техн. ун-т.- Севастополь; Донецк: Вебер, 2003.-306с.

1609. Туяхов, А.І. Практична метрологія і виміри: навч. посіб. для ВНЗ / А.І. Туяхов; Донец. нац. техн. ун-т.- Севастополь; Донецьк: Вебер, 2003.-288с.

1610. Учет и контроль в деятельности предприятия: современные проблемы: материалы IV регион.студ. науч. конф., 13-14 мая 2003 г./ Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: В.В. Дементьев и др.-Донецк: ДонНТУ, 2003.-208с.

1611. Физика и научно- технический прогресс (ФиНаТ-2003):тез. докл. студ. конф.,(г.Донецк,19 апр.2003 г.) / Донец. нац. техн. ун-т; под ред. В. А. Гольцова.- Донецк: ДонНТУ, 2003.-84с.

1612. Финансовые инвестиции ( фонды, портфели, риски) / Донец. нац. техн. ун-т.-Севастополь: Вебер, 2003.-372с.

1613. Швец, И.Б. Международные валютные отношения: учеб. пособ. для вузов / И.Б. Швец; Донец. нац. техн. ун-т.-Донецк: ДонНТУ, 2003.-133с.

1614. Швец, И.Б. Управление производственными запасами на предприятии / И.Б. Швец, И.А. Бондарева; НАН Украины.ин-т экономики пром-сти.- Донецк, 2003.-182с.

1615. Шелудченко,В.И. Термодинамика / В.И. Шелудченко, О.Г. Волкова.-Севастополь; Донецк: Вебер,2003.-330с.

1616. Шелудченко,В.І. Технічна термодинаміка / В.І. Шелудченко, О.Г. Волкова.-Севастополь; Донецьк: Вебер,2003.-326с.

1617. Шендрик, Т.Г. Соленые угли / Т.Г. Шендрик, В.И. Саранчук.-Донецк: Схід.видав.дім, 2003.-202с.

1618. Экономика и маркетинг в ХХІ веке: материалы 4-й междунар. науч. конф. студентов и мол. ученых, г. Донецк, 23-25 мая 2003г. / Донец. нац. техн. ун-т; редкол.: А.А. Минаев и др.-Донецк: ДонНТУ, 2003.-281с.

1619. Яценко, О.Ф. Гідравлика: корот. курс лекцій / О.Ф. Яценко, В.М. Моргунов.- Донецьк: ДонНТУ , 2003.- 43с.

1620. *Kalashnіkov, V.I. Elektromagnnetіsche Vertraglіchkeіt: Netrruckwііrkungen von elektrіschen Antrіtbben / V.I. Kalashnіkov, M.P. Sobolev, E. Weіse = Калашников, В.І. Електромагнітна провідність: Мережна опірність електроприводів: учб. посіб. / В.І. Калашников , М.П. Соболєв, Е. Вейзе; Донец. нац. техн. ун-т; Iн-т міжнарод. співроб.- Донецьк, 2003.-107с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Повернутися до змісту


ПІБ автора Порядковий номер в покажчику
Абакумов Е.Т. 168
Абрамов В.И. 315
Абрамов Р.А. 348
Абрамов Ф.А. 674
Авдеев В.Ф. 822
Авербух А.Г. 824
Авраменко А.А. 936
Авраменко Ф.Г. 436
Агарков В.И. 1182
Азаров Н.Я. 1491
Азявин М.Ф. 420
Айзенверг Д.Е. 534
Айзенштейн М.Д. 934, 983
Айруни А.Т. 730
Акимов А.С. 682
Аксенов А.В. 824
Аксенов А.П. 1060
Александров В.Е. 786
Александров Г.С. 698
Александров Н.Н. 1000
Александров С.Н. 687, 862, 883, 983, 1331
Александрова В.П. 739
Александрова Є.Г. 1408
Алексеев А.Д. 1491
Алексеев Е.Р. 1061, 1220, 1252
Алексеева Л.А. 542, 548, 974, 1054, 1106, 1164, 1418, 1473, 1605
Алехин В.В. 974
Алехина Л.В. 714
Алимов В.И. 828, 1107, 1142
Алипов И.С. 984
Алотин Л.М. 336
Альшев Н.А. 824
Альшиц Я.И. 184, 220, 279, 297, 308, 348, 387, 470
Альшиц Я.Ц.
Алюхiн В.І. 1162
Амитан В.Н. 1442
Амоша А.И. 684, 708, 781, 1380, 1409
Андреенков П.К. 327, 426
Андриевский В.В. 990
Андриенко В.Ф. 728
Андросов Н.Н. 545
Андрушко В.Ф. 597, 681, 777, 926, 949, 1185
Андрущенко В. 1426
Аниканов В.М. 439
Аноприенко А.Я. 1051
Антипов И.В. 994, 1085
Антомонов В.Х. 860, 941
Антонов А.А. 517
Антонов С.П. 755
Антонов Я.К. 713, 989
Антонюк В.П. 964, 983, 1408
Антошевский А. 1373
Анциферов А.В. 1491
Аптекарь С.С. 236, 317
Апухтин А.С. 1159, 1230, 1267, 1268, 1325, 1440
Арамбалык М.В. 247, 388, 391
Аронов В.Р. 714
Архангельский В.И. 519
Архангельский Г.В. 884
Архипчик А.И. 1084
Аршава В.Г. 397, 429, 442, 465, 493, 643, 653
Асеев В.Н. 807
Аснис А.Е. 370
Атамась П.А. 642
Афасижев М.Н. 714
Афендиков С.М. 456
Ахонина Л.И. 782, 1427
Ашеров А.Г. 796
Бабак Г.А. 444, 557, 598
Бабенко А.М. 534
Бабиев Г.Н. 905
Бабиева Л.Г. 905
Бабич В.П. 573, 694, 728, 827, 931, 1017, 1031
Бабич И.М. 796
Бабичев Н.С. 347, 520
Бабко Ю.В. 508
Бабошин В.М. 940
Багдасарян С.С. 912
Багрий В.В. 1519, 1520
Баевский Д.А. 628
Баженов А.В. 940
Бажин А. 16
Бажутин А.Н. 384
Баканов И.Н. 413
Бакланов В.И. 1003, 1005, 1033, 1072, 1125, 1388
Балбачан Я.И. 150
Балтайтис В.Я. 158, 276, 438, 601, 634
Бантизманский В.И. 514
Баранников Г.А. 631
Баранов А.А. 498, 631, 776, 828, 829, 852
Барашко А.С. 914
Баринберг А.Д. 606, 1062
Баринберг Б.М. 729, 738
Баркалов А.А. 1413, 1517
Басалыгин М.Я. 909
Баскин Н.И. 852
Бастан П.П. 462
Бать С.Ю. 1423, 1593
Бауман Л. 637
Бахтин А.Ф. 539, 574
Баширов И.Х. 1200
Башков А.И. 470
Башков Е.А. 436, 675, 715, 870, 1051, 1136, 1215, 1267, 1268, 1280, 1285, 1287, 1288, 1308, 1312, 1344, 1360-1364, 1366, 1371, 1372, 1379, 1404, 1434, 1440, 1447, 1460-1464, 1468, 1471, 1477, 1478, 1484, 1537, 1543, 1565, 1570, 1571, 1575-1577
Бевзенко В.Ф. 1200
Бежок В.Р. 562
Бейгельзимер Я.Е. 1253, 1525
Бейлин Л.Д. 37, 88, 270, 271
Бейнисович Б.Н. 589
Бекман И.Н. 807
Белашенко В.А. 1402
Беленко Н.Г. 534
Белецкий В.С. 795, 1154, 1600
Беликов В.П. 26
Беликов И.Л. 782
Беликов П.Ф. 141
Белинченко И.А. 688
Белкин М.Я. 328
Белобров Ю.Н. 1489
Белов В.И. 3, 11, 12, 26, 57, 130, 245
Белов Н.С. 905
Белова А.А. 1430, 1431
Беловицкая Н.В. 436
Белогуров Ю.Н. 750, 1044, 1045
Белоусенко М.В. 1109, 1110
Белоусова Е.Е. 756
Белоцерковский А. 1025
Белый В.Д. 644
Белый В.И. 990
Бельская Р.Н. 742
Бергер Ф.И. 58
Берденин Б.З. 778
Бердников М.Д. 442
Беркович И.М. 363
Бернадская Л.Г. 752
Берсуцкий Я.Г. 1409
Беспалова Л.А. 627
Бессмертный В.М. 537
Бесчастный Г.Г. 899
Бигильдеева Г.М. 571
Бидзинашвили Е.А. 538
Билязе Л.П. 837
Блащук М.М. 798
Блескун В.Ф. 352
Близнюк А.Н. 1173
Близнюк В.Ф. 627
Блюс Б.А. 1445
Бобрик А.Б. 887
Бобрик Н.П. 804, 827, 937
Богаенко И.Н. 734
Богатырев В.М. 558, 632, 1148
Богданов П.Ф. 627
Богомолов М.А. 182, 186, 204
Богомолов М.Б. 164, 445
Богомолов Н.А. 598
Бойко В.И. 1414, 1441, 1500, 1519, 1520, 1541, 1542
Бойко В.С. 1330, 1425
Бойко Є.М. 1521
Бойко Л.А. 672
Бойко Н.Г. 843, 1035, 1240, 1415, 1416, 1521
Болтян А.В. 1035
Большинская Р.И. 501
Большинский И.М. 851
Большинский М.И. 575, 607, 742, 799, 851, 891, 933, 942, 969, 970, 1522
Бондар А.С. 1458
Бондарева И.А. 1614
Бондаренко В.Г. 752
Бондаренко В.И. 1264
Бондаренко В.М. 860, 941
Бондаренко Л.А. 1058
Бондаренко Н.О. 1292
Бондаренко Ю.В. 867, 1334-1336, 1417, 1418, 1435
Бондарчук В.Г. 261
Бондарь А.Ф. 549
Борбачева Л.В. 1021
Бордюков М.П. 782
Борейко М.К. 635
Борисенко В.Ф. 1174, 1419
Борисенко К.С. 26, 54, 72, 77, 89, 98, 106, 119, 122, 185, 197, 207, 296, 479
Борисов А.А. 400, 654
Борко В.Н. 887
Борнацкий И.И. 159, 277, 293, 294, 402, 427, 428, 499, 509, 514, 563, 608, 631, 636, 639, 787, 798, 852, 892
Боруменский А.Г. 220, 296, 404, 407, 676
Боруменский М.В. 1094
Боруменский Н.Г. 141
Босиня Д.П. 728
Босков В.А. 909
Боцко А.Т. 728
Бочаров А.А. 773, 1096
Брайнин И.Е. 148, 208, 217, 234, 254
Браславский И.Я. 909
Братишко А.С. 408, 420, 705, 1067
Братков Е.Н. 468, 481, 521, 523, 625
Братченко Б.Ф. 598
Брежнєв Д.В. 782, 1427
Брижаньов А.М. 973
Бровман Я.В. 202
Бродский П.А. 996
Бройнль Т. 1068
Брюханов Ю.А. 830
Бублик П. 1586
Бубнов Е.С. 380
Бугаенко В.Н. 752
Бугара М.М. 1256
Будишевский В.А. 915, 1050, 1101, 1175, 1307, 1326, 1386, 1607
Будник А.В. 944
Буйневич С.М. 453
Букин С.Л. 1326
Букин С.П. 1176
Буланов А.С. 500
Булат А.Ф. 1180, 1264, 1338
Булгаков Ф.Н. 142
Булкин С.П. 433
Бунин К.П. 498
Бурего Н.С. 840
Бурковский А.Н. 403, 823
Бурма И.Й. 792
Бурмистрова О.П. 807
Буртовая А.Г. 1112
Бурчак Т.С. 1, 131, 172, 336
Бурчаков А.С. 400, 695, 736
Бусленко Н.П. 480
Бутенко В.И. 1091
Бутенко П.С. 705
Буткова С.В. 906, 907
Бутузова Л.Ф. 666, 759
Бутуков А.Ю. 638
Бутурлинов Н.В. 752
Бутурлинов Н.Р. 551
Бухарев С.В. 887
Бушель А.Р. 197
Буяновська Н.I. 1100
Быков А.В. 456
Быков А.И. 576, 577, 696
Быкова В.А. 234
Быковских С.В. 1124, 1539
Бычков Б.М. 109
Бычков Ю.Б. 1000
Вааль П.А. 380
Вазин Г.Я. 939
Вайнштейн Б.И. 638, 786, 848
Вайнштейн Л.А. 891
Вакулин И.Н. 905
Ванеев Б.Н. 1397
Ванолит В.Г. 438
Вартакян В.Г. 817
Вартанянц А.М. 336
Варюхин В.Н. 1253, 1525
Василенко В.В. 887
Василенко В.Н. 1183
Васильев М.В. 603
Василюк Н.П. 261
Ватутина В.В. 534
Вдовин В.З. 796
Вейзе Е. 1541, 1620
Веклич В.Н. 436
Величко А.В. 772
Вергазова Л.Г. 1523
Верклов Б.А. 279, 602, 685
Верховец И.И. 550
Верхогляд В.М. 887
Ветров А.К. 389, 586
Ветров Ю.А. 505
Визгерт Р.В. 609, 808, 916, 1387
Виноградов В.М. 1007, 1037, 1114, 1587, 1589
Винокур Б.Б. 589, 716, 717, 761
Винославский В.Н. 764
Вискин Ж.В. 1069, 1096
Висящев В.А. 610, 871, 893, 1254, 1257
Вишневецкий Г.Р. 316
Власов В.Д. 835
Власов Г.А. 1391, 1494, 1501, 1502, 1601, 1602
Воевода Б.И. 996
Войтенко А.М. 314
Войтенко С.П. 1427, 1562
Войтенок В.М. 314
Волкова В.П. 1329
Волкова Е.И. 1436, 1481
Волкова О.Г. 1539, 1615, 1616
Волкова О.Т. 1462, 1463
Волкова Т.П. 1526
Волковой Н.Н. 577
Волотковский С.А. 673
Волошин В.В. 781
Волощенко Н.И. 696, 727, 740, 913
Волькин Б.А. 841
Вольф М. 637
Вольхин Б.А. 839
Воробьев Б.Н. 400
Воробьева А.И. 733
Воровицкий А.Н. 279
Воронин В.А. 490
Воронцов А.Г. 1424
Воронцова И.П. 542
Воронцова К.П. 548
Воротников А.И. 336
Ворхлик И.Г. 538, 627, 994
Воскобойникова Н.П. 1026
Восполит В.Г. 161, 209, 270, 295, 481, 625, 709, 766
Воюш Ф.С. 1346
Выговский Д.Д. 926, 1085, 1185
Высоцкий С.П. 854, 1177, 1250
Вышинский В.В. 885
Гiнкул С.І. 1258, 1527, 1538
Габ О.В. 684
Габис И.Е. 807
Гавва В.М. 1002, 1123, 1343
Гавриленко В.А. 610, 625, 743, 995, 1116, 1218, 1219, 1282, 1283, 1309, 1365, 1367, 1467, 1470, 1528, 1565, 1566
Гавриленко Ю.М. 1427
Гаврилишин О. 917
Гаврилюк Ф.Л. 465
Гавриш Н.Н. 1067, 1429
Гаврюков А.В. 915
Гайдук В.А. 1322, 1341, 1426
Галаджий Ф.М. 638
Галушко М.К. 336
Ганза А.И. 1386
Гаркуша Н.Г. 598, 657, 697, 732
Гаркушин Ю.К. 1495, 1496
Гарматюк А.А. 451
Гарцуев Е.М. 456
Гафт Л.Ш. 430
Гейер В.Г. 26, 54, 58, 61, 74, 79, 80, 90, 112, 141, 143, 166, 168, 171, 188, 189, 205, 206, 220, 287, 308, 348, 353, 404, 438, 445, 676, 713, 809, 810, 894
Гейфман Р.С. 430
Гелепа М.М. 500
Гелерман М.М. 734
Геллер А.Л. 589, 776, 828
Герасименко Г.И. 210, 265, 300, 377, 462
Герцев А.И. 398
Герчиков С.С. 24, 26, 81, 91, 144, 174, 190, 229
Гимейермон Л.Д. 468
Гимоян Г.Г. 405
Гинкул С.И. 1259, 1512
Глазков А.Я. 1303
Глоба В.М. 848
Глухов Д.Я. 860
Гнамм А.И. 158
Гнеушев П.И. 116
Гнилицкий Б.С. 576, 577
Гойхман Г.И. 25, 108, 145, 212
Голембиевский П.П. 1117, 1162
Голик А.С. 888
Головин П.И. 684
Голос Ю.И. 500, 501, 524, 541, 553, 554, 591, 595, 619, 654
Голота В.С. 1017
Голуб Е.Н. 887
Гольцов В.А. 631, 807, 965-968, 991, 992, 1063-1066, 1115, 1255, 1327, 1328, 1387, 1504, 1518, 1611
Гомаль В.П. 972
Гомаль И.И. 867, 925, 1085, 1118, 1185
Гончаренко Л.И. 385
Гончаров А.И. 442
Гончаров И.Е. 627
Гончаров Ю.В. 983
Горбатенко В.П. 776
Горбатов П.А. 843, 1084, 1260, 1529, 1530, 1532
Горгонова Г.В. 794
Гордеев В.И. 939
Гордиенко А.В. 932
Горелик В.С. 398, 421, 558, 565, 567, 570, 632, 853, 868, 1028
Горин А.Н. 1472, 1531
Горковенко Е.Е. 1278
Горобец И.А. 1261, 1332, 1561
Горовий А.Ф. 973
Горр Г.В. 611
Горягин В.Ф. 577
Горячий В.Г. 855
Горячковская О.М. 853
Гостищев В.М. 1397, 1398
Готовцев А.А. 225
Грiщенков М.М. 1427
Грановский В.Ф. 307
Гребельный В.И. 395, 503, 827, 1262, 1263, 1333
Гребеникова Е.А. 611
Гребенкин С.С. 831, 8553929, 1119, 1178-1181, 1264, 1334-1338, 1428, 1433, 1532
Гребеньков Г.В. 918, 919, 1053, 1070, 1265, 1266, 1430-1432
Гребенюк А.Ф. 1131, 1132, 1501, 1502
Гребенюк В.А. 732
Гребняк В.П. 578, 678, 1182
Гребняк Н.П. 578, 1182
Греков Н.И. 832
Гречаниненко Л.В. 1339
Гречко А.В. 552
Гречухин В.В. 996
Грибиниченко В.Ф. 536
Григорьев А.М. 337
Гридин А.Д. 354
Гринберг С.Е. 1593
Гринберг Ю. 1423
Гринев И.М. 755
Гринева Н.Е. 728
Гринько Н.К. 695, 736
Гришкова Н.П. 94, 192
Грищенков А.Н. 1476
Грищенков Н.Н. 1156
Груба В.И. 530, 612, 713, 895, 950, 1029, 1050, 1120
Грудачев А.Я. 1346
Грядущий Б.А. 490, 826, 924
Грядущий Ю.Б. 745, 847
Губайдулин В.Ф. 801, 821
Губарев В.К. 1340
Губарь В.Ф. 1509
Губарь Ю.В. 715
Губенко Н.В. 441
Губерман И.Д. 43
Губерная Г.К. 1533
Гудзь А.Г. 270, 271, 284, 286, 347, 456, 569, 659, 788, 1595, 1598
Гузеев А.Г. 175, 191, 262, 270, 271, 446, 483, 537, 659, 660, 788, 811
Гуков В.П. 781
Гулин В.В. 1326
Гуляев Б.В. 789
Гуляев В.Г. 298, 387, 470, 843, 1050, 1084, 1532
Гун Г.С. 821
Гуня А.П. 998
Гуртовой Н.А. 537
Гусев В.В. 1019, 1048
Гусев Ю.А. 679, 926, 1085, 1185, 1435
Гутаревич В.О. 1307, 1346, 1607
Гущин А.М. 774
Давыдов Б.Л. 58, 92, 101, 110
Даниленко А.Ф. 763, 805
Данило М. 1187
Данилов Е.И. 794
Данюк В.М. 728
Дацун Н.Н. 1388
Дашковский И.В. 579
Дворников В.И. 1071
Дегтярев А.И. 1492
Дедищев В.А. 633, 935
Демiдов А.I. 1507, 1508
Дементьев В.В. 983, 984, 1017, 1047, 1121, 1183, 1211, 1218, 1219, 1281, 1306, 1320, 1321, 1381, 1393, 1408, 1420, 1421, 1515, 1533, 1534, 1610
Демидко И.А. 684
Демьяненко В.В. 887
Денисенко О.А. 209, 270, 280, 438, 490, 553, 625, 701
Денисов О.П. 1497
Дергачева Г.И. 772
Дзюбан В.С. 696, 718, 913, 1397, 1398
Дзюба С.Г. 1535
Дзядыка В.И. 990
Дикий Ю.А. 696, 740
Димант М.Г. 42
Динник А.Н. 4, 17, 18, 49, 75, 82, 93, 94, 102, 111, 132, 162, 163, 177, 192
Дмитриева А.И. 1302, 1436
Додонов Р.А. 1122, 1184
Долгополов Е.Ф. 624
Долженков Ф.Е. 390, 565, 744, 877, 921
Доронин А.Д. 831, 855, 929, 1119, 1181
Дорофеев Г.А. 516
Дорофеев С.А. 631
Дорохов А.В. 539
Дорохов В.В. 1185
Дорохов Д.В. 243, 270, 392, 513, 681, 736, 925, 1099
Дорфман П.А. 1260
Дремов В.И. 425
Дриль В.Я. 425
Друкованый М.Ф. 471
Дубинский А.А. 911
Дубинский М.И. 50
Дубнов Л.В. 848
Дударев Л.Е. 419, 425, 515
Дудник М.З. 515, 884, 922, 1005, 1059, 1105, 1230, 1325, 1439
Дулин В.С. 197, 245, 296, 404, 406, 407, 448, 522, 676, 894
Дуплякина Е.Я. 447
Дьяков В.А. 603
Дьякова Г.Б. 598
Дьяковский В.Б. 839, 841
Дьяченко С.К. 337
Дюдкин Д.А. 719, 812, 833, 1186, 1423, 1593
Дядык В.Н. 280, 468, 523
Евдокимов Ф.И. 382, 449, 478, 484, 490, 524, 554, 580, 600, 640, 662, 677, 680, 745, 766, 813, 814, 826, 847, 882, 898, 923, 924, 983, 1002, 1047, 1081, 1123, 1138, 1193, 1218, 1219, 1343, 1536
Егоров В.С. 734
Егоров Н.Т. 1142, 1456
Еликин В.Д. 853
Елишевич А.Т. 371, 450, 613, 767, 795, 815, 856, 872
Ельяшевич М.Г. 133, 220, 249, 263, 348, 355, 365, 571
Емченко Ю.Б. 934
Еремин Г.П. 897
Ермакова В.Н. 1428
Ермошенко Н.Н. 757
Еронько С.П. 903, 1124, 1539
Ерофеев И.Е. 732
Ерхов Г.П. 627
Есауленко В.О. 986, 1224, 1597
Есипчук К.Е. 778, 887
Еськов А.Л. 859, 1017
Ефименко С.П. 565, 821
Ефимов А.В. 491
Ефремов И.Е. 848
Еффрос Б.М. 1253
Єрмаков В.М. 1433
Єфименко К.Н. 1452
Жадан А.В. 1040
Жарикова М.А. 547, 588, 614, 763, 794, 805
Жебровская Е.И. 887
Жеданов С.А. 448, 501, 555, 614, 661, 763, 805, 857, 938, 1003-1005, 1028, 1033, 1072, 1073, 1125, 1126, 1388
Жежелевский Ю.А. 736
Желиховский В.К. 439
Желиховский Х.М. 641
Желудченко В.И. 1096
Живченко В.С. 639
Жидких И.Г. 443
Жидченко В.Д. 524, 545, 554, 556
Жизлов Н.И. 212, 392, 625, 816
Житленок Д.М. 1337
Жуйков В.Я. 1441, 1500
Жуков А.И. 367
Жулябин В.И. 905
Жумахов И.М. 206
Журавель А.В. 1138
Журнист В.И. 380
Забигайло В.Е. 799, 873
Заболотный А.Г. 1204
Заболотный И.П. 1230
Заварова И.С. 940
Заика К.П. 242, 525
Зайцев А.А. 874
Зайцев В.И. 720
Зайцева Н.А. 169
Запорожец М.Я. 388, 391
Заруев В.М. 234
Заря А.Н. 206, 404, 407, 676, 894
Заславский Ю.З. 316
Захаров Н.И. 1186
Зац Е.Л. 761
Зборщик А.М. 683, 975, 976, 1000
Зборщик М.П. 372, 392, 408, 420, 438, 539, 574, 580, 615, 619, 658, 662, 681, 702, 746, 813, 834, 875, 876, 886, 896, 901, 952, 974, 981, 1012, 1034, 1044, 1045, 1054, 1087, 1088, 1111, 1127, 1136, 1151, 1152, 1156, 1159, 1189, 1202, 1203, 1209, 1210, 1212, 1230, 1238-1241, 1269, 1272, 1345, 1387, 1444, 1474
Збыковский Е.И. 1601
Зверев М.И. 442, 684
Звягильский Е.Л. 1331, 1445
Згуровский М.З. 884
Зеленiн В. 1586
Зенин В.И. 638, 848
Зехов В.В. 358, 362, 378
Зиборов Г.Г. 728
Зима П.Ф. 762, 910
Зинин В.М. 853
Зиновьев Л.М. 1015, 1313, 1446
Зинченко И.Н. 905
Зинченко О.В. 887
Зобнин А.Д. 755
Золотко О.А. 1330, 1425
Зори А.А. 897, 1040, 1270, 1271, 1414, 1441, 1500, 1519, 1520, 1541, 1542
Зори А.С. 270
Зорин А.Н. 799
Зоря М.Н. 682
Зубков В.В. 1128, 1289
Зуенков В.М. 781
Зык Ю.Е. 388, 391
Иваненко В.И. 884
Иваницкий С.В. 838
Иванов А.И. 509, 563, 565, 927, 1069, 1096
Иванов Б.Е. 661
Иванов В.В. 647, 840
Иванов Е.Т. 1410
Иванов И.П. 298
Иванов Н.И. 382, 430, 484, 491
Иванов П.Н. 63
Иванова Р.М. 1026, 1187, 1188
Иванченко Б.Н. 1410
Иванченко Г.П. 442
Ивачев Л.М. 384, 461, 485, 526, 698, 817, 820, 858, 1129, 1135
Иващенко В.М. 1142
Игнатов И.Ф. 336
Игнатов Н.Н. 112
Игнатович Н.В. 899
Измайлова М.К. 945, 1008
Изысзон Н.Б. 680
Ильенко С.М. 373, 393, 394, 642, 651
Ильин А.И. 1119, 1178, 1180, 1181
Ильин Г.Я. 1178, 1180, 1181
Ильина Г.А. 741
Илюкович Б.М. 945, 1008
Имас А.Д. 231, 315, 518
Иодко Э.А. 357
Иордан М.В. 918
Ирклиевский В.Д. 602
Исадченко В.С. 352
Исаев Е.И. 514
Исер Б.И. 442
Ихно В.А. 727, 740
Кiстьянц Є.В. 1108
Кабанов А.И. 929
Кагадаев А.А. 395
Каждан А.Э. 626
Казаков А.А. 452, 509, 563, 1075
Казаков В.А. 884
Казаков В.Б. 736
Казакова Е.И. 1147, 1201, 1279
Казанцев Е.И. 330, 527, 528, 582, 940
Казачков Е.А. 472
Калiнiченко О.I. 1129, 1130, 1135
Калафатов П.И. 125-127, 129, 201, 470
Калафатова Л П. 1019, 1048, 1091, 1221, 122, 1297-1299
Калашников А.М. 486
Калашников В.В. 480
Калашников В.И. 768, 835, 1076, 1077, 1503, 1544, 1545, 1604, 1620
Калинин В.В. 895
КалининВ.П. 734
Калиниченко О.И. 595, 1032, 1190
Калинковицкий И.Д. 31
Кальницкий Я.Б. 603
Каминский И.Н. 190
Капко Э.Я. 820
Каплун П.Р. 514
Каплунов И.З. 326
Каплунов Р.П. 165
Каплюхин А.А. 1522
Капустин Н.Г. 736
Каракозов А.А. 1032, 1130
Карась С.В. 576, 577, 836, 838, 909, 911, 1230
Карлин П.И. 491, 583, 663, 699, 721, 747, 769
Карлова Н.Н. 263
Карманов В.Ф. 494
Карначев А.С. 1402
Карпенко З.Г. 447
Картозия А.Т. 74
Карцев И.К. 579
Карцелин Е.Р. 1041, 1071
Карюхин А.А. 897
Кас'ян А.М. 1185
Касаткин О.Г. 717
Касьян Н.Н. 925
Катiлова М.А. 1503
Кауфман С.И. 1501, 1502
Каховский Н.И. 370
Кац А.Б. 911
Кацен Л.Г. 213, 236, 317, 340, 395, 431, 453, 503
Качан И.В. 871, 984, 985
Качко Ю.Я. 374, 529, 677, 700, 733, 814
Кашаев В.М. 734
Кашкаха В.Е. 748
Кащеев В.И. 150
Каялов Г.М. 626
Керкез С.Д. 1337
Кессарийский Ю.В. 653
Киклевич Н.А. 50, 103, 307, 341, 515, 584
Киклевич Ю.Н. 341
Кикта А.И. 974
Киктев Н.А. 1452
Кипко Э.Я. 461, 485
Кирикилица С.И. 510
Кирюков В.В. 973
Кислун В.А. 1101, 1607
Кичигин В.А. 380
Классен Э.Я. 398
Клецкин Е.Я. 796
Клименко В.М. 421, 432, 454, 455, 507, 558, 565-567, 570, 581, 585, 616, 631, 632, 734, 749, 755, 821, 868, 1387
Клименко О.П. 905
Климов А.А. 996
Клягин Г.С. 775, 1026, 1348, 1546
Ковалев Г.М. 971, 1078
Ковалев А.В. 918
Ковалев А.И. 983, 1599
Ковалев А.П. 359
Ковалев Г.М. 631, 1547
Ковалев Е.Б. 403, 823
Ковалев И.Н. 626
Ковалев К.Е. 730
Ковалевская В.И. 557
Коваленко В.В. 1446
Коваленко В.С. 884
Коваленко И.Н. 480
Коваль Т.Ф. 213, 236
Коган Е.А. 305
Коган К.Б. 336
Козаченко В.В. 397
Козельская В.Т. 996
Козельский И.Т. 996
Козловский Г.И. 682
Козунов В.Г. 766
Козыряцкий Л.Н. 713, 989, 1029
Койбаш В.А. 133, 152, 153, 282, 299
Колесник П.Т. 571
Колесников Е.Г. 387
Колесникова Н.Н. 573, 624
Колесов О.А. 466
Колесов О.Н. 933
Колесов П.О. 891
Кологривова Л.Н. 761
Колоколов О.В. 681, 695, 896
Коломиец А.Ф. 1003, 1033, 1072, 1125, 1135
Коломиец В.С. 1349
Коломоец А.В. 389, 586, 595, 770, 1273
Колос Е.П. 756
Колосков Н.И. 336
Колосов Л.В. 657
Колосюк В.П. 696, 913
Колот А.М. 728
Колчев Е.В. 664, 725
Кольчик Е.И. 1207
Кольчин Є.Ш. 1284
Комарова Е.К. 124, 241
Комарь П.Я. 1190
Коммодов Н.В. 267
Компанеец В.Ф. 483
Компанец В.А. 666
Компаниец Т.Н. 807
Кондорский Р.И. 137
Кондратьев А.Е. 1160
Кондратюк С.Е. 761
Кондрахин В.П. 1260
Кондрахин П.М. 220, 230, 308, 336, 470, 535, 800
Кондрацкий В.Л. 1096
Конищева Н.С. 1173
Коновалов Л.В. 567, 570
Коновалов О.В. 1198
Коновалов Ю.В. 434, 473, 566, 587, 744, 790, 844, 977
Кононенко А.П. 1029
Кончатный Д.П. 337
Коптиков В.П. 913
Копырина В.С. 909
Коренев В.Д. 1270, 1271
Корепанов К.А. 358, 362
Коринев Б.Я. 911
Корниенко Н.Т. 725
Коробкин В.А. 66
Коробов В.К. 403
Коробчанский В.И. 154, 214-216, 332, 338, 344, 360, 409, 459, 487, 559, 560, 617, 618, 722, 1131, 1132, 1501, 1502
Коробчанский И.Е. 38, 134, 178, 457, 1387
Коровяковский Д.З. 318, 375
Королев В.Г. 542
Король В.Я. 153, 299
Коротких М.В. 850
Корчагин В.А. 331, 665, 723, 724, 791
Корчемагин В.А. 637
Косарев В.В. 1084
Космодамианский А.С. 611, 672
Косов О.Л. 1503
Косолапов Ю.Ф. 1549
Косолапова Н.В. 542
Костенко А.Г. 1017
Костенко В.И. 435, 652, 1003-1005, 1033, 1125, 1126, 1134, 1597
Костин И.С. 1085
Костогрызов В.С. 135
Костоманов А.И. 819
Костылев Н.П. 442
Костюк И.С. 1099, 1117, 1185, 1223, 1550
Костюкевич Ф.В. 184, 279, 387
Коткин А.М. 355, 365
Котлов Э.С. 532
Котляревский Е.М. 940
Котов М.А. 603
Котровский М.М. 135
Коцегуб П.Х. 725, 1079, 1230
Кочергин В.Г. 1551
Кошанський М.А. 283
Кошелев К.В. 458, 619, 726, 771, 792, 879, 899
Кравец В.А. 1448
Кравец В.И. 468
Кравцов В.А. 816
Кравцов В.В. 1096, 1104, 1133, 1171, 1213, 1214, 1258, 1259, 1450, 1509, 1512, 1527, 1538, 1553
Кравченко В.М. 1493, 1606
Кравченко Е.В. 488, 524, 701
Кравченко О.В. 1458
Кравчинский С.Ю. 336
Кравчук А.Н. 990
Крамарев Б.Н. 59, 67, 83
Красавец Н.И. 509
Красавцев Н.И. 376, 410, 422, 563
Краснопояс Л.И. 772
Краснянский М.Е. 880, 1449
Красюков Е.М. 983
Кратт О.А. 1552
Краузе Л.А. 1000
Крахмалев А.А. 336
Кренев А.Н. 830
Кренида Ю.Ф. 1036, 1427
Кржеминский Л.К. 898
Кривоберец Б.И. 837
Криволапов А.Н. 1134
Кривоносова Ю.И. 390
Крикунов Б.П. 1010
Крот В.И. 1289
Круглiков Ю.Ф. 1427
Крулькевич М.И. 620
Крупман Л.И. 719
Крупник Н.Д. 62
Крым В.С. 5-8, 27, 28, 32, 39, 40
Кубышкин А.А. 537
Кудинов Ю.А. 552
Кудинов Ю.В. 905
Кудряшова Л.В. 611, 1192
Кузин А.В. 1480
Кузнецов А.М. 1480
Кузнецов Б.А. 387
Кузнецов В.Г. 764
Кузнецов В.Н. 736
Кузнецов К.К. 400
Кузнецов М.Д. 63, 134, 214-216, 224, 240, 253, 259, 272, 291, 332, 338, 457, 459, 560, 588, 1387
Кузнецов Ю.А. 478
Кузык И.Н. 1252
Кузьменко А.Х. 710
Куликов Н.И. 807
Куликов Я.П. 376, 410
Кулишов А.Н. 983
Кульбiда Н.І 1339
Кульбачный И.Г. 70
Кунцевич В.М. 1475
Купиков Я.П. 376
Куракалов А.Н. 871, 984, 985
Курбатов Ю.Л. 927, 1104, 1171, 1450, 1553, 1554
Курганов В.А. 1000
Курдюмов А.А. 807
Куренный Э.Г. 425, 515, 626, 764, 939, 1230
Курило И.А. 860, 941
Курилов А.И. 503
Куропатова А.А. 609
Кутовой В.И. 313
Кутузов Б.Н. 638, 848
Кухарев В.Н. 766
Кучеба П.К. 653
Кучер А.Г. 580
Кучер А.Т. 662, 813, 898, 1193
Кучер Р.В. 666
Кучеренко Т. 1426
Кучеров П.С. 26, 132, 162, 177, 192
Кучерук С.А. 1165
Кушаковская И.В. 906, 907
Кушнерев Д.М. 370
Кушнеров П.И. 638, 848
Кущ А.М. 485
Кхепуфи А. 1154
Лаврик В.Г. 612, 456, 485
Лавриненко В.В. 1232, 1563
Лагунов М.А. 433
Лазарева Л.К. 1232, 1563
Лазаренко А.И. 433
Лазаренко Е.К. 530, 531
Лангштейн М.С. 703
Ландик В.И. 1472, 1531
Лапко В.В. 599, 1051
Ларин А.М. 1049, 1230
Ларин Ю.В. 342
Латыш В.Т. 530, 531
Латышев В.В. 807
Лебедев В.К. 785
Лебедев Н.Н. 418, 504, 506, 710
Лебеденко В.И. 387
Лебединский Б.И. 236
Леве Н.Ф. 39, 41
Левенштейн М.Л. 510
Левенштейн М.П. 534
Левин Е.М. 444
Левин М.З. 234, 411, 621, 775
Левин С.Л. 514
Левит В.В. 844, 1093, 1595, 1598, 1603
Левицкая О.К. 859
Левицкий В.М. 1017
Левченко В.Г. 994
Левченко В.Н. 793
Левченко Г.Г. 1017
Леедер О. 637
Лейбов Р.М. 25, 29, 44, 71, 95, 120, 136, 170, 194, 220, 246, 255, 308, 324, 405, 460, 673
Леонов О.Л. 1086
Лесик Л.Н. 421
Лесина М.Е. 1038, 1039, 1137, 1192
Лесовой В.В. 1000
Лещинский М.Ф. 148
Ливинцев А.Г. 767
Лидин Г.Д. 168
Линник Н. 141
Липинский В.В. 1021, 1274, 1418
Липкович С.М. 76, 96, 212, 219, 243, 245, 264, 348, 361, 392, 408, 412, 504, 702
Литвиненко А.Ю. 921
Литвинский Г.Г. 788
Лихтарников Я.М. 251, 274, 301
Личин А.Я. 218
Лобков Н.И. 1370
Лобов В.Л. 774
Ловиненко В.И. 983
Логвинов Н.Г. 958, 1050
Лозовский С.Л. 26
Лопатко А.П. 677
Лопатов О.А. 832
Лотоцький А. 900
Лоханин К.И. 315
Лукичев А.В. 1561
Лукьянов М.Р. 317, 340, 431
Лукьянов П.Ф. 400
Лунев С.Г. 1204
Луценко О.В. 772
Лученко К.Ф. 756
Лушникова В.А. 485
Лысак Л.И. 716
Лысенко Н.М. 1084, 1529, 1530
Лысиков Б.А. 379, 385, 396, 423, 467, 969, 970, 1522, 1555, 1603
Лысяков В.Ф. 418, 554, 701
Львов М.А. 135
Любарский И.М. 343
Люев А.И. 397, 442
Лях А.В. 983
Ляшенко В.Г. 972, 1322, 1358
Мадар А.Е. 722
Майзлин Ю.С. 62
Майоров С.И. 974
Макаренко В.П. 1451
Макаров А.А. 987
Макаров Л.В. 820
Макаров М.И. 773, 895, 1040, 1041
Макеев Т.П. 62
Максименко Д.М. 719
Максимов А.М. 179, 283, 489
Максимов В.Л. 231
Максимович В.А. 578
Малашкина В.А. 989, 1009
Малеев В.Б. 794, 1009, 1050
Малеев Г.В. 279, 387, 470, 661, 843, 1387
Малец Т.В. 234
Малиновский Б.Н. 802
Малов В.П. 474
Малыгин С.С. 794
Малышко И.А. 1048, 1236
Малышко Н.И. 781
Мальчева Р.В. 1051
Мамутов В.К. 703, 738, 757, 1515
Маняк Н.А. 1010
Маренгольту Г. 1399
Маренич К.М. 1324
Маренич К.Н. 1080
Маринин А.В. 514
Маринцев С.Н. 1593
Маркин А.Д. 1351
Марков Г.И. 478
Марков Н.А. 794, 1035
Мартовицкий В.Д. 847
Мартякова Е.В. 781
Марченко К. 27
Масленко Л.М. 1185
Маслий А.К. 496, 718
Маслий К.А. 562
Маслов В.А. 1509
Маслова Н.А. 1452
Масляев В.С. 750, 1044, 1045
Матлак Е.С. 822
Матулевська Н.П. 1339
Матюнин В.С. 638
Матюха П.Г. 1011, 1048, 1236, 1305
Махмудов А.Г. 1133
Махорский Ю.Л. 838
Маценко В.Н. 535, 800, 1307
Мачай Т.О. 1100
Мачикин В.И. 639, 683, 775, 1387
Медведев Б.И. 295, 348, 358, 362, 378, 397, 429, 438, 590, 622, 774
Медунов В.К. 243, 245, 500
Меерович И.М. 398
Межаков В.А. 843
Мелешко А.М. 566
Меликсетов С.С. 363
Меллер Э.Ф. 14, 15, 33, 45
Мельник С.М. 447
Мельничук Ю.Е. 1179
Мессерле К.В. 46
Метельский В.П. 664
Мигуля П.С. 1111
Мизин Б.М. 1048, 1236
Мизина Е.В. 1357
Микуляк О.П. 829
Миличенко С.Л. 785
Минаев А.А. 734, 776, 868, 881, 945, 963, 974, 977, 983, 997, 1008, 1092, 1112, 1148, 1194-1199, 1216, 1217, 1221, 1222, 1234, 1275, 1276, 1293-1299, 1318, 1319, 1331, 1347, 1352-1354, 1356, 1376, 1377, 1378, 1382-1385, 1395, 1400, 1405, 1453-1455, 1457, 1482, 1483, 1485-1489, 1510, 1556-1558, 1560, 1590, 1592, 1618
Минаев И.М. 270, 271, 804
Миндели Э.О. 704
Миндюков Ю.И. 1315
Минзюк А.М. 929
Минин Л.В. 983
Минкова В.Н. 759
Миргородский В.Г. 690, 780, 825
Мирний О.В. 978
Мирный В.В. 682, 946, 1162, 1330, 1425
Мироненко Л.П. 1147, 1201, 1279
Миронов М.Е. 433
Мирошников С.И. 495, 504, 630
Митченко Е.С. 916
Михайлов А.Н. 1019, 1048, 1091, 1139-1141, 1157, 1221, 1222, 1297-1299, 1332, 1459, 1561
Михайловский Т.Л. 1200
Михальский С.З. 814
Михальченко М. 1426
Михеева М.П. 1317
Михелис А.В. 510
Михневич В.Ф. 892
Михненко А.М. 1086
Мищенко Н.И. 1144, 1145
Мищенко С.Н. 510
Могильный С.Г. 381, 782, 866, 1427, 1562
Могильный С.С. 682
Мозговий В.Г. 1322
Мозговой В.И. 1042, 1358, 1563, 1564
Моисеев Г.В. 729
Моисеев Г.С. 756
Моисеева Н.В. 1476
Мокин Б.И. 884
Молдавский Л.А. 685
Молчанов И.И. 1160
Момот А.И. 1277
Момот С.В. 1442, 1480, 1489
Момутов В.К. 757
Моргунов А.В. 812, 861
Моргунов В.М. 1619
Мордасов В.И. 1369
Морель П. 1187
Мормуль В.К. 463
Мороз В.Д. 1223
Морозов И.Ф. 358, 362, 378, 397, 429, 464, 465, 493, 643
Морозов М.Н. 974, 1054
Морозова Е.Н. 366
Мосинец В.Н. 848
Москаленко Э.М. 686, 687
Мотузенко Б. 1586
Муза Д.Е. 1497
Музыкантов В.К. 415, 682
Мустель П.И. 601
Мухопад Н.Д. 140, 424, 535, 592, 751, 800, 947, 1101, 1346
Мяснянкин В.В. 495
Навка И.П. 983, 1146, 1322, 1341, 1373, 1586
Нагорный В.Н. 564
Нагорный Ю.Н. 863
Надтока Т.Б. 1193
Назимко В.В. 896, 1331
Назимко Е.И. 1278, 1445
Найденко И.С. 266, 644, 669
Найдыш А.М. 34, 55, 64, 84, 156, 167, 243, 290, 319, 348, 474, 506, 532, 705
Найдыш А.Я. 400
Найдыш Р.М. 420, 438
Налча Г.И. 587
Намакштанская И.Е. 772
Натонсон М.Э. 589
Наумов А.Я. 1446
Некоз А.В. 26
Некрасовский Я.Э. 348, 400
Непалышев А.А. 442
Непомнящий И.Л. 195, 259, 303, 320, 346
Нескородеев Ю.А. 1138
Нестеренко Б.И. 1156, 1476
Нестеренко Л.П. 534, 564, 594, 623, 670
Нестеренко Р.Д. 552
Неудачин Г.И. 595
Нечепорук З.С. 344
Нечипоренко Т.Б. 974, 1106, 1497
Нечитайло В.Н. 918
Нечушкин Г.М. 598
Нижник А.В. 1506
Низимов В.Б. 884
Никитин Л.Н. 979
Никишин В.А. 461
Николин В.И. 363, 379, 396, 423, 466, 467, 494, 561, 686-688, 799, 822, 862, 873, 883, 1149, 1204, 1289, 1369, 1387
Никольский И.Л. 157, 235, 252, 273, 312, 863, 1205, 1387
Никольский С.И. 265, 300, 377, 462, 651, 682
Никольский Н.А. 51
Никонов Г.П. 766
Никулин Э.К. 950, 1120, 1150
Нильва Э.Э. 288
Нікiтiн М. 1359
Ніколайчук В.Є. 1607
Новакова Л.А. 594
Новик К.О. 114
Новиков А.О. 879
Новиков Е.Е. 492
Новикова О.Ф. 781
Ноздрачев В.А. 1043
Норовский А.А. 334
Носач А.К. 1206, 1207, 1226, 1284, 1370, 1386
Носенко С.И. 535
Носенко Ю.А. 1208
Носенко Ю.Л. 1046, 1089
Носков В.А. 818
Носов В.Г. 744, 877
Носовицкий Б.М. 148
Обабков В.К. 928, 948
Обухов А.Н. 657
Овсяников М.Ф. 714
Овсянников В.П. 1417
Овчаренко Т.И. 1225, 1444
Оглоблин В.Д. 387
Оглоблин Д.Н. 35, 52, 68, 85, 104, 113, 115, 121, 123, 137, 138, 143, 146, 155, 168, 180, 196, 237, 238, 243, 248, 256, , 265, 267, 300, 304, 324, 333, 364, 377, 415, 416, 462, 645, 646, 682
Оглоблин Л.Н. 311, 348
Оглоблин Н.Д. 710, 795
Оголобченко А.С. 950, 1120, 1150
Ожерельев Д.И. 239, 240, 305, 469, 706, 1007, 1037
Озерной М.И. 460
Олiфiренко В.В. 1143, 1591
Олейников А.А. 984, 985, 1211, 1393
Ольшанская Н. 482
Омельченко А.Н. 333
Онищенко А.М. 454, 455, 558, 565, 631, 632, 749, 868
Онищенко В.П. 352
Онищенко Ю.А. 270
Онищук В.П. 1423
Оришин Л.М. 857
Орлов В.В. 86, 116, 243, 284, 286, 295, 347, 417
Орлов Д.В. 1525
Орлов И.В. 840
Орлова Н.А. 703
Оробцев В.В. 1107
Осика В.I. 1028
Осипов С.Н. 653
Осокин В.В. 746, 875, 876, 1034, 1269
Осокин П.А. 279, 387
Остапенко А.Л. 434, 790
Остапенко М.А. 737
Островский С.Б. 168
Островский Э.И. 727
Островский Э.П. 740, 1134
Откидач В.В. 707, 748, 885, 902
Офенгендени Н.Е. 206
Ошовская Е.В. 1606
Ошовский В.В. 1391, 1494, 1602
Пiдтикалов О.С. 1162
Пiлюгин В.І. 1284
Павлишин В.И. 531
Павлова М.А. 46
Павлова Ю.Н. 565
Павловский В.А. 590, 1394
Павловский М.А. 884
Павлыш В.Н. 1061, 1220, 1252
Падьянов И.Н. 148
Пак В.В. 444, 557, 598, 732, 1013, 1046, 1050, 1060, 1089, 1147, 1201, 1208, 1279, 1387
Пак В.С. 20, 23, 87, 97, 166, 168, 197, 211
Палант Г.Я. 889
Палеев Д.Ю. 888
Палей С.Б. 739, 741
Палис Ф. 1077, 1604
Палкина С.В. 1512, 1538
Пампура Д.П. 425, 515
Панасенко А.И. 1044, 1045
Панов Б.С. 345, 530, 531, 637, 752, 863, 1162, 1330, 1387, 1425, 1578-1583
Панфилова Т.С. 937, 1211, 1393
Папазов М.Г. 265, 300, 377, 381, 462, 682
Папаяни Ф.А. 950, 1029
Папушин Ю.Л. 795, 1030, 1050
Парамошин А.П. 844
Парахин Н.Ф. 639, 1213, 1214, 1584, 1585
Парфенюк А.С. 1044, 1045
Пархоменко А.И. 855, 911
Пархоменко Д.М. 647, 927
Пархоменко Н.Д. 919
Пастухова И.С. 305
Патаман А.П. 647
Пашков В.И. 974, 1497
Пащенко В.С. 713, 1029
Педос В.А. 1133, 1153
Пент С.С. 1331
Перевага А.К. 753
Перерва П.Г. 1552
Перм'яков В.В. 114
Перхач В.С. 878
Першаков Ф.А. 22
Песковатский А.А. 64
Песоцкий М.К. 638
Петренко А.Г. 842, 865
Петренко А.Д. 1014
Петренко Е.В. 382, 660
Петренко С.Я. 889
Петренко Ю.А. 879
Петров А.М. 270, 286, 347
Петров В.М. 833
Петрушкин Г.В. 1259, 1530
Петрушкина А.П. 594
Пивень Ю.А. 824
Пивоваров В.П. 571
Пилипец В.И. 595, 1135, 1155, 1190, 1290, 1291, 1374, 1479
Пильский И.Я. 346
Пилюгин В.И. 1067, 1223
Пилюшенко В.Л. 716, 717, 761, 903, 1254, 1303, 1442, 1489
Пилюшенко Р.А. 761
Пипко В. 164, 445
Пироженко Н.Г. 775, 1090
Пирский А.А. 710
Пирязев Д.И. 390
Писарев А.А. 807
Писаренко Б.А. 506
Писаренко Ф.А. 921
Пискун В.Т. 147
Питаленко Е.И. 824, 1491
Плаксин В.И. 624, 753, 797
Плаксина Н.Г. 624
Плахотный Л.Г. 752
Плетнев А.И. 969, 913
Плеханов П.С. 566
Побалков В.Н. 397, 442
Поважный А.С. 1254
Поважный С.Ф. 1254
Поварин И.П. 478
Поверенный А.И. 1225
Повещенко А.М. 418, 533, 625, 648, 709, 754, 953, 954, 985, 1024, 1047
Повх И.Л. 516, 897
Погарцев А.В. 983
Погоржельский В.И. 421, 567, 570, 616, 755
Погребной Э.Н. 498
Подколзин П.С. 109
Подкопаев С.В. 1369
Подопригора И.Д. 453
Подтыкалов А.С. 1085, 1099, 1117
Пожидаев С.Д. 1154
Поклонский Ф.В. 1535
Поклонский Ф.Е. 1409
Покровский Н.М. 347
Полетаев Ю.А. 1346
Полозов О.Ю. 485
Полозов Ю.А. 461
Полтавец В.И. 899
Полуновский Р.М. 778
Полухин В.П. 755
Полухин П.И. 755
Поляк Е.В. 725, 750
Поляков Н.С. 31, 69, 124, 187, 218, 241, 306, 354, 471, 492, 564, 603
Помарцев А.Д. 392
Пономарев А.А. 723
Пономарев В.И. 790
Пономарев В.С. 478
Пономарев В.Т. 915
Пономарев И.Ф. 684, 841, 904, 1082, 1116, 1301
Пономарева Н.Д. 594
Пономаренко А.К. 270, 271, 286, 295, 347, 417, 659, 788
Пономаренко Б.Е. 949
Пономаренко Б.Т. 949
Пономаренко Г.Я. 413, 437, 447, 508, 649, 818
Пономаренко И.Ф. 839
Попенко А.Я. 352
Попов А.Ф. 616, 916
Попов В.Л. 334
Попов В.С. 534
Попов М.И. 983
Посудиевский А.Б. 510
Потехина Н.Д. 807
Потураев В.М. 799
Походня И.К. 370
Почапский Н.Ф. 321, 383
Пресняков В.К. 285, 470
Приседский В.В. 842, 865, 1007, 1037, 1114, 1462, 1463, 1481, 1587-1589
Приседский Г.В. 603
Приходченко Ф.В. 510
Прокопенко Н.Д. 733, 757
Прокопенко Н.С. 739
Прокофьев В.П. 242, 408, 925, 926, 949, 1085, 1185
Прокофьева Л.Т. 628
Проурзин В.К. 148
Проценко В.П. 874
Пугачев В.И. 848
Пуздриев Л.К. 496
Пулеев С.Ф. 840
Пустовит Е.Н. 579
Пуханов А.А. 1386
Пуханова Л.С. 1206
Пухов Ю.С. 603
Пушкаренко Е.И. 263
Пушко И.П. 36
Пшеничный Ю.А. 1093
Пыжьянов Я.С. 732
Пьянков В.А. 72
Пясковский А.В. 489
Рабкин Д.М. 370
Рагозин Н.П. 972, 1016, 1094, 1146, 1242, 1300, 1341, 1373, 1451, 1490, 1594
Радевич Б.Л. 268, 269
Радченко В.Н. 631
Разгильдеев Г.И. 740
Райхер М.Е. 25
Райхман Д.А. 206
Рассуждай Л.П. 1511
Рафiков Г.Ш. 1596
Рафалович А.И. 399
Рахний И.Е. 860
Редзiо О.Г. 1162
Резник М.Г. 588
Резняков А.А. 829
Рейзенкинд И.Я. 138, 181, 267, 304, 322, 364
Рекун В.В. 1422
Рекшинский В.С. 220, 244, 310
Ренгевич А.А. 603
Рибалко М.П. 986, 1020, 1224, 1597
Риман Я.С. 696, 718
Рогозин Г.Г. 512, 930, 1049, 1225, 1230, 1389
Рогозин М.П. 943
Рождественська Д. 1586
Розанов Н.А. 599
Розанцев Е.С. 494
Розенбаум М.Г. 202
Розенберг Б.Л. 107, 109, 231, 279, 315
Розенвассер Г.Р. 1555
Ройтер А. 1068
Романенко В.И. 737
Росинский Н.Л. 638
Ростовский В.И. 1173, 1458
Рубин В.С. 781
Рудаков М.Л. 265
Руденко Н.Ф. 101
Руднев А.Е. 877
Рудь С.М. 884
Русанов В.А. 1273
Русанов Н.М. 296
Рутман Р.А. 141
Рыбалко В.И. 781
Рыбалко Н.П. 515
Рыбников Г.И. 983
Рыбникова Г.И. 964, 1121
Рыженков А.Н. 1599
Рябенко А.Н. 517
Рязанцев Н.А. 1226
Савельев Л.А. 845, 931, 1183
Савенко Ю.Ф. 348
Савин Б.В. 696, 913
Савин Г.Н. 168
Савранский К.Н. 587, 844
Савченко В.М. 515
Савченко Н.А. 752
Савченков Д.Я. 500
Сагаловский Ш.М. 338
Садовой А.В. 884
Саенко Г.В. 924
Саенко П.В. 529
Саламатов М.А. 384, 820
Салли И.В. 498
Саломатин М.А. 461
Саломатов Ю.А. 485
Салыга С.Я. 591, 745, 846, 847, 898, 923, 955, 956
Самойлов В.Л. 792, 1435
Самойлюк Н.Д. 354
Самылин В.Н. 650, 1600
Самылин Н.А. 650
Сапицкий К.Ф. 198, 212, 392, 474, 513, 538, 596, 620, 629, 630, 651, 681, 710, 758, 777, 819, 867, 925, 926, 949, 951, 957, 994, 1095, 1119, 1162, 1185, 1227, 1228, 1330, 1390, 1425, 1491
Саранчук В.И. 711, 730, 759, 1330, 1391, 1425, 1494, 1601, 1602, 1617
Сарапулов Ф.Н. 838
Саржан А.А. 1001, 1021, 1022, 1086, 1158, 1229
Сафонников А.Н. 370
Сахно А.В. 1497
Сачко В.П. 383
Свержевский В.Л. 385
Свидлер Н.М. 443
Святец И.Е. 856
Святный В.А. 425, 436, 667, 674, 1051, 1068
Седуш В.Я. 411, 568, 621, 689, 775, 796, 932, 1443, 1606
Селезень А.П. 597
Селезнев Н.Н. 352
Селивра А.А. 199, 406
Семенов А.Г. 1533
Семенов Е.Н. 342
Семенова Л.П. 542, 548, 1100, 1232, 1302, 1563
Семенченко А.К. 1493
Семка В.А. 752
Семыкин В.С. 1007, 1037
Сербин А.В. 796
Сергеев П.В. 1030, 1154, 1233, 1359
Сердюк Е.В. 781
Серегин Н.Н. 571
Середняков П.Я. 212
Сержантов В.Ф. 918, 1070
Серик А.Е. 1200
Серик Е.Л. 572
Серов В.И. 696
Сивокобиленко В.I. 1267, 1268, 1440
Сивокобыленко В.Ф. 652, 760, 999, 1159, 1230, 1394
Сивохин В.И. 926, 949, 1099
Сидоренко В.А. 713
Сидоренко Г.Н. 1142, 1458, 1546
Сидоренко И.Т. 535, 800
Сидоренко П.А. 247
Сидоров В.А. 1606
Сидорович В.Г. 598
Симон А.К. 551
Симониак В.Т. 307
Симонов А.А. 688
Симонов А.Л. 2, 73, 105, 117, 118, 125-129, 139, 149, 176, 201, 328, 334, 337, 352, 470
Синанян Р.Р. 181
Синельщиков Р.Г. 1044, 1045
Синчук О.Н. 949
Синявский В.Б. 342
Скаженик В.Б. 1085
Скаржинский В.И. 863
Скафа Б.Ф. 326
Скидан И.А. 1003
Скидан Ю.А. 949
Складановский Е.Н. 639, 683
Скляренко Е.В. 1076
Скляренко Є.Г. 1604
Скляров Н.А 1495, 1496
Скобцов Ю.Я. 914
Скоробогатов В.М. 848
Скочинский А.А. 168
Скрыпник В.А. 911
Скрыпник И.В. 611
Скуратов Г.А. 18
Славинская Л.В. 1220
Следнев В.П. 977
Следь Н.Н. 1097, 1160, 1495, 1496
Слепак А.В. 78
Слепнева Л.Д. 543, 837
Слепцов А.И. 633, 691, 802
Слепцов В.И. 983
Слипченко В.А. 752
Смiрнов О.М. 1393
Смирнов А.А. 1489
Смирнов А.И. 767
Смирнов А.Н. 1211, 1303, 1442
Смирнов В.Н. 684
Смирнов В.О. 1516
Смирнов Е.Н. 1559
Смирнов Л.И. 807
Смирнов Н.В. 275
Смирнов Н.Л. 13
Смирняков В.В. 788
Смоляницкий Я.А. 30, 41
Снеговая В.Д. 591
Сноведский Е.М. 535, 800
Соболєв М.П. 1544, 1620
Соколов В. 76
Соколов И.А. 47, 56
Соколов Н.М. 746
Соколова Н.И. 1053
Солдатенков Р.М. 321
Соловьев Г.И. 758, 1085
Соломичев Н.Н. 1176
Сопилкин С.В. 796
Сорокин В.А. 47, 56, 66, 70, 323, 376, 410, 422, 472, 509, 563
Сорокин О.В. 511
Спiвак В.М. 1500
Спектор Л.А. 315, 518
Сперанский Д.В. 914
Спиваковский А.О. 69, 440, 603
Спорыхин В.Я. 541, 712, 731
Сребный М.А. 574
Стадник В.И. 831
Стариченко Л.Л. 464
Старожилов Н.В. 735
Старостин С.С. 835
Стемковская Е.П. 772
Степанова Л.А. 611
Степанович Г.Я. 423, 539, 1178
Степанчук Д.Н. 641
Стец Л.Д. 1000
Стикачев В.И. 638, 848
Стоев И.С. 150, 202, 221, 288, 349, 366, 439, 680, 987
Стоев П.И. 987
Стороженко М.А. 562
Стрелец А.И. 934
Стрельников В.И. 994, 1399, 1503
Стрельцов В.И. 866
Строк В.И. 798
Стукало В.А. 358, 362, 378
Стульников В.И. 664
Стягун А.В. 1476
Сулима А.А. 1101, 1175, 1307, 1386, 1388, 1607
Сумин В.А. 757, 781, 1138
Сумин И.Ф. 696, 913
Сусленков Б.Д. 822
Суслов О.П. 491
Сухаревский М.Я. 22
Сухов А.В. 116
Сынков С.Г. 1525
Табачников Г.Г. 594
Танчер В. 1426
Таранов П.Я. 26, 222, 245, 270, 271, 295, 335, 348, 456, 569, 1595, 1598
Тарасевич В.И. 1050, 1240
Тарасенко В.К. 286, 358, 362, 397, 429, 464
Тарасенко В.П. 884
Тарасенко Г.Д. 1306, 1408, 1533
Тарасова Г. 482
Тарасьева Л.В. 1193
Тарновский И.Я. 329
Тартаковский Б.Н. 471
Темнохуд В.А. 1289
Терехов С.В. 1401
Терещенко В.П. 1043
Тимофеев Б.Б. 519
Тимофеев Ю.Д. 737
Тимошевська А.А. 451
Тимошенко Г.М. 762, 803, 810, 910
Тимошкин В.А. 225
Тимуш М.М. 495
Титенко С.М. 893, 984, 985
Титиевский В.И. 1402
Титков Н.И. 641
Титлянов А.Е. 755
Тишков В.Я. 844
Ткалич К.Н. 473, 566
Ткач В.Я. 467, 668, 1044, 1045
Ткачев В.С. 737
Ткаченко В.Н. 779, 982, 985, 993, 1024
Ткачук Л.Г. 530, 531
Товпенец Е.С. 147, 309, 367
Токарев В.С. 150
Толкачев А.Ф. 1506
Толпыго О.Б. 860
Толстой К.П. 442
Томасов А.Г. 597, 726, 771, 792
Травник С.В. 300
Травник С.Ф. 265, 377, 462, 682
Траубе Е.С. 401, 496, 562, 577, 669, 690, 696, 780, 825, 912, 913
Трофiмюк В.К. 1497
Троянский А.А. 1003, 1005, 1072
Трумбачев В.Ф. 458
Трушлевич В.И. 133
Туренко Ю.Д. 974, 1106
Тутова В.И. 591
Туяхов А.И. 509, 563, 1186, 1608, 1609
Тылкин М.А. 692
Тыренко И.Б. 723
Тю Н.С. 1403
Тюркян Р.А. 704, 840, 1603
Убийко А.М. 696
Удодов И.А. 1114, 1481
Улитин Г.М. 1027
Умнов А.Е. 888
Умрихин А.Н. 494
Уржимов В.И. 380
Усачева Г.М. 983
Устименко С.В. 881
Ухо И.И. 99, 183, 243, 258, 348, 475
Файбисович И.Л. 71
Файвішенко Л.В. 1514
Фанштейн И.В. 571
Федоренко А.Н. 972
Федоров Б.Ф. 543
Федоров Е.М. 849
Федоров М.М. 849
Федорова Л.А. 974
Федотова Л.А. 1162
Фейгин Л.М. 315
Фельдман Л.П. 599, 633, 674, 691, 935, 1136, 1163, 1310
Фенченко П.Н. 449, 600, 640, 826
Филатов И.А. 417
Филатов Н.И. 448
Филиппов А.М. 325
Филиппов В.М. 387
Филиппов С.И. 472
Филиппов Э.Л. 616, 755
Филонов П.В. 48
Фиман Я.С. 913
Финагин В.В. 1017
Финкельштейн З.Л. 685
Фиолевский Д.П. 1432
Фисенко Г.Л. 462, 682
Фокин В.А. 150, 221
Фоменко Д.И. 307
Фомичев В.И. 1085
Фридман И.С. 684
Фридман Л.Г. 848
Фрумин И.И. 370
Фунт Е.Н. 26
Фурман Ю.В. 877
Хабермас Ю. 1242
Хазанович Г.Ш. 635, 800
Халатов А.А. 936
Ханова И.В. 571
Харин А.И. 804, 937, 963
Харлашкин К.Н. 584
Харченко В.А. 631, 1107
Хейфиц С.Я. 601, 634
Хербута Р. 1373
Херсонский Л.В. 107
Хламов М.Г. 1270, 1271
Хмелевский И.А. 1165
Ходос Г.И. 1331
Хорин В.Н. 315, 602
Хорошайлов Н.Ф. 232, 233, 247, 250
Хорхордін О.В. 1540, 1548
Хохотва Ю.Н. 825
Храмов А.А. 697
Хронюк I.В. 938
Худек М. 651
Худолей О.Г. 1085
Цапенко Г.И. 654
Цапов Г.П. 902
Целковский Г.Ф. 648
Цольвег Н.К. 57, 100
Цукерник Л.В. 764
Цыбко С.А. 463, 545
Цыбко С.С. 677
Чальцев М.Н. 1177, 1250
Чебаненко К.И. 535, 800
Чеботарев В.А. 359
Чекавский В.И. 630
Чепак А.А. 584
Череватский Д.Ю. 1346
Черкасский Б.И. 500
Чернавкин Н.Н. 112
Чернегов А.А. 326
Черненко Т.Т. 739
Чернов К.С. 638
Черныш В.П. 785
Черняев В.И. 1156
Черняк И.Л. 695, 736
Чеснокова О.В. 1061, 1220
Чечков Л.В. 284
Чиликин А.И. 1412, 1511
Чистик М.Я. 386, 443, 497, 546, 671, 850, 994
Чичикало Н.И. 1127, 1166
Чичило Г.К. 840
Чуищев В.М. 1494
Чумак С.А. 26, 140, 351
Чуманов Ю.М. 565
Чумаченко Е.В. 1017
Чумаченко Н.Г. 708, 729, 738
Чупайленко А.А. 1417
Чупика А.Н. 889
Чуприна Л.К. 794
Чуркин В.К. 358, 362, 378
Чурсин Н.И. 288
Чучко Д.Я. 867
Шабаев О.Е. 1493
Шавлак Л.В. 1100
Шалагин А.М. 840
Шалганова В. 179
Шалдырван В.А. 672
Шалиро И.Г. 313
Шаль О. 1187
Шаповал В.Н. 585
Шаповал И.А. 824
Шаповал С.Н. 949, 1085, 1314
Шаталов В.С. 638
Шаталов В.Ф. 1555
Шахтарь П.С. 800, 1025, 1050
Шварцер А.Я. 692
Швец И.Б. 1102, 1103, 1167-1169, 1243-1246, 1568, 1569, 1572, 1573, 1613, 1614
Швиндерман С.П. 1044, 1045
Шевердин П.Г. 682
Шевкопляс Г.И. 337
Шевцов В.Г. 1035
Шевцов Н.Р. 638, 786, 848, 888, 905, 1098, 1161, 1170, 1304, 1315, 1396, 1498, 1505, 1595, 1598, 1603
Шевченко В.П. 783, 1083, 1142, 1247, 1355, 1456, 1472, 1547
Шевченко Н.К. 64
Шевченко Н.Ф. 576, 577
Шевченко Ф.Л. 547, 763, 805, 938, 958-962, 1027, 1028, 1056, 1057, 1248, 1316, 1506-1508
Шевчук И.В. 936
Шевяков Л.Д. 37, 88, 168
Шевяков Ф.Д. 643
Шейко С.Г. 808, 1317
Шелков В.А. 366
Шелудченко В.И. 1069, 1104, 1171, 1172, 1213, 1214, 1249, 1258, 1259, 1402, 1450, 1509, 1512, 1527, 1538, 1553, 1554, 1584, 1585, 1615, 1616
Шелухин Ю.Н. 972
Шендрик Т.Г. 1617
Шеремет Е.М. 887
Шерстюков Б.Г. 26
Шестопалов В.Н. 903
Шехтер С.Я. 692
Шидловский А.К. 764, 939
Ширнин И.Г. 1397, 1398
Широков А.З. 873
Шишков В.А. 78
Шкляр В.С. 357
Шконда В.В. 889
Шлемко С.В. 1010
Шлендарев В.В. 456
Шмитько В.Г. 456
Штокман И.Г. 1, 124, 225, 241, 257, 306, 308, 325, 336, 348, 368, 369, 424, 440, 476, 535, 693, 800
Шубин А.А. 1472
Шулин Н.И. 673
Шульгин Г.М. 821
Шульгин К.Б. 661
Шумилов К.Д. 567
Шумилова Е.В. 604
Шумяцкий М.Б. 425, 515
Шупенко В.И. 420
Шурыгин В.И. 682
Щербак Н.П. 778
Щербаков И.Б. 752
Щербицкий Б.В. 739
Щиренко Н.С. 65
Эйдельман Е.Я. 338, 477, 784
Эппель Л.И. 325, 369
Югов А.М. 959
Юрасов А.А. 802
Юрченко Ю.И. 616
Юхновский М.Л. 40
Юшков А.С. 380, 572, 605, 869, 874, 1129, 1135
Явойский В.И. 516
Ягодкин Ф.И. 944
Яковлев В.М. 794
Яковлев В.С. 442, 493
Якушевский А.Ю. 420, 513, 777
Якшаров О.Ю. 571
Ямковая З.И. 818
Янко С.В. 1491
Янко С.С. 1338
Янукович В.Ф. 1491
Янчур А.М. 175, 226-228
Яргин С.А. 798, 892
Ярембаш И.Ф. 379, 396, 438, 655, 765, 806, 925, 949, 1043, 1185, 1223
Ярмоленко В.И. 830
Ярошевский С.Л. 517, 1480, 1599
Ярошенко Н.Н. 1044, 1045
Ярым-Агаев Н.Л. 292
Яценко Н.И. 1025
Яценко О.Ф. 1619
Яцких В.Г. 19, 36, 43, 53, 107, 109, 231, 313, 315, 326, 518
Яцков В.С. 739, 741
Ященко Ю.П. 1412, 1511
Essaulenko V. 1323
Goltsov U.A. 1406
Kalashnikow Y.I. 1620
Merzlikine E. 1323
Sobolev M.P. 1620
Weise E. 1620