ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Біобібліографія вчених ДонНТУ

Олексій Лаврентійович Симонов [Електронний ресурс] : біобібліограф. перелік літ. / укладач А. В. Гурова; ред. Л. Ф. Дев'ятілова. - Донецьк, 2009.


СИМОНОВ ОЛЕКСІЙ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ
До 100-річчя від дня народження
(1909-1998)


     Народився в 1909 р. в м. Юзівці. Закінчив Донецький гірничий інститут (1931). Інженер-конструктор підйомних машин Донецького машинобудівного заводу (1933 - 1941), доцент кафедри "Деталі машин" ДІІ (1941). Помічник командира 31-го танкового полку Харківського військового округу (1941 - 1942). Керівник групи заводів комбінату "Кузбасвугілля", заст. головного механіка "Головвугледонбасу", головний інженер Рутченковського машинобудівного заводу (1943 - 1951). Із 1951 р. доцент кафедри "Деталі машин", зав. кафедри (1951 - 1975), декан гірничомеханічного факультету, проректор із навчальної роботи інституту (1956 - 1968), професор кафедри , професор консультант (1977 -1998). Канд. техн. наук, професор по кафедрі "Деталі машин" (1967).

     Зробив великий внесок у вдосконалення і розвиток навчально-методичної і організаційної роботи на рівнях кафедри, факультету та інституту в цілому. Курс лекцій, який читав із дисципліни "Деталі машин", характеризується емоційністю, хорошим сприйняттям студентами і наявністю яскравих прикладів із практичної діяльності. Автор низки навчальних посібників і методичних розробок.

     Опублікував більше 30 наукових робіт, серед яких монографії "Хромирование деталей забойных машин на рудоремонтном заводе", "Ремонт забойных машин". Був членом навчально-методичної ради Мінвузу України, постійної комісії із довговічності машин ДНТК при Раді Міністрів СРСР, науково-методичної ради інституту "Діпровуглемаш".

     Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, 6агатьма медалями, багатьма відомчими знаками і грамотами.

Перелік основних наукових праць О.Л.Симонова


1. Симонов, А.Л. Детали машин: курс лекций, чит. на горн. ф-те ДИИ /А.Л.Симонов. - Сталино, Б.г.-110с.

1933

2. Симонов, А.Л. К вопросу о создании типовой конструкции подъемных машин / А.Л. Симонов // Уголь.- 1933.- №88.- С.94-98.

1935

3. Симонов, А.Л. Эксцентриковый тормоз для лебедок / А.Л. Симонов // Новый горняк.- 1935.-С.35-36.

1939

4. Симонов, А.Л. Применение в скатах шахтных вагонеток подшипников с витыми роликами / А.Л. Симонов // Горное машиностроение.- 1939.-№6.-С.33-35.

1940

5. Симонов, А.Л. Расчет шахтных копровых шкивов / А.Л. Симонов .- Харьков; М.: Гостопро-техиздат,1940.-28с.

1945

6. * Симонов, А.Л. Рутченковский машзавод / А.Л. Симонов // История восстановления Донбасса.- М.: Углетехиздат, 1945.

1946

7. Киклевич, Н.А. Восстановление электродвигателей на Рутченковском машиностроительном заводе / Н.А. Киклевич, А.Л. Симонов // Угольный Донбасс.- Харьков.; М.: Углетехиздат, 1946.-С.87-93.

1949

8. Симонов, А.Л. Детали машин / А.Л. Симонов.- Сталино, 1949.- Ч.1.-138 с.

1950

9. Симонов, А.Л. Восстановление аккумуляторов типа 2ШКН-8 составным электролитом / А.Л. Симонов // Уголь.-1950.- № 10.-С.36.

10. Симонов, А.Л. Малогабаритные шахтные насосы производства Рутченковокого машиностроительного завода / А.Л. Симонов. - М.: Углетехиздат,1950.- 8с.

11. Симонов, А.Л. Малые тягальные лебедки производства Рутченковского машиностроительного завода / А.Л. Симонов .- М.: Углетехиздат, 1950.-20с.

1951

12. Симонов, А.Л. Взрывобезопасный жидкостный реостат типа ВЖРФ-1 производства Рутченковского завода / А.Л. Симонов, П.И. Калафатов. - М.: Углетехиздат, 1951.-2с.

13. Симонов, А.Л. Гидродомкраты производства Рутченковского завода / А.Л. Симонов, П.И. Калафатов.- М.: Углетехиздат, 1951.-2 с.

14. Симонов, А.Л. Малогабаритные шахтные насосы / А.Л. Симонов. - М.: Углетехиздат, 1951.-9с.

15. Симонов, А.Л. Электрический вулканизационный аппарат производства Рутченковского завода / А.Л. Симонов, П.И. Калафатов.- М.: Углетехиздат, 1951.-3 с.

16. Симонов, А.Л. Электрический толкатель верхнего действия ЭТВ-1 / А.Л. Симонов, П.И. Калафатов. - М.: Углетехиздат, 1951.-12 с.

1952

17. Симонов, А.Л. К вопросу о металлической крепи в подготовительных выработках / А.Л. Симонов // Опыт применения новых видов крепи на шахтах Донбасса.-М., 1952.- С.67-72.

18. Симонов, А.Л. Организация ремонта забойных машин на рудоремонтном заводе: из опыта Рутченковского рудоремонтного завода / А.Л. Симонов. - М.; Харьков: Углетехиздат,1952.-44с.

19. Симонов, А.Л. О совещании по вопросам повышения износоустойчивости и увеличения сроков службы угольных машин и механизмов / А.Л. Симонов // Уголь.-1952.- № 2.-С.47.

1953

20. Симонов, А.Л. Хромирование деталей забойных машин при их восстановлении / И.Л. Симонов. - М., Углетехиздат, 1953.- 54с.

1954

21. Симонов, А.Л. Практический метод расчета шахтных копровых шкивов / А.Л.Симонов // Горная механика и электротехника. - М., 1954.- С.5-12.

1956

22. Детали машин: (задачник) / А.Л.Симонов, С.М. Барановский, В.Д Оглоблин и др. - Сталино, 1956.- 118с.

23. Котляревский, Г.П. Применение хромирования с предварительным наклепом при восстановлении деталей машин / Г.П. Котляревский, А.Л. Симонов, А.Я. Попенко.- М.: Углетехиздат, 1956.- 11с. с илл.

1957

24. Котляревский, Г.П. Восстановление деталей забойных машин / Г.П. Котляревский, А.Л. Симонов, А.Я. Попенко // Уголь.-1957.- № 4.-С.17-18.

25. Восстановление шахты №17-17-бис им. Папанинцев треста "Сталинуголь" / Г.А. Соснов, М.Б. Шляпетох, А.Л. Симонов и др. // Восстановление угольной промышленности Донецкого бассейна.-М, 1957.- Т.2.- С.550-586.

26. Котляревский, Г.П. Повышение усталостной прочности деталей угольных машин/ Г.П. Котляревский, А.Я. Попенко, А.Л. Симонов // Информация о научно-исследовательских работах.-М., 1957.-С.3-9.

27. Симонов, А.Л. Ремонт забойных машин / А.Л. Симонов.- М.: Углетехиздат, 1957.-144с. с ил.

1958

28. Шевкопляс, Г.И. К вопросу о расчете деталей машин на долговечность на основе усталостной прочности материалов / А.Л. Симонов, Г.И. Шевкопляс // Труды Донецкого индустриального института. - 1958.- Т.27, вып.6.- С.167-184.- ( Серия, Горномеханическая).

29. Симонов, А.Л. Недостатки в деле ремонта горношахтного оборудования / А.Л. Симонов, А.Л. Белозерский // Уголь.-1958.- № 10.-С.16-17.

1960

30. Симонов, А.Л. Восстановление деталей осталиванием с предварительным упрочнением поверхности / А.Л. Симонов, А.Я. Попенко, Н.Н. Селезнев // Защита металлов от коррозии, износостойкие антифрикционные и декоративные покрытия. - М.: ЦИНТЕИ, 1960.- Вып. 29. - С.22-26.

1961

31. Симонов, А. Как это случилось?: (о недостатках воспитательной работы в ДПИ) / А. Симонов, Н. Бабичев, В. Гейер // Соц. Донбасс.-1961.-26 июля.

1963

32. Симонов, А. Расцвет сил и таланта: (К 60-летию Василия Семеновича Рекшинского - зав. кафедрой сопротивления материалов) / А. Симонов, С. Жеданов // Сов. студент.-1963.-30 нояб.

1967

33. Симонов, А. Ученый - организатор: (К 60-летию ректора института, доцента Михаила Антоновича Богомолова) / А. Симонов // Сов. студент.-1967.-25 февр.

1966

34. Влияние низкотемпературного отжига на восстановление усталостной прочности осталенных деталей / А.Л. Симонов, А.Я. Попенко, Н.Н. Селезнев и др. - М.: ГОСИНТИ, 1966.-9с.

1968

35. * Симонов, А.Л. Курс "Детали машин" в вопросах и ответах: раздел - зубчатые колеса / А.Л. Симонов.- Донецк: ДПИ .- 1968.

1971

36. Выбор оптимального режима термической обработки стали 60С2 для пружин углеобогатительных машин / В.А. Харченко, А.Л.Симонов, В.Ф. Блескун и др. // Сообщения о законченных научно - исследовательских и проектно - конструкторских работах Государственного проектно - конструкторского ин-та Гипромашуглеобогащение. - Ворошиловград, 1971.- С.98-106.

37. Исследование влияния некоторых факторов на усталостную прочность стали 60С2 о целью повышения долговечности пружин углеобогатительных машин / В.А. Харченко, А.Л. Симонов, В.Ф. Блескун и др. // Сообщения о законченных научно - исследовательских и проектно -конструкторских работах Государственного проектно - конструкторского института Гипромашуглеобогащение. - Ворошиловград, 1971.-С.107-114.

38. Исследование составов и режимов их термической обработки для крупных пружин углеобогатительных машин / В.А. Харченко, А.Л. Симонов, В.Ф. Блескун и др. / Сообщения о законченных научно - исследовательских и проектно - конструкторских работах Государственного проектно - конструкторского института Гипромашуглеобогащение. -Ворошиловград, 1971.-С.89-97.

39. О возможности повышения работоспособности витых пружин углеобогатительных машин из стали 60С2 изотермической закалкой / В.А. Харченко, А.Л. Симонов, В.Ф. Блескун и др. / Сообщения о законченных научно - исследовательских и проектно - конструкторских работах Государственного проектно - конструкторского института Гипромашуглеобогащение.- Ворошиловград, 1971.- С.115-121.

1972

40. К вопросу применения цилиндрических колес с вогнуто-выпуклыми зубьями / А.Л. Симонов, Н.Н. Селезнев, А.Я. Попенко и др. // Повышение надежности и долговечности горных машин.- Донецк, 1972.- С.193-204.

41. О расчете зубьев и двадцатиградусных эвольвентных шлицевых соединений / А.Л. Симонов, Д.П. Кончатный, В.Я. Беланов и др. // Повышение надежности и долговечности горных машин. - Донецк, 1972.- С.187-193.

1973

42.* Симонов, А.Л. Доклад на международной конференции "Инмасек-73"на тему "Расчет на износ зубчатых колес".-1973.

43. *Симонов, А.Л. Курс "Детали машин" в вопросах и ответах: раздел - зубчатые колеса / А.Л. Симонов .- Донецк ,1973.

44.* Симонов, А.Л. Расчет на износ зубчатых колес / А.Л. Симонов, В.П. Онищенко // Надежность, безопасность и долговечность машин и оборудования Инмасек-73: тр.междунар. конф., г. Острова ( Чехословакия), 1973.

1974

45. Исследование износостойкости цементированного слоя магнитным методом / Г.Ф. Ванда, Л.И. Лумировская, А.Л. Симонов и др. // Технология и организация производства. - 1974. - №10.- С.77.

46. Симонов, А.Л. О расчете на износ зубьев зубчатых колес угольных комбайнов / А.Л. Симонов, В.П. Онищенко, Л.А. Молдавский // Детали машин. - К., 1974.- Вып.18.- С.59-64.

1978

47. Методические указания по курсовому проектированию деталей машин / А.Л. Симонов, В.Я. Беланов, В.М. Юракова и др.- Донецк: ДПИ, 1978.-91с.

1981

48. Николин, В.И. Борьба с выбросами угля и газа в шахтах / В.И. Николин, И.С. Балинченко, А.Л. Симонов. - М.: Недра, 1981.-299с.

1983

49. Онищенко, В.П. Моделирование зацепления изношенных профилей зубьев зубчатых колес на ЭВМ и прогнозирование их долговечности / В.П. Онищенко, А.Л. Симонов, П.М. Матеко // Теория и практика расчетов деталей машин на износ: сб. ст. - М., 1983.- С.99-105.


Література про нього

1. Алексею Лаврентьевичу - 90!: (30 апреля исполняется 90 лет Алексею Лаврентьевичу Симонову, участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда, старейшему работнику университета) // Донец. политехник.- 1999.-30 марта.

2. Блескун, В. Желаем счастья юбиляру: (к 60-летию А.Л. Симонова) / В. Блескун // Сов. студент.-1969.-17 апр.

3. Симонов Олексій Лаврентійович // Зборщик, М.П. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921 - 2001) / М.П.Зборщик, Т.І. Овчаренко. - Донецьк, 2002. - С.290.