ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Біобібліографія вчених ДонНТУ

Кравченко Валентин Михайлович [Електронний ресурс] : біобібліограф. перелік літ. / укладач Т. Ю. Мірошнікова; ред. Л. Ф. Дев'ятілова. - Донецьк, 2009.


КРАВЧЕНКО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
(1 червня 1910р. - 8 квітня 1963 р.)


     Народився у м. Слов'янську Донецької області. У 1933 р. закінчив хіміко-технологічний факультет Донецького вуглехімічного інституту (нині ДонНТУ) за спеціальністю "Технологія пірогенних процесів". Працював викладачем хімії у цьому інституті, потім у Новосибірському інституті підвищення кваліфікації господарників викладав хімію і завідував навчальною частиною.

     У передвоєнні роки був науковим співробітником дослідної станції глибокого охолодження (м. Харків). У період війни працював начальником відділу спецвиробництва боєприпасів (1941 - 1942, м. Краснодар), знаходився на окупованій території. Доцент Бакинської філії Ленінградського інституту інженерів зв'язку (1943 - 1944), науковий співробітник інституту загальної і неорганічної хімії АН СРСР (1944 - 1945,м. Москва), професор хімії Харківського інституту сільського господарства (1945 - 1950).

     З вересня 1950 р. працював у ДПІ зав. кафедри "Органічна хімія". Канд. хім, наук (1940), доктор хім. наук (1945), професор по кафедрі "Хімія" (1946).

     Наукові дослідження проф. Кравченка В.М. і його публікації в основному пов'язані з вивченням фазових рівноваг у системах, які містять компоненти кам'яновугільної смоли.


Перелік основних наукових праць В.М.Кравченко

1935

1. Кравченко, В.М. Сборник методических материалов по техминимуму для руководящих работников коксохимической промышленности / В.М. Кравченко.- М.: ОНТИ, 1935.-72с.

1939

2. Кравченко, В.М. Опыт дебеизоляции коксового газа охлаждением / В.М. Кравченко // Новости техники.- 1939.- № 34.- С. 29-30.

3. Кравченко, В.М. Термодинамический расчет эвтектических точек в бинарных и тройных системах / В.М. Кравченко // Журн. физ. химии.- 1939.- Т. 13, вып. 10.- С. 1523-1530.

4. Кравченко, В.М. Тройная система бензол-толуол-нафталин / В.М. Кравченко // Журн. физ. химии.- 1939.- Т. 13, № 1.- С. 133-145.

5. Кравченко, В.М. Тройные системы бензол-толуол-метаксилол и бензол-метаксилол-нафталин / В.М. Кравченко // Журн. физ. химии.- 1939.- Т. 13, № 7.- С. 989-1001.

1940

6. Кравченко, В.М. Извлечение сырого бензола из сжатого коксового газа путем охлаждения: (опыты в полузаводских условиях) / В.М. Кравченко // Изв. АН СССР. Отд -ние техн. наук.- 1940.- № 1.- С. 69-84; № 3.- С. 17-26.

7. Кравченко, В.М. Применение холода для выделения сырого бензола из сжатого коксового газа: (обзор результатов, полученных за границей) / В.М. Кравченко // Кокс и химия.- 1940, № 3.- С. 39-46.

8. Кравченко, В.М. Термодинамічний розрохунок потрійної системи ортоксилол-метаксилол-параксилол / В.М. Кравченко // Доп. АН УРСР.- 1940.- №12.- С. 19-24.

9. Кравченко, В.М. Тройная система толуол-метаксилол-нафталин / В.М. Кравченко // Журн. физ. химии.- 1940.- Т. 14, № 2.- С. 248-252.

10. Кравченко, В.М. Физические и физико-химические процессы, происходящие при вымораживании сырого бензола / В.М. Кравченко // Кокс и химия.- 1940. - № 10.- С. 46-51.

1941

11. Кравченко, В.М. Вымораживание сырого бензола из сжатого коксового газа / В.М. Кравченко // Кокс и химия.- 1941. - № 1.- С. 19-27.

12. Кравченко, В.М. Термодинамический расчет четверных систем. Система ортоксилол-метаксилол-параксилол-этилбензол / В. М. Кравченко // Журн. физ. химии.- 1941.- Т. 15, вып. 5.-С. 652-658.

1946

13. Кравченко, В.М. Температура плавления органических кристаллов / В.М. Кравченко // Журн. прикл. химии.- 1946.- Т. 19, вып. 12.- С. 1241 -1250.

1947

14. Кравченко, В.М. Ассоциация фенола в ароматических углеводородах и сероуглероде / В.М. Кравченко // Сборник работ по физической химии.-М.;Л., 1947.- С. 368-375.

15. Кравченко, В.М. Двойные системы орто, мета,- параксилолов и этилбензола // Сборник работ по физической химии / В.М. Кравченко.- М.;Л., 1947.- С. 337-344.

16. Кравченко, В.М. Исследование четверных систем. Четверная система из трех ксилолов и этилбензола // Сборник работ по физической химии / В.М. Кравченко.- М.;Л., 1947.- С. 357-367.

17. Кравченко, В.М. Окислы азота и вторичные азотистые смолы в коксовом газе. Принцип очистки в поле коронирующего электрического разряда / В.М. Кравченко // Научные записки Харьковского института механизации сельского хозяйства.- 1947.- Вып. 3.- С. 9-13.

18. Кравченко, В.М. Твердые растворы и эвтектики парафинов // Сборник работ по физической химии / В.М. Кравченко.- М.;Л., 1947.- С. 329-336.

19. Кравченко, В.М. Тройные системы орто-, мета,- параксилолов и этилбензола // Сборник работ по физической химии / В.М. Кравченко.- М.;Л., 1947.- С. 345-356.

1949

20. Кравченко, В.М. Двойные системы, содержащие бензол, толуол, этилбензол, орто- и параксилолы и нафталин / В.М. Кравченко // Журн. прикл. химии.- 1949.- Т. 22, вып. 7.- С. 724-733.

21. Кравченко, В.М. Термодинамический расчет многокомпонентных эвтектических систем. Сообщение 1: пятикомпонентная система нормальных парафиновых углеводородов: гексан-гептан-октан-нонан-декан. / В.М. Кравченко // Журн. прикл. химии.- 1949.- Т. 22, вып. 3.- С. 319-333.

22. Кравченко, В.М. Фазовые равновесия парафинов. Двойные и тройные системы, содержащие н-гептан, н-октан, н-декан / В.М. Кравченко // Журн. прикл. химии.- 1949.- Т. 22, вып.5.- С. 491-498.

1950

23. Кравченко, В.М. Двойные системы тиофена с бензолом, толуолом, метаксилолом, этилбензолом, циклогексаном, пиридином и диоксаном / В.М. Кравченко // Журн. прикл. химии.- 1950.-Т. 23, № 3.- С. 288-298.

24. Кравченко, В.М. Еременко, А. П. Двойные системы шестичленных циклических молекул / В.М. Кравченко, А.П. Еременко // Журн. приклад. химии.- 1950.-Т. 23, вып.6.- С. 613-619.

25. Кравченко, В.М. Прогноз и термодинамический расчет семикомпонентной системы: бензол-толуол-этилбензол-ортоксилол-метаксилол-параксилол-нафталин / В.М. Кравченко // Укр. хим. журн.- 1950.- Т. 16, вып. 1.- С. 10-12.

26. Кравченко, В.М. Прогноз и термодинамический расчет семикомпонентной системы бензол-толуол-этилбензол-ортоксилол-метаксилол-параксилол-нафталин / В.М. Кравченко // Журн. физ. химии.- 1950.- Т. 24, вып. 9.- С. 1033-1056.

1951

27. Кравченко, В.М. Идеальный тип диаграммы двухкомпонентного простого непрерывного твердого раствора / В.М. Кравченко // Докл. АН СССР. Нов. серия.- 1951.- Т. 79, № 3.- С. 443-446.

28. Кравченко, В.М. Предельный (идеальный) тип диаграммы кристаллизации системы с химическим соединением / В.М. Кравченко // Докл. АН СССР. Нов. серия.-1951.- Т. 80, № 6.- С. 885-888.

29. Кравченко, В.М. Применение кривой идеальной растворимости для нахождения сильно диссоциированных соединений по диаграмме термического анализа / В.М. Кравченко // Докл. АН СССР. Нов. серия.- 1951.- Т. 49, № 6.- С. 847-849.

30. Кравченко, В.М. Равновесия жидкость - кристаллы в системах декациклена с двух- и трехкольчатыми веществами / В.М. Кравченко // Докл. АН СССР. Нов. серия.- 1951.- Т. 81, № 4.- С. 601-603.

1952

31. Кравченко, В.М. Двойные системы двухкольчатых молекул с участием кумарона / В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Журн. прикл. химии.- 1952.- Т. 25, вып. 3.- С. 328-332.

32. Кравченко, В.М. Двойные системы двухкольчатых молекул с участием индола / В.М.Кравченко,И.С.Пастухова //Журн.физ.химии.-1952.-Т.26, вып. 8.- С. 1191 - 1197.

33. Кравченко, В.М. Подвійні системи двокільчатих молекул з участю індолу / В.М. Кравченко, І.С. Пастухова // Доп. АН УРСР.- 1952, № 3.- С. 193-200.

34. Кравченко, В.М. Двойные системы 2, 7-диметилнафталина с гомологами бензола и нафталина / В.М. Кравченко // Укр. хим. журн.- 1952.- Т. 18.-С. 11-21.

35. Кравченко, В.М. Двойные системы фенантрена с гомологами бензола / В.М. Кравченко // Укр. хим. журн.- 1952.- Т. 18, вып 5.- С. 459-472.

36. Кравченко, В.М. Двойные системы фенантрена с инденом и гомологами нафталина: обзор и прогноз систем фенантрена / В.М. Кравченко // Укр. хим. журн.- 1952.- Т. 18, вып. 5.-С. 473-487.

37. Кравченко, В.М. Двойные системы флуорена / В.М. Кравченко // Журн. прикл. химии.- 1952.- Т 25, вып. 9.- С. 943-954.

38. Кравченко, В.М. Двухкомпонентные твердые растворы и эвтектические системы индена, изохинолина, нафталина, и бензола // В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Журн. прикл. химии.- 1952.-Т. 25, вып. 3.- С. 313-321.

39. Кравченко, В.М. Двухкомпонентные твердые растворы трехкольчатых молекул флуорена, фенантрена, антрацена и карбазола / В.М. Кравченко, А.П. Еременко // Журн. прикл. химии.- 1952.- Т. 25, вып. 6.- С. 662-668.

40. Кравченко, В.М. Идеальный тип диаграммы кристаллизации двухкомпонентного перитектического твердого раствора / В.М. Кравченко // Докл. АН СССР.- 1952.- Т. 82, № 4.- С. 597-600.

41. Кравченко, В.М. Равновесие конденсированных фаз в системах трифенилметана с гетероциклами-тиофеном и гомологами пиридина / В.М. Кравчекно // Укр. хим. журн.- 1952.- Т. 18, вып. 1.- С. 36-43.

42. Кравченко, В.М. Равновесие конденсированных фаз в системах трифенилметана с гомологами бензола, циклогексаном и циклогексеном / В.М. Кравчекно // Укр. хим. журн.- 1952.- Т. 18, вып. 1.- С. 22-35.

43. Кравченко, В.М. Равновесие конденсированных фаз в системах трифенилметана с нафталином, 2-метилнафталином и инденом / В.М. Кравчекно // Укр. хим. журн.- 1952.- Т.18, вып. 1.- С. 44-48.

44. Кравченко, В.М. Трикомпонентні тверді розчини в системі іден-ізохінолін-нафталін / В.М. Кравченко, І.С. Пастухова // Доп. АН УРСР.- 1952. - № 1.- С. 22-26.

45. Кравченко, В.М. Потрійна система нафталін-ізохінолін-бензол / В.М. Кравченко, І.С. Пастухова // Доп. АН УРСР.-1952. - № 1.- С. 27-30.

46. Кравченко, В.М. Тройные системы инден-нафталин-бензол и инденизохинолин-бензол / В.М. Кравченко // Журн. физ. химии.- 1952.- Т. 26, вып. 9.- С. 1284-1290.

1953

47. Кравченко, В.М. Идеальные типы диаграмм равновесия жидких и кристаллических фаз / В.М. Кравченко // Журн. физ. химии.- 1953.- Т. 27, вып. 1.- С. 6-25.

48. Кравченко, В.М. Кристаллизация 2,6-диметилнафталина в двойных системах с гомологами бензола, нафталина и дифенилом / В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Укр. хим. журн.- 1953.-Т. 19, вып. 6.- С.610-617.

49. Кравченко, В.М. Равновесие конденсированных фаз в двойных системах нафталина с его гомологами: обзор и прогноз систем нафталина / В.М Кравченко // Укр. хим. журн.- 1953.- Т. 19, вып. 1.- С. 21-35.

50. Кравченко, В.М. Равновесие конденсированных фаз в системах антрацена с гомологами нафталина, ди-и октагидроантраценом: обзор и прогноз систем антрацена / В.М. Кравченко // Укр. хим. журн.- 1953.- Т. 19, вып.6.- С.599-609.

51. Кравченко, В.М. Равновесие конденсированных фаз четырехкольчатых углеводородов с одно-двух-и трехкольчатыми углеводородами: системы пирена / В.М. Кравченко // Укр. хим. журн.- 1953.- Т. 19, вып. 5.- С. 484-490.

52. Кравченко, В.М. Тройные системы инден-инзохинолин-нафталин и нафталин-изохинолин-бензол / В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Журн. физ. химии.- 1953.- Т 27, вып. 6.- С. 1822-1829.

1956

53. Кравченко, В.М. Равновесие жидкость-кристаллы в системах с участием хризена / В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Докл. АН СССР.- 1956.- Т. 111, № 2.- С. 355-357.

1957

54. Кравченко, В.М. Кристаллизация аценафтена с одно-, двух-, и трехкольчатыми углеводородами / В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Журн. физ. химии.- 1957.- Т. 31, вып. 8.- С. 1802-1811.

55. Кравченко, В.М. Системы дифениленоксида с двух- и трехкольчатыми углеводородами и карбазолом / В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Укр. хим. журн.- 1957.- Т. 23, вып. 2.- С. 180-190.

1958

56. Кравченко, В.М. Кристаллизация дифенилен сульфида в системах с одно-, двух- и трехкольчатыми соединениями / В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Укр. хим. журн.- 1958.- Т. 24, вып. 2.- С. 168-176.

57. Кравченко, В.М. Равновесие конденсированных фаз в системе нафталин-тионафтен / В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Докл. АН СССР.- 1958.- Т. 119, № 2.- С. 285-287.

1959

58. Кравченко, В.М. Равновесие жидкость-кристаллы в системах с участием флуорантена / В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Журн. общ. химии.- 1959.- Т. 29, вып.1.- С. 427-434.

59. Кравченко, В.М. Синтез тионафтена /В.М. Кравченко, В.И. Мильский. // Труды Донецкого ндустриального ин-та.-1959.- Т. 39, вып. 6: Сер. химико-технологическая .- С. 43-48.

1960

60. Кравченко, В.М. Изучение кристаллизации флуорантена в системах с одно-, двух- и трехкольчатыми углеводородами / В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Труды Донецкого индустриального ин-та.-1960.- Т. 23, вып. 3: Сер. химико-технологическая.- С. 109-122.

61. Кравченко, В.М. Равновесие конденсированных фаз в системах трифенилметана с 1, 2-диметилбензолом, 1, 4-диметилбензолом и 1, 2, 3-триметилбензолом / В.М. Кравченко // Труды Донецкого индустриального ин-та.- 1960.- Т. 23, вып.3:Сер. химико-технологическая.-С. 123-128.

62. Кравченко, В.М. Синтез дифениленоксида / В.М. Кравченко, В.И. Мильский // Труды Донецкого индустриального ин-та.-1960.- Т. 23, вып.3:Сер. химико-технологическая.- С. 137-140.

63. Кравченко, В.М. Синтез дифениленсульфида / В.М. Кравченко, В.И. Мильский // Труды Донецкого индустриального ин-та.- 1960.- Т.23, вып.3: Сер. химико-технологическая.- С. 141-144.

64. Кравченко, В.М. Системы 3-метилизохинолина с бензолом, нафталином, 2-метилнафталином и индолом / В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Докл. АН СССР.- 1960.- Т. 130, № 4.- С. 771-774.

1961

65. Кравченко, В.М. Двойные системы двухкольчатых молекул с участием тионафтена / В.М. Кравченко, И.С. Пастухова // Докл. АН СССР.- 1961.- Т. 136, № 1.-С. 104-107.

66. Кравченко, В.И. Памяти профессора А. И. Тулпанова // Труды Донецкого политехнического ин-та.- 1961.- Т. 53, вып. 8: Сер. химическая.- С. 99.

1964

67. Пастухова, И.С. Кристаллизация в тройной системе n-ксилол-м-ксилол-четыреххлористый углерод / И.С. Пастухова, В.М. Кравченко // Журн. прикл. химии.-1964.- Т.37, вып.1.- С.136-141.


Література про нього:

1.Кравченко Валентин Михайлович // Зборщик М.П.Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921 - 2001)/ М.П.Зборщик, Т.І. Овчаренко. - Донецьк, 2002. - С.171.