ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Біобібліографія вчених ДонНТУ

Міра Григорівна Єльяшевич
До 100-річчя від дня народження
(1908 р. - 1986 р.)

Міра Григорівна Єльяшевич [Електронний ресурс] : біобібліограф. перелік літ. / уклад. В. В. Пушина; ред. О. В. Кулькова. - Донецьк, 2008.     У 1930р. закінчила Донецький гірничий інститут за спеціальністю "Збагачення корисних копалин". Змінний інженер вуглезбагачувальної фабрики у м. Горлівці і начальник науково-дослідного сектору філії тресту "Вуглезбагачення" (1930 - 1934). Уся наступна її трудова діяльність пов'язана з ДПІ. Асистент, аспірант, доцент кафедри "Збагачення корисних копалин" (1934 - 1941). У період війни (1941 - 1942) - начальник хімічної лабораторії тресту "Сулюктавугілля" (м. Сулюкта). У 1942р. очолила кафедру "Збагачення корисних копалин" і завідувала нею більше трьох десятиріч. В останні роки життя працювала професором цієї кафедри. Канд. техн. наук (1946), доцент, доктор техн. наук (1967), професор, декан гірничого факультету.

     Зробила великий внесок у післявоєнний період у становлення і розвиток кафедри з усіх напрямів її діяльності і створення матеріальної бази.

     Засновник наукової школи в галузі флотації кам'яного вугілля й антрацитів Донбасу. Під її науковим керівництвом здійснено впровадження перших флотаційних відділень на вуглезбагачувальних фабриках.

     Підготувала 15 кандидатів наук, опублікувала більше 200 наукових робіт, у тому числі 2 монографії.

     За доблесну працю у період війни і в мирний час нагороджена багатьма медалями, знаками "Відмінник Міністерства вугільної промисловості СРСР", "Шахтарська слава" І ступеня, "Відмінник освіти СРСР" і багатьма іншими знаками і грамотами.ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ М.Г. ЄЛЬЯШЕВИЧ
1941

1. Ельяшевич, М.Г. Краевые углы смачивания как критерий флотационной способности углей /М.Г.Ельяшевич // Сб. ст. к 20-летию Донец. индустр. ин-та (1921-1941 гг.). - Сталино-Донбасс, 1941. - С.225-235.

1949

2. Ельяшевич, М.Г. Экспериментальное исследование флотируемости угольной мелочи марки ПЖ /М.Г.Ельяшевич // Уголь. - 1949. - № 12. - С.10-13.

1950

3. А.с. № 11251 СССР, МКИ. Петрографическое обогащение углей методом избирательного дробления / И.Е.Коробчанский, М.Г.Ельяшевич, Е.Я.Эйдельман, Н.П.Сиренко, В.И. Коробчанский; Донец. политехн. ин-т (СССР). - № 422176. - Заявлено 26.03.50; Опубл. 1950, Бюл. № 5.

1951

4. Ельяшевич, М.Г. Результаты промышленных испытаний флотомашины ФМ-5 при флотации каменноугольной мелочи / М.Г.Ельяшевич, В.А.Койбаш. - М.: Углетехиздат, 1951. - 16 с., ил.

1952

5. Ельяшевич, М.Г. Флотационный процесс на углеобогатительной фабрике: учеб.пособ. / М.Г. Ельяшевич, В.А. Койбаш; Отв. ред. В.И. Трушлевич.- М.: Углетехиздат, 1952.-110с.

6. Ельяшевич, М.Г. Флотация каменного угля Донбасса / М.Г.Ельяшевич // Обогащение неметаллических полезных ископаемых методом флотации: тр. совещ. по практике флотационного обогащения, г.Москва, окт. 1950. - М., 1952. - С.93-117.

1953

7. Ельяшевіч, М.Г. Збагачення вугілля / М.Г. Ельяшевіч // Наука і життя. - 1953. - № 8. - С.14-16.

1954

8. Ельяшевич, М.Г. Значение флотации для расширения сырьевой базы коксохимической промышленности / М.Г. Ельяшевич // Флотация углей: тр. науч.-техн. совещ. - М.: Углетехиздат, 1954. - С.47-56.

1955

9. Ельяшевич, М.Г. Использование всплывшего спиртового масла для флотации угля /М.Г.Ельяшевич, М.Е.Офенгенден, В.С.Черкашин // Опыт применения новых реагентов для флотации угля. - М.,1955. - С.3-11.

10. Ельяшевич, М.Г. О методике оценки средней скорости флотации угля /М.Г.Ельяшевич // Изв. АН СССР. Отделение технических наук. - 1955. - № 12. - С.139-143.

11. Ельяшевич, М.Г. Результаты испытания тяжелого древесно-смоляного масла в качестве реагента-вспенивателя на фабрике № 4/5 "Никитовка" /М.Г.Ельяшевич, М.Е.Офенгенден, Г.Л.Лившиц // Опыт применения новых реагентов для флотации угля. - М., 1955. - С.12-22.

12. Ельяшевич, М.Г. Флотационные реагенты для каменноугольной мелочи, полученные из продуктов разгонки каменноугольной смолы // Роль газов и реагентов в процессах флотации: Тр. совещ. по теории флотационного обогащения, г.Москва, дек.1948. - М.-Л., 1955. - С.162-172.

1956

13. Ельяшевич, М.Г., Пути интенсификации флотационного обогащения угольной мелочи / М.Г.Ельяшевич // Кокс и химия. - 1956.- № 7. - С.12-17.

1958

14. Ельяшевич, М.Г. Петрографическое обогащение угля в процессе соляной флотации М.Г.Ельяшевич // Науч. докл. высш. шк. Горн. дело. - 1958. - № 4. - С.213-217.

1959

15. Ельяшевич, М.Г. Интенсификация флотационного процесса повышением температуры пульпы / М.Г.Ельяшевич // Тр. Донец. индустр. ин-та. Сер. Обогащение полезных ископаемых. - 1959. - Т.29. - Вып.1. - С.61-78.

16. Ельяшевич, М.Г. Исследование отходов промышленности в качестве флотореагентов / М.Г.Ельяшевич, М.Е.Офенгенден // Тр. Донец. индустр. ин-та. Сер. Обогащение полезных ископаемых. - 1959. - Т.29. - Вып.1. - С.45-60.

17. Ельяшевич, М.Г. Исследование продуктов сланцевой промышленности в качестве реагентов для флотации угля / М.Г.Ельяшевич // Тр. Донец. индустр. ин-та. Сер. Обогащение полезных ископаемых. - 1959. - Т.29. - Вып.1. - С.13-32.

18. Ельяшевич, М.Г. Научное направление в работе кафедры / М.Г.Ельяшевич // Тр. Донец. индустр. ин-та. Сер. Обогащение полезных ископаемых. - 1959. - Т.29. - Вып.1. - С.5-12.

19. Ельяшевич, М.Г. Обогащение промежуточного продукта как метод снижения потерь ценного угля для коксования / М.Г.Ельяшевич // Тр. Донец. индустр. ин-та. Сер. Обогащение полезных ископаемых. - 1959. - Т.29. - Вып.1. - С.129-134.

1960

20. Ельяшевич, М.Г. Опыт флотации углей / М.Г. Ельяшевич, Е.И. Пушкаренко; Отв. ред. Н. Н. Карлова.- М.: Госгортехиздат,1960.-205 с.

21. Ельяшевич, М.Г. Работа флотоустановки с применением синтетического спирта - нового реагента-вспомогателя / М.Г.Ельяшевич, И.И.Зозуля, Н.Г.Наумов // Углеобогащение. Информ. листок. - 1960. - 4 с.

22. Ельяшевич, М.Г. Внедрение рациональной схемы флотации на обогатительной фабрике Щербиновского коксохимического завода / М.Г.Ельяшевич, И.И.Зозуля, Н.В.Одинцов, Н.Г.Наумов // Кокс и химия. - 1960. - № 9. - С.6-10.

23. Ельяшевич, М.Г. Коагуляция шламов и хвостовых вод углеобогатительных фабрик /М.Г.Ельяшевич, М.Е. Офенгенден // Уголь Украины. - 1960. - № 8. - С.28-30.

24. Ельяшевич, М.Г. Опыт коагуляции угольных шламов высокомолекулярными полимерами /М.Г.Ельяшевич, М.Е.Офенгенден // Кокс и химия. - 1960. - № 10. - С.18-20.

1961

25. Ельяшевич , М.Г. Флотация угля на обогатительной фабрике Щербиновского и коксохимического завода / М.Г.Ельяшевич, И.И.Зозуля, Н.Г.Наумов // Уголь Украины. - 1961. - № 3. - С.9-11.

1962

26. Ельяшевич, М.Г. О схеме флотации труднообогатительных шламов /М.Г.Ельяшевич, И.И.Зозуля // Изв. высш. учеб. заведений. Горн. журн. - 1962. - № 6. - С.182-187.

27. Ельяшевич, М.Г. О флотируемости скогулированных полиакримидом тонких шламов /М.Г.Ельяшевич, М.Е.Офенгенден // Обогащение и брикетирование угля. - 1962. - № 7(11). - С.24-31.

1963

28. Ельяшевич, М.Г. Повышение эффективности флотации шлама / М.Г.Ельяшевич, И.И.Зозуля, И.Е.Штейнберг // Кокс и химия. - 1963. - № 9. - С.18-19.

1964

29. Ельяшевич, М.Г. О флотируемости углей Донецкого бассейна / М.Г.Ельяшевич // Флотация углей на обогатительных фабриках: Матер. отраслевого совещания по флотации углей, г.Москва, 24-25 марта 1964г. - М., 1964. - С.74-80.

1965

30. Справочник по качеству и обогатимости каменных углей и антрацитов Украинской ССР (Донбасс в границах УССР, Львовско-Волынский бассейн): в 3-х томах. - М., 1965. - Т.1. - 204 с. - (Часть работ по исследованию флотируемости каменноугольной мелочи выполнена кафедрой обогащения ДПИ под руковод. М.Г.Ельяшевич).

31. Ельяшевич, М.Г. Внедрение нового флотореагента на углеобогатительных фабриках Донбасса / М.Г.Ельяшевич, И.И.Зозуля, И.Е.Штейнберг, В.А.Койбаш // Обогащение и брикетирование угля. - 1965. - № 7. - С.13-16.

32. Классен, В.П. Некоторые результаты промышленного применения неорганических солей при флотации угля / В.П.Классен, М.Г.Ельяшевич, Н.С.Власова, М.Е.Офенгенден // Обогащение и брикетирование угля. - 1965. - № 10. - С.3-6.

1966

33. Справочник по качеству и обогатимости каменных углей и антрацитов Украинской ССР, (Донбасс в границах УССР, Львовско-Волынский бассейн): в 3-х томах. - М., 1966. - Т.2. - 155 с. - (Часть работ по исследованию флотируемости каменноугольной мелочи выполнена кафедрой обогащения ДПИ под руковод. М.Г.Ельяшевич).

34. Ельяшевич, М.Г. Замена керосина и АФ-2 другими реагентами-собирателями при флотации углей / М.Г.Ельяшевич, И.И.Зозуля, И.Е.Штейберг // Обогащение и брикетирование угля. - 1966 - № 9-10. - С.21.

35. Ельяшевич, М.Г. О кинетике адсорбции некоторых реагентов на поверхности углей различной стадии метаморфизма / М.Г.Ельяшевич, Т.Ф.Коновалова, В.П.Пащенко // Разработка месторождений полезн. ископаемых. - К., 1966. - Вып.6. - С.13-19.

36. Ельяшевич, М.Г. Некоторые физико-химические свойства поверхности донецких углей, влияющие на их флотируемость / М.Г.Ельяшевич, М.Е.Офенгенден, Ю.Н.Зубкова // Разработка месторождений полезных ископаемых. - К., 1966. - № 6. - С.5-12.

1967

37. Справочник по качеству и обогатимости каменных углей и антрацитов Украинской ССР (Донбасс в границах УССР, Львовско-Волынский бассейн): в 3-х томах. - М., 1967. - Т.3. - 361 с. (Часть работ по исследованию флотируемости каменноугольной мелочи выполнена кафедрой обогащения ДПИ по руковод. М.Г.Ельяшевич).

38. Ельяшевич, М.Г. О гидратированности и природной флотируемости углей Донбасса / М.Г.Ельяшевич, Ю.Н.Зубкова, Р.В.Кучер // Химия твердого топлива. - 1967. - № 3. - С.126-131.

39. Ельяшевич, М.Г. Оптимальный реагентный режим флотации на Чумаковской ЦОФ / М.Г.Ельяшевич, М.Е.Офенгенден, Т.Ф.Коновалова // Обогащение и брикетирование угля. - М., 1967. - № 8. - С.43-46.

40. Ельяшевич, М.Г. Флотируемость шлама Углегорской ЦОФ / М.Г.Ельяшевич, М.Е.Офенгенден, Т.Ф.Коновалова // Обогащение и брикетирование угля. - М., 1967. - № 11-12. - С.18-20.

1968

41. Ельяшевич, М.Г. Влияние состава и структуры собирателей на их флотационные свойства / М.Г.Ельяшевич, Е.П.Цыганок // Химия твердого топлива. - 1968. - № 5. - С.141-143.

42. Ельяшевич, М.Г. Исследование адсорбции гексилового спирта на углях разной степени метаморфизма / М.Г.Ельяшевич, Т.Ф.Коновалова, А.Е.Смирнова // Обогащение и брикетирование угля. - М., 1968. - № 10. - С.22-26.

43. Цыганок, Е.П. Качественная оценка флотоактивности аполярных собирателей /Е.П.Цыганок, М.Г.Ельяшевич // Обогащение и брикетирование угля. - М., 1968. - № 11-12. - С.17-18.

44. Назаренко, В.М. Развитие флотации угольной мелочи на Украине / В.М. Назаренко, М.Г.Ельяшевич // Уголь Украины. - 1968. - № 5. - С.24-28.

1969

45. Ельяшевич, М.Г. Адсорбция алифатических спиртов углями метаморфизического ряда / М.Г.Ельяшевич, Р.В.Кучер, Ю.Н.Зубкова // 8-й Междунар. конгресс по обогащению полезных ископаемых. - Л., 1969. - Т.2. - С.534-535.

46. Ельяшевич, М.Г. Закономерности распределения и изменчивости свойств угольной мелочи - объектив флотации / М.Г.Ельяшевич // Обогащение полезных ископаемых. - К., 1969. - Вып.4. - С.70-75.

47. Ельяшевич, М.Г. Использование симплексного метода планирования при разработке технологи шламов / М.Г.Ельяшевич, Т.В.Карлина // Обогащение и брикетирование угля. - М., 1969. - Вып.5. - С.18-20.

48. Ельяшевич, М.Г. Исследование действия некоторых реагентов при флотации углей различной степени метаморфизма / М.Г.Ельяшевич, Т.Ф.Коновалова // Обогащение полезных ископаемых. - К., 1969. - Вып.4. - С.75-78.

49. Ельяшевич, М.Г. Исследование совместной флотации разнометаморфозных углей /М.Г.Ельяшевич, Т.Ф.Коновалова // Кокс и химия. - 1969. - № 11. - С.3-7.

50. Ельяшевич, М.Г. О закономерностях флотации углей Донбасса / М.Г.Ельяшевич, Р.В.Кучер, Ю.Н.Зубкова // 8-й Междунар. конгресс по обогащению полезных ископаемых. - Л., 1969. - Т.2. - С.532-534.

51. Ельяшевич, М.Г. Совершенствование обогащения шламов на "Семеро-Байдаевской" ЦОФ / М.Г.Ельяшевич, Т.В.Карлина // Гидравлическая добыча угля. - М., 1969. - № 3. - С.46-49.

1970

52. Ельяшевич, М.Г. Влияние среды на снос оборудования флотафильтровальных отделений / М.Г.Ельяшевич // Кокс и химия. - 1970. - № 9. - С.10-13.

53. Ельяшевич, М.Г. Закономерности и совершенствование флотации углей /М.Г.Ельяшевич, И.И.Зозуля, М.Е.Офенгенден и др. // Науч.-исслед. работы в области коксохимической и химической пром-сти: Материалы науч.-техн. конф. - Донецк, 1970. - С.18-20.

54. Карлина, Т.В. Закономерности разрушаемости пород угля при гидротранспорте /Т.В.Карлина, М.Г.Ельяшевич // Технология добычи угля подземным способом. - М., 1970. - № 5. - С.48-50.

55. Ельяшевич, М.Г. К вопросу регулирования питания флотомашин /М.Г.Ельяшевич, Ю.Д.Ариненков // Изв. вузов. Горн.журн. - 1970. - № 1. - С.163-167.

56. Ариненков, Ю.Д. Оптимальная подача питания на флотомашины / Ю.Д. Ариненков, М.Г.Ельяшевич, А.Г.Литвинцев // Обогащение и брикетирование угля. - 1970. - № 6. - С.24-25.

57. Ельяшевич, М.Г. Повышение эффективности флотации шлама гидрошахт Кузбасса / М.Г.Ельяшевич, Т.В.Карлина // Обогащение месторождений полезных ископаемых. - К., 1970. - № 7-8. - С.27.

58. Карлина, Т.В. Симплексный метод оптимизации флотации угольных шламов / Т.В. Карлина, М.Г.Ельяшевич // Вопросы гидравлической добычи угля: тр. ВНИИгидроуголь. - 1970. - Вып. ХVII. - С.34-38.

1971

59. Зубкова, Ю.Н. Изучение лиофильности углей Донецкого бассейна методом калориметрии /Ю.Н.Зубкова, Р.В.Кучер, М.Г.Ельяшевич // Обогащение полезных ископаемых. - 1971. - Вып.7. - С.21-22.

60. Карлина, Т.В. О механизме взаимодействия реагентов-регуляторов с поверхностью углей и пород при флотации / Т.В.Карлина, Н.Н.Круглицкий, М.Г.Ельяшевич // Кокс и химия. - 1971. - № 6. - С.10-13.

61. Ельяшевич, М.Г. Прогнозирование результатов угольной флотации /М.Г.Ельяшевич // Кокс и химия. - 1971. - № 4. - С.6-7.

62. Ельяшевич, М.Г. Расчет системы обслуживания дисковых вакуум-фильтров / М.Г.Ельяшевич, В.Я.Запсельский // Обогащение полезных ископаемых. - 1971. - Вып.7. - С.72-75.

63. Ельяшевич, М.Г. Свойства пород, входящих в состав флотационной пульпы /М.Г.Ельяшевич, Т.В.Карлина // Обогащение и брикетирование угля. - 1971. - № 1. - С.9-10.

1972

64. Ельяшевич, М.Г. Аналитический расчет оптимальных параметров работы обогатительных фабрик /М.Г.Ельяшевич, А.Г.Ливинцев, Ю.Д.Ариненков // Экономика угольной пром-сти. 1972. - № 3. - С.36-38.

65. Кипа, В.К. Дробление промпродукта на ЦОФ "Белореченская" /В.К.Кипа, М.Г.Ельяшевич, А.А.Пырлык // Обогащение и брикетирование угля. - 1972. - № 11. - С.3-4.

66. Гейер, В.Г. Исследование измельчаемости угля при углесосном и эрлифтном гидроподъемах /В.Г.Гейер, М.Г.Ельяшевич, Т.В.Карлина // Технология добычи угля подземным способом. - 1972. - № 10. - С.25-28.

67. Карлина, Т.В. Об особенностях шламов углей, добываемых гидравлическим способом Т.В.Карлина, М.Г.Ельяшевич, Н.Н.Круглицкий // Обогащение полезных ископаемых. - 1972. - Вып.10. - С.13-17.

68. Ельяшевич, М.Г. О прогнозировании вольности хвостов / М.Г.Ельяшевич, Л.А.Коткина // Обогащение полезных ископаемых. - 1972. - Вып.10. - С.11-13.

1973

69. Кривошеев, И.Д. Выбор реагентного режима при флотации руд самородной серы /И.Д.Кривошеев, М.Г.Ельяшевич, Т.В.Карлина // Хим. пром-сть. - 1973. - № 7. - С.43-45.

70. Несветайлов, Г.А. Исследование характеристик импульсного разряда в воде /Г.А.Несветайлов, В.К.Рахуба, М.Г.Ельяшевич // Изв. вузов. Горн.журн. - 1973. - № 4. - С.155-159.

71. Кипа, В.К. Определение оптимального предела дробления промпродукта по петрографическим данным / В.К.Кипа, М.Г.Ельяшевич, А.П.Бубнов // Обогащение и брикетирование угля. - 1973. - № 3. - С.11-12

72. *Ельяшевич, М.Г. Основные направления совершенствования флотационного обогащения углей в СССР / М.Г.Ельяшевич, И.С.Власова, Ю.М.Головин // Тр. Междунар. конгресса в Париже, апр. 1973.

73. Ельяшевич, М.Г. Оценка эффективности флотации /М.Г.Ельяшевич, Ю.Д.Ариенков // Обогащение полезных ископаемых. - 1973. - Вып.13. - С.24-28.

74. Макуров, Л.Е. Применение центробежных сепаратов для классификации угольного шлама перед флотацией / Л.Е.Макуров, М.Г.Ельяшевич, Т.В.Карлина // Кокс и химия. - 1973. - № 7. - С.8-10.

75. Ельяшевич, М.Г. Регенерация шламовых вод методом флотации /М.Г.Ельяшевич, И.И.Зозуля, И.Е.Штейберг // Опыт обогащения угольных шламов методом флотации. - М., 1973. - С.14-17.

76. Ельяшевич, М.Г. Флотация высокозольной антрацитовой мелочи /М.Г.Ельяшевич, И.И.Зозуля, И.Е.Штейберг // Обогащение и брикетирование угля. - 1973. - № 8. - С.22-23.

1974

77. Ельяшевич, М.Г. Прогнозирование состава горной массы при проектировании обогатительных фабрик гидрошахт / М.Г.Ельяшевич? Т.В.Карлина, М.Н.Маркус. - М.: ЦНИЭИуголь, 1974. - 41 с.

78. Карлина, Т.В. Влияние поверхностно-активных веществ и обмасливателей на снижение влажности угольного шлама при обезвоживании / Т.В.Карлина, М.Г.Ельяшевич, В.А.Волченко // Вопросы гидромеханизации и гидротранспорта на угольных шахтах: тр. ВНИИГидроугля. - 1974. - Вып.30. - С.61-67.

79. Ариненков, Ю.Д. Выбор оптимальных параметров питания флотомашин / Ю.Д. Ариненков, М.Г.Ельяшевич, А.Г.Ливинцев // Обогащение и брикетирование угля. - 1974. - № 11. - С.11-13.

80. Кривошеев, И.Д. Изыскание эффективного реагента-собирателя при флотации серной руды на Роздольском горно-химическом комбинате / И.Д.Кривошеев, З.А.Худякова, А.И.Самойлов, Т.В.Карлина // Обогащение полезных ископаемых. - 1974. - Вып.15. - С.51-55.

81. Карлина, Т.В. Исследование условий выделения из угольных шламов высокозольной иловой фракции на новом центробежном сепараторе / Т.В.Карлина, М.Г.Ельяшевич // Обогащение неметаллических полезных ископаемых. - Свердловск, 1974. - Вып.1. - С.78-82.

82. Ельяшевич, М.Г. Обогащение флотацией летучей золы Приднепровской ГРЭС /М.Г.Ельяшевич, П.С.Мигуля, Л.А.Коткина // Обогащение и брикетирование угля. - 1974. - № 10. - С.7-8.

83. Карлина, Т.В. Прогнозирование свойств сырья обогатительных фабрик, перерабатывающих угли гидрошахт / Т.В.Карлина, Ю.Г.Светлый, М.Г.Ельяшевич // Обогащение полезных ископаемых. - 1974. - Вып.14. - С.7-13.

84. Ельяшевич, М.Г. Реагенерация оборотной воды флотацией на ЦОФ "Донецкая" /М.Г.Ельяшевич, И.Е.Штейберг, И.И.Зозуля // Обогащение и брикетирование угля. - 1974. - № 4. - С.4-5.

1975

85. Ельяшевич, М.Г. Комплексное использование отходов углеобогащения в условиях фабрик треста "Донецкуглеобогащения" /М.Г.Ельяшевич, И.Е.Штейберг // Информ. карта ЦНИЭИуголь. - 1975. - Сер.17. - № 113. - 2 с.

86. Бигильдеева, Г.М. Глиноземный керамзит на основе зол ТЭС, обогащенных флотационным методом /Г.М.Бигильдеева, В.П.Пивоварова, М.Г.Ельяшевич // Строительная индустрия. - 1975. - № 6. - С.18-21. - (ЭИ.ИНФОРМЭЛЕКТРО).

87. Карлина, Т.В. Интенсификация обезвоживания угольного шлама Т.В.Карлина, М.Г.Ельяшевич // Обогащение и брикетирование угля. - 1975. - № 6. - С.10-12.

88. Ариенков, Ю.Д. Исследование эффективности процессов обогащения угля /Ю.Д.Ариенков, М.Г.Ельяшевич // Обогащение и брикетирование угля. - 1975. - № 2. - С.10-12.

89. Ельяшевич, М.Г. О взаимосвязи между неравномерностью переработки углей и производительностью обогатительных фабрик /М.Г.Ельяшевич, В.М.Минаев // Уголь Украины. - 1975. - № 12. - С.44-45.

90. Ельяшевич, М.Г. О путях охраны пахотных земель, примыкающих к электростанциям /М.Г.Ельяшевич, Л.А.Коткина // Тез. докл. и сообщ. на респ. конф. по вопросам социально-экономическим проблемам экологии. - Ворошиловград, 1975. - С.56-57.

1976

91. Якшаров, О.Ю. Указания по технологии добычи золы из золоотвалов ГЭС для производства глиноземного керамзита /О.Ю.Якшаров, Г.М.Багильдеева, И.В.Фанштейн, П.Т.Колесник, В.П.Пивоваров, Н.Н.Серегин, Н.В.Ханова, М.Г.Ельяшевич, Л.А.Коткина. - Куйбышев: Мин.пром.стройматер. СССР, НИИ керамзит, 1976. - 67 с.

92. Коткина, Л.А. Влияние вещественного состояния летучей золы на ее обогатимость /Л.А.Коткина, М.Г.Ельяшевич, П.С.Мигуля // Обогащение полезных ископаемых. - 1976. - Вып.18. - С.34-35.

93. Ельяшевич, М.Г. Комплексное использование отходов углеобогащения в условиях фабрик треста "Донецкуглеобогащение" /М.Г.Ельяшевич, И.Е.Штейнберг, П.С.Мигуля // Реф. информ. о законч. НИР в вузах УССР. Угольная и горнорудная пром-сть. - 1976. - Вып.10. - С.21-22.

94. Ельяшевич, М.Г. Методы деления схем углеобогатительных фабрик на объекты затрат и их кодирование /М.Г.Ельяшевич, Л.П.Мироненко, М.Н.Ямпольский // Уголь Украины. - 1976. - №10. - С.4-8.

95. Минаев, В.М. О вместимости дозировочно-аккумулирующих бункеров углеобогатительных фабрик /В.М.Минаев, М.Г.Ельяшевич, Ф.Я.Демиденко // Уголь Украины. - 1976. - №8. - С.47-49.

96. Ельяшевич, М.Г. Условия повышения эффективности флотационного обогащения крупнозернистых угольных шламов /М.Г.Ельяшевич, Е.И.Зозуля; ДПИ. - Донецк, 1976. - 12 с. - Деп. в ЦНИЭИуголь 08.06.76, № 630.

1977

97. Самойлов, А.И. Влияние реагентов-собирателей на селективность флотации руд самородной серы /А.И.Самойлов, З.А.Худякова, И.В.Романовская, М.Г.Ельяшевич, Т.В.Карлина // Хим. пром-сть. - 1977. - №1. - С.37-38.

98. Ельяшевич, М.Г. Исследование обводненности и кинетики коалесценции двухфазного пенного слоя /М.Г.Ельяшевич, Е.И.Зозуля // Обогащение полезных ископаемых. - 1977. - Вып.20. - С.43-46.

99. Ельяшевич, М.Г. Комплексное использование отходов углеобогащения в народном хозяйстве /М.Г.Ельяшевич, И.Е.Штейнберг, Л.Н.Набокова // Респ. семинар по безотходной технологии в производстве строительных материалов: Тез. докл., 14-16 дек. 1976 г., г.Днепропетровск. - К., 1977. - С.44-46.

100. Ельяшевич, М.Г. Критерии использования машинной производительности комплексов оборудования в процессе эксплуатации углеобогатительных фабрик /М.Г.Ельяшевич, В.М.Минаев // Обогащение полезных ископаемых. - 1977. - Вып.20. - С.16-28.

101. Ельяшевич, М.Г. Повышение селективности серных руд пептизацией глинистых шламов /М.Г.Ельяшевич, А.И.Самойлов, Т.В.Карлина // Обогащение полезных ископаемых. - 1977. - Вып.21. - С.53-55.

102. *Ельяшевич, М.Г. Пути интенсификации флотационного обогащения антрацитового шлама /М.Г.Ельяшевич, Е.И.Зозуля // Совершенствования регуляторов плотности тяжелой среды и пути интенсификации флотационного обогащения антрацитового шлама. - М., 1977.

1978

103. Самойлов, А.И. О повышении селективности флотации селективности серных руд Водинского месторождения /А.И.Самойлов, М.Г.Ельяшевич, Т.В.Карлина // Обогащение полезных ископаемых. - 1978. - Вып.23.- С.61-64.

1979

104. Ельяшевич, М.Г. Зависимость показателей пенной сепарации от типа и расхода вспенивателя /М.Г.Ельяшевич, Е.И.Зозуля // Обогащение полезных ископаемых. - 1979. - Вып.24. - С.98-101.

105. Коткина, Л.А. Комплексное использование отходов электростанций /Л.А.Коткина, М.Г.Ельяшевич, М.Е.Офенгенден // Проблемы повышения качества переработки минерального сырья на обогатительных фабриках и пути их решения: Тез. докл. респ. науч.-техн. конф. - Днепропетровск, 1979. - С.174-176.

106.Ельяшевич, М.Г. Пути снижения потерь угля в отходах флотации /М.Г.Ельяшевич, И.Е.Штейберг, Т.Ф.Коновалова // Проблемы повышения качества переработки минерального сырья на обогатительных фабриках и пути их решения: Тез.докл. респ. науч.-техн. конф. - Днепропетровск, 1979. - С.176-177.

107. Ле Нгок Тяу. Исследование процесса закрепления аполярного собирателя на антраците при кондиционировании /Ле Нгок Тяу, М.Г.Ельяшевич. - Донецк: ДПИ, 1979. - 10 с. - Деп. в ЦНИЭИуголь 16.03.79, № 1425.

108. Ельяшевич, М.Г. К вопросу о влиянии пенной сепарации на обессеривание антрацитовой мелочи /М.Г.Ельяшевич, Ле Нгок Тяу, П.Т.Губанов. - Донецк: ДПИ, 1979. - 10 с. - Деп. в ЦНИЭИуголь 16.03.79, № 1426.

1980

109. Коткина, Л.А. Комплексное использование обходов электростанций /Л.А.Коткина, М.Г.Ельяшевич, М.Е.Офенгенден, И.Е.Гураль // Энергетика и окружающая среда: Тез.докл. Всесоюз. конф. - Минск, 1980. - Ч.1. - С.196-197.

110. Ельяшевич, М.Г. Обеспечение антрацитовой мелочи в аппарате пенной сепарации /М.Г.Ельяшевич, Ле Нгок Тяу, П.Т.Губанов // Обогащение полезных ископаемых, 1980. - Вып.26. - С.28-30.

111. Ариненков, Ю.Н. Определение показателя обогатимости /Ю.Н.Ариненков, М.Г.Ельяшевич // Изв.вузов. Горн.журн. - 1980. - № 11. - С.89-94.

1981

112. Мигуля, П.С. Комплексное рациональное использование в народном хозяйстве летучей золы ТЭЦ - дополнительный источник энергетического топлива /П.С.Мигуля, М.Г.Ельяшевич, Л.А.Коткина // Комплексные исслед. физ. свойств горн. пород и процессов: Тез. докл. - М., 1981. - С.356.

113. Мигуля, П.С. Летучие золы ТЭЦ - дополнительный источник энергетического топлива /П.С.Мигуля, М.Г.Ельяшевич, Л.А.Коткина // Ресурсы твердых горючих ископаемых, их увеличение и комплексное рациональное использование в народном хозяйстве. - Ростов- на-Дону, 1981. - Ч.1. - С.358.

114. Самойлов, А.И. Новый реагент-собиратель для флотации серной руды /А.И.Самойлов, М.Г.Ельяшевич, Л.А.Карлина // Хим. пром-сть. - 1981. - № 8. - С.57-58.

115. Оглоблин, Н.Д. Физические методы обогащения золы уноса тепловых электростанций /Н.Д.Оглоблин, М.Е.Офенгенден, М.Г.Ельяшевич и др. // Комплексные исследования физических свойств горных пород и процессов: Тез.докл. VII Всесоюз. науч. конф. вузов СССР с участием науч.-исслед. ин-тов. - М., 1981. - С.70.

1983

116. Ельяшевич, М.Г. Переработка золошлаковых отходов электростанций флотацией /М.Г.Ельяшевич, Л.А.Коткина, Н.Д.Оглоблин, М.Е.Офенгенден // Окружающая среда и золошлаковые отходы: Междунар. симпоз. ЮНЕП СССР, г.Донецк, 26-39 сент. 1983 г. - М., 1983. - С.22-23.

ЛІТЕРАТУРА ПРО НЕЇ


117. Єльяшевич Міра Григорівна: (1908-1986) // Зборщик М.П. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921 - 2001) / М.П. Зборщик, Т.І. Овчаренко.-Донецьк, 2002.-С.116-119.

118. Познякова Г. Ее особый талант: ( О Мире Григорьевне Ельяшевич ) // Сов.студент.-1983.-28 апр.

119. Славная дата: (К 70-летию Миры Григорьевны Ельяшевич) // Сов.студент.-1978. -27апр.